Monitorowanie wdrożeń aplikacji w usłudze Microsoft IntuneMonitor app deployments in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Monitorowanie wdrożenia aplikacjiMonitor an app deployment

W konsoli administracyjnej usługi Intune widoczne są aplikacje, którymi zarządzasz, a także stan wszystkich wdrożeń.You can see the apps that you manage and the status of any deployments in the Intune administration console.

Aby wyświetlić zarządzane aplikacje i ich stanTo view apps that you manage and their status

W obszarze roboczym Aplikacje wybierz węzeł Aplikacje węzeł, a następnie wybierz pozycję Aplikacje.In the Apps workspace, choose the Apps node, and then choose Apps.

Zostanie wyświetlona lista aplikacji, którymi zarządzasz.The list of apps that you manage appears. Możesz wybrać dowolną aplikację, aby wyświetlić stan instalacji w dolnym okienku w oknie konsoli.You can choose any app to see an installation status in the lower pane of the console windows. Kliknij ten stan, aby zobaczyć więcej informacji.Choose this status to see further details. Jeśli na przykład jest wyświetlany stan 1 użytkownik ma dostępne to oprogramowanie, możesz kliknąć komunikat, aby zobaczyć nazwę tego użytkownika.For example, if the status shows 1 user has this software available, you can choose the message to see the name of the user.

Tip

Lista rozwijana Filtry umożliwia wyświetlanie tylko aplikacji spełniających określone kryteria, takich jak aplikacje, których nie udało się zainstalować, lub pomyślnie wdrożone aplikacje.You can use the Filters drop-down list to show only apps that meet the criteria that you specify, like apps that failed to install or apps that were successfully deployed.

Przykład filtrów aplikacji

Ponadto w obszarze roboczym Pulpit nawigacyjny jest wyświetlany przegląd stanu aplikacji.Additionally, the Dashboard workspace shows an overview of the status of your apps. Kliknięcie w dowolnym miejscu przeglądu spowoduje przekierowanie do listy aplikacji.If you click anywhere in the overview, you'll be taken to the list of apps.

Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o aplikacjiTo view more detailed information about an app

Na liście aplikacji zaznacz dowolną aplikację, a następnie wybierz pozycję Wyświetl właściwości.In the list of apps, select any app, and then choose View Properties.

Na stronie aplikacji Właściwości oprogramowania wybierz jedną z tych kart: Ogólne — przedstawia ogólne informacje na temat aplikacji oraz na temat stanu jej instalacji; Urządzenia — przedstawia urządzenia, na których pomyślnie zainstalowano docelowe wdrożenie aplikacji; Użytkownicy — przedstawia użytkowników, na których urządzeniach pomyślnie zainstalowano docelowe wdrożenie aplikacji.On the Software Properties page for the app, choose one of these tabs: General - Shows general information about the app and its installation status, Devices - Shows the devices that successfully installed a targeted deployment of the app, and Users - Shows the users whose devices successfully installed a targeted deployment of the app.

Tak jak wcześniej można użyć listy rozwijanej Filtry, aby skonfigurować wartości wyświetlane na poszczególnych kartach.As before, you can use the Filters drop-down list to configure the values shown on each of the tabs.