Porównanie zarządzania komputerami z systemem Windows jako komputerami i jako urządzeniami mobilnymiCompare managing Windows PCs as computers or mobile devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Organizacje mogą użyć usługi Microsoft Intune do zarządzania komputerami z systemem Windows albo jako urządzeniami mobilnymi z wykorzystaniem zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), albo jako komputerami z wykorzystaniem oprogramowania klienckiego usługi Intune.Organizations can use Microsoft Intune to manage Windows PCs either as mobile devices with mobile device management (MDM) or as computers with the Intune software client. Firma Microsoft zaleca, aby klienci używali rozwiązania MDM do zarządzania zawsze, gdy jest to możliwe.Microsoft recommends that customers use the MDM management solution whenever possible. Aby lepiej zrozumieć różnice między tymi dwiema opcjami zarządzania, zapoznaj się z poniższą tabelą.To help you better understand the differences between these options, however, the following chart compares the two management options.

Możliwość / scenariuszCapability / Scenario Komputer z systemem Windows jako komputerWindows as Computer
Oprogramowanie klienckie usługi IntuneIntune software client
Komputer z systemem Windows jako urządzenie mobilneWindows as Mobile Device
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMIMDM
Systemy operacyjneOperating systems Windows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows VistaWindows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows Vista Windows 10+Windows 10+
Pomoc techniczna portalu usługi IntuneIntune Portal support Konsola programu SilverlightSilverlight console Portal AzureAzure portal
Dostęp warunkowyConditional access NiedostępneNot available DostępneAvailable
Co to jest dostęp warunkowy?What is conditional access?
Rejestrowanie zbiorczeBulk enrollment NiedostępneNot available DostępneAvailable
Rejestracja zbiorcza urządzeń z systemem WindowsBulk enrollment for Windows devices
Profile urządzeńDevice profiles NiedostępneNot available DostępneAvailable
Co to są profile urządzeń w usłudze Microsoft Intune?What are Microsoft Intune device profiles?
Rejestracja bez agentaAgentless enrollment NiedostępneNot available DostępneAvailable
Rejestrowanie urządzeń z systemem WindowsEnroll Windows devices
Zarządzanie aktualizacjami oprogramowaniaSoftware update management Aktualizacje systemu Windows i aplikacji firmy MicrosoftWindows Updates and Microsoft app updates
Zapewnianie aktualności oprogramowania na komputerach z systemem Windows za pomocą aktualizacjiKeep Windows PCs up-to-date with software updates
Sklep Microsoft dla firm z aktualizacjami zarówno systemu Windows 10, jak i aplikacji firmy MicrosoftMicrosoft Store for Business for both Windows 10 and Microsoft apps updates
Konfigurowanie ustawień usługi Windows Update dla firmConfigure Windows Update for Business settings
Zarządzanie licencjami na oprogramowanieSoftware license management DostępneAvailable
Zarządzanie umowami licencyjnymi na oprogramowanie na komputerze z systemem WindowsManage license agreements for Windows PC software
Sklep Microsoft dla firm (tylko aplikacje .appx)Microsoft Store for Business (.appx apps only)
Zarządzanie aplikacjami zakupionymi w Sklepie Microsoft dla FirmManage apps purchased from the Microsoft Store for Business
Inventory (Spis)Inventory DostępneAvailable
Wyświetlanie spisu sprzętu i oprogramowania dla komputerów z systemem WindowsView hardware and software inventory for Windows PCs
DostępneAvailable
Monitorowanie informacji o aplikacjiHow to monitor app information
Co to jest zarządzanie urządzeniamiWhat is device management
Zasady zapory systemu WindowsWindows Firewall policy DostępneAvailable
Ochrona komputerów z systemem Windows przy użyciu zasad Zapory systemu WindowsHelp protect Windows PCs using Windows Firewall policies
NiedostępneNot available
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniemAnti-malware protection Ochrona punktu końcowegoEndpoint Protection
Ochrona komputerów z systemem Windows przy użyciu programu Endpoint ProtectionHelp secure Windows PCs with Endpoint Protection
Usługa Windows DefenderWindows Defender
Ustawienia usługi Windows DefenderWindows Defender settings
Pomoc zdalnaRemote assistance TeamViewerTeamViewer
Żądanie i zapewnianie pomocy zdalnej dla komputerów z systemem WindowsRequest and provide remote assistance for Windows PCs
NiedostępneNot available
Wdrażanie aplikacjiApp deployment Niedostępne dla Sklepu Microsoft dla firm,Not available for Microsoft Store for Business,
tylko pliki .exe, .appx i wieloplikowe instalatory .msi.exe, .appx, and multi-file .msi only
Dodawanie aplikacji dla komputerów z systemem Windows, na których jest uruchomione oprogramowanie klienckie usługi IntuneAdd apps for Windows PCs that run the Intune software client
Dostępne dla aplikacji ze Sklepu Microsoft i aplikacji biznesowychAvailable for Microsoft Store apps and line-of-business apps
Dodawanie aplikacji ze Sklepu WindowsHow to add Windows store apps
Jak dodawać aplikacje biznesowe dla systemu WindowsHow to add Windows line-of-business (LOB) apps
Ochrona aplikacjiApp protection NiedostępneNot available DostępneAvailable
Co to są zasady ochrony aplikacji?What are app protection policies?
Zaświadczanie o kondycjiHealth attestation NiedostępneNot available DostępneAvailable

Zalety zarządzania komputerami z systemem Windows z użyciem rozwiązania MDMAdvantages of MDM Windows PC management

Zarządzanie komputerami z systemem Windows z użyciem nowoczesnego zarządzania urządzeniami mobilnymi ma następujące zalety:Windows PC management with modern mobile device management has the following advantages:

  • Skalowalność — zarządzanie MDM skaluje się dzięki zarządzaniu w chmurze w usłudze Intune.Scalability - MDM management scales with Intune cloud management. Oprogramowanie klienckie usługi Intune jest ograniczone do 7000 komputerów.The Intune software client is limited to 7000 PCs.
  • Prostota — korzystanie z nowoczesnych możliwości zarządzania zawartych w systemie operacyjnym bez konieczności pobierania oprogramowania klienckiegoSimplicity - Uses modern management capabilities included in the operating system without relying on a downloaded software client
  • Spójność — komputery z systemem Windows są zarządzane tak, jak wszystkie inne urządzenia mobilne w organizacjiConsistency - Your Windows PCs are managed like all other mobile devices in your organization