Stosowanie zasad w celu ochrony komputerów z systemem Windows, na których działa oprogramowanie klienckie usługi IntuneUse policies to help protect Windows PCs that run the Intune client software

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune oferuje trzy zasady, których można używać w celu zapewnienia bezpieczeństwa komputerom z systemem Windows zarządzanych przez oprogramowanie klienckie usługi Intune.Microsoft Intune offers three policies that you can use to help ensure the security of Windows PCs that the Intune client software manages.

Aktualizacje oprogramowaniaSoftware updates

Usługa Intune ułatwia aktualizowanie zarządzanych komputerów z systemem Windows, ponieważ informuje o dostępności istotnych aktualizacji firmy Microsoft i innych firm.Intune makes it easy for you to keep Windows PCs that you manage up-to-date by informing you when important software updates from Microsoft and other companies are available. Następnie można zatwierdzić lub odrzucić te aktualizacje.You can then approve or decline these updates. Zatwierdzone aktualizacje zostaną automatycznie zainstalowane na wszystkich odpowiednich komputerach.Approved updates will automatically be installed on all applicable PCs.

Zapora systemu WindowsWindows Firewall

Zapora systemu Windows pomaga chronić komputery z systemem Windows przed hakerami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami.The Windows Firewall helps to keep hackers, malware, and other threats from Windows PCs. Za pomocą usługi Intune możesz zarządzać ustawieniami i funkcjami zapory systemu Windows na wszystkich zarządzanych komputerach.With Intune, you can manage settings and features for the Windows Firewall on all PCs that you manage.

Program Endpoint ProtectionEndpoint Protection

Jednym z podstawowych zadań administratora IT jest ochrona zarządzanych komputerów z systemem Windows przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.As an IT admin, one of your top priorities is to keep the Windows PCs that you manage free of malware and viruses. Usługa Intune integruje się z programem Endpoint Protection i zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed złośliwym oprogramowaniem, gwarantuje aktualność definicji złośliwego oprogramowania i automatycznie skanuje komputery.Intune integrates with Endpoint Protection to provide real-time protection against malware threats, keep malware definitions up-to date, and automatically scan computers. Ponadto program Endpoint Protection udostępnia narzędzia, które ułatwiają radzenie sobie z atakami złośliwego oprogramowania i ich monitorowanie.Endpoint Protection also provides tools that help you to manage and monitor malware attacks.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies