Ochrona aplikacji biznesowych i danych na urządzeniach niezarejestrowanych w usłudze Microsoft IntuneProtect line-of-business apps and data on devices that are not enrolled in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM, mobile application management) pomagają chronić dane firmy przez ograniczanie możliwości wykonywania akcji, które mogą spowodować wyciek danych firmy i narzucenie wymagań w zakresie dostępu do danych (np. kod PIN w aplikacji).Mobile application management (MAM) policies help protect company data by restricting actions that could leak company data and by enforcing data access requirements, such as an app PIN. Aby zastosować zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi do aplikacji biznesowych systemu iOS lub Android, należy najpierw opakować aplikację przy użyciu narzędzia opakowującego dostępnego w usłudze Microsoft Intune.To apply MAM policies to iOS and Android line-of-business apps, you must first wrap the app with the Microsoft Intune App Wrapping Tool. Opakowywanie aplikacji jest procesem stosowania warstwy zarządzania względem aplikacji mobilnej bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji i rozpowszechniania ich wśród użytkowników.App wrapping is the process of applying a management layer to a mobile app without requiring any changes to it and distribute it to your users.

W tym temacie objaśniono czynności wymagane do stosowania zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi do aplikacji używanych przez użytkowników na niezarządzanych urządzeniach należących do pracowników i urządzeniach zarządzanych przez rozwiązanie do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM, mobile device management) oferowane przez inną firmę.This topic explains the steps that are required to apply MAM policies for apps that users access on employee-owned devices that are not managed and devices that are managed by a third-party mobile device management (MDM) solution. Aby przygotować aplikacje biznesowe uruchamiane na urządzeniach zarejestrowanych w ramach zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze Intune, zobacz Wybieranie sposobu przygotowania aplikacji do zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Microsoft Intune.To prepare your line-of-business apps that run on devices that are enrolled in Intune MDM, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

Krok 1. Przygotowywanie aplikacjiStep 1: Prepare the app

Przed zastosowaniem zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi do aplikacji należy najpierw opakować aplikację za pomocą narzędzia opakowującego w usłudze Microsoft Intune dla systemów iOS i Android lub użyć zestawu Intune App SDK w celu ręcznego zintegrowania funkcji ochrony aplikacji usługi Intune.Before you can apply MAM policies to an app, you must first wrap the app by using the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS, Android, or use the Intune App SDK to manually integrate Intune app protection features.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia opakowującego aplikacje lub zestawu SDK aplikacji usługi Intune, zobacz temat Wybieranie sposobu przygotowania aplikacji do zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Microsoft Intune.For more information on using the App Wrapping Tool vs. the SDK, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

Krok 2. Dodawanie aplikacjiStep 2: Add the app

Aby skojarzyć aplikację biznesową z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi, należy dodać szczegóły aplikacji do subskrypcji/dzierżawy usługi Intune, wykonując poniższe czynności:To associate your line-of-business app with MAM policies, you must add the app details to your Intune subscription/tenant by using the following steps:

 1. W portalu Azure przejdź do pozycji Zarządzanie aplikacjami mobilnymi usługi Intune > Ustawienia i wybierz pozycję Aplikacje biznesowe.In the Azure portal, go to Intune mobile application management > Settings, and choose Line-of-business apps.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok ustawień z opcją dotyczącą aplikacji biznesowych

 2. W bloku Aplikacje biznesowe wybierz pozycję Dodaj aplikację niestandardową.On the Line-of-business-apps blade, choose Add a custom app.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok aplikacji biznesowych z umieszczonym u góry przyciskiem Dodaj aplikację niestandardową

 3. Określ nazwę aplikacji, identyfikator pakietu w polu identyfikatora aplikacji oraz platformę (iOS lub Android).Provide a name for the app, the bundle identifier in the App Identifier field, and the platform (iOS or Android).

  Zrzut ekranu przedstawiający blok dodawania aplikacji niestandardowej

  Ten krok umożliwia tworzenie unikatowej listy aplikacji.This step helps create a unique listing of your app. Aplikacja będzie również wyświetlana na liście aplikacji docelowych zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi dla dzierżawy zgodnie z opisem w następnym kroku.The app will also be displayed in the list of Targeted apps for a MAM policy for your tenant, as described in the next step.

Krok 3. Stosowanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymiStep 3: Apply MAM policies

Po przekazaniu metadanych aplikacji do usługi aplikacja będzie wyświetlana na liście aplikacji.After the app metadata is uploaded to the service, the app shows up in the list of apps. Możesz teraz utworzyć nowe zasady lub użyć istniejących zasad i zastosować je do aplikacji biznesowej dodanej w kroku 2.You can now create a new policy or use an existing policy, and apply it to the line-of-business app that you added in step 2.

Ważne

Należy wskazać zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi dla użytkowników, którzy będą używać opakowanej aplikacji.You must target the MAM policy to the users who are going to use the wrapped app. Użytkownicy, dla których ta zasada nie zostanie wdrożona, nie będą mogli korzystać z aplikacji.Users who don’t have this policy deployed to them won't be able to use the app.

Zrzut ekranu przedstawiający blok listy aplikacji docelowych z wyświetloną nową aplikacją biznesową

Krok 4. Rozpowszechnianie aplikacjiStep 4: Distribute the app

Aplikacje można wdrażać na urządzeniach użytkowników końcowych, stosując następujące metody:You can deploy apps to your users in the following ways:

 • W przypadku urządzeń zarejestrowanych w rozwiązaniu MDM innej firmy można rozpowszechniać aplikacje za pośrednictwem tego rozwiązania MDM.For devices that are enrolled in a third-party MDM solution, you can distribute the apps through your MDM solution.
 • W przypadku urządzeń, które nie są zarządzane przez żadne rozwiązanie MDM, wymagane jest rozwiązanie niestandardowe.For devices that aren't managed by any MDM solution, you need a custom solution. Użytkownicy końcowi muszą pobrać i zainstalować aplikację na swoich urządzeniach.Users must download and install the app on their device.

Zmiana metadanychChange the metadata

Jeśli istnieje konieczność zmiany szczegółów aplikacji, takich jak nazwa aplikacji lub identyfikator pakietu, należy usunąć aplikację i dodać ją z nowymi metadanymi.If you need to change the app details, like the name of the app or the bundle identifier, you must remove the app and add it with the new metadata.

Usuwanie aplikacjiRemove apps

Aplikację biznesową można usunąć z listy aplikacji.You can remove a line-of-business app from the app list. Spowoduje to usunięcie aplikacji z listy i usunięcie skojarzenia z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi, ale aplikacja nie zostanie usunięta ani odinstalowana z urządzenia użytkownika.This will remove the app from the list and will remove the association with MAM policies, but will not remove or uninstall the app from the user’s device.

 1. W Portalu Azure przejdź do pozycji Zarządzanie aplikacjami mobilnymi usługi Intune > Ustawienia.In the Azure portal, go to Intune mobile app management > Settings. W bloku Ustawienia wybierz pozycję Biznesowe, aby otworzyć listę istniejących aplikacji.On the Settings blade, choose Line-of-business to open the list of existing apps.

 2. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i wybierz menu kontekstowe (…).Choose the app that you want to remove, and choose the (…) context menu.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok aplikacji biznesowych z ikoną wielokropka

 3. Wybierz pozycję Usuń aplikację, aby usunąć aplikację.Choose Delete Application to delete the app.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok aplikacji biznesowych z opcją usunięcia aplikacji

  Spowoduje to usunięcie aplikacji z listy aplikacji biznesowych i listy aplikacji docelowych w zasadach zarządzania aplikacjami mobilnymi.This will remove apps from the list of line-of-business apps and the Targeted list of apps in the MAM policy.