Żądanie i zapewnianie pomocy zdalnej dla komputerów z systemem WindowsRequest and provide remote assistance for Windows PCs

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Informacje w tym temacie dotyczą tylko komputerów z systemem Windows, które są zarządzane jako komputery osobiste przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Usługa Intune może korzystać z zakupionego osobno oprogramowania TeamViewer, aby umożliwić oferowanie pomocy zdalnej użytkownikom komputerów z uruchomionym oprogramowaniem klienckim usługi Intune.Intune can use the TeamViewer software, purchased separately, to enable you to give remote assistance to your users who are running the Intune software client. Gdy użytkownik zażąda pomocy w programie Microsoft Intune Center, otrzymasz alert informujący o żądaniu, a następnie możesz zaakceptować żądanie i udzielić użytkownikowi pomocy.When a user requests help from the Microsoft Intune Center, you are informed by an alert, can accept the request, and then provide assistance. Ta funkcja zastępuje istniejącą funkcję Pomoc zdalna systemu Windows w usłudze Intune.This functionality replaces the existing Windows Remote Assistance functionality in Intune.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Zanim zaczniesz korzystać z żądań pomocy zdalnej i odpowiadać na nie, upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:Before you begin to establish and to respond to remote assistance requests, ensure that the following prerequisites are in place:

Konfigurowanie łącznika programu TeamViewerConfigure the TeamViewer Connector

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Administracja.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. W obszarze roboczym Administracja wybierz pozycję TeamViewer.In the Admin workspace, choose TeamViewer.
 3. Na stronie TeamViewer w obszarze Łącznik programu TeamViewer wybierz opcję Włącz.On the TeamViewer page, under TeamViewer Connector, choose Enable.
 4. W oknie dialogowym Włączanie programu TeamViewer przejrzyj, a następnie Zaakceptuj postanowienia licencyjne.In the Enable TeamViewer dialog box, view, then Accept the license terms. Jeśli nie masz jeszcze licencji programu TeamViewer, wybierz opcję Kup licencję programu TeamViewer.If you don't already own a TeamViewer license, choose Purchase a TeamViewer license.
 5. Po otwarciu okna przeglądarki programu TeamViewer zaloguj się do witryny przy użyciu poświadczeń programu TeamViewer.After the TeamViewer browser window opens, sign into the site with your TeamViewer credentials.
 6. W witrynie programu TeamViewer przeczytaj, a następnie zaakceptuj opcje, aby umożliwić usłudze Intune połączenie z programem TeamViewer.On the TeamViewer site, read, then accept the options to allow Intune to connect with TeamViewer.
 7. W konsoli usługi Intune upewnij się, że element Łącznik programu TeamViewer jest wyświetlany jako Włączony.In the Intune console, verify that the TeamViewer Connector item shows as Enabled.

Otwieranie żądania pomocy zdalnej (użytkownik końcowy)Open a remote assistance request (end user)

 1. Na komputerze klienckim z systemem Windows otwórz program Microsoft Intune Center.On a client Windows PC, open the Microsoft Intune Center.
 2. W obszarze Pomoc zdalna wybierz pozycję Żądaj pomocy zdalnej.Under Remote Assistance, choose Request Remote Assistance.
 3. Po zatwierdzeniu żądania (patrz poniżej) program TeamViewer jest otwierany na komputerze klienckim.After you approve the request (see below), TeamViewer opens on the client. Użytkownik musi zaakceptować komunikaty wskazujące, że przeglądarka sieci Web próbuje otworzyć aplikację TeamViewer.The user must accept any messages indicating that the web browser is trying to open the TeamViewer application.
 4. Użytkownik zobaczy komunikat z pytaniem, czy możesz przejąć kontrolę nad jego komputerem.The user sees a message asking if you can control their PC. Musi zaakceptować ten komunikat, aby kontynuować.They must accept this message to continue.
 5. Podczas sesji pomocy zdalnej użytkownik widzi okno wskazujące, że masz z nim połączenie.During the remote assistance session, the user sees a window that shows them you are connected. Jeśli zamknie to okno, sesja zdalna zostanie zakończona.If they close this window, the remote session ends.

Odpowiadanie na żądanie pomocy zdalnejRespond to a remote assistance request

 1. Gdy użytkownik prześle żądanie pomocy zdalnej, możesz je wyświetlić w obszarze roboczym Alerty w obszarze Monitorowanie > Pomoc zdalna.When a user submits a remote assistance request, you can view it in the Alerts workspace, under Monitoring > Remote Assistance. Na przykład:For example: > Zrzut ekranu przedstawiający żądanie pomocy zdalnej


Jeśli żądanie pozostanie bez odpowiedzi przez więcej niż 4 godziny, zostanie usunięte.If a request goes unanswered for more than 4 hours, it is removed.

 1. Aby zaakceptować żądanie, wybierz pozycję Zatwierdź żądanie i uruchom pomoc zdalną.To accept the request, choose Approve request and launch Remote Assistance.
 2. W oknie dialogowym Oczekuje nowe żądanie pomocy zdalnej wybierz pozycję Zaakceptuj żądanie pomocy zdalnej.In the A New Remote Assistance Request is Pending dialog box, choose Accept the remote assistance request. Jeśli jeszcze ich nie zainstalowano, program TeamViewer zainstaluje wszelkie niezbędne aplikacje na komputerze osobistym.If it's not already installed, TeamViewer will install any necessary apps on your PC.
 3. Program TeamViewer powiadomi następnie użytkownika końcowego, że chcesz przejąć kontrolę nad jego komputerem.TeamViewer then notifies the end user that you want to take control of their PC. Po zatwierdzeniu żądania przez użytkownika okno programu TeamViewer zostanie otwarte i możesz sterować jego komputerem.After the user has accepted the request, the TeamViewer windows opens, and you can control the PC.

Podczas sesji pomocy zdalnej możesz korzystać ze wszystkich dostępnych poleceń programu TeamViewer do sterowania komputerem zdalnym.While in a remote assistance session, you can use all available TeamViewer commands to control the remote PC. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych poleceń, pobierz publikację Manual for remote control (Podręcznik zdalnego sterowania) z witryny sieci Web programu TeamViewer.For help with these commands, download the Manual for remote control from the TeamViewer website.

Zamykanie sesji pomocy zdalnejClose the remote assistance session

Z menu Akcje okna programu TeamViewer wybierz polecenie Zakończ sesję.From the Actions menu of the TeamViewer window, choose End Session.

Zdalne ponowne uruchamianie komputera z systemem WindowsRemotely restart a Windows PC

W trakcie udzielania pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów od czasu do czasu może okazać się konieczne ponowne uruchomienie komputera zdalnie.When helping your users with issues, you might need to remotely restart their PC from time to time. Wykonaj następujące kroki, aby zdalnie ponownie uruchomić komputer z systemem Windows.Use the following steps to remotely restart a Windows PC.

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Grupy > Wszystkie urządzenia (lub inną grupę zawierającą komputer osobisty, który chcesz ponownie uruchomić).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to restart).

 2. Wybierz co najmniej jeden komputer osobisty, a następnie wybierz kolejno pozycje Zadania zdalne > Uruchom ponownie komputer.Select one or more PCs, and then choose Remote Tasks > Restart Computer.

 3. Aby wyświetlić stan zadania, wybierz pozycję Zadania zdalne w prawym dolnym rogu strony.To view the task status, choose Remote Tasks in the bottom right corner of the page.

 4. W oknie dialogowym Stan zadania przejrzyj bieżące zadania zdalne, stan zadania, nazwę urządzenia i wszystkie zgłoszone błędy.In the Task Status dialog box, review the current remote tasks, task status, device name, and any reported errors.

Zobacz takżeSee also

Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta oprogramowania usługi IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client