Przywracanie urządzeń z systemem iOS zarządzanych przez usługę Intune z kopii zapasowejRestore Intune managed iOS devices from backup

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Będą się zdarzać przypadki, gdy Ty lub Twoi użytkownicy będą musieli przywrócić urządzenie z systemem iOS, np. gdy użytkownik otrzyma nowe urządzenie.There will be cases when you or your users will need to restore an iOS device from a backup, such as when a user gets a new device. W tym temacie opisano dodatkowe kroki, które mogą być konieczne w celu ustawienia zarządzania w usłudze Intune po przywróceniu urządzenia.This topic explains additional steps that you might have to take to set up Intune management after restoring the device.

Przywracanie kopii zapasowych na tym samym urządzeniuRestoring backups onto the same device

Jeśli kopia zapasowa zostanie przywrócona na tym samym urządzeniu, stan rejestracji na tym urządzeniu również zostanie przywrócony.If the backup is being restored onto the same device, then the enrollment state on that device will also be restored. Nie są wymagane dodatkowe działania.There is no need for additional action.

Przywracanie kopii zapasowych na różnych urządzeniachRestoring backups onto different devices

Jeśli kopia zapasowa jest przywracana na innym urządzeniu, stan rejestracji nie zostanie automatycznie przywrócony na nowym urządzeniu.If the backup is being restored onto a different device, then the enrollment state is not automatically restored on the new device. Użytkownicy muszą wykonać standardowe kroki rejestracji w aplikacji Portal firmy w wersji 2.1.22 lub nowszej, aby zarejestrować swoje urządzenie z systemem iOS w usłudze Intune.Users need to follow standard enrollment steps in the Company Portal app on app version 2.1.22 or later to enroll their iOS device into Intune.

Uwaga

Jeśli użytkownicy końcowi zostaną objęci zasadami dostępu warunkowego, nie będą mogli uzyskać dostępu do firmowej poczty e-mail do czasu ponownej rejestracji.If you’re targeting your end users with conditional access policies, they will not be able to access corporate email until after they re-enroll.

Porada

Przykładowa informacja dla użytkowników może być następująca: Aby zarejestrować nowe urządzenie, upewnij się, że aplikacja Portal firmy jest w wersji 2.1.22 lub nowszej.An example communication for your users could be as follows: To enroll on your new device, make sure that the Company Portal app is on version 2.1.22 or later. Aby sprawdzić wersję, otwórz aplikację Portal firmy, naciśnij przycisk Menu w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Informacje.To check the version, open the Company Portal app, tap the Menu button in the upper right, and then tap About. Jeśli masz starszą wersję, zamknij aplikację Portal firmy i otwórz sklep App Store.If you are on an earlier version, exit the Company Portal app and open the App Store. Naciśnij przycisk Aktualizacje w prawym dolnym rogu, a następnie naciśnij przycisk Aktualizuj obok pozycji Portal firmy na liście.Tap the Updates button in the bottom right corner, then tap the Update button next to the Company Portal item in the list. Po zakończeniu aktualizacji uruchom aplikację Portal firmy i zarejestruj swoje urządzenie z systemem iOS w usłudze Intune.Once the update completes, launch the Company Portal app and enroll your iOS device into Intune.

Rozpoznawanie znanych problemów związanych z przywracaniemResolving known issues with restores

Jeśli użytkownicy mają zainstalowany Portal firmy w wersji 2.1.21 lub starszej, mogą wystąpić trudności podczas przywracania ich urządzenia i uruchamiania aplikacji Portal firmy.Users may experience some difficulty if they restored their device and launched the Company Portal app when they still had Company Portal version 2.1.21 or earlier. Podjęcie odpowiednich kroków może rozwiązać ewentualne problemy użytkownika.These difficulties can be addressed by taking the appropriate steps for the user’s situation.

Dla użytkowników korzystających wyłącznie z nowego urządzeniaFor users who will only use their new device

Uruchom aplikację Portal firmy i wyrejestruj urządzenie, wybierając kafelek bieżącego urządzenia i naciskając przycisk Usuń.Launch the Company Portal app and unenroll by selecting the current device tile and tapping the Remove button. Po usunięciu urządzenia wykonaj standardową procedurę rejestracji w celu zarejestrowania urządzenia z systemem iOS w usłudze Intune.After removing, follow the standard enrollment steps to enroll an iOS device into Intune.

Dla użytkowników korzystających zarówno ze starego, jak i nowego urządzeniaFor users who will use both their old and new devices

Wyczyść pliki cookie w przeglądarce Safari, naciskając kolejno pozycje Ustawienia > Safari > Wyczyść historię i dane witryny sieci Web.Clear cookies from Safari by tapping Settings > Safari > Clear History and Website Data. Po wyczyszczeniu odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację Portal firmy, a następnie wykonaj standardową procedurę rejestracji, aby zarejestrować urządzenie z systemem iOS w usłudze Intune.After clearing, uninstall and reinstall the Company Portal app, then follow the standard enrollment steps to enroll an iOS device into Intune.