Wycofanie komputera z systemem WindowsRetire a Windows PC

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Wykonaj następujące kroki, aby wycofać komputery z systemem Windows, które są zarządzane jako komputery przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.Use the following steps to retire desktops that you are managing as PCs by running the Intune software client on them. Wycofanie komputera spowoduje usunięcie go z zarządzania przy użyciu usługi Intune.When you retire a PC, it removes it from Intune management. Nie można zresetować komputera do ustawień fabrycznych przy użyciu usługi Intune, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne.You cannot factory reset a PC from Intune to set it back to its original factory settings.

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Grupy > Wszystkie urządzenia (lub inną grupę zawierającą komputer, który chcesz wycofać).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to retire).

 2. Wybierz urządzenia do wycofania, a następnie wybierz pozycję Wycofaj/wyczyść.Select the devices you want to retire, and then choose Retire/Wipe.

Aby ponownie zarejestrować komputer w usłudze Intune, ponownie zainstaluj klienta oprogramowania na komputerze, korzystając z informacji przedstawionych w temacie Instalowanie klienta komputera z systemem Windows przy użyciu usługi Microsoft Intune.To re-enroll a PC into Intune, reinstall the software client on the PC using guidance in Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Jeśli komputer nie może nawiązać połączenia z usługą Intune, w obszarze roboczym Pulpit nawigacyjny zostanie wyświetlony komunikat.If a PC cannot connect to Intune, a message is displayed in the Dashboard workspace.

W przypadku wycofywania komputera:When you retire a PC:

 • Komputer jest usuwany z zarządzania i spisu w usłudze Intune, a skojarzona z nim licencja jest udostępniana do ponownego użycia.It is removed from the Intune management and inventory, and the license associated with the PC is made available for re-use. Polecenie Wycofaj/wyczyść usuwa oprogramowanie klienckie usługi Intune, ale nie usuwa aplikacji ani danych z komputera.Retire/Wipe removes the Intune software client but does not remove apps or data from the PC. Wycofanie nie powoduje wykonania pełnego czyszczenia danych na komputerze.This retirement does not perform a full wipe on the PC.

 • Jego stan nie jest już wyświetlany w konsoli usługi Intune.Its status no longer displays in the Intune console.

 • Usługa Intune usuwa klienta oprogramowania z komputera.Intune removes the software client from the PC. Jeśli komputer jest połączony z usługą Intune, klient oprogramowania zostanie usunięty po kolejnym nawiązaniu połączenia.If the PC is not connected to the Intune service, the software client will be removed next time it connects.

 • Program Microsoft Intune Endpoint Protection jest usuwany z komputera.Microsoft Intune Endpoint Protection is removed from the PC. Jeśli na komputerze zainstalowano inną aplikację ochrony punktu końcowego, która jest wyłączona, można ją ponownie włączyć po usunięciu programu Microsoft Intune Endpoint Protection, aby upewnić się, że komputer jest chroniony.If the PC has another endpoint application installed and it is disabled, that application can be re-enabled after Microsoft Intune Endpoint Protection is removed to ensure that your PC are protected.

 • Wszystkie zasady są usuwane z komputera, a wartości ustawione przez zasady są zmieniane.Any policies are removed from the PC and the values that were set by the policy will be changed.

 • Komputer nie będzie już otrzymywać aktualizacji oprogramowania ani aktualizacji definicji złośliwego oprogramowania z usługi Intune.The PC no longer receives software updates or malware definition updates from the Intune service.

 • W zależności od konfiguracji wycofane komputery mogą nadal otrzymywać aktualizacje w ramach usług Windows Server Update Services, Windows Update lub Microsoft Update.Depending on how they are configured, retired PC can continue to receive updates by using Windows Server Update Services, Windows Update, or Microsoft Update.

  Ważne

  Jeśli oprogramowanie klienckie zostało zainstalowany przy użyciu obiektu zasad grupy, przed usunięciem tego oprogramowania należy usunąć obiekt zasad grupy, aby zapobiec ponownej instalacji oprogramowania.If the client software was installed by using a Group Policy Object (GPO), you must remove the Group Policy Object (GPO) before you can remove the client software to prevent the software from being reinstalled.

  Jeśli odinstalowanie klienta nie powiedzie się, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów z programem Endpoint Protection, aby uzyskać dalszą pomoc.If the Endpoint Protection client fails to uninstall, read Troubleshoot Endpoint Protection for more help.

Zobacz teżSee also

Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta oprogramowania usługi IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client