Wycofywanie aplikacji przy użyciu usługi Microsoft IntuneRetire apps using Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aby wycofać aplikację, należy ją po prostu odinstalować.To retire an app, you simply uninstall it. W przypadku wdrażania aplikacji i zarządzania nimi przy użyciu usługi Intune proces odinstalowywania aplikacji jest taki sam zarówno dla urządzeń przenośnych, jak i komputerów z systemem Windows.When you deploy and manage apps with Intune, the process for uninstalling the app is the same for both mobile devices and Windows PCs. Aby można było wykonać tę procedurę, aplikacja musi obsługiwać odinstalowywanie.The app must support the uninstallation process for this procedure to succeed.

Aby odinstalować aplikacjęUninstall an app

  1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycje Aplikacje > Aplikacje.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.

  2. Wybierz wcześniej wdrożoną aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj wdrożeniem.Select the app you want to uninstall (one that has been previously deployed), and then choose Manage Deployment.

  3. Na stronie Akcja wdrażania wybierz pozycję Odinstaluj z kolumny Zatwierdzenie .On the Deployment Action page, select Uninstall from the Approval column.

Aplikacja zostanie odinstalowana następnym razem, gdy urządzenie lub komputer będzie wyszukiwać aplikacje.When the device or computer next checks for apps, the app will be uninstalled.

Zobacz takżeSee also

Dodawanie aplikacji w usłudze Microsoft IntuneAdd apps in Microsoft Intune