Wycofywanie urządzeń z zarządzania przy użyciu usługi Microsoft IntuneRetire devices from Intune management

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Bez względu na to, czy urządzenia są osobiste, czy firmowe, w którymś momencie konieczne jest wycofanie zarządzanego urządzenia z zarządzania w usłudze Intune.Whether devices are corporate-owned or personally owned, eventually a managed device needs to be removed from Intune management.

Urządzenia nie są nigdy usuwane z usługi Intune bez ingerencji użytkownika, nawet jeśli urządzenia nie nawiązały połączenia z usługą Intune przez określony czas.Devices are never removed from Intune without your intervention, even if the devices haven't connected to the Intune service for a period of time.

Wycofanie urządzenia może być konieczne z różnych powodów:You might need to retire a device for a variety of reasons:

 • Użytkownik opuszcza firmę w sposób planowany („zarządzane” opuszczenie firmy)User leaves a company in a planned way (“managed” departure)
 • Użytkownik opuszcza firmę w sposób nagły (zwolnienie, odejście itp.).User leaves abruptly (gets fired, quits, etc.).
 • Utrata urządzeniaLoss of device
 • Zmiana zastosowania urządzenia (przeniesienie na innego użytkownika, ponowne użycie do innego celu itp.)Repurpose of a device (move to another user, reuse for a different purpose, etc.)

Można przeprowadzić selektywne lub pełne czyszczenie urządzenia zarządzanego jako urządzenie przenośne lub zablokować urządzenie i zresetować jego hasło.You can do either a selective wipe or a full wipe on a device that's managed as a mobile device, or you can lock a device and reset its password. Przez wyczyszczenie urządzenia zwalnia się subskrypcję użytkownika, co pozwala dodać inne urządzenie.By wiping the device, you free up the user's subscription to add a different device. Można również wycofać komputery zarządzane przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.You can also retire PCs that are managed with the Intune client software.

Czyszczenie danych i aplikacji z urządzeńWipe data and apps from devices

Zarówno selektywne czyszczenie, jak i pełne czyszczenie powodują usunięcie urządzenia z zarządzania w usłudze Intune przez usunięcie jego zasad i Portalu firmy.Both a selective wipe and a full wipe remove the device from Intune management by removing its policy and the company portal. W wyniku tego urządzenie nie dysponuje już poświadczeniami niezbędnymi w celu zalogowania się do zasobów firmy, takich jak program Microsoft SharePoint, poczta e-mail lub usługa Office 365.As a result, the device no longer has the necessary credentials to sign in to company resources like Microsoft SharePoint, email, or Office 365.

Selektywne czyszczenie jest preferowane w przypadku pracowników, którzy zarejestrowali własne urządzenia w usłudze Intune, ponieważ nie ma to wpływu na informacje osobiste przechowywane na urządzeniu.Selective wipe is the preferred action for employees who have enrolled their own devices in Intune because it does not affect personal information on the device. Zostaną usunięte tylko dane firmowe.Only corporate data is removed.

W przypadku urządzeń wymagających zmiany przeznaczenia można także wykonać pełne czyszczenie, które przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.For devices that need to be repurposed, you can also use a full wipe, which resets the device to factory default settings.

Usuwanie urządzeń zarządzanych i licencji użytkownikówRemoving user licenses and managed devices

Po usunięciu licencji użytkownika jego zarejestrowane urządzenia nie będą już zarejestrowane.When you remove a user license, that user's enrolled devices cease to be enrolled. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie selektywnego czyszczenia danych w celu usunięcia danych firmy z zarejestrowanego urządzenia przed usunięciem licencji usługi Intune dla użytkownika.As a best practice, you should use selective wipe to remove company data from managed devices before removing the Intune license for a user. Po usunięciu licencji użytkownika na urządzeniu nie będzie można wykonywać akcji zdalnych.Once you remove the user license, the device cannot be targeted for remote actions.

Aby usunąć urządzenia w portalu usługi Azure Active DirectoryTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń swojej organizacji w witrynie http://aka.ms/accessaad lub https://portal.office.com, a następnie wybierz pozycje Centra administracji > Azure AD.Sign in with your organization credentials to http://aka.ms/accessaad or https://portal.office.com, and then choose Admin centers > Azure AD.

 2. Utwórz subskrypcję platformy Azure, jeśli jej nie masz.Create an Azure subscription if you don’t have one. Jeśli masz płatne konto, ta operacja nie powinna wymagać uiszczenia płatności ani podania danych karty kredytowej.This should not require a credit card or payment if you have a paid account. Wybierz link do subskrypcji Zarejestruj bezpłatny katalog Azure Active Directory.Choose the Register your free Azure Active Directory subscription link.

 3. Wybierz pozycję Active Directory, a następnie wybierz organizację.Choose Active Directory, and then choose your organization.

 4. Wybierz kartę Użytkownicy.Choose the Users tab.

 5. Wybierz użytkownika, którego urządzenia chcesz usunąć.Choose the user whose devices you want to delete.

 6. Wybierz pozycję Urządzenia.Choose Devices.

 7. Wybierz odpowiednie urządzenia, a następnie wybierz polecenie Usuń urządzenie.Choose the devices as appropriate, and then choose Delete device. Urządzenia zostaną usunięte przy następnym synchronizowaniu ich z usługą Active Directory.The device will be deleted the next time it syncs with Active Directory. Zwykle nastąpi to w ciągu 4 godzin.This typically happens within four hours. Po wykonaniu synchronizacji urządzenie zostanie usunięte z zarządzania.After syncing, the device is removed from management. Spowoduje to usunięcie urządzenia z limitu urządzeń dla tego użytkownika.This removes one device from the device limit for this user.

Wycofywanie zarządzanych komputerówRetire managed computers

Komputery zarządzane przez oprogramowanie klienckie usługi Intune można usunąć z zarządzania w konsoli administracyjnej usługi Intune.Computers that Intune client software manages can be removed from management in the Intune admin console. Spowoduje to również odinstalowanie oprogramowania klienckiego i usunięcie zasad usługi Intune z komputera.This also uninstalls the client software and deletes the Intune policy from the computer. Zobacz informacje na temat wycofywania komputerów zarządzanych przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.See information about retiring computers managed with the Intune client software.

Blokowanie dostępu do urządzeniaBlock access a device

W przypadku zagubienia urządzenia lub konieczności wycofania urządzenia z powodu odejścia pracownika z firmy i nie zwrócenia przez niego sprzętu należącego do firmy można także zresetować kod dostępu i zdalnie zablokować urządzenie.If a device is lost or when you must retire a device because an employee left your company without returning a company-owned hardware, you can also passcode reset and remotely lock the device. Pozwala to zapobiec niewłaściwemu użyciu informacji firmowych, chociaż może to oznaczać utratę urządzenia.This keeps company information from being misused, although you might have to write the device off as a loss.

Warto też odwołać licencję z konta użytkownika usługi Intune pracownika.You also want to revoke the license from the employee's Intune user account. Spowoduje to zwolnienie licencji i umożliwi jej przypisanie do nowego konta użytkownika.This frees up the license, and you can assign it to a new user account.

Wycofanie sprzętuRetire hardware

Czasami może dojść do zużycia urządzenia.Sometimes, it’s the device itself that has reached its end of life. W takiej sytuacji zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych wraz z pełnym czyszczeniem powoduje usunięcie wszystkich danych i usunięcie urządzenia z usługi Intune.In such cases, resetting it to factory settings with a full wipe removes all data and removes the device from Intune. Następnie można pozbyć się urządzenia zgodnie z zasadami firmy.Then, you can get rid of the hardware according to your company’s policy.

Zobacz takżeSee also

Zapewnianie lepszej ochrony danych dzięki funkcji pełnego lub selektywnego czyszczeniaHelp protect your data with full or selective wipe