Konfigurowanie zarządzania urządzeniami z systemem AndroidSet up Android device management

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Będąc administratorem usługi Intune, możesz włączyć zarządzanie urządzeniami z systemem Android, w tym urządzeniami Samsung Knox Standard, w Portalu firmy.As an Intune administrator, you can enable management of Android devices, including Samsung Knox Standard devices, from the Company Portal. Użytkownicy będą mogli wtedy rejestrować swoje urządzenia przy użyciu aplikacji Portal firmy dostępnej w sklepie Google Play.Users can then enroll their devices using the Company Portal app that is available from Google Play.

Domyślnie urządzenia z systemem Android mogą być rejestrowane w usłudze Intune.By default, Android devices are allowed to enroll in Intune. Aby zablokować możliwość rejestrowania urządzeń z systemem Android, zaloguj się do portalu administracyjnego usługi Microsoft Intune, korzystając z poświadczeń administratora.To block Android devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Wybierz pozycję Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Reguły rejestracji, a następnie wyczyść pole wyboru Zezwalaj na urządzenia z systemem Android.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the Allow Android devices check box.

 1. Skonfiguruj usługęSet up Intune
  Jeśli usługa ta nie została jeszcze skonfigurowana, przygotuj się do zarządzania urządzeniami przenośnymi, ustawiając urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi na usługę Microsoft Intune i konfigurując zarządzanie urządzeniami przenośnymi.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Włączona rejestracja systemu AndroidAndroid enrollment enabled
  Żadne dodatkowe konfiguracje w konsoli usługi Intune nie są wymagane do włączenia rejestracji urządzeń przenośnych z systemem Android.No additional configurations in the Intune console are needed to enable Android mobile device enrollment.

 3. Poinformuj użytkowników, jak mogą zarejestrować swoje urządzenia w celu uzyskania dostępu do zasobów firmy.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  Instrukcje dotyczące rejestrowania przez użytkownika końcowego można znaleźć w temacie Rejestrowanie urządzenia z systemem Android w usłudze Intune.For end-user enrollment instructions, see Enroll your Android device in Intune. W trakcie procesu rejestracji użytkownicy są informowani, czego mogą oczekiwać, a także co administratorzy IT mogą i czego nie mogą wyświetlać na swoich urządzeniach.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Aby uzyskać informacje o innych zadaniach użytkownika końcowego, zobacz następujące artykuły:For information about other end-user tasks, see these articles:

Z powodu braku dostępności sklepu Google Play w Chinach aplikację Portal firmy dla urządzeń z systemem Android należy uzyskać z chińskich platform handlowych oferujących aplikacje.Due to the absence of Google Play Store in China, Android devices must obtain the Company Portal from Chinese app marketplaces. Aplikacja Portal firmy dla systemu Android będzie dostępna do pobrania w następujących sklepach:The Company Portal app for Android will be available for download on the following stores:

Aplikacja Portal firmy dla systemu Android używa usług Google Play do komunikowania się z usługą Microsoft Intune.The Company Portal app for Android uses Google Play Services to communicate with the Microsoft Intune service. Ponieważ usługi Google Play nie są jeszcze dostępne w Chinach, wykonanie dowolnego z wymienionych poniżej zadań może potrwać do 8 godzin.Since Google Play Services are not yet available in China, performing any of the following tasks can take up to 8 hours to complete.

Konsola administracyjna usługi IntuneIntune Admin Console Aplikacja Portal firmy w usłudze Intune dla systemu AndroidIntune Company Portal app for Android Witryna aplikacji Portal firmy w usłudze IntuneIntune Company Portal Website
Pełne czyszczenie danychFull wipe Usuwanie urządzenia zdalnegoRemove a remote device Usuwanie urządzenia (lokalnego i zdalnego)Remove device (local and remote)
Selektywne czyszczenie danychSelective wipe Resetowanie urządzeniaReset device Resetowanie urządzeniaReset device
Wdrażanie nowych lub zaktualizowanych aplikacjiNew or updated app deployments Instalowanie dostępnych aplikacji biznesowychInstall available line-of-business apps Resetowanie kodu dostępu urządzeniaDevice passcode reset
Zdalne blokowanieRemote lock
Resetowanie kodu dostępuPasscode reset

Zobacz takżeSee also

Wymagania wstępne dotyczące rejestrowania urządzeń w usłudze Microsoft IntunePrerequisites to enrolling devices in Microsoft Intune