Konfigurowanie zarządzania systemem iOS i komputerami MacSet up iOS and Mac device management

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune umożliwia zarządzanie urządzeniami przenośnymi typu iPad, iPhone oraz urządzeniami z systemem macOS i zapewnia użytkownikom dostęp do poczty e-mail oraz aplikacji firmy.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads, iPhones, and macOS devices and gives users access to company email and apps. Aby zarządzać urządzeniami z systemem iOS i komputerami Mac, wymagany jest certyfikat usługi Apple Push Notification service (APNs).An Apple Push Notification service (APNs) certificate is required for Intune to manage iOS and Mac devices. Po dodaniu certyfikatu do usługi Intune użytkownicy mogą zainstalować aplikację Portal firmy, aby zarejestrować swoje urządzenia, lub administrator może skonfigurować zarządzanie urządzeniami z systemem iOS należącymi do firmy.After the certificate is added to Intune, users can install the Company Portal app to enroll their devices, or the admin can set up corporate-owned iOS device management.

 1. Skonfiguruj usługęSet up Intune
  Jeśli usługa ta nie została jeszcze skonfigurowana, przygotuj się do zarządzania urządzeniami przenośnymi, ustawiając urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi na usługę Microsoft Intune i konfigurując zarządzanie urządzeniami przenośnymi.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Pobierz żądanie podpisania certyfikatuGet a certificate signing request
  Jako administrator otwórz konsolę administracyjną usługi Microsoft Intune, przejdź do obszaru Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > iOS i Mac OS X > Prześlij certyfikat APNs, a następnie wybierz polecenie Pobierz żądanie certyfikatu usługi APNs.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Download the APNs certificate request. Zapisz lokalnie plik żądania podpisania certyfikatu (CSR).Save the certificate signing request (.csr) file locally. Plik CSR jest używany na potrzeby żądania certyfikatu relacji zaufania w portalu Apple Push Certficates.The .csr file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.

  Okno dialogowe przekazywania certyfikatu APNs

 3. Pobierz certyfikat usługi Apple Push NotificationGet an Apple Push Notification service certificate
  Przejdź do obszaru Portal Apple Push Certificates i zaloguj się przy użyciu firmowego identyfikatora Apple ID, aby utworzyć certyfikat usługi APNs za pomocą pliku CSR.Go to the Apple Push Certificates Portal, and sign in with your company Apple ID to create the APNs certificate by using the .csr file. Po kliknięciu przycisku Upload (Przekaż) w witrynie Apple Push Certificates Portal otrzymasz plik JSON, którego nie można użyć dla usługi APNs.After choosing Upload on Apple's Push Certificate Portal, you will receive a .json file that cannot be used for APNs. Ukończ pobieranie, wróć do witryny Apple Push Certificates Portal, przejdź do obszaru Certificates for Third-Party Servers (Certyfikaty dla serwerów innych firm) i wybierz polecenie Download (Pobierz).Complete the download, return to the Apple Push Certificates Portal for Certificates for Third-Party Servers, and then choose Download.

  Pobierz certyfikat usługi APNs (PEM) i zapisz plik lokalnie.Download the APNs (.pem) certificate, and save the file locally.

  Note

  Co roku musisz odnowić (nie zastąpić) ten certyfikat usługi APNs.Every year, you need to renew (not replace) this APNs certificate. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID do logowania do portalu wypychania certyfikatu firmy Apple w celu odnowienia certyfikatu, a następnie użyj instrukcji z tego tematu w celu pobrania certyfikatu i przekazania go do usługi Intune.Use this same Apple ID to sign in to Apple's Push Certificate Portal to renew the certificate, and then use the same instructions in this topic to download the certificate, and then upload it to Intune.

 4. Dodaj certyfikat usługi APNs do usługi IntuneAdd the APNs certificate to Intune
  W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune przejdź do obszaru Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > iOS i Mac OS X > Prześlij certyfikat usługi APNs, a następnie wybierz polecenie Prześlij certyfikat usługi APNs.In the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Upload the APNs certificate. Przejdź do pliku certyfikatu (PEM) i wybierz pozycję Otwórz, a następnie wprowadź identyfikator Apple ID.Go to the certificate (.pem) file, choose Open, and then enter your Apple ID. Dzięki certyfikatowi usługi APN usługa Intune może rejestrować urządzenia z systemem iOS i zarządzać nimi, wypychając zasady do zarejestrowanych urządzeń przenośnych.With the APNs certificate, Intune can enroll and manage iOS devices by pushing policy to enrolled mobile devices.

 5. Poinformuj użytkowników, jak mogą zarejestrować swoje urządzenia w celu uzyskania dostępu do zasobów firmy.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  Aby uzyskać instrukcje dla użytkowników końcowych dotyczące rejestrowania, zobacz tematy Rejestrowanie urządzenia z systemem iOS w usłudze Intune i Rejestrowanie urządzenia z systemem macOS w usłudze Intune.For end-user enrollment instructions, see Enroll your iOS device in Intune and Enroll your macOS device in Intune. W trakcie procesu rejestracji użytkownicy są informowani, czego mogą oczekiwać, a także co administratorzy IT mogą i czego nie mogą wyświetlać na swoich urządzeniach.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Aby uzyskać informacje o innych zadaniach użytkownika końcowego, zobacz następujące artykuły:For information about other end-user tasks, see these articles:

Jeśli Twoja firma lub organizacja zakupi dla użytkowników urządzenia z systemem iOS, te urządzenia również będzie można zarejestrować do zarządzania jako urządzenia z systemem iOS należące do firmy.If your company or organization buys iOS devices for users, those devices can also be enrolled for management as company-owned iOS devices.

Zobacz teżSee Also

Wymagania wstępne dotyczące rejestracji w usłudze Microsoft IntunePrerequisites for enrollment with Microsoft Intune