Określanie urządzeń należących do firmy z międzynarodowymi numerami identyfikującymi urządzenia przenośne (IMEI, International Mobile Equipment Identity)Specify corporate-owned devices with international mobile equipment identity (IMEI) numbers

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune umożliwia administratorom importowanie międzynarodowych numerów identyfikujących urządzenia przenośne (IMEI) dla platform urządzeń przenośnych za pomocą numerów IMEI, co ułatwia identyfikację firmowych urządzeń przenośnych.Microsoft Intune lets admins import international mobile equipment identity (IMEI) numbers for mobile device platforms by using IMEI numbers to help identify corporate-owned mobile devices. Po zarejestrowaniu urządzeń w usłudze Intune w obszarze Grupy > Przegląd > Wszystkie urządzenia zobaczysz urządzenia z zaimportowanymi numerami IMEI.After devices are enrolled in Intune, you can see devices that have imported IMEI numbers under Groups > Overview > All Devices. W obszarze Grupa urządzeń widoczne są urządzenia z zaimportowanymi numerami IMEI wyświetlanymi jako Firmowe w kolumnie Własność.Device group lists devices that have imported IMEI numbers as Corporate in the Ownership column.

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Grupy > Wszystkie urządzenia > Wszystkie wstępnie zarejestrowane urządzenia należące do firmy > Według numeru IMEI (wszystkie platformy), a następnie wybierz polecenie Dodaj urządzenia.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices > All Corporate Pre-enrolled Devices > By IMEI (All platforms), and then choose Add devices…. Urządzenia można dodać na dwa sposoby:You can add devices in two ways:

  • Przekaż plik csv zawierający numery seryjne — utwórz listę wartości rozdzielanych przecinkami (csv) w dwóch kolumnach bez nagłówka i ogranicz listę do 5000 urządzeń lub 5 MB na plik csv.Upload a .csv file that has serial numbers – Create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header, and limit the list to 5,000 devices or 5 MB per .csv file. Pole szczegółów jest ograniczone do 128 znaków.The details field is limited to 128 characters.

   <IMEI 1><IMEI #1> <Szczegóły urządzenia 1><Device #1 Details>
   <IMEI 2><IMEI #2> <Szczegóły urządzenia 2><Device #2 Details>

   Ten plik CSV wyświetlony w edytorze tekstu wygląda następująco:This .csv file when viewed in a text editor appears as:

   01234567890123,device details
   02234567890123,device details
   
  • Ręcznie dodaj szczegóły urządzeń — wprowadź numery IMEI i szczegóły maksymalnie 15 urządzeń.Manually add device details - Enter the IMEI number and device details of up to 15 devices.

  Pole Szczegóły jest przeznaczone do użytku administracyjnego.The Details field is for administrative use. Możesz określić szczegóły, aby pomóc w zidentyfikowaniu urządzenia na liście należących do firmy urządzeń wymienionych według identyfikatora sprzętu.You can specify details to help identify the device in the list of Corporate-owned devices listed by hardware ID. Te informacje nie są wysyłane do urządzenia, ale będą wyświetlane w konsoli usługi Intune.This information is not sent to the device, but it will appear in the Intune console.

 2. Wybierz pozycję Next (Dalej).Choose Next.

 3. W okienku Przegląd urządzeń możesz potwierdzić zaimportowane numery IMEI urządzenia.On the Review Devices pane, you can confirm the imported device IMEI numbers. Możesz również wybrać, czy zastąpić wartość pola Szczegóły dla ponownie importowanych numerów IMEI.You can also decide whether to overwrite the Details for IMEI numbers that are being imported again. Możesz usunąć zaznaczenie pola Zastąp, aby zachować bieżące szczegóły.You can uncheck the Overwrite box to preserve the Current details. Wybierz przycisk Zakończ, aby zaimportować numery IMEI.Choose Finish to import the IMEI numbers.

 4. Zaimportowane numery IMEI i opisy są dodawane do listy Według numeru IMEI (wszystkie platformy).The imported IMEI numbers and descriptions are added to the By IMEI (All platforms) list.

Ważne

W przypadku importowania numerów IMEI dla urządzeń z systemem Android należy pamiętać, że niektóre urządzenia z systemem Android mogą mieć wiele numerów IMEI.If you are importing IMEI numbers for Android devices, be aware that some Android devices can have multiple IMEI numbers. Jeśli zostanie zaimportowany numer IMEI inny niż numer zgłoszony przez urządzenie w usłudze IMEI, urządzenie zostanie zaklasyfikowane jako urządzenie osobiste, a nie należące do firmy.If you import an IMEI number but it is not the IMEI reported to Intune by the device, the device will be classifed as a personal device instead of a company-owned device.

Podczas rejestrowania urządzenia z numerem IMEI w usłudze Intune — zwykle gdy użytkownik instaluje aplikację Portal firmy i kończy proces rejestracji — urządzenie zostanie oznaczone jako należące do firmy i będzie wyświetlane jako zarejestrowane w grupie Urządzenia IMEI.When a device that has IMEI number enrolls in Intune, usually when a user installs the Company Portal app and completes the enrollment process, the device will be tagged as corporate-owned and appear as enrolled in the IMEI Devices group.

Uwaga

Jeśli w najbliższej przyszłości dana organizacja zostanie poddana migracji do nowej witryny Azure Portal, ta funkcja ulegnie zmianie.When your organization is migrated to the new Azure portal in the near future, you will see a change to this feature. W istniejącej konsoli administratora usługi Intune administratorzy mogą akceptować szczegóły z przekazanego pliku CSV i zastępować istniejące dane poszczególnych identyfikatorów sprzętu.In the existing Intune administrator console, admins can accept associated details from an uploaded CSV and overwrite the existing details for individual hardware identifiers. W nowej wersji witryny Azure Portal będzie można automatycznie zastąpić szczegóły wszystkich identyfikatorów sprzętu lub zignorować wszystkie nowe szczegóły istniejących identyfikatorów.In the new Azure portal, you’ll be able to automatically overwrite the details for all hardware identifiers or to ignore all new details for existing identifiers.

Szczegółowe specyfikacje dotyczące identyfikatorów IMEI (International Mobile Equipment Identifier) można znaleźć w portalu 3GPP TS 23.003.For detailed specifications about International Mobile Equipment Identifiers, see 3GGPP TS 23.003.