Ustawienia zasad dotyczących warunków i postanowień w usłudze Microsoft IntuneTerms and condition policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Wdrożenie warunków i postanowień usługi Intune w grupach użytkowników pozwala wyjaśnić wpływ rejestracji, dostępu do zasobów roboczych i korzystania z aplikacji Portal firmy na urządzenia i użytkowników.You can deploy Intune terms and conditions to user groups to explain how enrollment, access to work resources, and the Company Portal app affect devices and users. Aby móc rejestrować się i uzyskiwać dostęp do zasobów służbowych w Portalu firmy, użytkownicy muszą zaakceptować warunki i postanowienia.Users must accept the terms and conditions before they can use the Company Portal to enroll and access their work.

Możesz utworzyć i wdrożyć wiele zasad obejmujących różne warunki i postanowienia.You can create and deploy multiple policies containing different terms and conditions. Możesz również utworzyć różne wersje tych samych warunków i postanowień w różnych językach, a następnie wdrożyć je w odpowiednich grupach.You can also produce versions of the same terms and conditions in different languages and then deploy these to their appropriate groups.

Tworzenie zasad dotyczących warunków i postanowieńCreate a terms and conditions policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycje Zasady > Warunki i postanowienia.In the Microsoft Intune administration console click Policy > Terms and Conditions.

  Zrzut ekranu zasad dotyczących warunków i postanowień

 2. Kliknij pozycję Dodaj, aby utworzyć nowe zasady dotyczące warunków i postanowień.Click Add to create a new terms and conditions policy.

  Możesz również edytować i usuwać istniejące zasady.You can also Edit or Delete an existing policy.

 3. Na stronie Tworzenie warunków i postanowień podaj następujące informacje:On the Create Terms and Conditions page, specify the following information:

  • Nazwa — unikatowa nazwa zasad wyświetlana w konsoli usługi Intune.Name—A unique policy name displayed in the Intune console.

  • Opis — szczegółowe informacje ułatwiające znalezienie zasad w konsoli usługi Intune.Description—Details that help you identify the policy in the Intune console.

  • Tytuł — tytuł widoczny dla użytkowników w Portalu firmy.Title—The title users see in the company portal.

  • Tekst objaśniający znaczenie decyzji użytkownika o akceptacji — etykieta dotycząca akceptacji widoczna dla użytkowników.Text to explain what it means if the user accepts—The label users see regarding acceptance. Przykład: „Akceptuję warunki i postanowienia”.For example, “I agree to the terms and conditions.”

 4. Po zakończeniu kliknij pozycję Zapisz.When you are finished, click Save. Nowe zasady zostaną wyświetlone w węźle Warunki i postanowienia w obszarze roboczym Zasady.The new policy is displayed in the Terms and Conditions node of the Policy workspace.

Wdrażanie zasad dotyczących warunków i postanowieńDeploy a terms and conditions policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycje Zasady > Warunki i postanowienia.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Z listy Zasady dotyczące warunków i postanowień wybierz zasady, które chcesz wdrożyć, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj wdrożeniem.In the Terms and Conditions Policies list, select the policy you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. W oknie dialogowym Zarządzanie wdrażaniem wybierz grupy użytkowników, dla których chcesz wdrożyć zasady, a następnie kliknij przycisk OK.In the Manage Deployment dialog box, select the user groups you will deploy the policy to, and then click OK.

  Gdy użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do Portalu firmy, w usłudze Intune zostaną wyświetlone wdrożone warunki i postanowienia.When targeted users access the company portal, Intune displays the terms and conditions you deployed. Użytkownik musi je zaakceptować, aby uzyskać dostęp do zasobów firmy.Users must accept these terms before they can gain access to company resources.

Monitorowanie zasad dotyczących warunków i postanowieńMonitor a terms and conditions policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycje Zasady > Warunki i postanowienia.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. W oknie Tworzenie nowego raportu kliknij pozycję Wyświetl raport.In the Create New Report window, click View Report. Zostanie otwarty raport ze szczegółowymi informacjami o tym, którzy użytkownicy zaakceptowali wdrożone warunki i postanowienia.The report will open detailing which users have accepted the terms and conditions you deployed.

Warunki i postanowienia — aktualizacje i kontrola wersjiUpdates and version control for terms and conditions

Podczas edytowania istniejących zasad dotyczących warunków i postanowień można wybrać zachowanie towarzyszące wdrożeniu zasad.When you edit an existing terms and conditions policy, you can choose which behavior occurs when you deploy the policy. Poniższa procedura pomaga zaktualizować istniejące zasady dotyczące warunków i postanowień.Use the following procedure to help you update existing terms and conditions policies.

Praca z wieloma wersjami warunków i postanowieńWork with multiple versions of terms and conditions

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycje Zasady > Warunki i postanowienia.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Wybierz zasady dotyczące warunków i postanowień, które chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję Edytuj.Select the terms and conditions policy that you want to edit, and then click Edit.

 3. Na stronie Edytowanie warunków i postanowień wprowadź wymagane zmiany, a następnie określ, czy nowa wersja wymaga zaakceptowania warunków i postanowień przez wszystkich użytkowników, czy też będzie ona widoczna tylko dla nowych użytkowników.On the Edit Terms and Conditions page, make any required edits, and then specify whether this new version requires all users to accept the terms and conditions, or if only new users will see the new version.

  Zalecamy zwiększenie numeru wersji i wymaganie akceptacji po każdym wprowadzeniu znaczących zmian zasad dotyczących warunków i postanowień.We recommend that you increase the version number and require acceptance any time you make significant changes to your terms and conditions policy. Jeśli zmiany obejmują na przykład poprawki błędów pisowni lub zmiany formatowania, zachowaj bieżący numer wersji.Keep the current version number if you are fixing typos or changing formatting, for example.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies