Rozwiązywanie problemów z dostępem do zasobów firmy przy użyciu usługi Microsoft IntuneTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Kody błędów i stanów przedstawione w tym temacie ułatwiają rozwiązywanie problemów w przypadku, gdy akcja usługi Microsoft Intune zwraca kod błędu.Use the error and status codes in this topic to help you troubleshoot problems when a Microsoft Intune action returns an error code.

Jeśli te informacje nie pomogą rozwiązać problemu, zobacz How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune), aby znaleźć więcej sposobów uzyskania pomocy.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Kody stanu dla urządzeń z systemem Windows zarządzanych przez usługę MDMStatus codes for MDM managed Windows devices

Kod stanuStatus code Komunikat o błędzieError message Co należy zrobićWhat to do
10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Instalacja w tokuInstallation in progress
20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT)20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT) Oczekiwanie na zawartośćWaiting for content
30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT)30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT) Pobieranie zawartościRetrieving content Prawdopodobna przyczyna: stan zadania 30 wskazuje, że pobieranie aplikacji przez użytkownika nie powiodło się.Probable Cause: Job status 30 indicates that a user download of an app failed.

Czym może to być spowodowane:Likely causes for this may be:

Podczas pobierania aplikacji urządzenie utraciło połączenie z Internetem.The device lost Internet connectivity while the download was in progress.

Być może wygasł certyfikat wystawiony dla urządzenia w chwili rejestracji.The certificate issued to the device at the time of enrollment may have expired.

Środki zaradcze:Mitigation:

Uruchom aplet Aplikacje firmowe z Panelu sterowania na urządzeniu, aby upewnić się, że certyfikat urządzenia nie wygasł. Jeśli tak się stało, konieczna będzie ponowna rejestracja urządzenia.Launch the Company Apps app from Control Panel on the device to confirm that the device certificate hasn’t expired; if it has then you will need to re-enroll the device.

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem, i spróbuj ponownie zażądać aplikacji.Confirm that the device is connected to the Internet and try to request the app again.
40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED)40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED) Pobieranie zawartości ukończoneContent download complete
50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING)50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING) Instalacja w tokuInstallation in progress
60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING)60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING) Wystąpił błąd instalacjiInstallation Error occurred Po pobraniu nie powiodła się instalacja aplikacji.The app installation failed after download.

Na urządzeniu nie ma certyfikatu podpisywania kodu użytego do podpisania aplikacji.The code signing certificate with which app was signed is not present on the device.

Zależność struktury, od której jest zależna aplikacja, nie została zainstalowana na urządzeniu.A framework dependency on which the application depends is not found installed on the device.


W przypadku, gdy przyczyną niepowodzenia instalacji jest brakująca zależność struktury, administrator będzie musiał ponownie opublikować aplikację, pakując strukturę wraz z pakietem aplikacji.In case the installation failure is due to a missing framework dependency, the admin will have to re-publish the application again packaging the framework along with the application package.

Pobrany pakiet aplikacji nie jest prawidłowym pakietem, może być uszkodzony lub może nie być zgodny z wersją systemu operacyjnego na urządzeniu.The application package downloaded isn’t a valid package, may have been corrupted, or may not be compatible with the OS version on the device.
70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) Powodzenie instalacjiInstallation Success
80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Odinstalowywanie w tokuUninstall in progress
90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Wystąpił błąd odinstalowywaniaUninstall Error occurred
100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) Powodzenie odinstalowywaniaUninstall Success
110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Niezgodność skrótu zawartościContent hash mismatch
120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Klucz pobierania lokalnego/pobieranie lokalne nie jest włączoneSLK / side loading not enabled
130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Niepowodzenie instalacji licencji MSADPMSADP license install failed
Brak stanu (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN)No status (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN) n/dn/a Stan jest aktualnie nieznany.The status is currently unknown.

Dostęp do zasobów firmy (typowe błędy)Company resource access (common errors)

Kod stanuStatus code Szesnastkowy kod błęduHexadecimal error code Komunikat o błędzieError message
-2016281101-2016281101 0x87D1FDF30x87D1FDF3 Nie znaleziono żądania zasad żądania połączeń oprogramowania MDMMDM CRP request not found
-2016281102-2016281102 0x87D1FDF20x87D1FDF2 Nie znaleziono adresu URL usługi rejestrowania urządzeń sieciowychNDES URL not found
-2016281103-2016281103 0x87D1FDF10x87D1FDF1 Nie znaleziono informacji o certyfikacie zasad żądania połączeń oprogramowania MDMMDM CRP certificate info not found
-2016281104-2016281104 0x87D1FDF00x87D1FDF0 Nie znaleziono informacji o certyfikacie elementu konfiguracji oprogramowania MDMMDM CI certificate info not found
-2016281105-2016281105 0x87D1FDEF0x87D1FDEF Nie można ocenić regułyFailed to evaluate the Rule
-2016281106-2016281106 0x87D1FDEE0x87D1FDEE Nie dotyczy, ponieważ utracono podczas rozwiązywania konfliktówNot applicable because it lost in conflict resolution
-2016281107-2016281107 0x87D1FDED0x87D1FDED Nieobsługiwane źródło wykrywania ustawieńUnsupported setting discovery source
-2016281108-2016281108 0x87D1FDEC0x87D1FDEC W elemencie konfiguracji nie znaleziono przywoływanego ustawieniaReferenced setting not found in CI
-2016281109-2016281109 0x87D1FDEB0x87D1FDEB Konwersja typu danych nie powiodła sięData type conversion failed
-2016281110-2016281110 0x87D1FDEA0x87D1FDEA Nieprawidłowy parametr ustawienia CIMInvalid parameter to CIM setting
-2016281111-2016281111 0x87D1FDE90x87D1FDE9 Nie dotyczy tego urządzeniaNot applicable for this device
-2016281112-2016281112 0x87D1FDE80x87D1FDE8 Korygowanie nie powiodło sięRemediation failed
-2016330905-2016330905 0x87D13B670x87D13B67 Stan aplikacji jest nieznanyThe app state is unknown
-2016330906-2016330906 0x87D13B660x87D13B66 Aplikacja jest zarządzana, ale została usunięta przez użytkownikaThe app is managed, but has been removed by the user
-2016330907-2016330907 0x87D13B650x87D13B65 Urządzenie korzysta z kodu realizacjiThe device is redeeming the redemption code
-2016330908-2016330908 0x87D13B640x87D13B64 Instalacja aplikacji nie powiodła sięThe app install has failed
-2016330909-2016330909 0x87D13B630x87D13B63 Użytkownik odrzucił ofertę zaktualizowania aplikacjiThe user rejected the offer to update the app
-2016330910-2016330910 0x87D13B620x87D13B62 Użytkownik odrzucił ofertę zainstalowania aplikacjiThe user rejected the offer to install the app
-2016330911-2016330911 0x87D13B610x87D13B61 Użytkownik zainstalował aplikację, zanim możliwe było zainstalowanie aplikacji zarządzanejThe user has installed the app before managed app installation could take place
-2016330912-2016330912 0x87D13B600x87D13B60 Zaplanowano zainstalowanie tej aplikacji, ale sfinalizowanie transakcji wymaga kodu realizacjiThe app is scheduled for installation, but needs a redemption code to complete the transaction
-2016341109-2016341109 0x87D1138B0x87D1138B Urządzenie z systemem iOS zwróciło błądiOS device has returned an error
-2016341110-2016341110 0x87D1138A0x87D1138A Urządzenie z systemem iOS odrzuciło polecenie z powodu niepoprawnego formatuiOS device has rejected the command due to incorrect format
-2016341111-2016341111 0x87D113890x87D11389 Urządzenie z systemem iOS zwróciło nieoczekiwany stan bezczynnościiOS device has returned an unexpected Idle status
-2016341112-2016341112 0x87D113880x87D11388 Urządzenie z systemem iOS jest aktualnie zajęteiOS device is currently busy

Błędy zwrócone przez urządzenia z systemem iOSErrors returned by iOS devices

Kod stanuStatus code Szesnastkowy kod błęduHexadecimal error code Komunikat o błędzieError message
-2016299111-2016299111 0x87D1B7990x87D1B799 Błąd wewnętrznyInternal error
-2016299112-2016299112 0x87D1B7980x87D1B798 Błąd wewnętrznyInternal error
-2016300111-2016300111 0x87D1B3B10x87D1B3B1 36001: (błąd wewnętrzny)36001:(internal error)
-2016300112-2016300112 0x87D1B3B00x87D1B3B0 36000: Skonfigurowano już transmisję w sieci komórkowej36000:Cellular already configured
-2016301110-2016301110 0x87D1AFCA0x87D1AFCA 35002: Wiele czcionek w jednym ładunku35002:Multiple fonts in a single payload
-2016301111-2016301111 0x87D1AFC90x87D1AFC9 35001: Nie można zainstalować czcionek35001:Failed font installation
-2016301112-2016301112 0x87D1AFC80x87D1AFC8 35000: Nieprawidłowe dane czcionek35000:Invalid font data
-2016302109-2016302109 0x87D1ABE30x87D1ABE3 34003: Nieprawidłowa nazwa główna protokołu Kerberos34003:Kerberos principal name invalid
-2016302110-2016302110 0x87D1ABE20x87D1ABE2 34002: Brak nazwy głównej protokołu Kerberos34002:Kerberos principal name missing
-2016302111-2016302111 0x87D1ABE10x87D1ABE1 34001: Nieprawidłowy wzorzec dopasowywania adresów URL34001:Invalid URL match pattern
-2016302112-2016302112 0x87D1ABE00x87D1ABE0 34000: Nieprawidłowy wzorzec dopasowywania identyfikatorów aplikacji34000:Invalid app identifier match pattern
-2016304112-2016304112 0x87D1A4100x87D1A410 32000: Zbyt wiele aplikacji32000:Too many apps
-2016305111-2016305111 0x87D1A0290x87D1A029 31001: Nie można zastosować ustawień31001:Cannot apply settings
-2016305112-2016305112 0x87D1A0280x87D1A028 31000: Nie można zastosować poświadczeń31000:Cannot apply credential
-2016306111-2016306111 0x87D19C410x87D19C41 30001: Upłynął limit czasu30001:Timed out
-2016306112-2016306112 0x87D19C400x87D19C40 30000: Uwierzytelnianie nie powiodło się30000:Authentication failed
-2016307109-2016307109 0x87D1985B0x87D1985B 29003: Nieodpowiednie dane certyfikatu29003:Bad certificate data
-2016307110-2016307110 0x87D1985A0x87D1985A 29002:29002:
-2016307111-2016307111 0x87D198590x87D19859 29001:29001:
-2016307112-2016307112 0x87D198580x87D19858 29000: Urządzenie nie jest nadzorowane29000:Device not supervised
-2016308110-2016308110 0x87D194720x87D19472 28002: Nie można ustawić tapety28002:Cannot set wallpaper
-2016308111-2016308111 0x87D194710x87D19471 28001: Nieodpowiedni obraz tapety28001:Bad wallpaper image
-2016308112-2016308112 0x87D194700x87D19470 28000: Nieznany element28000:Unknown item
-2016310111-2016310111 0x87D18CA10x87D18CA1 26001: Szyfrowanie na poziomie plików nie jest obsługiwane26001:File level encryption unsupported
-2016310112-2016310112 0x87D18CA00x87D18CA0 26000: Szyfrowanie na poziomie bloków nie jest obsługiwane26000:Block level encryption unsupported
-2016311110-2016311110 0x87D188BA0x87D188BA 25002: Nie można usunąć25002:Cannot remove
-2016311111-2016311111 0x87D188B90x87D188B9 25001: Nie można zainstalować25001:Cannot install
-2016311112-2016311112 0x87D188B80x87D188B8 25000: Nieodpowiedni profil25000:Bad profile
-2016312109-2016312109 0x87D184D30x87D184D3 24003: Nieodpowiedni profil ostateczny24003:Bad final profile
-2016312110-2016312110 0x87D184D20x87D184D2 24002: Nieodpowiednia tożsamość ładunku24002:Bad identity payload
-2016312111-2016312111 0x87D184D10x87D184D1 24001: Nie można podpisać słownika atrybutów24001:Cannot sign attribute dictionary
-2016312112-2016312112 0x87D184D00x87D184D0 24000: Nie można utworzyć słownika atrybutów24000:Cannot create attribute dictionary
-2016313110-2016313110 0x87D180EA0x87D180EA 23002: Nieprawidłowy certyfikat serwera23002:Invalid server certificate
-2016313111-2016313111 0x87D180E90x87D180E9 23001: Nieodpowiednia odpowiedź serwera23001:Bad server response
-2016313112-2016313112 0x87D180E80x87D180E8 23000: Nieodpowiednia tożsamość23000:Bad identity
-2016314099-2016314099 0x87D17D0D0x87D17D0D 22013: Nieprawidłowa odpowiedź operacji PKIOperation22013:Invalid PKIOperation response
-2016314100-2016314100 0x87D17D0C0x87D17D0C 22012: Nie można zapisać certyfikatu CACertificate22012:Cannot store CACertificate
-2016314101-2016314101 0x87D17D0B0x87D17D0B 22011: Nie można wygenerować żądania CSR22011:Cannot generate CSR
-2016314102-2016314102 0x87D17D0A0x87D17D0A 22010: Nie można zapisać tożsamości tymczasowej22010:Cannot store temporary identity
-2016314103-2016314103 0x87D17D090x87D17D09 22009: Nie można utworzyć tożsamości tymczasowej22009:Cannot create temporary identity
-2016314104-2016314104 0x87D17D080x87D17D08 22008: Nie można utworzyć tożsamości22008:Cannot create identity
-2016314105-2016314105 0x87D17D070x87D17D07 22007: Nieprawidłowy certyfikat z podpisem22007:Invalid signed certificate
-2016314106-2016314106 0x87D17D060x87D17D06 22006: Niewystarczające dane CACaps22006:Insufficient CACaps
-2016314107-2016314107 0x87D17D050x87D17D05 22005: Błąd sieci22005:Network error
-2016314108-2016314108 0x87D17D040x87D17D04 22004: Nieobsługiwana konfiguracja certyfikatów22004:Unsupported certificate configuration
-2016314109-2016314109 0x87D17D030x87D17D03 22003: Nieprawidłowa odpowiedź RAResponse22003:Invalid RAResponse
-2016314110-2016314110 0x87D17D020x87D17D02 22002: Nieprawidłowa odpowiedź CAResponse22002:Invalid CAResponse
-2016314111-2016314111 0x87D17D010x87D17D01 22001: Nie można wygenerować pary kluczy22001:Cannot generate key pair
-2016314112-2016314112 0x87D17D000x87D17D00 22000: Nieprawidłowe użycie klucza22000:Invalid key usage
-2016315105-2016315105 0x87D1791F0x87D1791F 21007: Nie można zweryfikować konta21007:Cannot verify account
-2016315106-2016315106 0x87D1791E0x87D1791E 21006: Nie można odszyfrować certyfikatu21006:Cannot decrypt certificate
-2016315107-2016315107 0x87D1791D0x87D1791D 21005: Konto nie jest unikatowe (profil poczty e-mail już istnieje na urządzeniu)21005:Account not unique (Email Profile already exists on device)
-2016315108-2016315108 0x87D1791C0x87D1791C 21004: Nie można utworzyć konta21004:Cannot create account
-2016315109-2016315109 0x87D1791B0x87D1791B 21003: Brak nazwy hosta21003:No host name
-2016315110-2016315110 0x87D1791A0x87D1791A 21002: Nie można zachować zgodności z zasadami szyfrowania pochodzącymi z serwera21002:Cannot comply with encryption policy from server
-2016315111-2016315111 0x87D179190x87D17919 21001: Nie można zachować zgodności z zasadami pochodzącymi z serwera21001:Cannot comply with policy from server
-2016315112-2016315112 0x87D179180x87D17918 21000: Nie można pobrać zasad z serwera21000:Cannot get policy from server
-2016316110-2016316110 0x87D175320x87D17532 20002: Konto nie jest unikatowe20002:Account not unique
-2016316111-2016316111 0x87D175310x87D17531 20001: Brak nazwy hosta20001:No host name
-2016316112-2016316112 0x87D175300x87D17530 20000: Nie można utworzyć konta20000:Cannot create account
-2016317110-2016317110 0x87D1714A0x87D1714A 19002: Konto nie jest unikatowe19002:Account not unique
-2016317111-2016317111 0x87D171490x87D17149 19001: Brak nazwy hosta19001:No host name
-2016317112-2016317112 0x87D171480x87D17148 19000: Nie można utworzyć konta19000:Cannot create account
-2016318110-2016318110 0x87D16D620x87D16D62 18002: Nieprawidłowe poświadczenia18002:Invalid credentials
-2016318111-2016318111 0x87D16D610x87D16D61 18001: Host jest nieosiągalny18001:Host unreachable
-2016318112-2016318112 0x87D16D600x87D16D60 18000: Nieznany błąd18000:Unknown error
-2016319110-2016319110 0x87D1697A0x87D1697A 17002: Konto nie jest unikatowe17002:Account not unique
-2016319111-2016319111 0x87D169790x87D16979 17001: Brak nazwy hosta17001:No host name
-2016319112-2016319112 0x87D169780x87D16978 17000: Nie można utworzyć konta17000:Cannot create account
-2016320110-2016320110 0x87D165920x87D16592 16002: Konto nie jest unikatowe16002:Account not unique
-2016320111-2016320111 0x87D165910x87D16591 16001: Brak nazwy hosta16001:No host name
-2016320112-2016320112 0x87D165900x87D16590 16000: Nie można utworzyć subskrypcji16000:Cannot create subscription
-2016321109-2016321109 0x87D161AB0x87D161AB 15003: Nieprawidłowy certyfikat15003:Invalid certificate
-2016321110-2016321110 0x87D161AA0x87D161AA 15002: Nie można zablokować konfiguracji sieciowej15002:Cannot lock network configuration
-2016321111-2016321111 0x87D161A90x87D161A9 15001: Nie można usunąć sieci VPN15001:Cannot remove VPN
-2016321112-2016321112 0x87D161A80x87D161A8 15000: Nie można zainstalować sieci VPN15000:Cannot install VPN
-2016322110-2016322110 0x87D15DC20x87D15DC2 14002: Istnieje już konfiguracja chmury14002:Cloud configuration already exists
-2016322111-2016322111 0x87D15DC10x87D15DC1 14001: Urządzenie zablokowane14001:Device locked
-2016322112-2016322112 0x87D15DC00x87D15DC0 14000: Nieprawidłowe pole14000:Invalid field
-2016323107-2016323107 0x87D159DD0x87D159DD 13005: Nie można skonfigurować serwera proxy13005:Cannot set up proxy
-2016323108-2016323108 0x87D159DC0x87D159DC 13004: Nie można skonfigurować protokołu EAP13004:Cannot set up EAP
-2016323109-2016323109 0x87D159DB0x87D159DB 13003: Nie można utworzyć konfiguracji sieci WiFi13003:Cannot create WiFi configuration
-2016323110-2016323110 0x87D159DA0x87D159DA 13002: Wymagane jest hasło13002:Password required
-2016323111-2016323111 0x87D159D90x87D159D9 13001: Wymagana jest nazwa użytkownika13001:Username required
-2016323112-2016323112 0x87D159D80x87D159D8 13000: Nie można zainstalować13000:Cannot install
-2016324070-2016324070 0x87D1561A0x87D1561A 12042: Nieznany kod ustawień regionalnych12042:Unknown locale code
-2016324071-2016324071 0x87D156190x87D15619 12041: Nieznany kod języka12041:Unknown language code
-2016324072-2016324072 0x87D156180x87D15618 12040: Jest wymagana nazwa logowania sklepu iTunes12040:iTunes store login required
-2016324073-2016324073 0x87D156170x87D15617 12039: (nieużywane)12039:(unused)
-2016324074-2016324074 0x87D156160x87D15616 12038: Aplikacja nie jest zarządzana12038:App not managed
-2016324075-2016324075 0x87D156150x87D15615 12037: Nieprawidłowy kod realizacji12037:Invalid redemption code
-2016324076-2016324076 0x87D156140x87D15614 12036: Nie można usunąć aplikacji w bieżącym stanie12036:Cannot remove app in current state
-2016324077-2016324077 0x87D156130x87D15613 12035: Nie można kupić aplikacji12035:App cannot be purchased
-2016324078-2016324078 0x87D156120x87D15612 12034: Adres URL nie jest typu HTTPS12034:URL is not HTTPS
-2016324079-2016324079 0x87D156110x87D15611 12033: Nieprawidłowy manifest12033:Invalid manifest
-2016324080-2016324080 0x87D156100x87D15610 12032: Zbyt wiele aplikacji w manifeście12032:Too many apps in manifest
-2016324081-2016324081 0x87D1560F0x87D1560F 12031: Wyłączono instalację aplikacji12031:App installation disabled
-2016324082-2016324082 0x87D1560E0x87D1560E 12030: Nieprawidłowy adres URL12030:Invalid URL
-2016324083-2016324083 0x87D1560D0x87D1560D 12029: Aplikacja nie jest zarządzana12029:App not managed
-2016324084-2016324084 0x87D1560C0x87D1560C 12028: Bez oczekiwania na realizację12028:Not waiting for redemption
-2016324085-2016324085 0x87D1560B0x87D1560B 12027: To nie jest aplikacja12027:Not an app
-2016324086-2016324086 0x87D1560A0x87D1560A 12026: Aplikację dodano już do kolejki12026:App already queued
-2016324087-2016324087 0x87D156090x87D15609 12025: Aplikację już zainstalowano12025:App already installed
-2016324088-2016324088 0x87D156080x87D15608 12024: Nie można zweryfikować manifestu aplikacji12024:Could not validate app manifest
-2016324089-2016324089 0x87D156070x87D15607 12023: Nie można zweryfikować identyfikatora aplikacji12023:Could not validate app iD
-2016324090-2016324090 0x87D156060x87D15606 12022: Nieprawidłowy temat12022:Invalid topic
-2016324091-2016324091 0x87D156050x87D15605 12021: Nieprawidłowy typ żądania12021:Invalid request type
-2016324092-2016324092 0x87D156040x87D15604 12020: Brak autoryzacji na serwerze12020:Unauthorized by server
-2016324093-2016324093 0x87D156030x87D15603 12019: Nie można skopiować klucza tajnego depozytu12019:Cannot copy escrow secret
-2016324094-2016324094 0x87D156020x87D15602 12018: Nie można skopiować danych zbioru kluczy depozytu12018:Cannot copy escrow keybag data
-2016324095-2016324095 0x87D156010x87D15601 12017: Nie można utworzyć zbioru kluczy depozytu12017:Cannot create escrow keybag
-2016324096-2016324096 0x87D156000x87D15600 12016: Brak tożsamości12016:Missing identity
-2016324097-2016324097 0x87D155FF0x87D155FF 12015: Nie można uzyskać tokenu wypychania12015:Cannot get push token
-2016324098-2016324098 0x87D155FE0x87D155FE 12014: Profil informacyjny nie jest zarządzany12014:Provisioning profile not managed
-2016324099-2016324099 0x87D155FD0x87D155FD 12013: Profil nie jest zarządzany12013:Profile not managed
-2016324100-2016324100 0x87D155FC0x87D155FC 12012: Niezgodność dotycząca zamiany MDM12012:MDM replacement mismatch
-2016324101-2016324101 0x87D155FB0x87D155FB 12011: Nieprawidłowa konfiguracja usługi MDM12011:Invalid MDM configuration
-2016324102-2016324102 0x87D155FA0x87D155FA 12010: Wewnętrzny błąd niespójności12010:Internal inconsistency error
-2016324103-2016324103 0x87D155F90x87D155F9 12009: Nieprawidłowy profil zastępczy12009:Invalid replacement profile
-2016324104-2016324104 0x87D155F80x87D155F8 12008: Źle sformułowane żądanie12008:Malformed request
-2016324105-2016324105 0x87D155F70x87D155F7 12007: Brak autoryzacji12007:Not authorized
-2016324106-2016324106 0x87D155F60x87D155F6 12006: Odmowa przekierowania12006:Redirect refused
-2016324107-2016324107 0x87D155F50x87D155F5 12005: Nie można odnaleźć certyfikatu12005:Cannot find certificate
-2016324108-2016324108 0x87D155F40x87D155F4 12004: Nieprawidłowy certyfikat wypychania12004:Invalid push certificate
-2016324109-2016324109 0x87D155F30x87D155F3 12003: Nieprawidłowa odpowiedź na test12003:Invalid challenge response
-2016324110-2016324110 0x87D155F20x87D155F2 12002: Nie można zaewidencjonować12002:Cannot check in
-2016324111-2016324111 0x87D155F10x87D155F1 12001: Wiele wystąpień usługi MDM12001:Multiple MDM instances
-2016324112-2016324112 0x87D155F00x87D155F0 12000: Nieprawidłowe prawa dostępu12000:Invalid access rights
-2016325111-2016325111 0x87D152090x87D15209 11001: Zainstalowano już niestandardowy element APN11001:Custom APN already installed
-2016325112-2016325112 0x87D152080x87D15208 11000: Nie można zainstalować elementu APN11000:Cannot install APN
-2016326111-2016326111 0x87D14E210x87D14E21 10001: Nieprawidłowy podpisujący10001:Invalid signer
-2016326112-2016326112 0x87D14E200x87D14E20 10000: Nie można zainstalować elementów domyślnych10000:Cannot install defaults
-2016327106-2016327106 0x87D14A3E0x87D14A3E 9006: Certyfikat nie jest tożsamością9006:Certificate is not an identity
-2016327107-2016327107 0x87D14A3D0x87D14A3D 9005: Certyfikat jest źle sformułowany9005:Certificate is malformed
-2016327108-2016327108 0x87D14A3C0x87D14A3C 9004: Nie można zapisać certyfikatu głównego9004:Cannot store root certificate
-2016327109-2016327109 0x87D14A3B0x87D14A3B 9003: Nie można zapisać danych WAPI9003:Cannot store WAPI data
-2016327110-2016327110 0x87D14A3A0x87D14A3A 9002: Nie można zapisać certyfikatu9002:Cannot store certificate
-2016327111-2016327111 0x87D14A390x87D14A39 9001: Zbyt wiele certyfikatów w ładunku9001:Too many certificates in a payload
-2016327112-2016327112 0x87D14A380x87D14A38 9000: Nieprawidłowe hasło9000:Invalid password
-2016328112-2016328112 0x87D146500x87D14650 8000: Nie można zainstalować składnika Web Clip8000:Cannot install Web Clip
-2016329105-2016329105 0x87D1426F0x87D1426F 7007: Konto SMTP jest błędnie skonfigurowane7007:SMTP account is misconfigured
-2016329106-2016329106 0x87D1426E0x87D1426E 7006: Konto POP jest błędnie skonfigurowane7006:POP account is misconfigured
-2016329107-2016329107 0x87D1426D0x87D1426D 7005: Konto IMAP jest błędnie skonfigurowane7005:IMAP account is misconfigured
-2016329108-2016329108 0x87D1426C0x87D1426C 7004: Certyfikat SMIME jest nieodpowiedni7004:SMIME certificate is bad
-2016329109-2016329109 0x87D1426B0x87D1426B 7003: Nie można odnaleźć certyfikatu SMIME7003:SMIME certificate not found
-2016329110-2016329110 0x87D1426A0x87D1426A 7002: W trakcie weryfikacji wystąpił nieznany błąd7002:Unknown error occurred during validation
-2016329111-2016329111 0x87D142690x87D14269 7001: Nieprawidłowe poświadczenia7001:Invalid credentials
-2016329112-2016329112 0x87D142680x87D14268 7000: Host jest nieosiągalny7000:Host unreachable
-2016330110-2016330110 0x87D13E820x87D13E82 6002: Nie można utworzyć zapytania6002:Cannot create query
-2016330111-2016330111 0x87D13E810x87D13E81 6001: Pusty ciąg6001:Empty string
-2016330112-2016330112 0x87D13E800x87D13E80 6000: Błąd systemu łańcucha kluczy6000:Keychain system error
-2016331097-2016331097 0x87D13AA70x87D13AA7 5015: Nie można ustawić okresu prolongaty5015:Cannot set grace period
-2016331098-2016331098 0x87D13AA60x87D13AA6 5014: Nie można ustawić kodu dostępu5014:Cannot set passcode
-2016331099-2016331099 0x87D13AA50x87D13AA5 5013: nie można wyczyścić kodu dostępu5013:Cannot clear passcode
-2016331100-2016331100 0x87D13AA40x87D13AA4 5012: (nieużywane)5012:(unused)
-2016331101-2016331101 5011: Nieodpowiedni kod dostępu5011:Wrong passcode
-2016331102-2016331102 5010: Urządzenie zablokowane5010:Device locked
-2016331103-2016331103 0x87D13AA40x87D13AA4 5009: (nieużywane)5009:(unused)
-2016331104-2016331104 0x87D13AA00x87D13AA0 5008: Kod dostępu jest zbyt nowy5008:Passcode too recent
-2016331105-2016331105 0x87D13A9F0x87D13A9F 5007: Kod dostępu wygasł5007:Passcode expired
-2016331106-2016331106 0x87D13AA30x87D13AA3 5006: Kod dostępu musi zawierać znaki alfanumeryczne5006:Passcode requires alpha characters
-2016331107-2016331107 0x87D13A9D0x87D13A9D 5005: Kod dostępu musi zawierać cyfrę5005:Passcode requires number
-2016331108-2016331108 0x87D13A9C0x87D13A9C 5004: Kod dostępu zawiera znaki w porządku rosnącym/malejącym5004:Passcode has ascending descending characters
-2016331109-2016331109 0x87D13A9B0x87D13A9B 5003: Kod dostępu zawiera powtarzające się znaki5003:Passcode has repeating characters
-2016331110-2016331110 0x87D13A9A0x87D13A9A 5002: Zbyt mało znaków złożonych5002:Too few complex characters
-2016331111-2016331111 0x87D13A990x87D13A99 5001: Zbyt mało znaków unikatowych5001:Too few unique characters
-2016331112-2016331112 0x87D13A980x87D13A98 5000: Kod dostępu jest za krótki5000:Passcode too short
-2016332093-2016332093 0x87D136C30x87D136C3 4019: Wiele ładunków blokad aplikacji4019:Multiple App Lock payloads
-2016332094-2016332094 0x87D136C20x87D136C2 4018: Wiele ładunków APN lub transmisji w sieci komórkowej4018:Multiple APN or Cellular payloads
-2016332095-2016332095 0x87D136C10x87D136C1 4017: Wiele ładunków globalnych HTTPProxy4017:Multiple global HTTPProxy payloads
-2016332096-2016332096 0x87D136C00x87D136C0 4016: (błąd wewnętrzny)4016:(Internal error)
-2016332097-2016332097 0x87D136BF0x87D136BF 4015: Profil zastępczy nie zawiera żadnych ładunków MDM4015:Replacement profile does not contain an MDM payload
-2016332098-2016332098 0x87D136BE0x87D136BE 4014: Brak dostępnej tożsamości urządzenia4014:No device identity available
-2016332099-2016332099 0x87D136BD0x87D136BD 4013: Aktualizacja nie powiodła się4013:Update failed
-2016332100-2016332100 0x87D136BC0x87D136BC 4012: Profil nie nadaje się do zaktualizowania4012:Profile is not updatable
-2016332101-2016332101 0x87D136BB0x87D136BB 4011: Profil ostateczny nie jest profilem konfiguracji4011:Final profile is not a configuration profile
-2016332102-2016332102 0x87D136BA0x87D136BA 4010: Profil zaktualizowany nie ma tego samego identyfikatora4010:Updated profile does not have the same identifier
-2016332103-2016332103 0x87D136B90x87D136B9 4009: Urządzenie zablokowane4009:Device locked
-2016332104-2016332104 0x87D136B80x87D136B8 4008: Niezgodność certyfikatów4008:Mismatched certificates
-2016332105-2016332105 0x87D136B70x87D136B7 4007: Nierozpoznany format pliku4007:Unrecognized file format
-2016332106-2016332106 0x87D136B60x87D136B6 4006: Data usunięcia profilu przypada w przeszłości4006:Profile removal date is in the past
-2016332107-2016332107 0x87D136B50x87D136B5 4005: Kod dostępu nie spełnia warunków4005:Passcode does not comply
-2016332108-2016332108 0x87D136B40x87D136B4 4004: Użytkownik anulował instalację4004:User cancelled installation
-2016332109-2016332109 0x87D136B30x87D136B3 4003: Profilu nie dodano do kolejki w celu zainstalowania4003:Profile not queued for installation
-2016332110-2016332110 0x87D136B20x87D136B2 4002: Zduplikowany identyfikator UUID4002:Duplicate UUID
-2016332111-2016332111 0x87D136B10x87D136B1 4001: Niepowodzenie instalacji4001:Installation failure
-2016332112-2016332112 0x87D136B00x87D136B0 4000: Nie można przeanalizować profilu4000:Cannot parse profile
-2016333111-2016333111 0x87D132C90x87D132C9 3001: Wykryto niespójne porównanie wartości (błąd wewnętrzny)3001:Inconsistent value comparison sense (internal error)
-2016333112-2016333112 0x87D132C80x87D132C8 3000: Wykryto niespójne ograniczenie (błąd wewnętrzny)3000:Inconsistent restriction sense (internal error)
-2016334108-2016334108 0x87D12EE40x87D12EE4 2004: Nieobsługiwana wartość pola2004:Unsupported field value
-2016334109-2016334109 0x87D12EE30x87D12EE3 2003: Nieodpowiedni typ danych w polu2003:Bad data type in field
-2016334110-2016334110 0x87D12EE20x87D12EE2 2002: Brak pola wymaganego2002:Missing required field
-2016334111-2016334111 0x87D12EE10x87D12EE1 2001: Nieobsługiwana wersja ładunku2001:Unsupported payload version
-2016334112-2016334112 0x87D12EE00x87D12EE0 2000: Źle sformułowany ładunek2000:Malformed Payload
-2016335102-2016335102 0x87D12B020x87D12B02 1010: Nieobsługiwana wartość pola1010:Unsupported field value
-2016335103-2016335103 0x87D12B010x87D12B01 1009: Niepowodzenie instalacji profilu1009:Profile installation failure
-2016335104-2016335104 0x87D12B000x87D12B00 1008: Identyfikatory ładunków nie są unikatowe1008:Non-unique payload identifiers
-2016335105-2016335105 0x87D12AFF0x87D12AFF 1007: Identyfikatory UUID nie są unikatowe1007:Non-unique UUIDs
-2016335106-2016335106 0x87D12AFE0x87D12AFE 1006: Nie można odszyfrować1006:Cannot decrypt
-2016335107-2016335107 0x87D12AFD0x87D12AFD 1005: Pusty profil1005:Empty profile
-2016335108-2016335108 0x87D12AFC0x87D12AFC 1004: Błędny podpis1004:Bad signature
-2016335109-2016335109 0x87D12AFB0x87D12AFB 1003: Nieodpowiedni typ danych w polu1003:Bad data type in field
-2016335110-2016335110 0x87D12AFA0x87D12AFA 1002: Brak pola wymaganego1002:Missing required field
-2016335111-2016335111 0x87D12AF90x87D12AF9 1001: Nieobsługiwana wersja profilu1001:Unsupported profile version
-2016335112-2016335112 0x87D12AF80x87D12AF8 1000: Źle sformułowany profil1000:Malformed profile

Kody odpowiedzi OMAOMA response codes

Kod stanuStatus code Szesnastkowy kod błęduHexadecimal error code Komunikat o błędzieError message
-2016344008-2016344008 0x87D108380x87D10838 (1404): odmowa dostępu do certyfikatu(1404): Certificate access denied
-2016344009-2016344009 0x87D108370x87D10837 (1403): nie znaleziono certyfikatu(1403): Certificate not found
-2016344010-2016344010 0x87D108360x87D10836 DCMO(1402): operacja nie powiodła sięDCMO(1402): The Operation failed
-2016344011-2016344011 0x87D108350x87D10835 DCMO(1401): użytkownik nie zaakceptował operacji po wyświetleniu monituDCMO(1401): User chose not to accept the operation when prompted
-2016344012-2016344012 0x87D108340x87D10834 DCMO(1400): błąd klientaDCMO(1400): Client error
-2016344108-2016344108 0x87D107D40x87D107D4 DCMO(1204): możliwość urządzenia jest wyłączona, a użytkownik może ją ponownie włączyćDCMO(1204): Device Capability is disabled and User is allowed to re-enable it
-2016344109-2016344109 0x87D107D30x87D107D3 DCMO(1203): możliwość urządzenia jest wyłączona, a użytkownik nie może jej ponownie włączyćDCMO(1203): Device Capability is disabled and User is not allowed to re-enable it
-2016344110-2016344110 0x87D107D20x87D107D2 DCMO(1202): operacja włączania została wykonana pomyślnie, ale możliwość urządzenia jest aktualnie odłączonaDCMO(1202): Enable operation is performed successfully but the Device Capability is currently detached
-2016344111-2016344111 0xF3FB4D950xF3FB4D95 DCMO(1201): operacja włączania została wykonana pomyślnie, a możliwość urządzenia jest aktualnie dołączonaDCMO(1201): Enable operation is performed successfully and the Device Capability is currently attached
-2016344112-2016344112 0x87D107D00x87D107D0 DCMO(1200): operacja została wykonana pomyślnieDCMO(1200): Operation is performed successfully
-2016345595-2016345595 0x87D102050x87D10205 Syncml(517): odpowiedź na niepodzielne polecenie była zbyt duża, aby zmieścić ją w pojedynczym komunikacie.Syncml(517): The response to an atomic command was too large to fit in a single message.
-2016345596-2016345596 0x87D102040x87D10204 Syncml(516): polecenie znajdowało się wewnątrz niepodzielnego elementu, dla którego wystąpiło niepowodzenie.Syncml(516): Command was inside Atomic element and Atomic failed. To polecenie nie zostało wycofane pomyślnie.This command was not rolled back successfully.
-2016345598-2016345598 0x87D102020x87D10202 Syncml(514): polecenie SyncML nie zostało zakończone pomyślnie, ponieważ operacja została już anulowana przed przetworzeniem polecenia.Syncml(514): The SyncML command was not completed successfully, since the operation was already cancelled before processing the command.
-2016345599-2016345599 0x87D102010x87D10201 Syncml(513): odbiorca nie obsługuje lub odmawia obsługi określonej wersji protokołu synchronizacji SyncML użytej w komunikacie SyncML żądania.Syncml(513): The recipient does not support or refuses to support the specified version of the SyncML Synchronization Protocol used in the request SyncML Message.
-2016345600-2016345600 0x87D102000x87D10200 Syncml(512): podczas sesji synchronizacji wystąpił błąd aplikacji.Syncml(512): An application error occurred during the synchronization session.
-2016345601-2016345601 0x87D101FF0x87D101FF Syncml(511): podczas przetwarzania żądania wystąpił poważny błąd na serwerze.Syncml(511): A severe error occurred in the server while processing the request.
-2016345602-2016345602 0x87D101FE0x87D101FE Syncml(510): podczas przetwarzania żądania wystąpił błąd.Syncml(510): An error occurred while processing the request. Błąd jest związany z błędem w magazynie danych odbiorcy.The error is related to a failure in the recipient data store.
-2016345603-2016345603 0x87D101FD0x87D101FD Syncml(509): zarezerwowany do użytku w przyszłości.Syncml(509): Reserved for future use.
-2016345604-2016345604 0x87D101FC0x87D101FC Syncml(508): wystąpił błąd wymagający odświeżenia bieżącego stanu synchronizacji klienta z serwerem.Syncml(508): An error occurred that necessitates a refresh of the current synchronization state of the client with the server.
-2016345605-2016345605 0x87D101FB0x87D101FB Syncml(507): błąd spowodował niepowodzenie wszystkich poleceń SyncML w elemencie o typie niepodzielnym.Syncml(507): The error caused all SyncML commands within an Atomic element type to fail.
-2016345606-2016345606 0x87D101FA0x87D101FA Syncml(506): podczas przetwarzania żądania wystąpił błąd aplikacji.Syncml(506): An application error occurred while processing the request.
-2016345607-2016345607 0x87D101F90x87D101F9 Syncml(505): odbiorca nie obsługuje lub odmawia obsługi określonej wersji schematu DTD SyncML użytego w komunikacie SyncML żądania.Syncml(505): The recipient does not support or refuses to support the specified version of SyncML DTD used in the request SyncML Message.
-2016345608-2016345608 =0x87D101F8=0x87D101F8 Syncml(504): odbiorca, który działa jako brama lub serwer proxy, nie otrzymał terminowo odpowiedzi od nadrzędnego odbiorcy określonego przez identyfikator URI (np. HTTP, FTP, LDAP) lub innego odbiorcy dodatkowego (np. DNS), do którego musiał uzyskać dostęp podczas próby wykonania żądania.Syncml(504): The recipient, while acting as a gateway or proxy, did not receive a timely response from the upstream recipient specified by the URI (e.g. HTTP, FTP, LDAP) or some other auxiliary recipient (e.g. DNS) it needed to access in attempting to complete the request.
-2016345609-2016345609 0x87D101F70x87D101F7 Syncml(503): odbiorca nie może obecnie obsłużyć żądania ze względu na tymczasowe przeciążenie lub konserwację odbiorcy.Syncml(503): The recipient is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the recipient.
-2016345610-2016345610 0x87D101F60x87D101F6 Syncml(502): odbiorca podczas działania jako brama lub serwer proxy otrzymał nieprawidłową odpowiedź od nadrzędnego serwera, do którego uzyskiwał dostęp podczas próby wykonania żądania.Syncml(502): The recipient, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream recipient it accessed in attempting to fulfill the request.
-2016345611-2016345611 0x87D101F50x87D101F5 Syncml(501): odbiorca nie obsługuje polecenia wymaganego do wykonania żądania.Syncml(501): The recipient does not support the command required to fulfill the request.
-2016345612-2016345612 0x87D101F40x87D101F4 Syncml(500): odbiorca napotkał nieoczekiwany warunek, który uniemożliwił mu wykonanie żądaniaSyncml(500): The recipient encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request
-2016345684-2016345684 0x87D101AC0x87D101AC Syncml(428): przenoszenie nie powiodło sięSyncml(428): Move failed
-2016345685-2016345685 0x87D101AB0x87D101AB Syncml(427): nie można usunąć elementu nadrzędnego, ponieważ zawiera elementy podrzędne.Syncml(427): Parent cannot be deleted since it contains children.
-2016345686-2016345686 0x87D101AA0x87D101AA Syncml(426): nie zaakceptowano częściowego elementu.Syncml(426): Partial item not accepted.
-2016345687-2016345687 0x87D101A90x87D101A9 Syncml(425): żądane polecenie nie powiodło się, ponieważ nadawca nie ma wystarczających uprawnień kontroli dostępu na odbiorcy.Syncml(425): The requested command failed because the sender does not have adequate access control permissions (ACL) on the recipient.
-2016345688-2016345688 0x87D101A80x87D101A8 Syncml(424): odebrano podzielony obiekt, ale rozmiar odebranego obiektu nie był zgodny z rozmiarem zadeklarowanym w pierwszym fragmencie.Syncml(424): The chunked object was received, but the size of the received object did not match the size declared within the first chunk.
-2016345689-2016345689 0x87D101A70x87D101A7 Syncml(423): żądane polecenie nie powiodło się, ponieważ usunięty wstępnie element został wcześniej całkowicie usunięty na serwerze.Syncml(423): The requested command failed because the "Soft Deleted" item was previously "Hard Deleted" on the server.
-2016345690-2016345690 0x87D101A60x87D101A6 Syncml(422): żądane polecenie nie powiodło się na serwerze, ponieważ skrypt CGI w identyfikatorze LocURI był niepoprawnie uformowany.Syncml(422): The requested command failed on the server because the CGI scripting in the LocURI was incorrectly formed.
-2016345691-2016345691 0x87D101A50x87D101A5 Syncml(421): żądane polecenie nie powiodło się na serwerze, ponieważ określona gramatyka wyszukiwania jest nieznana.Syncml(421): The requested command failed on the server because the specified search grammar was not known.
-2016345692-2016345692 0x87D101A40x87D101A4 Syncml(420): odbiorca nie ma więcej miejsca w magazynie dla pozostałych danych synchronizacji.Syncml(420): The recipient has no more storage space for the remaining synchronization data.
-2016345693-2016345693 0x87D101A30x87D101A3 Syncml(419): żądanie klienta spowodowało powstanie konfliktu, który został rozwiązany przez określenie pierwszeństwa polecenia serwera.Syncml(419): The client request created a conflict which was resolved by the server command winning.
-2016345694-2016345694 0x87D101A20x87D101A2 Syncml(418): żądane polecenie Put lub Add nie powiodło się, ponieważ element docelowy już istnieje.Syncml(418): The requested Put or Add command failed because the target already exists.
-2016345695-2016345695 0x87D101A10x87D101A1 Syncml(417): żądanie nie powiodło się w tym momencie, a osoba tworząca powinna ponowić żądanie w późniejszym momencie.Syncml(417): The request failed at this time and the originator should retry the request later.
-2016345696-2016345696 0x87D101A00x87D101A0 Syncml(416): żądanie nie powiodło się, ponieważ określony w żądaniu rozmiar w bajtach był zbyt duży.Syncml(416): The request failed because the specified byte size in the request was too big.
-2016345697-2016345697 0x87D1019F0x87D1019F Syncml(415): nieobsługiwany typ lub format nośnika.Syncml(415): Unsupported media type or format.
-2016345698-2016345698 0x87D1019E0x87D1019E Syncml(414): żądane polecenie nie powiodło się, ponieważ identyfikator URI elementu docelowego jest zbyt długi i odbiorca nie może lub nie chce go przetworzyć.Syncml(414): The requested command failed because the target URI is too long for what the recipient is able or willing to process.
-2016345699-2016345699 0x87D1019D0x87D1019D Syncml(413): odbiorca odmawia wykonania żądanego polecenia, ponieważ żądany element jest zbyt duży, aby możliwe było jego przetworzenie przez odbiorcę.Syncml(413): The recipient is refusing to perform the requested command because the requested item is larger than the recipient is able or willing to process.
-2016345700-2016345700 0x87D1019C0x87D1019C Syncml(412): żądane polecenie nie powiodło się na odbiorcy, ponieważ było niekompletne lub niepoprawnie uformowane.Syncml(412): The requested command failed on the recipient because it was incomplete or incorrectly formed.
-2016345701-2016345701 0x87D1019B0x87D1019B Syncml(411): żądanemu poleceniu musi towarzyszyć rozmiar w bajtach lub informacje o długości w typie elementu Meta.Syncml(411): The requested command must be accompanied by byte size or length information in the Meta element type.
-2016345702-2016345702 0x87D1019A0x87D1019A Syncml(410): żądany element docelowy nie znajduje się już na odbiorcy i nie jest znany identyfikator URI przekazywania.Syncml(410): The requested target is no longer on the recipient and no forwarding URI is known.
-2016345703-2016345703 0x87D101990x87D10199 Syncml(409): żądanie nie powiodło się ze względu na konflikt aktualizacji między wersjami danych klienta i serwera.Syncml(409): The requested failed because of an update conflict between the client and server versions of the data.
-2016345704-2016345704 0x87D101980x87D10198 Syncml(408): nie odebrano oczekiwanego komunikatu w wymaganym czasie.Syncml(408): An expected message was not received within the required period of time.
-2016345705-2016345705 0x87D101970x87D10197 Syncml(407): żądane polecenie nie powiodło się, ponieważ przy jego uruchomieniu musi zostać określone właściwe uwierzytelnienie.Syncml(407): The requested command failed because the originator must provide proper authentication.
-2016345706-2016345706 0x87D101960x87D10196 Syncml(406): żądane polecenie nie powiodło się, ponieważ opcjonalna funkcja w żądaniu nie jest obsługiwana.Syncml(406): The requested command failed because an optional feature in the request was not supported.
-2016345707-2016345707 0x87D101950x87D10195 Syncml(405): żądane polecenie nie jest dozwolone dla elementu docelowego.Syncml(405): The requested command is not allowed on the target.
-2016345708-2016345708 0x87D101940x87D10194 Syncml(404): nie znaleziono żądanego elementu docelowego.Syncml(404): The requested target was not found.
-2016345709-2016345709 0x87D101930x87D10193 Syncml(403): żądane polecenie nie powiodło się, ale odbiorca zrozumiał to polecenie.Syncml(403): The requested command failed, but the recipient understood the requested command.
-2016345710-2016345710 0x87D101920x87D10192 Syncml(402): żądane polecenie nie powiodło się, ponieważ wymagana jest właściwa płatność.Syncml(402): The requested command failed because proper payment is needed.
-2016345711-2016345711 0x87D101910x87D10191 Syncml(401): żądane polecenie nie powiodło się, ponieważ obiekt żądający musi określić właściwe uwierzytelnienie.Syncml(401): The requested command failed because the requestor must provide proper authentication.
-2016345712-2016345712 0x87D101900x87D10190 Syncml(400): nie można wykonać żądanego polecenia ze względu na nieprawidłowo uformowaną składnię w poleceniu.Syncml(400): The requested command could not be performed because of malformed syntax in the command.
-2016345807-2016345807 0x87D101310x87D10131 Syncml(305): dostęp do żądanego elementu docelowego należy uzyskać przy użyciu określonego identyfikatora URI serwera proxy.Syncml(305): The requested target must be accessed through the specified proxy URI.
-2016345808-2016345808 0x87D101300x87D10130 Syncml(304): Żądane polecenie SyncML nie zostało wykonane na elemencie docelowym.Syncml(304):The requested SyncML command was not executed on the target.
-2016345809-2016345809 0x87D1012F0x87D1012F Syncml(303): żądany element docelowy można znaleźć pod innym identyfikatorem URI.Syncml(303): The requested target can be found at another URI.
-2016345810-2016345810 0x87D1012E0x87D1012E Syncml(302): żądany element docelowy został tymczasowo przeniesiony pod inny identyfikator URI.Syncml(302): The requested target has temporarily moved to a different URI.
-2016345811-2016345811 0x87D1012D0x87D1012D Syncml(301): żądany element docelowy ma nowy identyfikator URI.Syncml(301): The requested target has a new URI.
-2016345812-2016345812 0x87D1012C0x87D1012C Syncml(300): żądany element docelowy stanowi jedną z wielu alternatyw żądanego elementu docelowego.Syncml(300): The requested target is one of a number of multiple alternatives requested target.
-2016345896-2016345896 0x87D100D80x87D100D8 Syncml(216): polecenie znajdowało się wewnątrz niepodzielnego elementu, dla którego wystąpił błąd.Syncml(216): A command was inside Atomic element and Atomic failed. To polecenie zostało pomyślnie wycofane.This command was rolled back successfully.
-2016345897-2016345897 0x87D100D70x87D100D7 Syncml(215): polecenie nie zostało wykonane w wyniku interakcji z użytkownikiem, który nie zaakceptował wyboru.Syncml(215): A command was not executed, as a result of user interaction and user chose not to accept the choice.
-2016345898-2016345898 0x87D100D60x87D100D6 Syncml(214): operacja została anulowana.Syncml(214): Operation cancelled. Polecenie SyncML zostało wykonane pomyślnie, ale żadne kolejne polecenia nie będą przetwarzane w ramach sesji.The SyncML command completed successfully, but no more commands will be processed within the session.
-2016345899-2016345899 0x87D100D50x87D100D5 Syncml(213): podzielony element został zaakceptowany i zbuforowanySyncml(213): Chunked item accepted and buffered
-2016345900-2016345900 0x87D100D40x87D100D4 Syncml(212): uwierzytelnianie zostało zaakceptowane.Syncml(212): Authentication accepted. Żadne inne uwierzytelnianie nie jest potrzebne w pozostałej części sesji synchronizacji.No further authentication is needed for the remainder of the synchronization session. Tego kodu odpowiedzi można użyć tylko w odpowiedzi na żądanie, w którym podano poświadczenia.This response code can only be used in response to a request in which the credentials were provided.
-2016345901-2016345901 0x87D100D30x87D100D3 Syncml(211): element nie został usunięty.Syncml(211): Item not deleted. Nie znaleziono żądanego elementu.The requested item was not found. Być może został usunięty wcześniej.It could have been previously deleted.
-2016345902-2016345902 0x87D100D20x87D100D2 Syncml(210): usunięcie bez archiwizacji.Syncml(210): Delete without archive. Odpowiedź wskazuje, że żądane dane zostały pomyślnie usunięte, ale nie zostały zarchiwizowane przed usunięciem, ponieważ ta funkcja OPCJONALNA nie jest obsługiwana przez implementację.The response indicates that the requested data was successfully deleted, but that it was not archived prior to deletion because this OPTIONAL feature was not supported by the implementation.
-2016345903-2016345903 0x87D100D10x87D100D1 Konflikt został rozwiązany za pomocą duplikatu.Conflict resolved with duplicate. Odpowiedź wskazuje, że żądanie spowodowało konflikt aktualizacji, który został rozwiązany przez zduplikowanie danych klienta w bazie danych serwera.The response indicates that the request created an update conflict; which was resolved with a duplication of the client's data being created in the server database. Odpowiedź zawiera docelowy identyfikator URI duplikatu w elemencie stanu.The response includes both the target URI of the duplicate in the Item of the Status. Dodatkowo w przypadku synchronizacji dwukierunkowej zostało zwrócone polecenie Add z definicją danych duplikatu.In addition, in the case of a two-way synchronization, an Add command is returned with the duplicate data definition.
-2016345904-2016345904 0x87D100D00x87D100D0 Konflikt został rozwiązany przez zastosowanie polecenia klienta.Conflict resolved with client's command "winning". Odpowiedź wskazuje, że wystąpił konflikt aktualizacji, który został rozwiązany przez nadanie pierwszeństwa poleceniu klienta.The response indicates that there was an update conflict; which was resolved by the client command winning.
-2016345905-2016345905 0x87D100CF0x87D100CF Konflikt został rozwiązany przez scalenie.Conflict resolved with merge. Odpowiedź wskazuje, że żądanie spowodowało wystąpienie konfliktu, który został rozwiązany przez scalenie wystąpień danych klienta i serwera.The response indicates that the request created a conflict; which was resolved with a merge of the client and server instances of the data. Odpowiedź zawiera docelowy i źródłowy adres URL w elemencie stanu.The response includes both the Target and Source URLs in the Item of the Status. Dodatkowo zostało zwrócone polecenie Replace ze scalonymi danymi.In addition, a Replace command is returned with the merged data.
-2016345906-2016345906 0x87D100CE0x87D100CE Odpowiedź wskazuje, że tylko część polecenia została wykonana.The response indicates that only part of the command was completed. Jeśli pozostałą część polecenia można wykonać później, NALEŻY utworzyć kolejny odpowiedni kod stanu wykonania żądania po zakończeniu polecenia.If the remainder of the command can be completed later, then when completed another appropriate completion request status code SHOULD be created.
-2016345907-2016345907 0x87D100CD0x87D100CD Źródło POWINNO zaktualizować swoją zawartość.The source SHOULD update their content. Nadawca żądania otrzymał informację, że jego zawartość POWINNA zostać zsynchronizowana w celu pobrania aktualnej wersji.The originator of the request is being told that their content SHOULD be synchronized to get an up-to-date version.
-2016345908-2016345908 0x87D100CC0x87D100CC Żądanie zostało wykonane pomyślnie, ale żadne dane nie zostały zwrócone.The request was successfully completed but no data is being returned. Kod odpowiedzi jest także zwracany w odpowiedzi na polecenie Get, jeśli element docelowy nie miał zawartości.The response code is also returned in response to a Get when the target has no content.
-2016345909-2016345909 0x87D100CB0x87D100CB Odpowiedź nieautorytatywna.Non-authoritative response. Odpowiedzi na żądanie udziela jednostka inna niż docelowa.The request is being responded to by an entity other than the one targeted. Odpowiedź jest zwracana tylko wtedy, jeśli autorytatywny element docelowy odpowiedziałby na żądanie kodem odpowiedzi 200.The response is only to be returned when the request would have been resulted in a 200 response code from the authoritative target.
-2016345910-2016345910 0x87D100CA0x87D100CA Zaakceptowano do przetwarzania.Accepted for processing. Żądanie uruchomienia zdalnego wykonania aplikacji lub poinformowania użytkownika albo aplikacji zostało wykonane pomyślnie.The request to either run a remote execution of an application or to alert a user or application was successfully performed.
-2016345911-2016345911 0x87D100C90x87D100C9 Element żądania został dodany.The requested item was added.
-2016345912-2016345912 0x87D100C80x87D100C8 Polecenie SyncML zostało wykonane pomyślnie.The SyncML command completed successfully.
-2016346011-2016346011 0x87D100650x87D10065 Trwa wykonywanie określonego polecenia SyncML, ale polecenie nie zostało jeszcze zakończone.The specified SyncML command is being carried out, but has not yet completed.

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.