Informacje o operacjach usługi Microsoft Intune — korzystanie z raportówUnderstand Microsoft Intune operations by using reports

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Informacje w tym temacie mają na celu ułatwienie tworzenia raportów usługi Microsoft Intune zawierających informacje dotyczące oprogramowania, sprzętu i licencji na oprogramowanie w organizacji oraz zarządzanie tymi raportami.Use the information in this topic to help you create and manage Microsoft Intune reports that provide information about software, hardware, and software licenses in your organization.

Używanie raportówUsing reports

Raporty usługi Intune zawierają informacje dotyczące oprogramowania, sprzętu i licencji na oprogramowanie w organizacji.Intune reports provide information about software, hardware, and software licenses in your organization. Raporty ułatwiają potwierdzanie bieżącego zapotrzebowania i prognozowanie wydatków w przyszłości.Reports can help you confirm current needs and forecast future spending. Obszar roboczy Raporty zawiera narzędzia służące do tworzenia raportów i zarządzania nimi.The Reports workspace gives you the tools to create and manage reports.

Typy raportówReport types

Typ raportuReport type OpisDescription
Raporty dotyczące aktualizacjiUpdate Reports Zawierają informacje o aktualizacjach oprogramowania, które zakończyły się pomyślnie na komputerach w organizacji,Show the software updates that succeeded on computers in your organization. oraz o aktualizacjach zakończonych niepowodzeniem, oczekujących lub wymaganych.They also show the updates that failed, are pending, or are needed. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, zobacz Zapewnianie aktualności oprogramowania na komputerach z systemem Windows za pomocą aktualizacji w usłudze Microsoft Intune.For more information on software updates, see Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune.
Raporty dotyczące wykrytego oprogramowaniaDetected Software reports Zawierają informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na komputerach w organizacji.Show software that is installed on computers in your organization. Uwzględniane są wersje oprogramowania.Software versions are included. Wyświetlane informacje można filtrować według wydawcy oprogramowania i kategorii oprogramowania.You can filter the information that displays based on the software publisher and the software category. Można rozwinąć aktualizacje na liście w celu wyświetlenia większej liczby szczegółów (takich jak komputery, na których zainstalowano aktualizację), wybierając strzałkę kierunkową obok elementu listy.You can expand the updates in the list to show more detail (such as the computers on which an update is installed) by choosing the directional arrow next to the list item.

Po wycofaniu komputerów lub zmianie ich członkostwa w grupach w usłudze Intune może upłynąć kilka minut, zanim zmiany zostaną odzwierciedlone w raporcie dotyczącym wykrytego oprogramowania.When you retire computers or change their group memberships in Intune, it can take several minutes for these changes to be reflected in the Detected Software report. W celu uzyskania najdokładniejszych danych spisu oprogramowania poczekaj kilka minut po wycofaniu komputerów lub zmianie ich członkostwa w grupach przed uruchomieniem raportu dotyczącego wykrytego oprogramowania, w którym są uwzględnione te komputery.For the most accurate software inventory data, wait a few minutes after retiring computers or changing their group memberships before you run a detected software report that includes those computers.
Raporty dotyczące spisu komputerówComputer Inventory Reports Zawierają informacje o zarządzanych komputerach w organizacji.Show information about managed computers in your organization. Ten raport służy do planowania zakupów sprzętu i uzyskiwania informacji o zapotrzebowaniu na sprzęt użytkowników w organizacji.Use this report to plan hardware purchases and to understand more about the hardware needs of users in your organization. Więcej informacji dotyczących pracy z zarządzanymi komputerami można znaleźć w temacie Zarządzanie komputerami z systemem Windows przy użyciu usługi Microsoft Intune.For more information on working with managed computers, see Manage Windows PCs with Microsoft Intune.
Raporty dotyczące spisu urządzeń przenośnychMobile Device Inventory Reports Zawierają informacje o urządzeniach przenośnych w organizacji.Show information about the mobile devices in your organization. Wyświetlane informacje można filtrować według grup, urządzeń ze zdjętymi zabezpieczeniami lub z możliwością dostępu z uprawnieniami administratora oraz według systemu operacyjnego.You can filter the information that displays based on groups, whether the device is a jailbroken or rooted device, and by operating system.
Raporty dotyczące zakupionych licencjiLicense Purchase Reports Zawierają tytuły wszystkich licencjonowanych programów w wybranych grupach licencji na podstawie umów licencyjnych.Show the software titles for all licensed software in selected license groups, based on their licensing agreements. Jeśli informacje o licencji oprogramowania nie były odświeżane w ciągu 24 godzin, zostaną odświeżone podczas generowania raportu dotyczącego licencji.If software license information has not refreshed in more than 24 hours, it will refresh when you generate a license report. Raport dotyczący licencji nie jest dokładnym wyliczeniem tytułów używanego oprogramowania lub potwierdzeniem zgodności z umowami.A license report is not an exact calculation of software titles that are being used, or proof of compliance with agreements. Raport jest narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji dotyczących licencjonowania w organizacji.The report is a tool to help you make licensing decisions for your organization. Usługa Intune może nie wykrywać niektórych produktów, które mogą mieć licencję zbiorczą firmy Microsoft.Intune might not detect some products that are able to have a Microsoft volume license. Dostępne są następujące filtry:The available filters are:

Wszystkie umowy — Pokazuje wszystkie licencjonowane programy zarządzane przez usługę Intune.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

Umowy licencjonowania zbiorowego — Pokazuje tylko oprogramowanie z witryny Volume Licensing Service Center (VLSC).Volume licensing agreements shows only Volume Licensing Service Center (VLSC) software products.

Inne umowy licencyjne oprogramowania — Pokazuje oprogramowanie zarządzane poza witryną VLSC.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Raporty dotyczące instalacji licencjiLicense Installation Reports Umożliwiają porównanie oprogramowania zainstalowanego na komputerach w organizacji z zakresem bieżącej umowy licencyjnej w witrynie VLSC.Compare installed software on computers in your organization with your current license agreement coverage, according to the VLSC. Dostępne są następujące filtry:Filters include:

Wszystkie umowy — Pokazuje wszystkie licencjonowane programy zarządzane przez usługę Intune.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

Umowy licencjonowania zbiorowego — Pokazuje tylko oprogramowanie z witryny VLSC.Volume licensing agreements shows only VLSC software products.

Inne umowy licencyjne oprogramowania — Pokazuje oprogramowanie zarządzane poza witryną VLSC.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Raporty dotyczące warunków i postanowieńTerms and Conditions Reports Wskazują, czy użytkownicy zaakceptowali wdrożone warunki i postanowienia oraz która wersja została zaakceptowana.Show whether users accepted the terms and conditions that you deployed, and which version they accepted. Można wybrać maksymalnie 10 użytkowników, dla których raport będzie zawierać informacje o wszystkich wdrożonych warunkach i postanowieniach zaakceptowanych przez te osoby lub informacje o stanie akceptacji określonych warunków wdrożonych dla tych użytkowników.You can show the acceptance of any terms and conditions that were deployed for up to 10 users, or show the acceptance status for a particular term that was deployed to them.
Raporty dotyczące niezgodności aplikacjiNoncompliant Apps Reports Zawierają informacje dotyczące użytkowników, którzy mają zainstalowane aplikacje znajdujące się na liście zgodnych i niezgodnych aplikacji.Show information about the users who have apps installed that are on your lists of compliant and noncompliant apps. Ten raport umożliwia znalezienie użytkowników i urządzeń niezgodnych z zasadami firmy dotyczącymi aplikacji.Use this report to find users and devices that are not in compliance with your company app policies.
Raporty dotyczące zgodności certyfikatówCertificate Compliance Reports Zawierają informacje o certyfikatach, które zostały wydane dla użytkowników i urządzeń za pośrednictwem protokołu SCEP lub PKCS #12 (PFX).Show which certificates have been issued to users and devices through SCEP or PKCS #12 (.PFX). Ten raport umożliwia znalezienie wydanych, wygasłych i odwołanych certyfikatów.Use this report to find certificates that are issued, expired, and revoked.
Raporty dotyczące historii urządzeńDevice History Reports Zawierają dziennik historyczny akcji wycofania, czyszczenia i usuwania.Show a historical log of retire, wipe, and delete actions. Użyj tego raportu, aby zobaczyć, kto w przeszłości zainicjował akcje na urządzeniach.Use this report to see who initiated actions on devices in the past.
Raporty zaświadczania o kondycjiHealth Attestation Reports Pokazują kondycję urządzeń przenośnych.Show the health of mobile devices.
Raport dotyczący sprzętu z systemem Mac OS XMac OS X Hardware Report Wyświetla szczegóły sprzętu dla wszystkich zarejestrowanych urządzeń z systemem Mac OS X w wybranych grupach.Displays hardware details for all enrolled Mac OS X devices in the groups that you select. Aby uzyskać informacje o spisie sprzętu opartym na danych zbieranych z tych urządzeń, zobacz Zrozumienie informacji o urządzeniach dzięki spisowi w usłudze Microsoft Intune.For information about the hardware inventory that is collected from these devices, see Understand your devices with inventory in Microsoft Intune.
Raport dotyczący oprogramowania dla systemu Mac OS XMac OS X Software Report Wyświetla oprogramowanie zainstalowane na wszystkich zarejestrowanych urządzeniach z systemem Mac OS X w wybranych grupach.Displays the software that is installed on all Mac OS X devices in the groups that you selected. Raport zawiera informacje o nazwie oprogramowania (w postaci identyfikatora pakietu), skróconej (lub przyjaznej) nazwie, wersji i liczbie urządzeń, na których oprogramowanie jest zainstalowane.The report lists the software name (as a bundle ID), the short version (or friendly) name, the version, and the number of devices with the software installed.
Raporty usługi Windows Information ProtectionWindows Information Protection Reports Zawierają informacje o operacjach usługi Windows Information Protection (WIP) na zarządzanych urządzeniach.Shows information about Windows Information Protection (WIP) operations on devices you manage.
Raporty zaświadczania o kondycjiHealth Attestation Reports Zawierają informacje zgłoszone przez usługę Zaświadczanie o kondycji systemu Windows dotyczące zarządzanych urządzeń.Shows information reported by the Windows Health Attestation service for devices you managed.

Aby utworzyć raportTo create a report

  1. W konsoli administracyjnej usługi Intune wybierz pozycję Raporty.In the Intune admin console, choose Reports. Następnie wybierz typ raportu, który chcesz wygenerować, na podstawie opisu w poprzedniej tabeli.Then choose the report type that you want to generate, as described in the previous table.

  2. Na stronie Utwórz nowy raport zaakceptuj wartości domyślne lub dostosuj je, aby filtrować wyniki zwracane w raporcie.On the Create New Report page, accept the default values, or customize them to filter the results that will be returned by the report. Na przykład możesz określić, że w raporcie dotyczącym wykrytego oprogramowania będzie wyświetlane tylko oprogramowanie opublikowane przez firmę Microsoft.For example, you could select that only software published by Microsoft will be displayed in the Detected Software report.

  3. Wybierz pozycję Wyświetl raport, aby otworzyć raport w nowym oknie.Choose View Report to open the report in a new window.

Aby posortować raport według dowolnej z wyświetlanych kolumn, wybierz nagłówek kolumny.To sort the report by any of the displayed columns, choose the column heading. Ponadto niektóre raporty umożliwiają rozwijanie elementów na liście w celu wyświetlenia dodatkowych szczegółów.Additionally, some reports allow you to expand items in the list to show more detail.

Więcej akcji raportówMore report actions

Ponadto raporty obsługują następujące akcje:In addition, reports support the following actions:

AkcjaAction Więcej informacjiMore information
DrukowaniePrint W otwartym raporcie wybierz ikonę drukowania i postępuj zgodnie z instrukcjami.In an open report, choose the print icon and follow the instructions.
EksportowanieExport W otwartym raporcie wybierz ikonę eksportowania i postępuj zgodnie z instrukcjami.In an open report, choose the export icon and follow the instructions. Raport można wyeksportować w formacie wartości rozdzielanych przecinkami (.csv) lub w formacie HTML.You can export a report to comma-separated values (.csv) or HTML format.
ZapisywanieSave Na stronie Tworzenie nowego raportu każdy użytkownik może zapisać do 100 raportów.On the Create New Report page, each user can save up to 100 reports. Skonfiguruj parametry raportu według własnych potrzeb, a następnie wybierz pozycję Zapiszlub Zapisz jako, jeśli chcesz użyć innej nazwy.Configure the report parameters to your requirements, and then choose Save or Save As (if you want to use a different name).
ŁadowanieLoad Na stronie Tworzenie nowego raportu wybierz pozycję Ładuj, aby pobrać wszystkie zapisane wcześniej zestawy parametrów raportu.On the Create New Report page, choose Load to retrieve any previously saved sets of report parameters.
UsuwanieDelete W obszarze roboczym Raporty wybierz żądany typ raportu i wybierz pozycję Ładuj.In the Reports workspace, select the desired report type and choose Load. Następnie na liście raportów wybierz ikonę usuwania (x) obok raportu.Then, in the list of reports, choose the delete (x) icon next to the report.