Uzyskiwanie informacji o urządzeniach dzięki spisowi w usłudze Microsoft IntuneUnderstand your devices with inventory in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune umożliwia przeglądanie spisu zarejestrowanych urządzeń i komputerów z systemem Windows, na których zostało uruchomione oprogramowanie klienckie usługi Intune.Microsoft Intune lets you view the inventory of enrolled devices and Windows PCs that run the Intune client software. Usługa Intune zwykle zbiera spis z zarządzanych urządzeń co 7 dni.Intune typically collects inventory from managed devices every 7 days. W związku z tym może występować opóźnienie, zanim w raportach zostaną wyświetlone wyniki ostatnich zmian dotyczących urządzeń, na przykład zmiany nazwy urządzenia lub ilości wolnego miejsca.Because of this, there might be a delay before reports show the results of any recent changes to devices, for example, a change to the device name, or free storage space.

Jakie informacje są zbierane z zarejestrowanych urządzeń?What's collected from enrolled devices?

Aby wyświetlić spis zebrany przez urządzenia przenośne, uruchom raporty dotyczące spisu urządzeń przenośnych.To view the inventory that's collected by mobile devices, run the Mobile Device Inventory Reports. Usługa Intune zbiera następujący spis z zarejestrowanych urządzeń:Intune collects the following inventory from enrolled devices:

WłaściwośćProperty Zbierane przezCollected by
NazwaName Wszystkie urządzeniaAll devices
System operacyjnyOperating System Wszystkie urządzeniaAll devices
ProducentManufacturer Wszystkie urządzeniaAll devices
ModelModel Wszystkie urządzeniaAll devices
Kanał zarządzaniaManagement Channel Wszystkie urządzeniaAll devices
Zarejestrowane w usłudze AADAAD Registered Wszystkie urządzenia z wyjątkiem systemu Mac OS XAll devices except Mac OS X
ZgodneCompliant Wszystkie urządzeniaAll devices
Aktywowano program EASEAS Activated Wszystkie urządzenia z wyjątkiem systemu Mac OS XAll devices except Mac OS X
Identyfikator aktywacji programu EASEAS Activation ID Wszystkie urządzenia z wyjątkiem systemu Mac OS XAll devices except Mac OS X
Czas aktywacji programu EASEAS Activation Time Wszystkie urządzenia z wyjątkiem systemu Mac OS XAll devices except Mac OS X
Stan zarządzaniaManagement State Wszystkie urządzeniaAll devices
Adres e-mailEmail Address Wszystkie urządzeniaAll devices
Identyfikator programu Exchange ActiveSyncExchange ActiveSync ID Wszystkie urządzeniaAll devices
Urządzenia, na których zdjęto zabezpieczenia systemu lub uzyskano dostęp do konta administratoraJailbroken or Rooted Tylko urządzenia z systemem iOS lub AndroidiOS and Android devices only
Unikatowy identyfikator urządzeniaUnique Device ID Wszystkie urządzenia z wyjątkiem urządzeń z programem Exchange ActiveSyncAll devices except Exchange ActiveSync
Numer seryjnySerial number Urządzenia z systemami iOS, Mac OS X, Android, Windows 8.1 i Windows 10iOS, Mac OS X, Android, Windows 8.1, and Windows 10 desktop devices
Całkowita ilość miejscaTotal Storage Space Urządzenia i urządzenia przenośne z systemami iOS, Mac OS X, Windows 8.1 i Windows 10iOS, Mac OS X, Windows 8.1, and Windows 10 desktop and Mobile devices
Ilość wolnego miejscaFree Storage Space Urządzenia z systemami iOS, Mac OS X, Windows 8.1 i Windows 10iOS, Mac OS X, Windows 8.1, and Windows 10 desktop devices
Numer telefonuPhone Number
Telefony skategoryzowane jako firmowe są identyfikowane przez pełny numer telefonu (na przykład przy uruchomieniu raportu dotyczącego spisu urządzeń przenośnych).Phones that are categorized as corporate are identified with their full phone number (for example, when you run a mobile device inventory report). Numery telefonów BYOD są maskowane symbolami * i tylko 4 ostatnie cyfry są wyświetlane.BYOD phone numbers are masked with *, and only the last four digits are displayed.
Urządzenia z systemami iOS, Android i Windows PhoneiOS, Android, and Windows Phone devices
IMEIIMEI Urządzenia z programem Exchange ActiveSync albo systemem iOS, Android lub Windows PhoneExchange ActiveSync, iOS, Android, and Windows Phone devices
MEIDMEID
Identyfikator sprzętu przenośnegoMobile Equipment Identifier
Tylko urządzenia z systemem iOSiOS devices only
Wi-Fi MACWi-Fi MAC Wszystkie urządzenia z wyjątkiem urządzeń z programem Exchange ActiveSyncAll devices except Exchange ActiveSync
Nazwa operatoraSubscriber Carrier Tylko urządzenia z systemem iOS lub AndroidiOS and Android devices only
Technologia sieci komórkowejCellular Technology Tylko urządzenia z systemem iOS lub AndroidiOS and Android devices only
NadzorowaneSupervised Tylko urządzenia z systemem iOSiOS devices only
Stan blokady aktywacjiActivation Lock State Tylko urządzenia z systemem iOSiOS devices only
Data zarejestrowaniaEnrolled Date Wszystkie urządzeniaAll devices
Ostatnia aktualizacjaLast Updated Wszystkie urządzeniaAll devices
Adres Ethernet MACEthernet MAC Tylko urządzenia z systemem Mac OS XMac OS X devices only
Włączona blokada aktywacjiActivation Lock Enabled Tylko urządzenia z systemem iOSiOS devices only
Włączone szyfrowanieEncryption Enabled Wszystkie urządzeniaAll devices

Uwaga

Niektóre z powyższych elementów mogą nie być zbierane w zależności od operatora używanego z urządzeniem.Some of the above items might not be collected depending on the carrier you use with the device.

Co jest zbierane z komputerów z systemem Windows?What's collected from Windows PCs?

Ważne

Ta sekcja dotyczy tylko komputerów z systemem Windows, na których uruchomiono oprogramowanie klienckie usługi Intune dla komputerów z systemem Windows.This section applies only to Windows PCs that run the Intune Windows PC client software.

Aby wyświetlić spis zebrany przez komputery z systemem Windows, uruchom raporty dotyczące spisu komputerów.To view the inventory that's collected by Windows PCs, run the Computer Inventory Reports. Usługa Intune zbiera następujący spis z komputerów z systemem Windows:Intune collects the following inventory from Windows PCs:

 • NazwaName

 • Typ podstawyChassis Type

 • ProducentManufacturer

 • ModelModel

 • System operacyjnyOperating System

 • Wersja modułu TPMTPM Version

 • Całkowite miejsce na dyskuTotal Disk Space

 • Używane miejsce na dyskuUsed Disk Space

 • Wolne miejsce na dyskuFree Disk Space

 • Nazwa dysku systemu operacyjnegoOS Disk Name

 • Miejsce na dysku systemu operacyjnegoOS Disk Space

 • Wolne miejsce na dysku systemu operacyjnegoOS Disk Free Space

 • Pamięć fizycznaPhysical Memory

 • Nazwa procesoraProcessor Name

 • Architektura procesoraProcessor Architecture

 • Szybkość procesora CPUCPU Speed

 • Adres IPIP Address

 • Numer seryjnySerial number

 • Nazwa użytkownika, który ostatnio się logowałLast User to Log On

 • Przypisany użytkownikAssigned User

 • Ostatnia aktualizacjaLast Updated