Aktualizowanie aplikacji przy użyciu usługi Microsoft IntuneUpdate apps using Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune ułatwia zarządzanie aktualizacjami aplikacji.Microsoft Intune can help you manage app updates. W tym temacie opisano sposób aktualizowania aplikacji w sytuacji, gdy jest wymagana nowa wersja.Use the information in this topic to understand how to update apps when a new version is required.

Jak aktualizować aplikacjeHow to update apps

Po wydaniu nowej wersji wdrożonej aplikacji usługa Intune umożliwia aktualizację i wdrożenie nowszej wersji aplikacji.When a new version of an app that you've deployed is released, Intune lets you update and deploy the newer version of the app. Można jedynie zastąpić wdrożenie za pomocą nowszej wersji tej samej aplikacji (z tym samym identyfikatorem).You can only replace a deployment with a newer version of the same app (that has the same identifier). Nie można użyć aktualizacji aplikacji do zaktualizowania wdrożenia przy użyciu pakietu innej aplikacji.You cannot use app updates to update a deployment with a different app package.

Identyfikatory aplikacjiApp identifiers

Identyfikator aplikacji jest właściwością, która unikatowo identyfikuje aplikację.The app identifier is a property that uniquely identifies an app. Nie można zainstalować wielu kopii aplikacji o tym samym identyfikatorze.You cannot install multiple copies of an app with the same identifier. Poniżej przedstawiono kilka przykładów identyfikatorów aplikacji:Following are some examples of app identifiers:

  • iOS — Bundle ID (na przykład: com.microsoft.excel)iOS - Bundle ID (for example: com.microsoft.excel)
  • Android — Package ID (na przykład: com.microsoft.excel)Android - Package ID (for example: com.microsoft.excel)
  • Windows Phone — (xap installer) użyj identyfikatora produktu (GUID)Windows Phone - (xap installer) use Product ID (GUID)
  • Windows — (appx/appxbundle), użyj pełnej nazwy pakietuWindows - (appx/appxbundle), use the Package Full Name

Important

W przypadku wdrożenia aplikacji z akcją wdrożenia Wymagana instalacja i późniejszej zmiany akcji wdrożenia na Dostępna instalacja, aktualizacje aplikacji nie są automatycznie instalowane na urządzeniach, na których zainstalowano aplikację przed dokonaniem zmiany wdrożenia.When you deploy an app with a deployment action of Required install and later change the deployment action to Available install, updates to the app are not automatically installed on devices that installed the app before the deployment change was made. Aby rozwiązać ten problem, można wykonać następujące czynności:To fix this issue, you can do the following:

  • Użytkownik urządzenia powinien przejść do portalu firmy, wybrać zainstalowaną aplikację i wybrać pozycję Instaluj.Have the user of the device go to the company portal, select the installed app, and then choose Install.
  • Następnie należy zmienić akcję wdrażania na Odinstaluji po odinstalowaniu aplikacji ponownie wdrożyć aplikację z akcją wdrożenia Dostępna instalacja.Change the deployment action to Uninstall, and after the app has been uninstalled, redeploy the app with a deployment action of Available install.

Aby zaktualizować aplikacjęTo update an app

  1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycje Aplikacje > Aplikacje.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.

  2. Z listy Aplikacje wybierz aplikację, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz pozycję Edytuj.From the Apps list, select the app you want to update, and then choose Edit.

  3. W kreatorze Edytowanie oprogramowania podaj nowe szczegóły pakietu aplikacji.In the Edit Software wizard, supply any new details for the app package.

  4. Gdy skończysz, wybierz pozycję Dalej.When you are finished, choose Update.

Przy następnym sprawdzeniu dostępnych aplikacji przez urządzenia aplikacja zostanie automatycznie zaktualizowana do najnowszej wersji.When devices next check for available apps, the app will be automatically updated to the latest version. W przypadku aplikacji instalowanych z pakietu aplikacji (aplikacji biznesowych) aplikacja będzie uaktualniana automatycznie zarówno w przypadku wymaganych, jak i dostępnych wdrożeń, jeśli tylko aplikacja ma taki sam identyfikator.For apps installed from an app package (line-of-business apps), the app will be upgraded automatically for both required and available deployments, as long as the app has the same identifier.

W przypadku aplikacji wdrożonych jako link do sklepu aktualizacja jest zarządzana przez sklep, z którego pochodzi aplikacja.For apps deployed as a link to a store, the update is managed by the store from which the app originates.