Korzystanie z zasad w celu uproszczenia zarządzania komputerami z systemem WindowsUse policies to simplify Windows PC management

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Do zarządzania komputerami z systemem Windows jako komputerami osobistymi, uruchamiając na nich oprogramowanie klienckie usługi Intune, możesz używać tylko zasad Zarządzanie komputerem w konsoli administracyjnej usługi Intune.To manage Windows desktops as PCs, by running the Intune software client on them, you can use only the policies that are under Computer Management policies in the Intune admin console. Wszystkie inne zasady wymienione w konsoli administracyjnej są przeznaczone tylko dla urządzeń przenośnych.All of the other policies listed in the admin console are for mobile devices only. Za pomocą zasad Zarządzanie komputerem możesz konfigurować ustawienia w programie Microsoft Intune Center, kontrolować aktualizacje dla komputerów osobistych i konfigurować Zaporę systemu Windows dla komputerów osobistych.Using the Computer Management policies, you can configure the settings in the Microsoft Intune Center, control updates to PCs, and configure Windows Firewall for PCs.

Szablon zasad dla komputerów z systemem Windows

Zarządzanie programem Microsoft Intune CenterManage the Microsoft Intune Center

Użytkownicy widzą klienta oprogramowania usługi Intune jako Microsoft Intune Center.Users see the Intune software client as the Microsoft Intune Center. Program Microsoft Intune Center umożliwia użytkownikom:The Microsoft Intune Center lets users:

  • Pobieranie aplikacji z Portalu firmy.Get applications from the company portal.

  • Wyszukiwanie aktualizacji.Check for updates.

  • Zarządzanie programem Endpoint Protection usługi Microsoft Intune.Manage Microsoft Intune Endpoint Protection.

  • Wysyłanie żądań pomocy zdalnej.Request remote assistance.

Program Microsoft Intune Center jest instalowany na wszystkich zarządzanych komputerach.The Microsoft Intune Center is installed on all managed computers. W zasadach usługi Intune można skonfigurować następujące ustawienia (są one widoczne dla użytkowników programu Microsoft Intune Center):You can configure the following settings in an Intune policy, and these are displayed to users in the Microsoft Intune Center:

Ustawienie zasadPolicy setting SzczegółyDetails
NazwaName Nazwa administratora, który zarządza komputerem.The name of the administrator who manages the computer.
Maksymalna długość: 40 znakówMaximum length: 40 characters
Numer telefonuPhone number Numer telefonu administratora, który zarządza komputerem.The telephone number of the administrator who manages the computer.
Maksymalna długość: 20 znakówMaximum length: 20 characters
Adres e-mailEmail address Adres e-mail administratora, który zarządza komputerem.The email address of the administrator who manages the computer.
Maksymalna długość: 40 znakówMaximum length: 40 characters
Nazwa witryny sieci WebWeb site name Nazwa witryny sieci Web pomocy technicznej dla użytkowników.The name of your support website for users.
>Maksymalna długość: 40 znaków>Maximum length: 40 characters
Adres URL witryny sieci WebWeb site URL Adres URL witryny sieci Web pomocy technicznej.The URL of your support website.
Maksymalna długość: 150 znakówMaximum length: 150 characters
UwagiNotes Uwaga widoczna dla użytkowników.A note that is displayed to users.
Maksymalna długość: 120 znakówMaximum length: 120 characters

Zobacz następujące zasoby, aby uzyskać informacje o zasadach i ustawieniach, które można skonfigurować dla komputerów z systemem Windows:See the following resources for information about policies and settings that you can configure for Windows PCs:

Zobacz teżSee also

Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta oprogramowania usługi IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client