Łatwiejsza ochrona urządzeń za pomocą funkcji zdalnego blokowania i resetowania kodu dostępuHelp protect your devices with remote lock and passcode reset

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune umożliwia zdalne blokowanie i resetowanie kodu dostępu.Microsoft Intune provides both remote lock and passcode reset capabilities.

Zdalne blokowanie urządzeniaLock a device remotely

Jeśli użytkownik utraci urządzenie, można zablokować je zdalnie.If a user loses a device, you can lock the device remotely. Aby możliwe było użycie funkcji zdalnego blokowania, w urządzeniu musi już być ustawiony kod PIN lub kod dostępu.The device must already have a PIN or passcode set on it before you can use remote lock.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób zdalnego blokowania na różnych platformach mobilnych.The following table lists how remote lock works on different mobile platforms.

PlatformaPlatform Zdalne blokowanieRemote lock
macOSmacOS NieobsługiwaneNot supported
iOSiOS ObsługiwaneSupported
AndroidAndroid ObsługiwaneSupported
Program Android for WorkAndroid for Work ObsługiwaneSupported
Windows 10 (urządzenia przenośne)Windows 10 (mobile) ObsługiwaneSupported
Windows 10 (komputery)Windows 10 (desktop) NieobsługiwaneNot supported
Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 ObsługiwaneSupported
Windows RT 8.1 i Windows RTWindows RT 8.1 and Windows RT Obsługiwane, jeśli bieżący użytkownik urządzenia jest tym samym użytkownikiem, który zarejestrował urządzenie.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.
Windows 8.1Windows 8.1 Obsługiwane, jeśli bieżący użytkownik urządzenia jest tym samym użytkownikiem, który zarejestrował urządzenie.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.

Zdalne blokowanie nie jest obsługiwane w przypadku komputerów z systemem Windows zarejestrowanych przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.Remote lock is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Zdalne blokowanie urządzenia przenośnego za pośrednictwem konsoli usługi IntuneLock a mobile device remotely through the Intune console

 1. W konsoli administratora usługi Intune wybierz pozycje Grupy > Wszystkie urządzenia > Wszystkie urządzenia przenośne.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia zarządzane bezpośrednio w przypadku urządzeń zarejestrowanych w usłudze Intune lub wybierz pozycję Wszystkie urządzenia zarządzane za pośrednictwem programu Exchange ActiveSync.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  Tip

  Można także przechodzić do urządzeń poszczególnych użytkowników.You can also navigate to a device by user. Wybierz pozycję Wszyscy użytkownicy.Choose All Users. Na stronie właściwości użytkownika wybierz pozycję Urządzenia, a następnie wybierz nazwę urządzenia przenośnego, które chcesz zablokować.On the user's properties page, choose Devices, and then choose the name of the mobile device you want to lock.

 3. Na liście wybierz urządzenia, które chcesz zablokować.In the list, choose the device or devices that you want to lock. Na pasku zadań wybierz pozycję Zadania zdalne i wybierz pozycję Zdalne blokowanie.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Remote Lock.

Resetowanie kodu dostępu na urządzeniuReset the passcode on a device

Jeśli użytkownik zapomni kod dostępu, możesz pomóc przez usunięcie kodu dostępu z urządzenia lub wymuszenie nowego, tymczasowego kodu dostępu na urządzeniu.If a user forgets a passcode, you can help by removing the passcode from a device or by forcing a new temporary passcode on a device. W poniższej tabeli przedstawiono sposób działania resetowania kodu dostępu na różnych platformach mobilnych.The following table lists how passcode reset works on different mobile platforms.

PlatformaPlatform Resetowanie kodu dostępuPasscode reset
macOSmacOS NieobsługiwaneNot supported
iOSiOS Obsługiwane czyszczenie kodu dostępu z urządzenia.Supported for clearing the passcode from a device. Nie powoduje utworzenia nowego hasła tymczasowego.Does not create a new temporary passcode.
AndroidAndroid Obsługiwane w wersjach wcześniejszych niż Android 7.0.Supported on versions earlier than Android 7.0. Powoduje utworzenie tymczasowego kodu dostępu.Creates a temporary passcode.
Program Android for WorkAndroid for Work NieobsługiwaneNot supported
Windows 10 MobileWindows 10 mobile Obsługiwane w przypadku dołączonych do usługi Azure AD urządzeń przenośnych z aktualizacją systemu Windows 10 dla twórców lub nowszą wersją.Supported for Windows 10 Creator version and later mobile devices that are Azure AD joined.
Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 ObsługiwaneSupported
Windows RT 8.1Windows RT 8.1 NieobsługiwaneNot Supported
Windows 8.1Windows 8.1 NieobsługiwaneNot Supported
Windows 10 DesktopWindows 10 desktop NieobsługiwaneNot Supported

Resetowanie kodu dostępu nie jest obsługiwane w przypadku komputerów z systemem Windows zarejestrowanych przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.Passcode reset is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Resetowanie kodu dostępuReset a passcode

 1. W konsoli administratora usługi Intune wybierz pozycje Grupy > Wszystkie urządzenia > Wszystkie urządzenia przenośne.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia zarządzane bezpośrednio w przypadku urządzeń zarejestrowanych w usłudze Intune lub wybierz pozycję Wszystkie urządzenia zarządzane za pośrednictwem programu Exchange ActiveSync.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  Tip

  Można także przechodzić do urządzeń poszczególnych użytkowników.You can also navigate to a device by user. Kliknij pozycję Wszyscy użytkownicy.Click All Users. Na stronie właściwości użytkownika kliknij kartę Urządzenia, a następnie kliknij nazwę urządzenia przenośnego, które chcesz wyczyścić.On the user's properties page, click Devices, and then click the name of the mobile device you want to wipe.

 3. Na liście wybierz urządzenia, które chcesz zablokować.In the list, choose the device or devices that you want to lock. Na pasku zadań wybierz pozycję Zadania zdalne i wybierz pozycję Resetowanie kodu dostępu.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Passcode Reset.

Zobacz teżSee also

Wycofywanie urządzeń oraz Selektywne czyszczenie danych w systemie Windows w celu zarządzania danymi urządzeniaRetire devices and Windows Selective Wipe for Device Data Management