Używanie zestawu SDK w celu przygotowania aplikacji do zarządzania aplikacjami mobilnymiUse the SDK to enable apps for mobile application management

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Korzystając z zestawu SDK aplikacji usługi Microsoft Intune, można umożliwić usłudze Intune zarządzanie określonymi funkcjami aplikacji dla systemu iOS lub Android.Use the Microsoft Intune App SDK to let Intune manage certain features of your iOS or Android apps. Po przygotowaniu aplikacji można wdrożyć dla niej zasady.After your app is enabled, you can deploy policies to the app. Zasady te korzystają z tych funkcji, aby chronić dane firmy.These policies use those features to help protect your corporate data. Przykładowe typy ochrony, które można implementować przy użyciu zestawu SDK:Examples of the types of protections that you can implement with the SDK are:

  • Zapobieganie kopiowaniu dokumentów firmy do chmury przez użytkownikówPrevent users from copying corporate documents to the cloud.

  • Wymaganie szyfrowania danych zapisywanych na urządzeniu przez aplikacjęRequire encryption of data that the app saves to the device.

  • Wymuszanie użycia programu Managed BrowserEnforce the use of a managed browser.

  • Zdalne czyszczenie danych firmy z aplikacjiRemotely wipe corporate data from the app.

Korzystanie z zestawu SDK wymaga dostępu do kodu źródłowego aplikacji, ale większość funkcji zestawu SDK można włączyć bez konieczności zmiany zachowania aplikacji.You need access to the app's source code to use the SDK, but you can enable most of the SDK features without having to change the app's behavior.

Aby zapoznać się z omówieniem zestawu SDK, zobacz Omówienie.For an overview of the SDK, see the Overview.

Zobacz takżeSee also

Wybieranie sposobu przygotowania aplikacji do zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Microsoft IntuneDecide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune