Konfigurowanie urządzeń do łączenia się z firmową siecią Wi-FiConfigure devices to connect to your corporate Wi-Fi networks

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aby wdrożyć ustawienia sieci bezprzewodowej dla użytkowników i urządzeń w Twojej organizacji, użyj profilu sieci Wi-Fi usługi Microsoft Intune.Use Microsoft Intune Wi-Fi profiles to deploy wireless network settings to users and devices in your organization. W przypadku wdrożenia profilu sieci Wi-Fi użytkownicy mają dostęp do firmowej sieci Wi-Fi bez konieczności samodzielnego jej konfigurowania.When you deploy a Wi-Fi profile, your users have access to your corporate Wi-Fi without having to configure it themselves.

Załóżmy, że zainstalowano nową sieć Wi-Fi o nazwie Sieć Wi-Fi firmy Contoso i chcesz skonfigurować wszystkie urządzenia z systemem iOS do łączenia się z tą siecią.For example, you install a new Wi-Fi network named Contoso Wi-Fi and want to set up all iOS devices to connect to this network. Oto proces:Here's the process:

Podsumowanie procesu profilu sieci Wi-Fi

 1. Utwórz profil sieci Wi-Fi zawierający ustawienia wymagane do łączenia się z siecią bezprzewodową Sieć Wi-Fi firmy Contoso.Create a Wi-Fi profile that contains the settings that are necessary to connect to the Contoso Wi-Fi wireless network.

 2. Wdróż profil w grupie użytkowników z urządzeniami z systemem iOS.Deploy the profile to the group of users with iOS devices.

 3. Użytkownicy znajdują nową sieć Sieć Wi-Fi firmy Contoso na liście sieci bezprzewodowych i mogą łatwo łączyć się z tą siecią.Users find the new Contoso Wi-Fi network in the list of wireless networks and can easily connect to this network.

Tworzenie profilu sieci Wi-FiCreate a Wi-Fi profile

Profile sieci Wi-Fi można wdrażać na poniższych platformach:You can deploy Wi-Fi profiles to the following platforms:

 • Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later

 • Program Android for WorkAndroid for Work

 • System iOS 8.0 i nowszeiOS 8.0 and later

 • System Mac OS X 10.9 lub nowszyMac OS X 10.9 and later

W przypadku urządzeń z systemami operacyjnymi Windows 8.1 oraz Windows 10 (na komputery i urządzenia mobilne) można zaimportować profil konfiguracji sieci Wi-Fi, który został wcześniej wyeksportowany do pliku.For devices that run Windows 8.1 or Windows 10 desktop or mobile operating systems, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Eksportowanie lub importowanie profilu konfiguracji sieci Wi-Fi dla urządzeń z systemem Windows.For details, see Export or import a Wi-Fi configuration profile for Windows devices.

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Zasady > Dodaj zasady.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Add Policy.

 2. Wybierz jeden z następujących typów zasad, a następnie wybierz pozycję Utwórz zasady:Select one of the following policy types, and then choose Create Policy:

  • Profil sieci Wi-Fi (system Android 4 i nowsze)Wi-Fi Profile (Android 4 and later)

  • Profil sieci Wi-Fi (program Android for Work)Wi-Fi Profile (Android for Work)

  • Profil sieci Wi-Fi (system iOS 8.0 i nowsze)Wi-Fi Profile (iOS 8.0 and later)

  • Profil sieci Wi-Fi (system Mac OS X 10.9 lub nowszy)Wi-Fi Profile (Mac OS X 10.9 and later)

Nie ma żadnych zalecanych ustawień dla tego typu zasad.There are no recommended settings for this policy type. Należy utworzyć zasady niestandardowe.You must create a custom policy.

 1. Podaj nazwę i opis profilu.Provide the name and description for the profile.

 2. Określ wartości w obszarze Połączenia sieciowe.Specify the Network Connections values.

  • Identyfikator zestawu usług (SSID): wybierz tę opcję, jeśli użytkownicy mają widzieć nazwę sieci, a nie identyfikator SSID.SSID (Service Set Identifier): Select this option if you want users to see the network name and not the SSID.
  • Połącz, gdy sieć nie rozgłasza swojej nazwy (SSID): wybierz tę opcję, aby umożliwić urządzeniom łączenie się z siecią, gdy nie jest ona widoczna na liście sieci (ponieważ jest ukryta i nie rozgłasza swojej nazwy).Connect when the network is not broadcasting its name (SSID): Select this option to enable devices to connect to the network when it is not visible in the list of networks (because it is hidden and not broadcasting its name).
 3. Skonfiguruj opcje w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dla wybranej platformy.Configure the Security Settings for the selected platform. Dostępne ustawienia zależą od wybranych typów zabezpieczeń.The available settings depend on the security types you select. Opisano je w części Ustawienia zabezpieczeń.They are described in Security settings.

 4. Skonfiguruj ustawienia serwera proxy (dotyczy tylko systemów iOS i MAC OS X).Configure Proxy Settings (iOS and MAC OS X only).

  Nazwa ustawieniaSetting name Więcej informacjiMore information Kiedy używaćWhen to use
  Ustawienia serwera proxy dla tego połączenia Wi-FiProxy settings for this Wi-Fi connection Wybierz typ ustawień serwera proxy:Choose the proxy settings type:

  - Brak (domyślnie)- None (default)
  - Ręczne — ręcznie podaj adres URL i numer portu serwera proxy.- Manual - Manually specify the URL and port number of the proxy server.
  - Automatyczne — skonfiguruj serwer proxy przy użyciu pliku konfiguracji.- Automatic – Use a configuration file to configure the proxy server.
  ZawszeAlways
  Adres serwera proxy i Numer portuProxy server address and Port number Podaj adres URL i numer portu serwera proxy.Specify the URL and port number of the proxy server. Jeśli opcja Ustawienia serwera proxy dla tego połączenia Wi-Fi ma wartość RęczneIf Proxy settings for this Wi-Fi connection is set to Manual
  Adres URL serwera proxyProxy Server URL Podaj adres URL pliku zawierającego ustawienia serwera proxy.Specify the URL of the file that contains the proxy server settings. Jeśli opcja Ustawienia serwera proxy dla tego połączenia Wi-Fi ma wartość AutomatyczneIf Proxy settings for this Wi-Fi connection is set to Automatic
 5. Zapisywanie profilu sieci Wi-FiSave the Wi-Fi profile

Nowe zasady są wyświetlane w węźle Zasady konfiguracji w obszarze roboczym Zasady.The new policy is displayed in the Configuration Policies node of the Policy workspace. Informacje o wdrażaniu usługi można znaleźć w temacie Następne kroki.See Next steps for information about deploying the profile.

Eksportowanie lub importowanie profilu konfiguracji sieci Wi-Fi dla urządzeń z systemem WindowsExport or import a Wi-Fi configuration profile for Windows devices

W przypadku urządzeń z systemami operacyjnymi Windows 8.1 oraz Windows 10 (na komputery i urządzenia mobilne) można zaimportować profil konfiguracji sieci Wi-Fi, który został wcześniej wyeksportowany do pliku.For devices that run Windows 8.1 or Windows 10 desktop or mobile operating systems, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file.

Eksportowanie profilu sieci Wi-FiExport a Wi-Fi profile

W systemie Windows można przy użyciu narzędzia netsh wlan wyeksportować istniejący profil sieci Wi-Fi do pliku XML, który odczyta usługa Intune.In Windows, you can use the netsh wlan utility to export an existing Wi-Fi profile to an XML file that's readable by Intune. Na komputerze z systemem Windows, na którym już zainstalowano wymagany profil sieci Wi-Fi, wykonaj następujące kroki:On a Windows computer that already has the required Wi-Fi profile installed, here are the steps to take:

 1. Utwórz folder lokalny dla wyeksportowanych profilów sieci Wi-Fi.Create a local folder for the exported Wi-Fi- profiles. Na przykład utwórz folder o nazwie c:\WiFi.For example, create a folder called c:\WiFi.

 2. Otwórz wiersz polecenia jako administrator.Open a command prompt as an administrator.

 3. Uruchom polecenie netsh wlan show profiles i określ nazwę profilu, który chcesz wyeksportować.Run the command netsh wlan show profiles, and note the name of the profile you'd like to export. W tym przykładzie nazwa profilu brzmi WiFiName.In this example, the profile name is WiFiName.

 4. Uruchom następujące polecenie: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi. Spowoduje to utworzenie pliku profilu sieci Wi-Fi o nazwie Wi-Fi-WiFiName.xml w folderze docelowym.Run this command: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi.This creates a Wi-Fi profile file named Wi-Fi-WiFiName.xml in your target folder.

Importowanie profilu sieci Wi-FiImport a Wi-Fi profile

Aby zaimportować zestaw ustawień sieci Wi-Fi, które można następnie wdrożyć dla wymaganych grup użytkowników lub urządzeń, użyj zasady typu Zasady importowania profilów Wi-Fi systemu Windows.Use the Windows Wi-Fi Import Policy to import a set of Wi-Fi settings that you can then deploy to the required user or device groups.

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycje Zasady > Dodaj zasady.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Add Policy.

 2. Skonfiguruj zasady typu Windows i Importowanie profilów sieci Wi-Fi (system Windows 8.1 i nowsze).Configure a policy of the type Windows > Wi-Fi Import (Windows 8.1 and later).

  Te zasady można zastosować do urządzeń z systemami operacyjnymi Windows 8.1 i Windows 10 na komputery i urządzenia mobilne.This policy can be applied to devices that run Windows 8.1 and Windows 10 desktop and mobile operating systems.

  Można tworzyć i wdrażać tylko niestandardowe zasady importowania profilów sieci Wi-Fi systemu Windows.You can only create and deploy a custom Windows Wi-Fi import policy. Zalecane ustawienia są niedostępne.Recommended settings are not available.

 3. Określ następujące wartości ogólne zasady importowania profilów Wi-Fi systemu Windows:Specify the following general values for the Windows Wi-Fi Import Policy:

  Nazwa ustawieniaSetting name Więcej informacjiMore information
  NazwaName Wprowadź unikatową nazwę profilu sieci Wi-Fi, aby zidentyfikować go w konsoli usługi Intune.Enter a unique name for the Wi-Fi profile to identify it in the Intune console.
  OpisDescription Podaj opis profilu sieci Wi-Fi i inne odpowiednie informacje, które pomogą Ci go zlokalizować.Provide a description of the Wi-Fi profile and other relevant information that helps you locate it.
 4. W obszarze nagłówka Niestandardowy profil sieci Wi-Fi podaj następujące wartości:Specify the following values under the Custom Wi-Fi Profile heading:

  Nazwa ustawieniaSetting name Więcej informacjiMore information
  Plik profilu konfiguracjiConfiguration profile file Wybierz pozycję Importuj, aby wybrać plik XML zawierający ustawienia profilu sieci Wi-Fi, który chcesz zaimportować do usługi Intune.Choose Import to select the XML file that contains the Wi-Fi profile settings that you want to import into Intune.
  Nazwa niestandardowego profilu konfiguracji (wyświetlana dla użytkowników)Custom configuration profile name (displayed to users) Wybierz sposób wyświetlania nazwy profilu konfiguracji sieci Wi-Fi w takiej postaci, w jakiej będzie ona pokazywana użytkownikom na ich urządzeniach.Choose how to display the name of the Wi-Fi configuration profile as it will be shown to users on their device.
  Szczegóły profilu konfiguracjiConfiguration profile details Wybierz sposób wyświetlania kodu XML wybranego profilu konfiguracji.Choose how to display the XML code for the configuration profile that you selected.
 5. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz zasady.When you're finished, choose Save Policy.

 6. Nowe zasady zostaną wyświetlone w węźle Zasady konfiguracji w obszarze roboczym Zasady .The new policy displays in the Configuration Policies node of the Policy workspace.

Wdrażanie profiluDeploy the profile

Ze względu na to, że profil jest typem zasad, w celu jego wdrożenia użyj obszaru roboczego Zasady.Because a profile is a type of policy, you use the Policy workspace to deploy it.

 1. W obszarze roboczym Zasady wybierz zasady do wdrożenia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj wdrożeniem.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, then choose Manage Deployment.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie wdrażaniem :In the Manage Deployment dialog box:

  • Aby wdrożyć zasady: wybierz dla nich co najmniej jedną grupę.To deploy the policy: Select one or more groups to which you want to deploy the policy. Następnie wybierz kolejno pozycje Dodaj > OK.Then choose Add > OK.

  • Aby zamknąć okno dialogowe bez wdrażania: kliknij przycisk Anuluj.To close the dialog box without deploying it: Click Cancel.

Na stronie Przegląd w obszarze roboczym Zasady są wyświetlane problemy z zasadami, które wymagają uwagi.The Overview page of the Policy workspace displays issues with the policy that require your attention. Ponadto w obszarze roboczym Pulpit nawigacyjny jest wyświetlane podsumowanie stanu.Additionally, a status summary appears in the Dashboard workspace.

Ustawienia zabezpieczeńSecurity settings

Te tabele zawierają szczegółowe informacje dotyczące ustawień zabezpieczeń, które są dostępne dla profilów sieci Wi-Fi systemu Android, iOS i Mac OS X.These tables have the details for the security settings that are available for Android, iOS, and Mac OS X Wi-Fi profiles.

Ustawienia zabezpieczeń dla urządzeń z systemem AndroidSecurity settings for Android devices

Nazwa ustawieniaSetting name Więcej informacjiMore information Kiedy używaćWhen to use
Typ zabezpieczeńSecurity type Wybierz protokół zabezpieczeń sieci bezprzewodowej:Select the security protocol for the wireless network:

- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
- Bez uwierzytelnienia (otwarte), jeśli sieć jest niezabezpieczona.- No authentication (Open) if the network is unsecured.
ZawszeAlways
Typ protokołu EAPEAP Type Wybierz typ protokołu uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) używany do uwierzytelniania zabezpieczonych połączeń bezprzewodowych:Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type that's used to authenticate secured wireless connections:

- EAP-TLS- EAP-TLS
- PEAP- PEAP
- EAP-TTLS- EAP-TTLS
Jeśli wybrano typ zabezpieczeń WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise.If you selected the WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise security type.
Wybierz certyfikaty główne do sprawdzania poprawności serweraSelect root certificates for server validation Kliknij pozycję Wybierz, a następnie wskaż profil zaufanego certyfikatu głównego używany do uwierzytelniania połączenia.Choose Select, and then choose the trusted root certificate profile that you used to authenticate the connection. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie tworzenia profilu zaufanego certyfikatu głównego, zobacz temat Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów.For more information about creating the trusted root certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Jeśli wybrano dowolną wartość ustawienia Typ protokołu EAP.If you selected any EAP Type.
Metoda uwierzytelnianiaAuthentication method Wybierz metodę uwierzytelniania używaną dla połączenia:Select the authentication method that's used for the connection:

- Certyfikaty, aby określić certyfikat klienta- Certificates to specify the client certificate
- Nazwa użytkownika i hasło, aby określić inną metodę uwierzytelniania- Username and Password to specify a different method for authentication
Dla ustawienia Typ protokołu EAP jest wybrana wartość PEAP lub EAP-TTLS.The EAP type is PEAP or EAP-TTLS.
Wybierz metodę inną niż EAP na potrzeby uwierzytelniania (tożsamość wewnętrzna)Select a non-EAP method for authentication (Inner identity) Wybierz sposób uwierzytelniania połączenia:Select how you will authenticate the connection:

- Brak- None
- Hasło nieszyfrowane (PAP)- Unencrypted password (PAP)
- Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake (CHAP)- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- Microsoft CHAP (MS-CHAP)- Microsoft CHAP (MS-CHAP)
- Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2)- Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

Dostępne opcje zależą od wybranego typu protokołu EAP.The options that are available depend on the EAP type that you selected.
Dla ustawienia Metoda uwierzytelniania wybrana jest wartość Nazwa użytkownika i hasło.The Authentication method is Username and Password.
Włącz prywatność tożsamości (tożsamość zewnętrzna)Enable identity privacy (Outer Identity) Podaj tekst, który będzie wysyłany w odpowiedzi na żądanie podania tożsamości zgłaszane przez protokół EAP.Specify the text that's sent in response to an EAP identity request. Ten tekst może mieć dowolną wartość.This text can be any value. Podczas uwierzytelniania początkowo jest wysyłana tożsamość anonimowa.During authentication, this anonymous identity is initially sent. Następnie za pośrednictwem bezpiecznego tunelu jest wysyłana tożsamość rzeczywista.The real identification is then sent in a secure tunnel. Jeśli ustawienie Typ protokołu EAP ma wartość PEAP lub EAP-TTLS.If the EAP type is PEAP or EAP-TTLS.
Wybierz certyfikat klienta na potrzeby uwierzytelniania klienta (certyfikat tożsamości)Select a client certificate for client authentication (Identity Certificate) Kliknij pozycję Wybierz, a następnie wskaż profil certyfikatu SCEP używany do uwierzytelniania połączenia.Choose Select, and then choose the SCEP certificate profile that's used to authenticate the connection. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie tworzenia profilu certyfikatu SCEP, zobacz temat Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów.For more information about creating an SCEP certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Jeśli typ zabezpieczeń to WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise i dla ustawienia Typ protokołu EAP wybrano dowolną wartość.If the security type is WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, and any EAP type is selected.

Ustawienia zabezpieczeń dla urządzeń z systemem iOS i Mac OS XSecurity settings for iOS and Mac OS X devices

Nazwa ustawieniaSetting name Więcej informacjiMore information Kiedy używaćWhen to use
Typ zabezpieczeńSecurity type Wybierz protokół zabezpieczeń sieci bezprzewodowej:Select the wireless network security protocol:

- WPA-Personal/WPA2-Personal- WPA-Personal/WPA2-Personal
- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
- WEP- WEP
- Bez uwierzytelnienia (otwarte), jeśli sieć jest niezabezpieczona.- No authentication (Open) if the network is unsecured.
ZawszeAlways
Typ protokołu EAPEAP Type Wybierz typ protokołu uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) używany do uwierzytelniania zabezpieczonych połączeń bezprzewodowych:Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type that's used to authenticate secured wireless connections:

- EAP-TLS- EAP-TLS
- PEAP- PEAP
- EAP-TLS- EAP-TLS
- EAP-AST- EAP-AST
- LEAP- LEAP
- EAP-SIM- EAP-SIM
Jeśli wybrano typ zabezpieczeń WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise.If you selected a security type of WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise.
Nazwy zaufanych certyfikatów serweraTrusted server certificate names Wybierz profil zaufanego certyfikatu głównego używany do uwierzytelniania połączenia.Select the trusted root certificate profile that's used to authenticate the connection. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie tworzenia profilu zaufanego certyfikatu głównego, zobacz temat Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów.For more information about creating the trusted root certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Jeśli wybrano typ protokołu EAP EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS lub EAP-FAST.If you selected an EAP type of EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, or EAP-FAST.
Użyj uwierzytelniania PAC (Protected Access Credential)Use Protected Access Credential (PAC) Wybierz tę wartość, aby ustanowić uwierzytelniony tunel między klientem i serwerem uwierzytelniania przy użyciu uwierzytelniania PAC.Select to use protected access credentials to establish an authenticated tunnel between the client and the authentication server. Zostanie użyty istniejący plik PAC, jeśli jest obecny.An existing PAC file is used if present. Jeśli dla ustawienia Typ protokołu EAP wybrano wartość EAP-FAST.If the EAP-type is EAP-FAST.
Aprowizuj uwierzytelnianie PACProvision PAC Służy do wybierania pliku PAC na urządzeniach.Sets up the PAC file on your devices.

Gdy ta opcja jest używana, można także wybrać opcję Zapewnij anonimowe uwierzytelnianie PAC, aby zagwarantować, że plik PAC zostanie skonfigurowany bez uwierzytelniania serwera.When used, you can also select Provision PAC Anonymously to ensure that the PAC file is set up without authenticating the server.
Jeśli wybrano opcję Użyj uwierzytelniania PAC (Protected Access Credential).If Use Protected Access Credential (PAC) is selected.
Metoda uwierzytelnianiaAuthentication method Wybierz metodę uwierzytelniania używaną dla połączenia:Select the authentication method that's used for the connection:

 • Certyfikaty , aby określić certyfikat klienta.Certificates to specify the client certificate
 • Nazwa użytkownika i hasło, aby określić jedną z poniższych metod uwierzytelniania bez użycia protokołu EAP (jest to również nazywane tożsamością wewnętrzną):Username and Password to specify one of the following non-EAP methods for authentication (also known as Inner identity):

  • BrakNone
  • Hasło nieszyfrowane (PAP)Unencrypted password (PAP)
  • Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake (CHAP)Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • Microsoft CHAP (MS-CHAP)Microsoft CHAP (MS-CHAP)
  • Microsoft CHAP wersja 2 (MS-CHAP v2)Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
  • EAP-TLSEAP-TLS
Jeśli ustawienie Typ protokołu EAP ma wartość PEAP lub EAP-TTLS.If the EAP type is PEAP, or EAP-TTLS.
Wybierz certyfikat klienta na potrzeby uwierzytelniania klienta (certyfikat tożsamości)Select a client certificate for client authentication (Identity Certificate) Wybierz profil certyfikatu SCEP używany do uwierzytelniania połączenia.Select the SCEP certificate profile that's used to authenticate the connection. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie tworzenia profilu certyfikatu SCEP, zobacz temat Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów.For more information about creating a SCEP certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Jeśli typ zabezpieczeń to WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, a dla ustawienia Typ protokołu EAP wybrano wartość EAP-TLS, PEAP lub EAP-TTLS.If the security type is WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise and the EAP type is EAP-TLS, PEAP or EAP-TTLS.
Włącz prywatność tożsamości (tożsamość zewnętrzna)Enable identity privacy (Outer Identity) Podaj tekst, który będzie wysyłany w odpowiedzi na żądanie podania tożsamości zgłaszane przez protokół EAP.Specify text that's sent in response to an EAP identity request. Ten tekst może mieć dowolną wartość.This text can be any value.

Podczas uwierzytelniania początkowo jest wysyłana tożsamość anonimowa.During authentication, this anonymous identity is initially sent. Następnie za pośrednictwem bezpiecznego tunelu jest wysyłana tożsamość rzeczywista.The real identification is then sent in a secure tunnel.
Jeśli dla ustawienia Typ protokołu EAP wybrano wartość PEAP, EAP-TTLS lub EAP-FAST.If the EAP type is set to PEAP, EAP-TTLS, or EAP-FAST.

Zobacz takżeSee also

Dowiedz się, jak utworzyć profil sieci Wi-Fi z użyciem klucza wstępnego — zobacz temat Tworzenie profilu sieci Wi-Fi z użyciem klucza wstępnego.Learn how to create a Wi-Fi profile with a pre-shared key in Pre-shared key Wi-Fi profile.