Ustawienia zasad usługi Intune dla urządzeń z systemem Windows 10 w usłudze Microsoft IntuneIntune policy settings for Windows 10 devices in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat zawiera informacje ułatwiające zrozumienie ustawień zasad usługi Intune, których można użyć do zarządzania urządzeniami z systemem Windows 10.This topic contains information to help you to understand the Intune policy settings that you can use to manage Windows 10 devices. Z tym tematem zapoznawaj się wraz z procedurami w temacie Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft Intune.Read this topic alongside the procedures in Manage settings and features on your-devices with Microsoft Intune policies.

Można wybrać spośród dwóch typów zasad:You can choose from two policy types:

 • Zasady niestandardowe: zasady niestandardowe usługi Microsoft Intune dla systemów Windows 10 i Windows 10 Mobile umożliwiają wdrożenie ustawień OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier), których można użyć do sterowania funkcjami na urządzeniach.Custom policy: Use the Microsoft Intune custom policy for Windows 10 and Windows 10 Mobile to deploy OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) settings that can be used to control features on devices. System Windows 10 zapewnia dostęp do wielu ustawień dostawcy usług konfiguracji, np. Dostawca usługi konfiguracji zasad.Windows 10 makes many CSP settings available, for example, the Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Ogólne zasady konfiguracji: użyj tego typu zasad, aby wybrać ustawienia z wbudowanej listy dostarczonej z usługą Microsoft Intune.General configuration policy: Use this policy type when you want to select settings from the built-in list that's supplied with Microsoft Intune.

Ustawienia zasad niestandardowychCustom policy settings

Podaj następujące ustawienia w przypadku zasad niestandardowych.Supply the following settings in a custom policy.

Ustawienia ogólneGeneral settings

Wprowadź nazwę i opcjonalny opis zasad, aby ułatwić ich identyfikację w konsoli usługi Intune.Enter a name and an optional description for this policy to help you identify it in the Intune console.

Ustawienia OMA-URIOMA-URI settings

Dla każdego ustawienia OMA-URI, które chcesz dodać, wprowadź następujące informacje:For each OMA-URI setting you want to add, enter the following information:

 • Nazwa ustawienia: wprowadź unikatową nazwę dla ustawienia OMA-URI, aby ułatwić jego identyfikację na liście ustawień.Setting name: Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings. Więcej informacji na temat ustawień identyfikatora URI można znaleźć w artykule Dostawca usługi konfiguracji zasad.You can find more information about URI settings at Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Opis ustawienia: opcjonalnie wprowadź opis ustawienia.Setting description: Optionally, enter a description for the setting.
 • Typ danych: wybierz jeden z następujących typów danych:Data type: Choose from the following data types:
  • CiągString
  • Ciąg (XML)String (XML)
  • Data i godzinaDate and time
  • Liczba całkowitaInteger
  • Liczba zmiennoprzecinkowaFloating point
  • Wartość logicznaBoolean
 • OMA-URI (z uwzględnieniem wielkości liter): określ identyfikator OMA-URI, dla którego chcesz podać ustawienie.OMA-URI (case sensitive): Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
 • Wartość: określ wartość, która będzie kojarzona z określonym wcześniej identyfikatorem OMA-URI.Value: Specify the value to associate with the OMA-URI that you entered.

PrzykładExample

Na poniższym zrzucie ekranu ustawienie Connectivity/AllowVPNOverCellular jest włączone.In the following screenshot, the setting Connectivity/AllowVPNOverCellular has been enabled. Pozwala to urządzeniu z systemem Windows 10 na otwarcie połączenia sieci VPN w sieci komórkowej.This lets a Windows 10 device open a VPN connection when it's on a cellular network.

Przykład zasad niestandardowych zawierających ustawienia sieci VPN

Jak znaleźć zasady, które można skonfigurowaćHow to find the policies you can configure

Pełna lista wszystkich dostawców usług konfiguracji (CSP) obsługiwanych w systemie Windows 10 jest przedstawiona w artykule Configuration service provider reference (Informacje dotyczące dostawcy usługi konfiguracji) w bibliotece dokumentacji systemu Windows.You’ll find a complete list of all configuration service providers (CSPs) that Windows 10 supports in the Configuration service provider reference in the Windows documentation library.

Nie wszystkie ustawienia są zgodne ze wszystkimi wersjami systemu Windows 10.Not all settings are compatible with all Windows 10 versions. Table w temacie poświęconym systemowi Windows zawiera informacje o tym, które wersje są obsługiwane w przypadku każdego z dostawców usług konfiguracji.The table in the Windows topic tells you which versions are supported for each CSP.

Ponadto usługa Intune nie obsługuje wszystkich ustawień wymienionych w temacie.Additionally, Intune does not support all of the settings listed in the topic. Aby dowiedzieć się, czy usługa Intune obsługuje dane ustawienie, otwórz temat dotyczący tego ustawienia.To find out if Intune supports the setting you want, open the topic for that setting. Na stronie każdego ustawienia znajdują się informacje dotyczące obsługiwanych operacji.Each setting page shows it’s supported operation. Aby ustawienie mogło być używane z usługą Intune, musi obsługiwać operacje Dodaj lub Zastąp.To work with Intune, the setting must support the Add or Replace operations.

Ustawienia ogólnych zasad konfiguracjiGeneral configuration policy settings

Ogólne zasady konfiguracji usługi Microsoft Intune dla systemu Windows 10 umożliwiają konfigurowanie wbudowanych ustawień dla zarejestrowanych urządzeń z systemem Windows 10 Desktop lub Windows 10 Mobile.Use the Microsoft Intune general configuration policy for Windows 10 to configure built-in settings for enrolled Windows 10 desktop and Windows 10 Mobile devices.

HasłoPassword

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Wymagaj hasła w celu odblokowania urządzeńRequire a password to unlock devices -
Wymagany typ hasłaRequired password type Określa, czy hasło musi być wyłącznie numeryczne lub alfanumeryczneSpecifies whether the password must be alphanumeric or numeric only
Wymagany typ hasła - Minimalna liczba zestawów znakówRequired password type - Minimum number of character sets Określa, ile zestawów znaków musi być uwzględnionych w haśle (małe litery, wielkie litery, cyfry i symbole)Specifies how many of the character sets (lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols) must be included in the password
Minimalna długość hasłaMinimum password length Dotyczy tylko systemu Windows 10 MobileApplies to Windows 10 Mobile only
Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzenia.Number of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped. W przypadku urządzeń z systemem Windows 10: jeśli na urządzeniu jest włączona funkcja BitLocker, zostanie ono przełączone do trybu odzyskiwania funkcji BitLocker po określonej liczbie nieudanych prób logowania.For devices that are running Windows 10: If the device has BitLocker enabled, it's put into BitLocker recovery mode after sign-in fails the number of times that you specified. Jeśli na urządzeniu nie jest włączona funkcja BitLocker, to ustawienie nie będzie miało zastosowania.If the device is not BitLocker enabled, then this setting doesn't apply.
Na urządzeniach z systemem Windows 10 Mobile: po określonej liczbie niepowodzeń logowania urządzenie zostanie wyczyszczone.For devices that are running Windows 10 Mobile: After sign-in fails the number of times you specify, the device is wiped.
Czas braku aktywności (w minutach) przed wyłączeniem ekranuMinutes of inactivity before screen turns off Określa czas bezczynności urządzenia, po upływie którego ekran jest blokowanySpecifies the length of time a device must be idle before the screen is locked
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) Określa czas, po jakim hasło urządzenia musi zostać zmienioneSpecifies the length of time after which the device password must be changed
Pamiętaj historię hasełRemember password history Określa, czy należy ograniczyć użytkownikowi możliwość tworzenia poprzednio używanych hasełSpecifies whether to restrict the user from creating previously used passwords
Pamiętaj historię haseł - Zapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Określa liczbę poprzednich haseł, które są zapamiętywane przez urządzenieSpecifies the number of previously used passwords that are remembered by the device
Wymagaj hasła po przywróceniu urządzenia ze stanu bezczynnościRequire a password when the device returns from an idle state Określa, czy użytkownik musi wprowadzić hasło, aby odblokować urządzenie (tylko system Windows 10 Mobile)Specifies that the user must enter a password to unlock the device (Windows 10 Mobile only)

SzyfrowanieEncryption

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Wymagaj szyfrowania na urządzeniu przenośnymRequire encryption on mobile device Włącza szyfrowanie na urządzeniach docelowychEnables encryption on targeted devices
(Tylko Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

SystemSystem

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na przechwytywanie ekranuAllow screen capture Umożliwia użytkownikowi przechwytywanie ekranu urządzenia w formie obrazu (tylko system Windows 10 Mobile)Lets the user capture the device screen as an image (Windows 10 Mobile only)
Zezwalaj na ręczne wyrejestrowanieAllow manual unenrollment Umożliwia użytkownikowi ręczne usunięcie z urządzenia konta w miejscu pracyLets the user manually delete the workplace account from the device
Zezwalaj na ręczną instalację certyfikatu głównegoAllow manual root certificate installation Dotyczy systemu Windows 10 MobileApplies to Windows 10 Mobile
Zezwalaj na wysyłanie danych diagnostycznych i danych dotyczących użycia do firmy MicrosoftAllow diagnostic and usage data to be sent to Microsoft Możliwe wartości:Possible values are:

Brak — żadne dane nie są wysyłane do firmy MicrosoftNo - No data is sent to Microsoft
Podstawowe — ograniczone informacje są wysyłane do firmy MicrosoftBasic - Limited information is sent to Microsoft
Rozszerzone — rozszerzone dane diagnostyczne są wysyłane do firmy MicrosoftEnhanced - Enhanced diagnostic data is sent to Microsoft
Pełne (zalecane) — urządzenie wysyła te same dane, które są wysyłane w przypadku opcji Rozszerzone, oraz dodatkowe dane dotyczące stanu urządzeniaFull (recommended) - Sends the same data as Enhanced, plus additional data about the device state

Konto i synchronizacjaAccount and synchronization

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na konto MicrosoftAllow Microsoft account Zezwala użytkownikowi na skojarzenie konta Microsoft z urządzeniemLets the user associate a Microsoft account with the device
Zezwalaj na ręczne dodawanie kont innych niż konta MicrosoftAllow adding non-Microsoft accounts manually Zezwala użytkownikowi na dodanie na urządzeniu kont e-mail, które nie są skojarzone z kontem MicrosoftLets the user add email accounts to the device that are not associated with a Microsoft account
Zezwalaj na synchronizację ustawień kont MicrosoftAllow settings synchronization for Microsoft accounts Zezwala na synchronizację ustawień urządzenia i aplikacji, które są skojarzone z kontem Microsoft, między urządzeniamiAllow device and app settings that are associated with a Microsoft account to synchronize between devices

Microsoft EdgeMicrosoft Edge

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na używanie przeglądarki sieci WebAllow web browser Zezwala na korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge na urządzeniuAllows the use of the Edge web browser on the device
(Tylko Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Zezwalaj na sugestie dotyczące wyszukiwania na pasku adresuAllow search suggestions in address bar Umożliwia wyszukiwarce sugerowanie witryn podczas wpisywania fraz do wyszukaniaLets your search engine suggest sites as you type search phrases
Zezwalaj na wysyłanie ruchu intranetowego do programu Internet ExplorerAllow sending intranet traffic to Internet Explorer Zezwala użytkownikom na otwieranie intranetowych witryn sieci Web w programie Internet ExplorerLets users open intranet websites in Internet Explorer
(Tylko Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)
Zezwalaj na żądania Nie śledźAllow do not track Konfiguruje przeglądarkę Microsoft Edge, aby wysyłała nagłówki „Nie śledź” do witryn sieci Web odwiedzanych przez użytkownikówConfigures the Edge browser to send do not track headers to websites that users visit
Włącz filtr SmartScreenEnable SmartScreen
Zezwalaj na wykonywanie aktywnych skryptówAllow active scripting Zezwala na uruchamianie skryptów, takich jak skrypty JavaScript, w przeglądarce Microsoft EdgeAllows scripts, such as Javascript, to run in the Edge browser
Zezwalaj na wyskakujące okienkaAllow pop-ups Dotyczy tylko systemu Windows 10 DesktopApplies to Windows 10 desktop only
Zezwalaj na pliki cookieAllow cookies
Zezwalaj na automatyczne uzupełnianieAllow Autofill Umożliwia użytkownikom zmianę ustawień autouzupełniania w przeglądarceAllows users to change autocomplete settings in the browser
(Tylko Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)
Zezwalaj na działanie menedżera hasełAllow Password Manager Włącza lub wyłącza funkcję menedżera haseł przeglądarki Microsoft EdgeEnables or disables the Edge Password Manager feature
Lokalizacja listy witryn trybu przedsiębiorstwaEnterprise Mode site list location Określa lokalizację listy witryn, które będą otwierane w trybie przedsiębiorstwa.Specifies where to find the list of web sites that open in Enterprise mode. Użytkownicy nie mogą edytować tej listy.Users cannot edit this list.
(Tylko Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)

AplikacjeApps

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na korzystanie ze sklepu z aplikacjamiAllow application store Dotyczy tylko systemu Windows 10 MobileApplies to Windows 10 Mobile only

KomórkoweCellular

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwala na roaming danychAllows data roaming Umożliwia roaming między sieciami przy dostępie do danychAllow roaming between networks when accessing data
Zezwalaj na połączenia VPN przez sieć komórkowąAllow VPN over cellular Określa, czy urządzenie może uzyskiwać dostęp do połączeń sieci VPN w przypadku połączenia z siecią komórkowąControls whether the device can access VPN connections when connected to a cellular network
Zezwalaj na roaming połączeń VPN przez sieć komórkowąAllow VPN roaming over cellular Określa, czy urządzenie może uzyskiwać dostęp do połączeń sieci VPN w przypadku roamingu w sieci komórkowejControls whether the device can access VPN connections when roaming on a cellular network

SprzętHardware

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na używanie aparatuAllow camera -
Zezwalaj na używanie magazynu wymiennegoAllow removable storage Określa, czy z urządzeniem można używać zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, na przykład kart SDSpecifies whether external storage devices such as an SD card can be used with the device
Zezwalaj na połączenia Wi-FiAllow Wi-Fi Dotyczy tylko systemu Windows 10 MobileApplies to Windows 10 Mobile only
Zezwalaj na udostępnianie InternetuAllow Internet sharing Zezwala na udostępnianie połączenia internetowego na urządzeniuAllows the use of Internet connection sharing on the device
Zezwalaj na ręczną konfigurację sieci Wi-FiAllow manual Wi-Fi configuration Określa, czy użytkownik może konfigurować własne połączenia sieci Wi-Fi, czy używać tylko połączeń skonfigurowanych przez profil sieci Wi-FiControls whether the user can configure their own Wi-Fi connections, or whether they can only use connections configured by a Wi-Fi profile
(Tylko Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Zezwalaj na automatyczne łączenie z bezpłatnymi punktami hotspot Wi-FiAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots Umożliwia urządzeniu automatyczne łączenie się z bezpłatnymi hotspotami Wi-Fi oraz automatyczne akceptowanie wszelkich warunków i postanowień związanych z połączeniemLets the device automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms and conditions for the connection
Zezwalaj na używanie funkcji geolokalizacjiAllow geolocation Określa, czy urządzenie może używać informacji z usług lokalizacyjnychSpecifies whether the device can use location services information
Zezwalaj na komunikację NFCAllow NFC Zezwala urządzeniu na korzystanie z funkcji Near Field CommunicationsAllows the device to use it's Near Field Communications capabilities
Zezwalaj na połączenia BluetoothAllow Bluetooth -
Zezwalaj na tryb wykrywania urządzeń BluetoothAllow Bluetooth discoverable mode Umożliwia wykrycie urządzenia przez inne urządzenia BluetoothLets this device be discovered by other Bluetooth-enabled devices
Zezwalaj na reklamy przez sieć BluetoothAllow Bluetooth advertising Umożliwia urządzeniom odbieranie reklam przez sieć BluetoothAllows devices to receive advertisements over Bluetooth
Zezwalaj na resetowanie telefonuAllow phone reset Określa, czy użytkownik może resetować urządzenie do ustawień fabrycznychControls whether the user can do a factory reset on their device
Zezwalaj na połączenie USBAllow USB connection Określa, czy urządzenia mają dostęp do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej przez połączenie USBControls whether devices can access external storage devices through a USB connection
Zezwalaj na tryb antykradzieżowyAllow AntiTheft mode Pozwala określić, czy jest włączony tryb antykradzieżowy systemu WindowsConfigure whether Windows AntiTheft mode is enabled

FunkcjeFeatures

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na kopiowanie i wklejanieAllow copy and paste Dotyczy tylko systemu Windows 10 MobileApplies to Windows 10 Mobile only
Zezwalaj na nagrywanie głosuAllow voice recording Dotyczy tylko systemu Windows 10 MobileApplies to Windows 10 Mobile only
Zezwalaj na funkcję CortanaAllow Cortana Włącza lub wyłącza asystenta głosowego CortanaEnable or disable the Cortana voice assistant
Zezwalaj na powiadomienia w Centrum akcjiAllow action center notifications Włącza lub wyłącza powiadomienia centrum akcji na ekranie blokady urządzeniaEnable or disable action center notifications on the device lock screen
(Tylko Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

Usługa Windows DefenderWindows Defender

Wszystkie ustawienia dotyczą wyłącznie systemu Windows 10 Desktop.All settings are for Windows 10 desktop only.

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na monitorowanie w czasie rzeczywistymAllow real-time monitoring Włącza skanowanie w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących i innego niepożądanego oprogramowaniaEnables real-time scanning for malware, spyware, and other unwanted software
Zezwalaj na monitorowanie zachowaniaAllow behavior monitoring Umożliwia usłudze Defender sprawdzanie określonych wzorców podejrzanej aktywności na urządzeniachLets Defender check for certain known patterns of suspicious activity on devices
Włącz system inspekcji sieciEnable Network Inspection System System inspekcji sieci (NIS, Network Inspection System) ułatwia ochronę urządzenia przed atakami sieciowymi wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach, używając sygnatur znanych luk w zabezpieczeniach z centrum programu Microsoft Endpoint Protection, co pomaga wykrywać i blokować złośliwy ruchThe Network Inspection System (NIS) helps to protect devices against network-based exploits by using the signatures of known vulnerabilities from the Microsoft Endpoint Protection Center to help detect and block malicious traffic
Skanuj wszystkie pobrane plikiScan all downloads Określa, czy usługa Defender skanuje wszystkie pliki pobierane z InternetuControls whether Defender scans all files that are downloaded from the Internet
Zezwalaj na skanowanie skryptówAllow script scanning Umożliwia usłudze Defender skanowanie skryptów używanych przez program Internet ExplorerLets Defender scan scripts that are used in Internet Explorer
Monitoruj działania plików i programówMonitor file and program activity Zezwala usłudze Defender na monitorowanie działania plików i programów na urządzeniachAllows Defender to monitor file and program activity on devices
Liczba dni śledzenia wykrytego złośliwego oprogramowaniaDays to track resolved malware Umożliwia usłudze Defender kontynuowanie śledzenia wykrytego złośliwego oprogramowania przez podaną liczbę dni, co pozwala ręcznie sprawdzać urządzenia, które wcześniej zostały zainfekowane.Lets Defender continue to track resolved malware for the number of days you specify so that you can manually check previously affected devices. Jeśli liczba dni zostanie ustawiona na 0, złośliwe oprogramowanie pozostanie w folderze kwarantanny i nie będzie automatycznie usuwane.If you set the number of days to 0, malware remains in the Quarantine folder and is not automatically removed.
Zezwalaj na dostęp do interfejsu użytkownika klientaAllow client UI access Określa, czy interfejs użytkownika programu Windows Defender jest ukryty dla użytkowników.Controls whether the Windows Defender user interface is hidden from users.
Jeśli to ustawienie zostanie zmienione, zmiany zostaną wprowadzone po następnym ponownym uruchomieniu komputera użytkownika.When this setting is changed, it takes effect the next time the user's PC is restarted.
Zaplanuj codzienne szybkie skanowanieSchedule a daily quick scan Umożliwia zaplanowanie szybkiego skanowania, które będzie odbywać się codziennie o wybranej porzeLets you schedule a quick scan that occurs daily at the time you select
Zaplanuj skanowanie systemuSchedule a system scan Umożliwia zaplanowanie pełnego lub szybkiego skanowania systemu wykonywanego regularnie w wybranym dniu o wybranej godzinieLets you schedule a full or quick system scan that occurs regularly on the day and time you select
Ogranicz użycie procesora CPU podczas skanowaniaLimit CPU usage during a scan Pozwala ograniczyć moc procesora CPU, jakiej mogą używać procesy skanowania (od 1 do 100).Lets you limit the amount of CPU that scans are allowed to use (from 1 to 100)
Skanuj pliki archiwumScan archive files Zezwala usłudze Defender na skanowanie plików archiwów, na przykład plików zip i cab.Allows Defender to scan archived files such as .zip or .cab files.
Skanuj wiadomości e-mailScan email messages Zezwala usłudze Defender na skanowanie wiadomości e-mail podczas ich dostarczania do urządzeniaAllows Defender to scan email messages as they arrive on the device
Skanuj dyski wymienneScan removable drives Umożliwia usłudze Defender skanowanie dysków wymiennych, na przykład dysków USBLets Defender scan removable drives like USB sticks
Skanuj zamapowane dyski siecioweScan mapped network drives Umożliwia usłudze Defender skanowanie plików na zamapowanym dysku sieciowym.Lets Defender scan files on mapped network drives.
Jeśli pliki na dysku są plikami tylko do odczytu, usługa Defender nie będzie mogła usunąć z nich wykrytego złośliwego oprogramowania.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
Skanuj pliki otwierane z udostępnionych folderów sieciowychScan files opened from network shared folders Umożliwia usłudze Defender skanowanie plików na udostępnionych dyskach sieciowych (np. dyskach z dostępem za pośrednictwem ścieżki UNC).Lets Defender scan files on shared network drives (for example, those accessed from a UNC path).
Jeśli pliki na dysku są plikami tylko do odczytu, usługa Defender nie będzie mogła usunąć z nich wykrytego złośliwego oprogramowania.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
Interwał aktualizacji sygnaturSignature update interval Określa interwał, z jakim usługa Defender sprawdza dostępność nowych plików sygnatur.Specifies the interval at which Defender checks for new signature files.
Zezwalaj na ochronę w chmurzeAllow cloud protection Zezwala usłudze Microsoft Active Protection na odbieranie informacji o działaniu złośliwego oprogramowania z zarządzanych urządzeń lub blokuje tę możliwość.Allows or blocks the Microsoft Active Protection Service from receiving information about malware activity from devices that you manage. Te informacje służą ulepszaniu usługi w przyszłości.This information is used to improve the service in the future.
Pytaj użytkowników o przesyłane próbkiPrompt users for samples submission Określa, czy do firmy Microsoft są automatycznie wysyłane pliki, które mogą wymagać dalszej analizy ze strony firmy Microsoft w celu określenia, czy są złośliweControls whether files that might require further analysis by Microsoft to determine if they are malicious are automatically sent to Microsoft
Wykrywanie potencjalnie niechcianych aplikacjiPotentially Unwanted Application Detection Chroni zarejestrowane urządzenia stacjonarne z systemem Windows przed uruchamianiem oprogramowania sklasyfikowanego przez program Windows Defender jako potencjalnie niechciane.Protects enrolled Windows desktop devices against running software that's classified by Windows Defender as potentially unwanted. Można chronić komputery przed uruchamianiem tych aplikacji lub używać trybu inspekcji, aby zgłaszać zdarzenia instalowania potencjalnie niechcianych aplikacji.You can protect against these applications running, or use audit mode to report when a potentially unwanted application is installed.
Pliki i foldery do wykluczenia w trakcie skanowania lub używania ochrony w czasie rzeczywistymFiles and folders to exclude when running a scan or using real-time protection Dodaje do listy wykluczeń jeden lub więcej plików i folderów, na przykład C:\ścieżka lub %ProgramFiles%\ścieżka\nazwa_pliku.exe.Adds one or more files and folders like C:\Path or %ProgramFiles%\Path\filename.exe to the exclusions list. Te pliki i foldery nie są uwzględniane podczas skanowania w czasie rzeczywistym ani zaplanowanego skanowania.These files and folders aren't included in any real-time or scheduled scans.
Rozszerzenia plików, które mają zostać wykluczone podczas przeprowadzania skanowania lub stosowania ochrony w czasie rzeczywistymFile extensions to exclude when running a scan or using real-time protection Dodaj do listy wykluczeń jedno lub więcej rozszerzeń plików, na przykład jpg lub txt.Add one or more file extensions like jpg or txt to the exclusions list. Żadne pliki z tymi rozszerzeniami nie są uwzględniane podczas skanowania w czasie rzeczywistym ani zaplanowanego skanowania.Any files with these extensions are not included in any real-time or scheduled scans.
Procesy, które mają zostać wykluczone podczas przeprowadzania skanowania lub stosowania ochrony w czasie rzeczywistymProcesses to exclude when running a scan or using real-time protection Dodaje jeden lub więcej procesów typu exe, com lub scr do listy wykluczeń.Adds one or more processes of the type .exe, .com, or .scr to the exclusions list. Te procesy nie są uwzględniane podczas skanowania w czasie rzeczywistym ani zaplanowanego skanowania.These processes are not included in any real-time or scheduled scans.

UpdatesUpdates

Nazwa ustawieniaSetting name Informacje dodatkowe (jeśli są wymagane)Additional information (where required)
Zezwalaj na aktualizacje automatyczneAllow automatic updates Zezwala na aktualizacje automatyczne.Allows automatic updates. Skonfiguruj jedno z następujących ustawień kontrolowania zachowania aktualizacji:Configure one of the following settings to control update behavior:
Powiadamiaj o pobieraniuNotify download
Instaluj automatycznie podczas konserwacjiAuto install at maintenance time
Automatycznie instaluj i uruchamiaj ponownie podczas konserwacjiAuto install and reboot at maintenance time
Automatycznie zainstaluj i uruchom ponownie w zaplanowanym czasie: Należy pamiętać, że jeśli ta opcja jest wybrana, możesz również skonfigurować następujące ustawienia: Pomiń powiadamianie użytkownika końcowego i Zdefiniuj dzień instalacji zaplanowanych aktualizacji.Auto install and reboot at scheduled time: Note that when this option is selected, you can also configure the following settings: Suppress notification to end user and Define install day for scheduled updates.
(Tylko Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)
Zezwalaj na funkcje wersji wstępnejAllow pre-release features Umożliwia firmie Microsoft wdrażanie na urządzeniach z systemem Windows 10 ustawień i funkcji wersji wstępnej.Lets Microsoft deploy pre-release settings and features to Windows 10 devices. Możesz zezwolić na instalowanie tylko ustawień lub wszystkich ustawień i funkcji wersji wstępnej.You can select to allow settings only, or all pre-release settings and features to be installed.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies