Ustawienia zasad systemu Windows w usłudze Microsoft IntuneWindows policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ogólnych zasad konfiguracji systemu Windows (w systemie Windows 8.1 lub nowszym) w usłudze Microsoft Intune można używać do konfigurowania następujących ustawień zarejestrowanych urządzeń z systemami Windows 8, Windows 8.1 i Windows RT 8.1:Use the Microsoft Intune Windows general configuration policy (Windows 8.1 and later) to configure the following settings for enrolled Windows 8, Windows 8.1, and Windows RT 8.1 devices:

Ustawienia zastosowaniaApplicability settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zastosuj wszystkie konfiguracje dla systemu Windows 10Apply all configurations to Windows 10 Umożliwia zastosowanie ustawień tych zasad również na urządzeniach z systemem Windows 10, a nie tylko na urządzeniach z systemami Windows 8 i Windows 8.1.Enables settings in this policy to be applied to Windows 10 devices, in addition to Windows 8 and Windows 8.1 devices.

Ustawienia zabezpieczeńSecurity settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagany typ hasłaRequired password type Określa wymagany typ hasła, na przykład alfanumeryczne lub tylko liczbowe.Specifies the type of password that's required, such as alphanumeric or numeric only.
Wymagany typ hasła — Minimalna liczba zestawów znakówRequired password type – Minimum number of character sets Określa, z ilu różnych zestawów znaków muszą pochodzić znaki zawarte w haśle.Specifies how many different character sets must be included in the password. Istnieją cztery zestawy znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz symbole.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. Jednak w przypadku urządzeń z systemem iOS to ustawienie określa liczbę symboli, które muszą być zawarte w haśle.However, for iOS devices, this setting specifies the number of symbols that must be included in the password.
Minimalna długość hasłaMinimum password length Konfiguruje minimalną wymaganą długość (w znakach) hasła.Configures the minimum required length (in characters) for the password.
Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzeniaNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Czyści urządzenie, jeśli podana liczba prób logowania zakończy się niepowodzeniem.Wipes the device if the sign-in attempts fail this number of times.
Czas braku aktywności (w minutach) przed wyłączeniem ekranuMinutes of inactivity before screen turns off Określa liczbę minut, przez które urządzenie musi być bezczynne, zanim do jego odblokowania będzie wymagane hasło.Specifies the number of minutes a device must be idle before a password is required to unlock it.
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) Określa liczbę dni, po której należy zmienić hasło urządzenia.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Pamiętaj historię hasełRemember password history Określa, czy użytkownik może skonfigurować uprzednio używane hasła.Specifies whether the user can configure previously used passwords.
Pamiętaj historię hasełZapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Określa liczbę poprzednich haseł, które są zapamiętywane przez urządzenie.Specifies the number of previously used passwords that are remembered by the device.
Zezwalaj na hasło obrazkowe i numer PINAllow picture password and PIN Umożliwia korzystanie z haseł obrazkowych i numerów PIN.Enables the use of a picture password and PIN. Hasło obrazkowe umożliwia użytkownikowi logowanie za pomocą gestów na obrazie.A picture password lets the user sign in with gestures on a picture. Numer PIN umożliwia użytkownikowi szybkie logowanie za pomocą 4-cyfrowego kodu.A PIN lets users quickly sign in with a four-digit code.

Ustawienia szyfrowaniaEncryption settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj szyfrowania na urządzeniu przenośnym1Require encryption on mobile device1 Wymaga szyfrowania plików na urządzeniu.Requires that files on the device are encrypted.

1 Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń z systemem Windows 8.11 Additional information for devices that run Windows 8.1

  • Aby wymusić szyfrowanie na urządzeniach z systemem Windows 8.1, trzeba zainstalować na wszystkich urządzeniach aktualizację klienta MDM dla systemu Windows z grudnia 2014 r. To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • W przypadku włączenia tego ustawienia dla urządzeń z systemem Windows 8.1 wszyscy użytkownicy urządzeń muszą mieć konto Microsoft.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Aby szyfrowanie działało, urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące certyfikacji sprzętu InstantGo firmy Microsoft.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • W przypadku wymuszania szyfrowania na urządzeniu klucz odzyskiwania jest dostępny tylko za pośrednictwem konta Microsoft użytkownika, do którego można uzyskać dostęp z konta usługi OneDrive.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Nie można odzyskać tego klucza w imieniu użytkownika.You cannot recover this key on behalf of a user.

Ustawienia złośliwego oprogramowaniaMalware settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj zapory sieciowejRequire network firewall Wymaga włączenia Zapory systemu Windows.Requires that the Windows Firewall is turned on.
Włącz filtr SmartScreenEnable SmartScreen Wymaga używania filtru Windows SmartScreen.Requires the use of Windows SmartScreen.

Ustawienia systemoweSystem settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj aktualizacji automatycznychRequire automatic updates Włącza ustawienie aktualizacji automatycznych na urządzeniach.Turns on the automatic updates setting on devices.
Wymagaj aktualizacji automatycznych — minimalna klasyfikacja aktualizacji do instalacji automatycznejRequire automatic updates – Minimum classification of updates to install automatically Wybiera klasyfikację aktualizacji, które będą instalowane automatycznie:Chooses the classification of updates that will be installed automatically:

- Ważne — instaluje wszystkie aktualizacje sklasyfikowane jako ważne.- Important – Installs all updates that are classified as important.
- Zalecane — instaluje wszystkie aktualizacje sklasyfikowane jako ważne lub zalecane.- Recommended – Installs all updates that are classified as important or recommended.
Kontrola konta użytkownikaUser Account Control Wymaga używania Kontroli konta użytkownika na urządzeniach.Requires the use of User Account Control (UAC) on devices.
Zezwalaj na przesyłanie danych diagnostycznychAllow diagnostic data submission Umożliwia urządzeniu przesyłanie danych diagnostycznych do firmy Microsoft.Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.

Ustawienia chmury — dokumenty i daneCloud settings – documents and data

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Adres URL folderów roboczychWork Folders URL Ustawia adres URL folderu roboczego, aby umożliwić synchronizację dokumentów między urządzeniami.Sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.

Ustawienia poczty e-mailEmail settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Ustaw konto Microsoft jako opcjonalne w aplikacji Windows MailMake Microsoft account optional in Windows Mail application Umożliwia dostęp do aplikacji Poczta systemu Windows bez konta Microsoft.Enables access to the Windows Mail application without a Microsoft account.

Ustawienia aplikacji — przeglądarkaApplication settings - browser

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na automatyczne uzupełnianieAllow autofill Umożliwia użytkownikom zmianę ustawień autouzupełniania w przeglądarce.Enables users to change autocomplete settings in the browser.
Zezwalaj na blokowanie wyskakujących okienekAllow pop-up blocker Włącza lub wyłącza blokowanie wyskakujących okienek w przeglądarce.Enables or disables the browser pop-up blocker.
Zezwalaj na używanie dodatkówAllow plug-ins Umożliwia użytkownikom dodawanie wtyczek do programu Internet Explorer.Enables users to add plug-ins to Internet Explorer.
Zezwalaj na wykonywanie aktywnych skryptówAllow active scripting Umożliwia przeglądarce uruchamianie skryptów, takich jak skrypty ActiveX.Enables the browser to run scripts, such as Active X scripts.
Zezwalaj na ostrzeganie o oszustwachAllow fraud warning Włącza lub wyłącza ostrzeżenia o potencjalnie oszukańczych witrynach sieci Web.Enables or disables warnings for potential fraudulent websites.
Zezwalaj na przejście do witryny intranetowej po wpisaniu jednego słowaAllow intranet site for single word entry Umożliwia korzystanie z pojedynczego wyrazu w celu przekierowania programu Internet Explorer do witryny sieci Web, np. „Bing”.Enables use of a single word to direct Internet Explorer to a web site, such as Bing.
Zezwalaj na automatyczne wykrywanie sieci intranetAllow automatic detection of intranet network Pomaga konfigurować zabezpieczenia witryn intranetowych w przeglądarce Internet Explorer.Helps configure security for intranet sites in Internet Explorer.
Poziom zabezpieczeń InternetuSecurity level for Internet Ustawia poziom zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer dla witryn w Internecie.Sets the Internet Explorer security level for Internet sites.
Poziom zabezpieczeń intranetuSecurity level for intranet Ustawia poziom zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer dla witryn intranetowych.Sets the Internet Explorer security level for intranet sites.
Poziom zabezpieczeń zaufanych witrynSecurity level for trusted sites Konfiguruje poziom zabezpieczeń strefy zaufanych witryn.Configures the security level for the trusted sites zone.
Poziom zabezpieczeń witryn z ograniczeniamiSecurity level for restricted sites Konfiguruje poziom zabezpieczeń strefy witryn z ograniczeniami.Configures the security level for the restricted sites zone.
Wysyłaj nagłówek Nie śledźSend Do Not Track header Wysyła odwiedzanym witrynom nagłówek Nie śledź w przeglądarce Internet Explorer.Sends a do not track header to visited sites in Internet Explorer.
Zezwalaj na dostęp do menu trybu przedsiębiorstwaAllow Enterprise Mode menu access Umożliwia użytkownikom dostęp do poleceń menu Tryb przedsiębiorstwa z programu Internet Explorer.Lets users access the Enterprise Mode menu options from Internet Explorer.
Jeśli to ustawienie jest wybrane, możesz również określić opcję Lokalizacja raportu rejestrowania, która zawiera adres URL do raportu przedstawiającego witryny sieci Web, dla których użytkownicy włączyli dostęp w trybie przedsiębiorstwa.If you select this setting, you can also specify a Logging report location, which contains a URL to a report that shows websites for which users have turned on Enterprise Mode access.
Lokalizacja listy witryn trybu przedsiębiorstwaEnterprise Mode site list location Określa lokalizację listy witryn sieci Web, które będą używać trybu przedsiębiorstwa, gdy ten jest aktywny.Specifies the location of the list of websites that will use Enterprise Mode when it is active.

Ustawienia możliwości urządzenia — połączenie komórkoweDevice capabilities settings - cellular

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na roaming danychAllow data roaming Umożliwia roaming danych, gdy urządzenie jest w sieci komórkowej.Enables data roaming when the device is on a cellular network.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies