Ustawienia zasad systemu Windows Phone 8.1 w usłudze Microsoft IntuneWindows Phone 8.1 policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune udostępnia szereg wbudowanych ustawień ogólnych, które można skonfigurować na urządzeniach z systemem Windows Phone 8.1.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Windows Phone 8.1 devices. Ponadto można określić wartości jednolitego identyfikatora zasobów organizacji Open Mobile Alliance (OMA-URI), aby utworzyć ustawienia niestandardowe, które nie są dostępne w usłudze Intune.Additionally, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to create custom settings that are not available from Intune.

Ogólne ustawienia konfiguracjiGeneral configuration settings

Ogólne zasady konfiguracji systemu Windows Phone w usłudze Intune (system Windows Phone 8.1 i nowsze) umożliwiają konfigurowanie następujących ustawień urządzeń z systemem Windows Phone 8.1:Use the Microsoft Intune Windows Phone general configuration policy (Windows Phone 8.1 and later) to configure the following settings for Windows Phone 8.1 devices:

  • Ustawienia zabezpieczeń urządzenia przenośnego — Możliwość wyboru z listy wstępnie zdefiniowanych ustawień, które pozwalają na kontrolę szeregu funkcji i funkcjonalności urządzenia.Mobile device security settings – Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Zgodne i niezgodne aplikacje — określanie listy zgodnych lub niezgodnych aplikacji w firmie.Compliant and noncompliant apps - Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Urządzenia z systemem Windows Phone mogą blokować instalację tych aplikacji lub zezwalać na nią.Windows Phone devices can block or allow installation of these apps.

Ustawienia zastosowaniaApplicability settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zastosuj wszystkie konfiguracje dla systemu Windows 10Apply all configurations to Windows 10 Umożliwia zastosowanie ustawień tych zasad również na urządzeniach z systemem Windows 10 Mobile, a nie tylko na urządzeniach z systemem Windows 8.1.Enables settings in this policy to be applied to Windows 10 Mobile devices in addition to Windows Phone 8.1 devices.

Ustawienia hasłaPassword settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnychRequire a password to unlock mobile devices Określa, czy użytkownicy muszą wprowadzić hasło, aby uzyskać dostęp do swoich urządzeń.Specifies whether users must enter a password to access their devices.
Wymagany typ hasłaRequired password type Określa typ hasła, które będzie wymagane, na przykład alfanumeryczne lub tylko liczbowe.Specifies the type of password that will be required, such as alphanumeric or numeric only.
Wymagany typ hasła — Minimalna liczba zestawów znakówRequired password type – Minimum number of character sets Określa, z ilu różnych zestawów znaków muszą pochodzić znaki zawarte w haśle.Specifies how many different character sets must be included in the password. Istnieją cztery zestawy znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz symbole.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. Jednak w przypadku urządzeń z systemem iOS ustawienie określa liczbę symboli, które muszą być zawarte w haśle.However, for iOS devices, this specifies the number of symbols that must be included in the password.
Minimalna długość hasłaMinimum password length Określa minimalną wymaganą liczbę znaków w haśle.Specifies the minimum number of characters that are required in the password.
Zezwalaj na proste hasłaAllow simple passwords Określa, czy można używać prostych haseł, takich jak ciągi „0000” i „1234”.Specifies that simple passwords such as ‘0000’ and ‘1234’ can be used.
Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzeniaNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Określa, ile razy może zostać podane nieprawidłowe hasło, zanim zawartość urządzenia zostanie wyczyszczona.Specifies the number of times an incorrect password can be entered before the device is wiped.
Czas braku aktywności (w minutach) przed wyłączeniem ekranuMinutes of inactivity before the screen turns off Określa czas, przez jaki urządzenie musi pozostawać bezczynne, zanim ekran zostanie automatycznie zablokowany.Specifies the amount of time a device must remain idle before the screen is automatically locked.
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) Określa liczbę dni, po której należy zmienić hasło urządzenia.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Pamiętaj historię hasełRemember password history Określa, czy wcześniej używane hasła są zapamiętywane, aby uniemożliwić użytkownikowi ich ponowne użycie.Specifies whether previously used passwords are remembered to prevent the user from using them again.
Pamiętaj historię hasełZapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Określa liczbę poprzednich haseł, które są zapamiętywane.Specifies how many previously used passwords are remembered.

Ustawienia szyfrowaniaEncryption settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj szyfrowania na urządzeniu przenośnymRequire encryption on mobile device Wymaga szyfrowania danych na obsługiwanych urządzeniach przenośnych.Requires that the data on supported mobile devices be encrypted.

Ustawienia systemoweSystem settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na przechwytywanie ekranuAllow screen capture Umożliwia użytkownikowi przechwytywanie zawartości ekranu w formie pliku obrazu.Lets the user capture the contents of the screen as an image file.
Zezwalaj na przesyłanie danych diagnostycznychAllow diagnostic data submission Umożliwia urządzeniu przesyłanie danych diagnostycznych do firmy Microsoft.Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.

Ustawienia chmury — konta i synchronizacjaCloud settings – accounts and synchronization

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na konto MicrosoftAllow Microsoft account Umożliwia połączenie konta Microsoft z urządzeniem.Enables a Microsoft account to be linked to the device.

Ustawienia poczty e-mailEmail settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na niestandardowe konta e-mailAllow custom email accounts Umożliwia urządzeniu łączenie z kontami poczty e-mail innymi niż konto Microsoft.Enables the device to connect to non-Microsoft email accounts.

Ustawienia aplikacji — przeglądarkaApplication settings - browser

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na używanie przeglądarki sieci WebAllow web browser Umożliwia korzystanie z wbudowanej przeglądarki sieci Web na urządzeniach lub blokuje ją.Enables or blocks the built-in web browser on devices.

Ustawienia aplikacji — aplikacjeApplication settings - apps

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na korzystanie ze sklepu z aplikacjamiAllow application store Umożliwia użytkownikom łączenie się ze sklepem z aplikacjami z urządzenia.Lets users connect to the app store from the device.

Ustawienia możliwości urządzenia — sprzętDevice capabilities settings - hardware

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na używanie aparatuAllow camera Umożliwia korzystanie z aparatu urządzenia lub blokuje go.Enables or blocks the device's camera.
Zezwalaj na używanie magazynu wymiennegoAllow removable storage Umożliwia używanie na urządzeniu magazynu wymiennego, na przykład karty SD.Lets the device use removable storage such as SD cards.
Zezwalaj na połączenia Wi-FiAllow Wi-Fi Włącza lub wyłącza funkcję obsługi sieci Wi-Fi urządzenia.Enables or disables the Wi-Fi functionality of the device.
Zezwalaj na tethering Wi-FiAllow Wi-Fi tethering Umożliwia korzystanie z funkcji tetheringu Wi-Fi urządzenia.Enables the use of Wi-Fi tethering on the device.
Zezwalaj na automatyczne łączenie z bezpłatnymi punktami hotspot Wi-FiAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots Umożliwia urządzeniu automatyczne łączenie z bezpłatnymi hotspotami Wi-Fi i automatyczne akceptowanie wszelkich warunków użytkowania.Enables the device to automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms of use.
Zezwalaj na raportowanie informacji o punktach hotspot Wi-FiAllow Wi-Fi hotspot reporting Wysyła informacje dotyczące połączeń Wi-Fi, aby ułatwić użytkownikowi odnajdywanie pobliskich połączeń.Sends information about Wi-Fi connections to help the user discover nearby connections.
Zezwalaj na używanie funkcji geolokalizacjiAllow geolocation Umożliwia urządzeniu korzystanie z informacji o lokalizacji.Enables the device to utilize location information.
Zezwalaj na komunikację NFCAllow NFC Umożliwia wykonywanie operacji korzystających z komunikacji NFC.Enables operations that use near field communication.
Zezwalaj na połączenia BluetoothAllow Bluetooth Włącza lub wyłącza funkcję Bluetooth urządzenia.Enables or disables the Bluetooth functionality of the device.

Ustawienia możliwości urządzenia — funkcjeDevice capabilities settings - features

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na kopiowanie i wklejanieAllow copy and paste Umożliwia kopiowanie i wklejanie na urządzeniach.Enables copy and paste functionality on devices.

Ustawienia dotyczące aplikacji dozwolonych i zablokowanychSettings for allowed and blocked apps

Na liście Aplikacje dozwolone i zablokowane określ aplikacje, które mają być dozwolone lub zablokowane, używając następujących informacji:In the Allowed and blocked apps list, specify a list of apps that you want to allow or block by using the following information:

Note

W ramach jednych zasad można określić wyłącznie listę dozwolonych lub zablokowanych aplikacji.A single policy can only contain a list of allowed or blocked apps. Nie można wprowadzić obu list w ramach jednych zasad.You cannot specify both in the same policy.

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Blokuj otwieranie aplikacji z listy przez urządzeniaBlock devices from opening the listed apps Tworzy listę aplikacji niezarządzanych przez usługę Intune, których użytkownicy nie mogą instalować ani uruchamiać.Lists the apps that are not managed by Intune, and which users are not allowed to install and run.
Zezwalaj urządzeniom na instalowanie tylko aplikacji z listyAllow devices to install only the listed apps Tworzy listę aplikacji, które użytkownicy mogą instalować.Lists the apps that users are allowed to install. Użytkownicy nie będą mogli instalować żadnych innych aplikacji.Users cannot install any other apps. Aplikacje zarządzane przez usługę Intune są automatycznie traktowane jako dozwolone.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
DodajAdd Dodaje aplikację do wybranej listy.Adds an app to the selected list. Podaj wybraną nazwę, adres URL aplikacji w sklepie z aplikacjami, a także, opcjonalnie, wydawcę aplikacji.Specify a name of your choice, the URL to the app in the app store, and the app publisher (optional). Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję „Jak określać adresy URL sklepów z aplikacjami” w dalszej części tego tematu.For more help, see How to specify URLs to app stores later in this topic.
Importuj aplikacjeImport Apps Importuje listę aplikacji wprowadzoną w pliku w formacie wartości rozdzielanych przecinkami.Imports a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. W pliku użyj formatu: nazwa aplikacji, wydawca, adres URL.Use the format, application name, publisher, and app URL in the file.
EdytowanieEdit Umożliwia edytowanie nazwy, wydawcy i adresu URL wybranej aplikacji.Lets you edit the name, publisher, and URL of the selected app.
UsuwanieDelete Usuwa wybraną aplikację z listy.Deletes the selected app from the list.

Important

Jeśli określono listę dozwolonych aplikacji dla urządzeń z systemem Windows Phone 8.1, należy dodać do tej listy aplikację Portal firmy — w przeciwnym razie zostanie ona zablokowana.If you specify a list of allowed apps for Windows Phone 8.1 devices, you must add the Company Portal app to this list or it will be blocked.

Informacje referencyjne dotyczące dozwolonych i zablokowanych aplikacjiReference information for allowed and blocked apps

Jak określać adresy URL sklepów z aplikacjamiHow to specify URLs to app stores

Aby określić adres URL aplikacji na liście aplikacji dozwolonych lub zablokowanych, użyj następującego formatu:To specify an app URL in the allowed and blocked apps list, use the following format:

Na stronie Aplikacje+Gry systemu Windows Phone wyszukaj aplikację, której chcesz użyć.From the Windows Phone Apps+Games page, search for the app that you want to use.

Otwórz stronę instalacji aplikacji i skopiuj adres URL do schowka.Open the app’s page, and copy the URL to the clipboard. Możesz teraz użyć tego adresu URL na liście dozwolonych lub zablokowanych aplikacji.You can now use this as the URL in either the allowed or blocked apps list.

Przykład: Wyszukaj aplikację Skype w sklepie.Example: Search the store for the Skype app. Adres URL, którego użyjesz, to http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.The URL you use will be http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

Ustawienia zasad niestandardowychCustom policy settings

Niestandardowe zasady konfiguracji systemu Windows Phone w usłudze Microsoft Intune umożliwiają wdrożenie ustawień OMA-URI, których można użyć do sterowania funkcjami na urządzeniach z systemem Windows Phone 8.1.Use the Microsoft Intune Windows Phone custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Windows Phone 8.1 devices. Są to ustawienia standardowe używane przez wielu producentów urządzeń przenośnych do sterowania funkcjami urządzeń.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ta funkcja umożliwia wdrażanie ustawień systemu Windows Phone, których nie można skonfigurować przy użyciu ogólnych zasad konfiguracji usługi Intune.This capability enables you to deploy Windows Phone settings that are not configurable with an Intune general configuration policy. Aby uzyskać informacje o ustawieniach, które można skonfigurować za pomocą tych zasad, zobacz Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft Intune.For information about the settings you can configure with these policies, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

Aby uzyskać pomoc przy tworzeniu ustawień OMA-URI dla urządzeń z systemem Windows Phone, skorzystaj z dokumentacji protokołu MDM systemu Windows Phone 8.1.For help creating OMA-URI settings for Windows Phone devices, see Windows Phone 8.1 MDM protocol documentation.

Ustawienia ogólneGeneral settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
NazwaName Wprowadź unikatową nazwę zasad, która ułatwi ich identyfikację w konsoli usługi Intune.Enter a unique name for the policy to help you identify it in the Intune console.
OpisDescription Podaj opis zawierający omówienie zasad oraz inne istotne informacje ułatwiające ich wyszukanie.Provide a description that gives an overview of the policy and other relevant information that helps you to locate it.

Ustawienia OMA-URIOMA-URI settings

W sekcji Ustawienia OMA-URI kliknij przycisk Dodaj, aby dodać ustawienie.In the OMA-URI Settings section, click Add to add a setting. Możesz również edytować i usuwać istniejące ustawienie.You can also edit or delete an existing setting.

W oknie dialogowym Dodawanie lub edytowanie ustawienia OMA-URI określ następujące informacje:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following information:

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Nazwa ustawieniaSetting name Wprowadź unikatową nazwę dla ustawienia OMA-URI, aby ułatwić jego identyfikację na liście ustawień.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Opis ustawieniaSetting description Podaj opis, który zawiera omówienie ustawienia oraz inne istotne informacje, które ułatwią jego wyszukanie.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Typ danychData type Wybierz typ danych, zgodnie z którym określisz to ustawienie OMA-URI.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Wybierz spośród opcji:Choose from:

- Ciąg- String
- Ciąg (XML)- String (XML)
- Data i godzina- Date and time
- Liczba całkowita- Integer
- Liczba zmiennoprzecinkowa- Floating point
- Wartość logiczna- Boolean
OMA-URI (z uwzględnieniem wielkości liter)OMA-URI (case sensitive) Określ identyfikator OMA-URI, dla którego chcesz podać ustawienie.Specify the OMA-URI for which you want to supply a setting.
WartośćValue Określ wartość, która będzie kojarzona z określonym wcześniej identyfikatorem OMA-URI.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies