Ustawienia zasad konfiguracji systemu Windows Team w usłudze Microsoft IntuneWindows Team configuration policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ogólne zasady konfiguracji systemu Windows 10 Team dla usługi Microsoft Intune umożliwiają konfigurowanie ustawień zarejestrowanych urządzeń z systemem Windows 10 Team, takich jak Microsoft Surface Hub.Use the Microsoft Intune Windows 10 Team general configuration policy to configure settings for enrolled Windows 10 Team devices such as the Microsoft Surface Hub.

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na automatyczne obudzenie ekranu, gdy ktoś jest w pokojuAllow screen to wake automatically when someone in the room Umożliwia automatyczne wznowienie działania urządzenia, gdy czujnik wykryje czyjąś obecność w pomieszczeniu.Allows the device to wake automatically when its sensor detects someone in the room.
Wymagaj numeru PIN dla projekcji bezprzewodowejRequire PIN for wireless projection Określa, czy do korzystania z funkcji projekcji bezprzewodowej na urządzeniu jest wymagane wprowadzenie numeru PIN.Specifies whether you must enter a PIN before you can use the wireless projection capabilities of the device.
Konfiguruj okno obsługi aktualizacji urządzeniaSet a maintenance window for device updates Konfiguruje czas, w którym można przeprowadzać aktualizacje na urządzeniu.Configures the window when updates can take place to the device. Możesz skonfigurować czas rozpoczęcia i czas trwania tego okresu (od 1 do 5 godzin).You can configure the start time of the window and the duration (from 1-5 hours).
Włączanie usługi Azure Operational InsightsEnable Azure Operational Insights Usługa Azure Operational Insights, część pakietu programu Microsoft Operations Manager, umożliwia zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych pliku dziennika z urządzeń z systemem Windows 10 Team.Azure Operational Insights , part of the Microsoft Operations Manager suite collects, stores, and analyzes log file data from Windows 10 Team devices.

Aby połączyć z usługą Azure Operational Insights, należy określić identyfikator obszaru roboczego i klucz obszaru roboczego.To connect to Azure Operational insights, you must specify a Workspace ID and a Workspace Key.
Włączanie bezprzewodowej projekcji MiracastEnable Miracast wireless projection Włącz tę opcję, jeśli chcesz zezwolić urządzeniu z systemem Windows 10 Team na korzystanie w projekcie z urządzeń z włączoną technologią Miracast.Enable this option if you want to let the Windows 10 Team device use Miracast enabled devices to project.

Po włączeniu tej opcji z listy Wybierz kanał Miracast wybierz kanał Miracast używany dla zawartości projektu.If you enable this option, from Choose Miracast channel select the Miracast channel used to project content.
Wybieranie informacji o spotkaniach wyświetlanych na ekranie powitalnymChoose the meeting information displayed on the welcome screen Jeśli ta opcja zostanie włączona, będzie można wybrać informacje do wyświetlenia na kafelku Spotkania na ekranie powitalnym.If you enable this option, you can choose the information that will be displayed on the Meetings tile of the Welcome screen. Można:You can:

- Pokaż tylko organizatora i czas- Show organizer and time only
- Pokaż organizatora, czas i temat (temat jest ukryty w przypadku spotkań prywatnych)- Show organizer, time and subject (subject hidden for private meetings)
Adres URL obrazu tła blokady ekranuLockscreen background image URL Włącz to ustawienie, aby na ekranie powitalnym urządzenia z systemem Windows 10 Team wyświetlić niestandardowe tło z wybranego adresu URL.Enable this setting to display a custom background on the Welcome screen of Windows 10 Team devices from the URL you specify.

Obraz musi być w formacie PNG, a adres URL musi rozpoczynać się od https://.The image must be in PNG format and the URL must begin with https://.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies