Wipe for Program Exchange-managed mobile devicesWipe for Exchange-managed mobile devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune umożliwia czyszczenie lub resetowanie urządzeń przenośnych zarządzanych przy użyciu programu Exchange ActiveSync (EAS) za pomocą programu Intune Exchange Connector.Microsoft Intune allows you to wipe or reset mobile devices that are managed using Exchange ActiveSync (EAS) with the Intune Exchange Connector. W poniższej tabeli opisano możliwości czyszczenia dostępne za pośrednictwem programu Exchange ActiveSync:The following table describes the wipe capabilities available through Exchange ActiveSync:

Typ czyszczeniaType of wipe Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 iOSiOS AndroidAndroid
Pełne czyszczenie danychFull wipe Usuwa konto e-mail i buforowaną pocztę e-mail.Removes mail account and cached mail. XResetowanie do ustawień fabrycznych.XFactory reset. Resetowanie do ustawień fabrycznych.Factory reset.
Czyszczenie selektywne/poczta e-mailSelective wipe/email Usuwa konto e-mail.Removes email account. Nieobsługiwane.Not supported. Nieobsługiwane.Not supported.
Czyszczenie selektywne/zasadySelective wipe/policies Wymuszanie zasad zostaje wyłączone, lecz ustawienia nie są zmienianePolicy enforcement removed, but settings are not changed XWymuszanie zasad zostaje wyłączone, lecz ustawienia nie są zmieniane.XPolicy enforcement removed, but settings are not changed. Wymuszanie zasad zostaje wyłączone, ale ustawienia nie są zmieniane.Policy enforcement removed, but settings are not changed.