Czyszczenie danych aplikacji firmowych za pomocą funkcji MAM usługi IntuneWipe company app data with Intune MAM

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia lub jeśli pracownik odchodzi z firmy dane aplikacji firmowych powinny zostać usunięte z urządzenia.When a device is lost or stolen, or if the employee leaves your company, you want to make sure company app data is removed from the device. Jednak możesz nie chcieć usuwać osobistych danych znajdujących się na urządzeniu, zwłaszcza jeśli jest to urządzenie należące do pracownika.But you might not want to remove personal data on the device, especially if this is an employee-owned device.

Aby selektywnie usunąć dane aplikacji firmowych, utwórz żądanie czyszczenia, wykonując instrukcje opisane w tym temacie.To selectively remove company app data, create a wipe request by using the steps in this topic. Po wysłaniu żądania czyszczenia dane firmowe zostaną usunięte z aplikacji przy następnym uruchomieniu tej aplikacji na urządzeniu.After the request is finished, the next time the app runs on the device, company data is removed from the app.

Ważne

Kontakty synchronizowane bezpośrednio z aplikacji do natywnej książki adresowej są usuwane.Contacts synced directly from the app to the native address book are removed. Nie można wyczyścić wszystkich kontaktów zsynchronizowanych z natywnej książki adresowej do innego źródła zewnętrznego.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. Obecnie dotyczy to tylko aplikacji Microsoft Outlook.Currently, this only applies to the Microsoft Outlook app.

Tworzenie żądania czyszczeniaCreate a wipe request

 1. Zaloguj się do portalu Azure.Sign in to the Azure portal.

 2. Wybierz pozycję Więcej usług, wpisz Intune w polu tekstowym filtru i wybierz pozycję Ochrona aplikacji w usłudze Intune.Choose More Services, type Intune in the filter textbox, and select Intune App Protection. Zostanie otwarty blok zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune.The Intune mobile application management blade opens.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok Nowe żądanie czyszczenia

 3. W bloku Ustawienia wybierz pozycję Żądania czyszczenia.On the Settings blade, choose Wipe requests.

 4. Wybierz pozycję Nowe żądanie czyszczenia.Choose New wipe request. Zostanie otwarty blok Nowe żądanie czyszczenia.The New wipe request blade opens.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok Nowe żądanie czyszczenia

 5. Wybierz pozycję Użytkownik, aby otworzyć blok Użytkownik i wybrać użytkownika, którego dane aplikacji chcesz wyczyścić.Choose User to open the User blade, and select the user whose app data you want to wipe.

 6. Wybierz pozycję Urządzenie.Choose Device. Spowoduje to otwarcie bloku Urządzenie, który zawiera listę wszystkich urządzeń skojarzonych z wybranym użytkownikiem, a także dwie kolumny: nazwę urządzenia, którą jest przyjazna nazwa zdefiniowana przez użytkownika, oraz typ urządzenia, czyli jego platformę.This opens the Device blade that lists all the devices associated with the selected user, and also provides two columns, the device name, which is a friendly name defined by the user, and the device type, its device platform. Wybierz urządzenie, którego dane chcesz wyczyścić.Select the device you want to wipe.

 7. Zostanie ponownie wyświetlony blok Nowe żądanie czyszczenia.You are now back on the New wipe request blade. Wybierz pozycję OK, aby wykonać żądanie czyszczenia.Choose Ok to make a wipe request.

Usługa tworzy i śledzi oddzielne żądanie czyszczenia dla każdej chronionej aplikacji na urządzeniu oraz użytkownika skojarzonego z żądaniem czyszczenia.The service creates and tracks a separate wipe request for each protected app on the device, and the user associated with the wipe request.

Uwaga

Można również utworzyć Żądania czyszczenia, klikając kafelek Żądanie czyszczenia w bloku Zarządzanie aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune.You can also create Wipe requests by clicking on the Wipe request tile from the Intune mobile application management blade.

Monitorowanie żądań czyszczeniaMonitor your wipe requests

Można wygenerować sumaryczny raport informujący o ogólnym stanie żądania czyszczenia oraz o liczbie oczekujących żądań oraz niepowodzeń.You can have a summarized report that shows the overall status of the wipe request, and includes the number of pending requests and failures. Aby uzyskać więcej szczegółów, wykonaj następujące kroki:To get more details, follow these steps:

 1. W bloku Zarządzanie aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune kliknij kafelek Żądania czyszczenia.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. W bloku Żądanie czyszczenia wybierz kafelek Żądanie czyszczenia, aby otworzyć blok Żądanie czyszczenia.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. W bloku Żądanie czyszczenia jest wyświetlana lista żądań pogrupowanych według użytkowników.On the Wipe request blade, you can see the list of your requests grouped by users. System tworzy żądanie czyszczenia dla każdej chronionej aplikacji uruchomionej na urządzeniu, dlatego dla danego użytkownika może być wyświetlanych wiele żądań.Because the system creates a wipe request for each protected app running on the device, you might see multiple requests for a user. Stan wskazuje, czy żądanie czyszczenia jest oczekujące, zakończone niepowodzeniem czy zakończone pomyślnie.The status indicates whether a wipe request is pending, failed, or successful.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok Nowe żądanie czyszczenia

Ponadto można wyświetlić nazwę i typ urządzenia, co może być przydatne podczas odczytywania raportów.Additionally, you'll be able to see the device name, and its device type, which can be helpful when reading the reports.

Ważne

Użytkownicy muszą otworzyć aplikację w celu przeprowadzenia czyszczenia — może ono zająć do 30 minut od czasu utworzenia żądania.The user must open the app for the wipe to occur, and the wipe may take up to 30 minutes after the request was made.

Usuwanie żądania czyszczeniaDelete a wipe request

Czyszczenia ze stanem oczekującym są wyświetlane do czasu ich ręcznego usunięcia.Wipes with pending status are displayed until you manually delete them. Aby ręcznie usunąć żądanie czyszczeniaTo manually delete a wipe request

 1. W bloku Zarządzanie aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune kliknij kafelek Żądania czyszczenia.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. W bloku Żądanie czyszczenia wybierz kafelek Żądanie czyszczenia, aby otworzyć blok Żądanie czyszczenia.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądanie czyszczenia do usunięcia, a następnie wybierz pozycję Usuń żądanie czyszczenia.Right-click on the wipe request you want to delete, then choose Delete wipe request.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok Nowe żądanie czyszczenia

 4. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia. Wybierz przycisk Tak lub Nie, następnie kliknij przycisk OK.You're prompted to confirm the deletion, choose Yes or No, then click OK.

Zobacz takżeSee also

Ochrona danych aplikacji przy użyciu zasad zarządzania aplikacjami mobilnymiProtect app data using mobile app management policies

Korzystanie z witryny Azure PortalUsing the Azure portal