Wybieranie metody zarządzania urządzeniamiChoose how to manage devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aby móc korzystać z wielu funkcji oferowanych przez usługę Intune, takich jak wdrażanie aplikacji i kontrolowanie ustawień urządzeń, urządzenia muszą być zarządzane.To take advantage of the many features that Intune offers, such as app deployment and control of device settings, your devices must be managed. Sposób zarządzania urządzeniami zależy od możliwości usługi Intune, których chcesz używać.How you manage devices depends on the Intune capabilities you want to use. Ten temat ułatwia w wybór metody odpowiadającej potrzebom.This topic helps you choose the method that meets your needs.

Aby zarządzać urządzeniami z systemem iOS, Mac OS X, Android lub Windows Phone, musisz je zarejestrować.To manage devices that run iOS, Mac OS X, Android, or Windows Phone, you must enroll them.

Na potrzeby zarządzania komputerami z systemem Windows masz do wyboru dwie opcje:To manage Windows PCs, you have two choices:

  1. zarejestrowanie urządzenia lubEnroll the device or
  2. zainstalowanie oprogramowania klienckiego usługi Intune.Install the Intune software client.

Decydowanie o wyborze metody do użyciaDecide which method to use

Ten przepływ decyzyjny umożliwia podjęcie decyzji o sposobie zarządzania urządzeniami.Use this decision flow to decide how to get your devices managed.

Przepływ decyzyjny umożliwiający podjęcie decyzji o sposobie zarządzania urządzeniami.

Rejestracja komputerów z systemem Windows pozwala uzyskać większość funkcji.Enroll Windows PCs to get the most functionality. Jednak użycie oprogramowania klienckiego usługi Intune może być bardziej odpowiednie w następujących przypadkach:However, the Intune software client might be more suitable for:

  • Windows 7Windows 7
  • Aktualizacje oprogramowania systemu Windows i korzystanie z licencjiWindows software updates and license usage
  • Program Endpoint Protection i Zapora systemu WindowsEndpoint Protection and Windows Firewall
  • Pomoc zdalna dla użytkowników korzystających z oprogramowania TeamViewerRemote assistance to users using the TeamViewer software

Aby uzyskać szczegółową listę możliwości zarządzania w przypadku poszczególnych metod, zobacz [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune).For a detailed listing of the management capabilities you'll get with each method, see [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune). Aby uzyskać informacje o urządzeniach i komputerach obsługiwanych przez usługę Intune, zobacz artykuł Obsługiwane urządzenia przenośne i komputery.For information about the devices and PCs that Intune supports, see Supported mobile devices and computers.

Następne krokiNext steps