Wprowadzenie do usługi Microsoft IntuneGet started with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat ma pomóc administratorom gotowym do rozpoczęcia zarządzania urządzeniami i usługami użytkowników za pomocą usługi Microsoft Intune.This topic helps administrators who are ready to start using Microsoft Intune to manage devices and services for their users. Jeśli nie chcesz jeszcze kupować usługi Intune, możesz ją ocenić przy użyciu konta wersji próbnej.If you aren't ready to buy Intune, you can evaluate the service with an Intune trial account.

Zawartość tego przewodnika:This guide includes:

  • Szybki start — podręcznik usługi Intune — instrukcje krok po kroku przeprowadzania transferu subskrypcji wersji próbnej od testów do zarządzania przedsiębiorstwem lub konfigurowania nowej subskrypcji dla organizacjiQuick start guide for Intune - Step-by-step instructions to transfer your trial subscription from testing to enterprise management or to set up a new subscription for your organization
  • Migracja do usługi Intune — wskazówki dotyczące migracji z istniejącego rozwiązania do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie do usługi IntuneMigrate to Intune - Guidance to migrate from your current enterprise mobility management solution to Intune
  • Następne kroki z usługą Intune — omówienie typowych zadań i ich kolejnych kroków w usłudze IntuneNext steps with Intune - Overview and next steps for common Intune tasks