Możliwości zarządzania zarejestrowanymi urządzeniami w usłudze Microsoft IntuneEnrolled device management capabilities of Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune umożliwia zarządzanie różnymi urządzeniami przez zarejestrowanie ich w usłudze.Microsoft Intune lets you manage a range of devices by enrolling them into the service. Możesz rejestrować niektóre typy urządzeń samodzielnie lub użytkownicy mogą rejestrować urządzenia za pośrednictwem aplikacji Portal firmy.You can enroll some device types yourself, or users can enroll using the company portal app. Pozwala im to również wykonywać szereg operacji, takich jak przeglądanie i instalowanie aplikacji, upewnianie się, że urządzenia są zgodne z zasadami firmy, oraz kontaktowanie się z pomocą techniczną IT.This also lets them perform operations like browsing and installing apps, ensuring that their devices are compliant with company policies, and contacting their IT support.

Ten temat zawiera pełną listę możliwości, jakie daje zarejestrowanie urządzenia.This topic gives a full list of the capabilities that you get after you enroll your device.

Wszystkie procesy, takie jak zarządzanie, tworzenie spisów oraz wdrażanie, inicjowanie obsługi administracyjnej i wycofywanie aplikacji, są obsługiwane za pośrednictwem konsoli administracyjnej usługi Intune.Management, inventory, app deployment, provisioning, and retirement are all handled through the Intune administration console. Użytkownicy uzyskują dostęp do portalu firmy, który umożliwia instalowanie aplikacji, rejestrowanie i usuwanie urządzeń oraz kontaktowanie się z działem IT lub pomocą techniczną.Users gain access to the company portal, which enables them to install apps, enroll and remove devices, and contact their IT department or helpdesk.

Konfiguracja i zabezpieczenia urządzeńDevice security and configuration

MożliwośćCapability SzczegółyDetails Więcej informacjiMore information
Zasady konfiguracjiConfiguration policies

Zasady niestandardoweCustom policies
Umożliwiają zarządzanie wieloma ustawieniami i funkcjami urządzeń przenośnych w organizacji.Lets you manage many settings and features on mobile devices in your organization. Na przykład istnieje możliwość wymagania hasła, ograniczenia liczby nieudanych prób, ograniczenia czasu przed włączeniem blokady ekranu, ustawienia wygasania haseł i uniemożliwienia podania wcześniej używanych haseł.For example, you can require a password, limit the number of failed attempts, limit the amount of time before the screen locks, set password expiration, and prevent previously used passwords. Można także kontrolować sposób korzystania z funkcji sprzętu i oprogramowania, na przykład aparatu urządzenia lub przeglądarki sieci Web.You can also control the use of hardware and software features such as the device camera or the web browser.

Użyj zasad niestandardowych, gdy zasady konfiguracji nie zawierają wymaganego ustawienia.Use custom polices when configuration policies do not contain the settings that you require. W przypadku urządzeń z systemem iOS można importować ustawienia wyeksportowane za pomocą narzędzia Apple Configurator.For iOS devices, you can import settings that you exported from the Apple Configurator tool. W przypadku innych urządzeń można użyć ustawień OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) w celu skonfigurowania ustawień i funkcji na urządzeniu.For other devices, you can use Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings to configure settings and features on the device.
Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies
Zdalne czyszczenie, zdalne blokowanie i resetowanie kodu dostępuRemote Wipe, Remote Lock, and Passcode Reset Służy do usuwania poufnych danych w przypadku utracenia lub kradzieży urządzenia.Erases sensitive data when a device is lost or stolen. Na przykład można zdalnie zablokować urządzenie, przywrócić go do ustawień fabrycznych lub wyczyścić z niego dane firmowe.For example, you can remotely lock the device, restore it to factory settings, or wipe only corporate data.

Możesz resetować kody dostępu, jeśli użytkownicy utracą dostęp do swoich urządzeń, blokować utracone lub skradzione urządzenia, a nawet czyścić znajdujące się na nich dane.You can reset passcodes if users lose access to their device, lock missing or stolen devices, or even wipe data off of missing or stolen devices.
Łatwiejsza ochrona urządzeń za pomocą funkcji zdalnego blokowania i resetowania kodu dostępuHelp protect your devices with remote lock and passcode reset
Tryb kioskuKiosk mode Umożliwia zablokowanie niektórych funkcji urządzeń przenośnych, takich jak przechwytywanie ekranu i przycisk zasilania.Lets you lock down certain features of mobile devices such as screen captures and power switches. Umożliwia także ograniczenie urządzeń do uruchamiania tylko jednej, określonej aplikacji.Also lets you restrict devices to run a single app that you specify. Ustawienia zasad konfiguracji systemu iOS w usłudze Microsoft IntuneiOS configuration policy settings in Microsoft Intune

Zarządzanie aplikacjamiApp management

MożliwośćCapability SzczegółyDetails Więcej informacjiMore information
Wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimiApp deployment and management Oferuje szeroką gamę narzędzi służących do zarządzania aplikacjami mobilnymi przez cały cykl ich życia, w tym wdrażania aplikacji z plików instalacyjnych i sklepów z aplikacjami, szczegółowego monitorowania stanu aplikacji i usuwania aplikacji.Provides a range of tools to help you manage mobile apps through their lifecycle, including app deployment from installation files and app stores, detailed monitoring of app status, and app removal. Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft IntuneDeploy apps in Microsoft Intune
Zgodne i niezgodne aplikacjeCompliant and noncompliant apps Umożliwia określanie list zgodnych aplikacji (które użytkownicy mogą instalować) i niezgodnych aplikacji (których użytkownicy nie mogą instalować).Lets you specify lists of compliant apps (that users are allowed to install) and noncompliant apps (that users aren't allowed to install). Ustawienia zasad systemu iOS w usłudze Microsoft IntuneiOS policy settings in Microsoft Intune
Zarządzanie aplikacjami mobilnymiMobile application management Służy do konfigurowania ograniczeń aplikacji za pomocą zarządzania aplikacjami mobilnymi dla wszystkich urządzeń zarządzanych i niezarządzanych przez usługę Intune.Configures restrictions for apps by using mobile application management for all devices that are both managed with Intune and not managed with Intune. Pomaga to w zwiększeniu bezpieczeństwa danych firmowych przez ograniczenie możliwości wykonywania operacji, takich jak kopiowanie i wklejanie, tworzenia zewnętrznych kopii zapasowych danych i transferu danych między aplikacjami.This helps you to increase the security of your company data by restricting operations such as copy and paste, external backup of data, and the transfer of data between apps. Konfigurowanie i wdrażanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi w konsoli usługi Microsoft IntuneConfigure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console
Konfiguracja aplikacji mobilnych systemu iOSiOS mobile app configuration Używa zasad konfiguracji aplikacji mobilnych umożliwiających określanie wartości ustawień aplikacji systemu iOS, które mogą być wymagane, gdy użytkownik uruchamia aplikację.Uses mobile app configuration policies to supply settings for iOS apps that might be required when the user runs the app. Aplikacja może na przykład wymagać, aby użytkownik określił numer portu lub dane logowania.For example, an app might require the user to specify a port number or logon information. Może to usprawnić konfigurowanie aplikacji i ograniczyć liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej.This can help streamline app configuration and reduce the number of support calls. Konfigurowanie aplikacji systemu iOS przy użyciu zasad konfiguracji aplikacji mobilnych w usłudze Microsoft IntuneConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune
Profile aprowizacji aplikacji mobilnych systemu iOSiOS mobile app provisioning profiles Ułatwia wdrażanie profilów aprowizacji w aplikacjach systemu iOS, które niedługo wygasną.Helps you deploy provisioning profiles to iOS apps that are nearing expiration. Użyj zasad profilów aprowizacji aplikacji mobilnych systemu iOS, aby zapobiec wygaśnięciu aplikacjiUse iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring
Managed BrowserManaged browser Służy do konfigurowania zasad programu Managed Browser w celu kontrolowania witryn sieci Web, które użytkownicy mogą odwiedzać.Configures managed browser policies to control the websites that device users can visit. Ponadto dla programu Managed Browser możesz również stosować zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi.In addition, you can also apply mobile application management policies to the managed browser. Zarządzanie dostępem do Internetu za pomocą zasad programu Managed Browser w usłudze Microsoft IntuneManage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune
Windows Hello for BusinessWindows Hello for Business Pozwala na integrację z usługą Windows Hello for Business, czyli alternatywną metodą logowania dla systemu Windows 10 korzystającą z lokalnej usługi Active Directory lub Azure Active Directory w celu zastąpienia haseł, kart inteligentnych lub wirtualnych kart inteligentnych.Lets you integrate with Windows Hello for Business, which is an alternative sign-in method for Windows 10 that uses on-premises Active Directory or Azure Active Directory to replace passwords, smart cards, or virtual smart cards. Sterowanie ustawieniami usługi Windows Hello dla firm na urządzeniach za pomocą usługi Microsoft IntuneControl Windows Hello for Business settings on devices with Microsoft Intune
Aplikacje nabyte zbiorczoVolume purchased apps Ułatwia zarządzanie aplikacjami zakupionymi w ramach programu zakupów zbiorczych przez zaimportowanie informacji o licencji ze sklepu z aplikacjami, śledzenie, ile licencji jest używanych, i zapobieganie instalacji większej liczby kopii aplikacji niż posiadana.Helps you manage apps that you purchased through a volume-purchase program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own. Zarządzanie aplikacjami zakupionymi zbiorczo za pomocą usługi Microsoft IntuneManage volume-purchased apps using Microsoft Intune

Dostęp do zasobów firmyCompany resource access

MożliwośćCapability SzczegółyDetails Więcej informacjiMore information
Profile certyfikatówCertificate profiles Służą do tworzenia i wdrażania profilów zaufanych certyfikatów i certyfikatów SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), które mogą być używane do zabezpieczania i uwierzytelniania profili sieci Wi-Fi i VPN oraz profili poczty e-mail.Creates and deploys trusted certificate profiles and Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) certificates, which can be used to secure and authenticate Wi-Fi, VPN, and email profiles. Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft IntuneSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune
Profile sieci Wi-FiWi-Fi profiles Służą do wdrażania ustawień sieci bezprzewodowej dla użytkowników.Deploys wireless network settings to your users. Wdrażając te ustawienia, można zminimalizować działania użytkowników wymagane w celu połączenia z siecią firmową.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to the corporate network. Połączenia Wi-Fi w usłudze Microsoft IntuneWi-Fi connections in Microsoft Intune
Profile poczty e-mailEmail profiles Służą do tworzenia i wdrażania ustawień poczty e-mail na urządzeniach.Creates and deploys email settings to devices. Oznacza to, że użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do firmowej poczty e-mail na urządzeniach osobistych bez przeprowadzania żadnej konfiguracji.This means that users can access corporate email on their personal devices without any required setup on their part. Konfigurowanie dostępu do firmowej poczty e-mail przy użyciu profilów poczty e-mail w usłudze Microsoft IntuneConfigure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune
profile sieci VPN,VPN profiles Umożliwiają wdrażanie ustawień sieci VPN dla użytkowników i urządzeń w Twojej organizacji.Deploys VPN settings to users and devices in your organization. Przez wdrożenie tych ustawień można maksymalnie ułatwić użytkownikom nawiązywanie połączeń z zasobami w sieci firmowej.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to resources on the company network. Połączenia VPN w usłudze Microsoft IntuneVPN connections in Microsoft Intune
Zasady dostępu warunkowegoConditional access policies Służą do zarządzania dostępem do poczty e-mail programu Microsoft Exchange i usługi SharePoint Online z urządzeń, które nie są zarządzane przez usługę Intune.Manages access to Microsoft Exchange email and SharePoint Online from devices that are not managed by Intune. Ograniczanie dostępu do poczty e-mail i programu SharePoint przy użyciu usługi Microsoft IntuneRestrict access to email and SharePoint with Microsoft Intune

Spis i raportowanieInventory and reporting

MożliwośćCapability SzczegółyDetails Więcej informacjiMore information
Spis i raportowanieInventory and reporting Służy do wyszukiwania informacji o zarządzanych urządzeniach i oprogramowaniu, którego te urządzenia używają.Finds information about the devices that you manage and the software that the devices are using. Uzyskiwanie informacji o urządzeniach dzięki spisowi w usłudze Microsoft IntuneUnderstand your devices with inventory in Microsoft Intune