Zadania po konfiguracjiPost-configuration tasks

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Po zakończeniu początkowych etapów konfiguracji płatnej subskrypcji usługi Intune warto rozważyć włączenie dodatkowych funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi.After you complete the initial configuration steps for an Intune paid subscription, you should consider enabling additional mobile device management functionality.

  • Połączenie programu Exchange z usługą Intune: w przypadku użytkowników z urządzeniami przenośnymi, które nie zostały zarejestrowane w usłudze Intune, można włączyć zarządzanie w programie Exchange ActiveSync przy użyciu łącznika dla lokalnego programu Exchange oraz usługi Exchange Online w usłudze Microsoft Office 365.Connect Exchange to Intune: For users with mobile devices that haven't enrolled in Intune, you can enable Exchange ActiveSync management using a connector for on-premises Exchange and for Exchange Online in Microsoft Office 365. Program Exchange Connector umożliwia połączenie z wdrożeniem programu Exchange i zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą konsoli administratora usługi Intune.The Exchange connector connects you to your Exchange deployment and lets you manage mobile devices through the Intune administration console. Aby dowiedzieć się więcej na temat łącznika Exchange, zobacz temat Zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą programu Exchange ActiveSync i usługi Microsoft Intune.To learn more about the Exchange connector, see Mobile device management with Exchange ActiveSync and Microsoft Intune.

  • Raporty usługi Intune: usługa Microsoft Intune udostępnia alerty i raporty ułatwiające monitorowanie urządzeń oraz stanu licencji oprogramowania i akcji, które mają wpływ na urządzenia (takich jak czyszczenie danych urządzenia).Intune reports: Microsoft Intune provides alerts and reports that you can use to help monitor devices, as well as software license status and actions that affect devices (such as wiping a device). Aby uzyskać więcej informacji o raportowaniu, zobacz temat Informacje o operacjach usługi Microsoft Intune — korzystanie z raportów.To learn more about reporting, see Understand Microsoft Intune operations by using reports.

  • Ochrona zasobów firmy: po skonfigurowaniu usługi Intune i zarejestrowaniu urządzeń warto upewnić się, że są one chronione przed utratą danych i innymi zagrożeniami.Protecting company resources: After you've configured Intune and enrolled your devices, you'll want to make sure that you're protecting devices against data loss and other threats. Aby dowiedzieć się więcej o ochronie zasobów, zobacz temat Ochrona aplikacji i danych w usłudze Microsoft Intune.To learn more about protecting resources, see Protect apps and data with Microsoft Intune.