Przewodnik Szybki Start: zapobieganie wyciekom danych firmowych z aplikacji mobilnych usługi Office 365Quick Start Guide: Prevent company data leaks from Office 365 mobile apps

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Korzystając z usługi Microsoft Intune, można zabezpieczyć dane organizacji przy użyciu zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM), które pomagają zapobiec przeciekom danych firmowych z aplikacji mobilnych usługi Office 365 lub innych aplikacji biznesowych.Microsoft Intune can help you secure your organization’s data using mobile application management (MAM) policies that help prevent company data leaks from Office 365 mobile apps or other line of business (LOB) apps. Używanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune nie wymaga od użytkowników końcowych zarejestrowania swoich urządzeń w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi (rozwiązaniu MDM) w usłudze Intune.Intune MAM policies can be used without requiring end users to enroll their devices in Intune mobile device management (MDM). Jeśli zatem masz użytkowników, którzy nie chcą rejestrować swoich własnych urządzeń przenośnych BYOD z systemem iOS lub Android w rozwiązaniu MDM firmy Microsoft (usługi Intune, programu Configuration Manager lub EAS), chcesz chronić dane firmowe bez zarządzania urządzeniami użytkowników końcowych lub korzystasz już z rozwiązania MDM firmy innej niż Microsoft, usługa Intune może pomóc Ci zwiększyć bezpieczeństwo danych firmy.So, if you have users who do not want to enroll their BYOD iOS or Android mobile devices into a Microsoft MDM solution (Intune, Configuration Manager, or EAS), you want to protect corporate data without managing end users devices, or you are already using a non-Microsoft MDM solution, Intune can help you increase your company’s data security.

Czy ten przewodnik Szybki start jest dla mnie odpowiedni?Is this quick start guide right for me?

Czy chcesz umożliwić użytkownikom końcowym dostęp do usługi Office 365 i danych aplikacji biznesowych na ich urządzeniach z systemem iOS i Android bez wymagania rejestracji urządzeń w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), ale nadal mieć kontrolę na tym, co użytkownicy mogą lub czego nie mogą robić z tymi danymi, na przykład jeśli chodzi o kopiowanie ich i wklejanie w aplikacjach osobistych?Would you like to allow your end users to access your Office 365 and LOB app data on their iOS and Android devices without requiring device enrollment in a Mobile Device Management (MDM) solution, but still control what they can or cannot do with that data such as copying and pasting it onto personal apps?

Jeśli tak, usługa Microsoft Intune pozwala ustawić zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi dla aplikacji mobilnych usługi Office 365 na urządzeniach z systemami iOS i Android, w tym ograniczenia wycinania/kopiowania/wklejania, uniemożliwianie korzystania z funkcji „Zapisz jako”, ustawienie wymagania numeru PIN oraz możliwość zdalnego czyszczenia danych chronionych przez zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi.If yes, Microsoft Intune allows you to set MAM policies for Office 365 mobile apps on iOS and Android, including cut/copy/paste restrictions, preventing ‘save-as’, setting PIN requirements, and the ability to remotely wipe MAM protected data. W ten sposób można zapewnić ochronę danych firmowych, nie wymagając rejestracji urządzeń użytkowników końcowych w rozwiązaniu MDM i zachowując doskonałe środowisko użytkownika końcowego do pracy z aplikacjami mobilnymi pakietu Office.This protects company data without requiring users to enroll their devices into an MDM solution while maintaining a great end-user experience with Office mobile apps.

Jak to zrobić?How do I do it?

  1. Uzyskaj podstawową wiedzę na temat sposobu działania zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune.Get a basic understanding of how Intune mobile application management (MAM) works.
  2. Dowiedz się, co należy zrobić przed rozpoczęciem tworzenia zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM) w portalu Azure.Find out what you need to do before you can create MAM policies in the Azure portal.
  3. Tworzenie i wdrażanie zasad MAM przy użyciu usługi Intune.Create and deploy MAM policies with Intune.

Informacje dodatkowe:Additional information:

Co teraz zrobić?What should I do next?

Migracja do usługi Microsoft Intune z rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi innego niż firmy MicrosoftMigrate from a non-Microsoft MDM solution to Microsoft Intune

Rejestrowanie urządzeń w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi usługi IntuneEnroll devices into Intune MDM