Przewodnik Szybki start: ochrona danych firmy za pomocą szyfrowania danychQuick Start Guide: Protect company data with data encryption

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune może pomóc uniknąć utraty danych z aplikacji mobilnych pakietu Office na różne sposoby, między innymi:Microsoft Intune can help you prevent data loss from Office mobile apps in a variety of ways, including:

  • Dzięki szyfrowaniu danych firmowych za pomocą najwyższego poziomu szyfrowania urządzenia zapewnionego przez systemy iOS i Android.By encrypting corporate data with the highest level of device encryption provided by iOS and Android.
  • Na urządzeniach z systemem iOS i Android, które z powodu wymogów prawnych lub zachowania poufności informacji nie mogą być zarejestrowane w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi.On iOS and Android devices that, because of privacy or legal requirements, cannot be enrolled in a mobile device management solution.

Usługa Microsoft Intune może również pomóc uniknąć utraty danych z aplikacji mobilnych pakietu Office i zabezpieczonych danych usługi Office 365 (O365) bez konieczności rejestrowania urządzeń przenośnych z systemem iOS lub Android w usłudze pełnego zarządzania urządzeniami przenośnymi.Microsoft Intune can also help you prevent data loss from Office mobile apps and secure Office 365 (O365) data without having to enroll iOS or Android mobile devices in full mobile device management. Ta zasada obowiązuje nawet w przypadku używania rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi innej firmy w celu zarządzania urządzeniami przenośnymi.This is true even if you use a third-party mobile device management solution to managed mobile devices.

Czy ten przewodnik Szybki start jest dla mnie odpowiedni?Is this quick start guide right for me?

Ten przewodnik Szybki start będzie użyteczny, jeśli spełniasz następujące wymagania wstępne:This quick start guide is a good resource if you meet the following prerequisites:

  • Używasz już lub masz licencję usługi O365, której chcesz użyć, i zarządzasz aplikacjami mobilnymi pakietu Office.You already use or have O365 licenses that you want to use and you manage Office mobile apps.
  • Zamierzasz używać aplikacji mobilnych pakietu Office w systemie iOS lub Android.You are planning to use Office mobile apps on iOS or Android.
  • Używasz dowolnego rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi — firmy Microsoft lub innej firmy.You use any mobile device management solution - Microsoft or non-Microsoft. Jeśli nie możesz użyć rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi ze względu na przepisy prawne, ten przewodnik może okazać się przydatny.If you cannot use a mobile device management solution because of statutory rules, this guide is something that you can use.

Note

System Windows nie jest jeszcze obsługiwaną platformą w przypadku aplikacji mobilnych pakietu Office.Windows is not yet a supported platform for Office mobile apps. Zarządzanie aplikacjami mobilnymi bez rejestrowania nie jest jeszcze zgodne z lokalną instalacją programu Exchange lub SharePoint.Mobile application management without enrollment is not yet compatible with Exchange or SharePoint on-premise. Można jedynie chronić dane hostowane w wersjach online.You can only protect data hosted in online versions.

Ten przewodnik pomaga chronić firmę przed utratą danych, wymuszając kod dostępu i szyfrowanie danych za pomocą zasad obejmujących aplikacje mobilne, z których korzystają pracownicy w celu uzyskania dostępu do poufnych danych, bez konieczności pełnego rejestrowania w jakimkolwiek rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami.This guide can help you protect your company from data loss by forcing passcodes and data encryption using policies on the mobile apps that your employees use to access sensitive data, without requiring full enrollment in any device management solution. Usługa Microsoft Intune pozwala ustawić zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi w aplikacjach mobilnych pakietu Office zarówno dla systemu iOS, jak i systemu Android.Microsoft Intune allows you to set mobile application management (MAM) policies on Office mobile apps for iOS and Android. W ten sposób można zapewnić ochronę danych usługi O365, nie wymagając od użytkowników rejestracji ich urządzeń w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi i zachowując doskonałe środowisko użytkownika końcowego do pracy z aplikacjami mobilnymi pakietu Office.This approach protects O365 data without requiring users to enroll their devices into a mobile device management solution while also maintaining a great end-user experience with Office mobile apps.

Jak to zrobić?How do I do it?

  1. Sposoby ochrony danych aplikacjiReview how you can protect app data
  2. Przygotowywanie się do skonfigurowania zasad zarządzania aplikacjami mobilnymiGet ready to configure mobile app management policies
  3. Tworzenie i wdrażanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymiCreate and deploy mobile app management policies

Informacje dodatkowe:Additional information: