Przewodnik Szybki start: ochrona komputerów z systemem Windows przed złośliwym oprogramowaniemQuick Start Guide: Protect Windows PCs against malware threats

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune pomaga szybko zapewnić ochronę zarządzanych komputerów z systemem Windows przed złośliwym oprogramowaniem i monitorować je pod kątem tych zagrożeń przy użyciu agenta programu Endpoint Protection usługi Microsoft Intune lub za pomocą ustawień URI programu Windows Defender w przypadku komputerów z systemem Windows 10 zarejestrowanych jako urządzenia.Microsoft Intune can help you quickly protect and monitor your managed Windows PCs against malware threats using the Microsoft Intune Endpoint Protection agent or through Windows Defender URI settings for Windows 10 PCs enrolled as devices.

Czy ten przewodnik Szybki start jest dla mnie odpowiedni?Is this quick start guide right for me?

Czy chcesz chronić komputery z systemem Windows przed złośliwym oprogramowaniem lub przejść na inne rozwiązanie do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem z rozwiązania, którego obecnie używasz?Do you need to protect Windows PCs against malware threats or do you have to move to a different antimalware solution from the one you’ve been using?

Jeśli tak, możesz szybko zapewnić ochronę komputerów z systemem Windows przed złośliwym oprogramowaniem, wdrażając i konfigurując agenta programu Endpoint Protection usługi Microsoft Intune.If yes, you can quickly protect Windows PCs against malware threats by deploying and configuring the Microsoft Intune Endpoint Protection agent. Po zainstalowaniu tego agenta usługa Microsoft Intune zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym pod kątem złośliwego oprogramowania i włącza działania podejmowane w przypadku komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, takie jak zdalne inicjowanie skanów w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.Once the agent is installed, Microsoft Intune enables real-time monitoring for malware threats and enables follow-up actions to be taken on malware infected PCs like remotely initiating malware protection scans.

Możesz także pomóc chronić komputery z systemem Windows 10 zarejestrowane jako urządzenia za pomocą protokołu Open Mobile Alliance Device Management (OMA DM) i niestandardowych ustawień identyfikatorów URI dla urządzeń z systemem Windows 10.Alternatively, you can help protect Windows 10 PCs enrolled as devices through the Open Mobile Alliance Device Management (OMA DM) protocol and custom URI settings for Windows 10 devices.

Jak to zrobić?How do I do it?

Ochrona komputerów z systemem Windows przy użyciu programu Endpoint Protection dla usługi Microsoft Intune.Help protect Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

lubor

Ochrona komputerów z systemem Windows 10 zarządzanych jako urządzenia przenośne.Help protect Windows 10 PCs managed as mobile devices.

Informacje dodatkowe:Additional information:

Co teraz zrobić?What should I do next?

Zapewnianie aktualności oprogramowania na komputerach z systemem Windows za pomocą aktualizacjiKeep Windows PCs up-to-date with software updates

Ochrona komputerów z systemem Windows przy użyciu zasad Zapory systemu WindowsHelp protect Windows PCs using Windows Firewall policies