Przewodnik Szybki start: upraszczanie konfiguracji poczty e-mail na urządzeniach przenośnychQuick Start Guide: Simplify email configuration on mobile devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune oszczędza czas i zasoby firmy, umożliwiając wdrażanie profilów poczty e-mail (a także sieci VPN i Wi-Fi) na urządzeniach przenośnych z systemami Windows, iOS i Android zarządzanych przez usługę Intune.Microsoft Intune saves your company time and resources by allowing you to deploy email (as well as VPN and WiFi) profiles to Windows, iOS and Android mobile devices managed by the Intune service. Automatyczne konfigurowanie profilów poczty e-mail może znacznie ulepszyć środowisko użytkownika końcowego i zwiększyć poziom zadowolenia użytkowników, a jednocześnie obniżyć koszty pomocy technicznej.Automatically configuring email profiles can greatly improve the end-user experience and increase satisfaction levels while at the same time reduce your helpdesk costs.

Czy ten przewodnik Szybki start jest dla mnie odpowiedni?Is this quick start guide right for me?

Czy chcesz zmniejszyć nakłady czasu i pracy użytkowników wymagane do konfigurowania nowych profilów poczty e-mail na urządzeniach przenośnych, a także zwiększyć bezpieczeństwo danych firmy, zezwalając na dostęp do firmowej poczty e-mail tylko urządzeniom przenośnym zarządzanym przez usługę Intune ?Would like to reduce the time and effort required by your users to configure new email profiles on mobile devices from while also increasing your company’s data security by only allowing mobile devices managed by Intune to access your company email?

Jeśli tak, usługa Microsoft Intune może automatycznie konfigurować pocztę e-mail dla urządzeń zarządzanych przez usługę Intune używanych przez pracowników, wdrażając profile poczty e-mail na urządzeniach, dzięki czemu pracownicy nie muszą ręcznie konfigurować dostępu do swojej firmowej poczty e-mail.If yes, Microsoft Intune can automatically configure email for your employees’ Intune-managed devices by deploying email profiles to their devices so that they don’t have to manually configure access to their company email. Ta funkcja zapewnia lepsze środowisko użytkownika końcowego i obniża ogólne koszty pomocy technicznej dzięki zmniejszeniu liczby eskalacji związanych z problemami z konfiguracją poczty e-mail zgłaszanymi przez użytkowników urządzeń z systemami Windows, iOS i Android.This capability provides a better end-user experience and reduces overall helpdesk costs by driving down the number of escalations for email configuration issues on your users Windows, iOS, and Android devices.

Po skonfigurowaniu profilu poczty e-mail można łatwo ograniczyć dostęp do firmowej poczty e-mail i usługi Office 365 za pomocą zasad dostępu warunkowego usługi Intune.After the email profile is configured, you can easily restrict access to company email and Office 365 services with Intune conditional access policies. Te zasady pozwalają zapewnić, że dostęp do firmowej poczty e-mail i usług Office 365 w Twojej firmie jest ograniczony do urządzeń, które są zgodne z zasadami ustawionymi w usłudze Intune.These policies allow you to make sure that access to your company email and Office 365 services is restricted to devices that are compliant with the rules that you set in Intune.

Jak to zrobić?How do I do it?

  1. Automatyczne konfigurowanie profilów poczty e-mail użytkowników końcowych na urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android.Automatically configure end-user email profiles on Windows, iOS, and Android devices.
  2. Kontrola dostępu do firmowej poczty e-mail za pomocą zasad dostępu warunkowego.Control access to company email using conditional access policies.

Informacje dodatkowe:Additional information:

Ustawienia i zabezpieczenia urządzeń w usłudze IntuneIntune device settings and security

Co teraz zrobić?What should I do next?

Wdrażanie profilów sieci VPN na urządzeniach zarządzanychDeploy VPN profiles to managed devices

Wdrażanie profilów Wi-Fi na urządzeniach zarządzanychDeploy Wi-Fi profiles to managed devices

Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft IntuneSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune