Zarządzanie licencjami usługi Intune przy użyciu programu PowerShellManage Intune licenses using PowerShell

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat zawiera informacje dla administratorów dotyczące zarządzania licencjami użytkownika usługi Intune za pomocą programu PowerShell.This topic tells administrators how they use PowerShell to manage Intune user licenses.

Zanim użytkownicy będą mogli się zalogować w celu korzystania z usługi Intune i rejestrowania urządzeń w systemie zarządzania, należy przypisać każdemu użytkownikowi licencję do swojej subskrypcji usługi Intune, zgodnie z opisem w artykule Zarządzanie licencjami usługi Intune.Before users can sign in to use the Intune service or enroll their devices into management, you must first assign each user a license to your Intune subscription, as described in Manage Intune licenses. Niektórzy użytkownicy w organizacjach korzystających z pakietu Microsoft Enterprise Mobility + Security mogą jednak wymagać tylko usługi Azure Active Directory Premium lub usługi Intune w pakiecie EMS.However, organizations that use Microsoft Enterprise Mobility + Security might have users who only require Azure Active Directory Premium or Intune services in the EMS package. Można przypisać jedną usługę lub podzestaw usług przy użyciu poleceń cmdlet środowiska PowerShell usługi Azure Active Directory.You can assign one or a subset of services using Azure Active Directory PowerShell cmdlets.

Aby selektywnie przypisywać licencje użytkowników dla usług pakietu EMS, należy otworzyć program PowerShell jako administrator na komputerze, na którym zainstalowano moduł usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell.To selectively assign user licenses for EMS services, open PowerShell as an administrator on a computer with the Azure Active Directory Module for Windows PowerShell installed. Program PowerShell można zainstalować na komputerze lokalnym lub serwerze usług ADFS.You can install PowerShell on a local computer or on an ADFS server.

Należy utworzyć nową definicję jednostki SKU licencji, która ma zastosowanie tylko do planów żądanej usługi.You must create a new license SKU definition that applies only to the desired service plans. Aby to zrobić, należy wyłączyć plany, które nie powinny być stosowane.To do this, disable the plans you don’t want to apply. Na przykład można utworzyć definicję jednostki SKU licencji, która nie powoduje przypisania licencji usługi Intune.For example, you might create a license SKU definition that does not assign an Intune license. Aby wyświetlić listę dostępnych usług, wpisz:To see a list of available services, type:

(Get-MsolAccountSku | Where {$\_.SkuPartNumber -eq "EMS"}).ServiceStatus

Aby wykluczyć plan usługi Intune, można uruchomić poniższe polecenie.You can run the following command to exclude the Intune service plan. Można użyć tej samej metody do rozszerzenia całej grupy zabezpieczeń lub skorzystać z bardziej szczegółowych filtrów.You can use the same method to expand to an entire security group or you can use more granular filters.

Przykład 1 Utworzenie nowego użytkownika w wierszu polecenia i przypisanie licencji pakietu EMS bez włączania składnika Intune licencji:Example 1 Create a new user on the command line and assign an EMS license without enabling the Intune portion of the license:

Connect-MsolService

New-MsolUser -DisplayName “Test User” -FirstName FName -LastName LName -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com –Department DName -UsageLocation US

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -AddLicenses <TenantName>:EMS -LicenseOptions $CustomEMS

Weryfikacja:Verify with:

(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com").Licenses.ServiceStatus

Przykład 2 Wyłączenie składnika Intune licencji pakietu EMS dla użytkownika, do którego przypisano już licencję:Example 2 Disable the Intune portion of EMS license for a user that is already assigned with a license:

Connect-MsolService

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -RemoveLicenses IAPProdPartnerTest:EMS

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -AddLicenses <TenantName>:EMS -LicenseOptions $CustomEMS

Weryfikacja:Verify with:

(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com" .Licenses.ServiceStatus

PoSH-AddLic-Verify

Następne krokiNext steps

Gratulacje!Congratulations! Krok 4 przewodnika Szybki start dotyczącego usługi Intune został ukończony.You have just completed step 4 of the Intune quick start guide.