Tworzenie grup w celu zorganizowania użytkowników i urządzeńCreate groups to organize users and devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat zawiera informacje dla administratorów dotyczące tworzenia grup użytkowników w usłudze Intune.This topic tells administrators how they can create groups of users in Intune.

Grupy w usłudze Intune zapewniają dużą elastyczność zarządzania urządzeniami i użytkownikami.Groups in Intune give you great flexibility for managing your devices and users. Grupy można skonfigurować zgodnie z potrzebami geograficznymi (na przykład według lokalizacji geograficznej, działu lub charakterystyki sprzętu) i używać ich do różnych zadań administracyjnych, od wdrażania zasad dla zestawu użytkowników po wdrażanie aplikacji w grupach urządzeń.You can set up groups to suit your organizational needs (for example, by geographic location, department, or hardware characteristics) and use them to perform a wide variety of administrative tasks, from deploying policies for a set of users to deploying applications to a set of devices.

Zarządzanie grupami przeniesione do usługi Azure ADGroup management moving to Azure AD

Od listopada 2016 r. nowe konta będą zarządzać grupami użytkowników i urządzeń w portalu usługi Azure Active Directory (AD).Starting in November 2016, new accounts will manage user and device groups in the Azure Active Directory (AD) portal. W grudniu 2016 r. zespół produktu Intune rozpocznie migrowanie istniejących klientów do nowego środowiska zarządzania grupami opartego na usłudze Azure AD.In December 2016, the Intune product team will begin to migrate existing customers to the new Azure AD-based group management experience. Wszystkie grupy użytkowników i urządzeń będą migrowane do grup zabezpieczeń usługi Azure AD.All user and device groups will be migrated to Azure AD security groups. Migracje zostaną rozpoczęte dopiero wtedy, gdy nie będą miały wpływu na Twoją codzienną pracę i pracę użytkowników.We won’t start migrations until we can minimize any effect on your day-to-day work, and when we expect there will be no effect on your users. Przed migracją Twojego konta otrzymasz powiadomienie.We also will give you notice before we migrate your account.

Important

Jeśli otworzysz obszar roboczy Grupy w portalu usługi Intune i zobaczysz komunikat Grupy użytkowników usługi Intune są teraz zarządzane jako grupy w usłudze Azure Active Directory z linkiem do portalu usługi Azure Active Directory, oznacza to, że w przypadku zarządzania grupami w usłudze Intune jest już używane nowe podejście do grup zabezpieczeń usługi Azure AD.If you open the Groups workspace in the Intune portal and see Intune user groups are now managed as groups in Azure Active Directory with a link to the Azure Active Directory portal, then you are already using the new Azure AD security groups approach to group management in Intune. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć grupy, zobacz Zarządzanie grupami w usłudze Azure Active Directory.To learn how to create groups, see Managing groups in Azure Active Directory.

Jeśli nie widzisz linku do portalu usługi Azure AD, nadal zarządzasz grupami w portalu usługi Intune.If you do not see the link to the Azure AD portal, you are still using the Intune portal for groups management.

Zarządzanie grupami w portalu usługi IntuneGroup management in the Intune portal

Grupy urządzeń i użytkowników są tworzone w obszarze roboczym GRUPY konsoli administracyjnej usługi Intune.Device and user groups are both created in the GROUPS workspace of the Intune administration console.

Obszar roboczy grup konsoli administracyjnej

Tip

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z grup, zobacz Używanie grup do zarządzania użytkownikami i urządzeniami w usłudze Microsoft Intune.To learn more about using groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

Tworzenie grupy urządzeńCreate a device group

Grupy urządzeń umożliwiają wdrażanie aplikacji i aktualizacji, jak również konfigurowanie innych funkcji.Use device groups to deploy apps and updates, and configure other features. Możesz na przykład skonfigurować grupę „Moje urządzenia”, wykonując następujące kroki:For example, set up a "My Devices" group using the following steps:

 1. W konsoli administracyjnej usługi Intune wybierz pozycje Grupy > Przegląd > Utwórz grupę.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. W polu Nazwa grupy wpisz ciąg „Moje urządzenia”, z listy grup nadrzędnych wybierz pozycję Wszystkie urządzenia, a następnie wybierz przycisk Dalej.For the Group name, type “My Devices” and, from the parent group list, select All Devices, and then choose Next.

 3. Na stronie Zdefiniuj kryteria członkostwa wybierz pozycję Wszystkie urządzenia , aby wskazać, że grupa zawiera zarówno urządzenia przenośne, jak i komputery.On the Define Membership Criteria page, select All devices to indicate that the group includes both mobile devices and computers.

 4. Na stronie Definiowanie członkostwa bezpośredniego wybierz pozycję Dalej.On the Define Direct Membership page, choose Next. Jeśli wcześniej została utworzona grupa, która nie zawiera wszystkich urządzeń, i chcesz dodać określone urządzenia do tej nowej grupy, możesz to zrobić na tej stronie.If you previously created a group that did not include all devices, and you wanted to add specific devices to your new group, you can do that here.

 5. Na stronie Podsumowanie przejrzyj akcje, które zostaną wykonane, a następnie wybierz pozycję Zakończ.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Nowo utworzona grupa znajduje się na liście Grupy w obszarze roboczym Grupy w obszarze grupy nadrzędnej Wszystkie urządzenia.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Devices. W tym miejscu możesz także edytować lub usunąć grupę.From here, you can also edit or delete the group.

Tworzenie grupy użytkownikówCreate a user group

Grupa użytkowników umożliwia wdrażanie zasad dotyczących oprogramowania i urządzeń.Use user groups to deploy software and device policies. Możesz na przykład skonfigurować grupę „Użytkownicy usługi Intune”, wykonując następujące kroki:For example, set up an "Intune Users" group using the following steps:

 1. W konsoli administracyjnej usługi Intune wybierz pozycje Grupy > Przegląd > Utwórz grupę.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. W polu Nazwa grupy wpisz ciąg „Użytkownicy usługi Intune”, z listy grup nadrzędnych wybierz pozycję Wszyscy użytkownicy, a następnie wybierz przycisk Dalej.For the Group name, type “Intune Users” and, from the parent group list, select All Users, and then choose Next.

 3. Na stronie Definiowanie kryteriów członkostwa ustaw parametr Uruchom członkostwo grupy w na wartość Wszyscy użytkownicy w grupie nadrzędnej.On the Define Membership Criteria page, set Start group membership with to All users in the Parent group.

 4. Wybierz pozycję Przeglądaj obok pozycji Wyklucz członków z następujących grup zabezpieczeń, a następnie wybierz pozycję Administrator firmy.Beside Exclude members from these security groups, choose Browse and then select Company Administrator. To wykluczenie umożliwia zarządzanie grupą „Użytkownicy usługi Intune” bez wpływu na konto administratora firmy (znanego również jako administrator dzierżawy).This exclusion lets you manage the Intune Users group without affecting the Company Administrator account (also known as the tenant administrator).

 5. Na stronie Definiowanie członkostwa bezpośredniego wybierz pozycję Dalej.On the Define Direct Membership page, choose Next. Nie musisz tutaj niczego robić, ponieważ chcesz, aby grupa „Użytkownicy usługi Intune” zawierała wszystkich użytkowników z wyjątkiem administratora firmy.You don’t need to do anything here because you want the Intune Users group to include all users, except for the Company Administrator.

 6. Na stronie Podsumowanie przejrzyj akcje, które zostaną wykonane, a następnie wybierz pozycję Zakończ.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Nowo utworzona grupa znajduje się na liście Grupy w obszarze roboczym Grupy w obszarze grupy nadrzędnej Wszyscy użytkownicy.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Users. W tym miejscu możesz także edytować lub usunąć grupę.From here, you can also edit or delete the group.