Tworzenie zasad i publikowanie aplikacjiCreate policies and publish apps

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat zawiera informacje dla administratorów usługi Intune dotyczące tworzenia zasad i publikowania aplikacji, które można następnie wdrażać na zarządzanych urządzeniach.This topic tells Intune administrators how they can create policies and publish apps that they can then deploy to managed devices.

Przed rozpoczęciem rejestrowania aplikacji w usłudze Intune można włączyć ustawienia zasad i aplikacji, które zostaną wdrożone od razu po rozpoczęciu zarządzania urządzeniami.Before you start enrolling apps into Intune, you can enable policy settings and apps that will be deployed as soon as those devices come into management. Zasady usługi Intune udostępniają ustawienia, które ułatwiają sterowanie ustawieniami zabezpieczeń na urządzeniach przenośnych, obsługę ustawień Zapory systemu Windows i programu Endpoint Protection dla komputerów oraz wdrażanie aplikacji.Intune policies provide settings that help you control the security settings on mobile devices, maintain Windows Firewall and Endpoint Protection settings for computers, and deploy applications. Można konfigurować zasady oraz dodawać i wdrażać aplikacje, aby urządzenia otrzymywały ustawienia i aplikacje od razu po zarejestrowaniu w usłudze Intune.You can configure policy, add apps, and deploy those apps so that devices receive settings and apps as soon as they enroll in Intune.

Zasady i aplikacje są powiązane z określoną platformą.Policies and apps are platform-specific.

Zarządzanie ustawieniami urządzeniaManage device settings

Ustawienia zasad urządzenia są konfigurowane i zarządzane w odniesieniu do poszczególnych platform.Device policy settings are configured and managed on a per-platform basis. Poniższe linki zawierają listy dostępnych ustawień dla odpowiednich platform:The following links provide lists of available settings for their respective platforms:

Dowiedz się więcej na temat sposobu zarządzania ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft Intune.You can learn more about how to Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

Dodawanie i wdrażanie aplikacjiAdd and deploy apps

Istnieją dwa sposoby dodawania aplikacji do usługi Intune, a następnie wdrażania ich na zarządzanych urządzeniach:You can add apps to Intune and then deploy them to managed devices in two ways:

  • Wymagana instalacja — aplikacje są automatycznie instalowane na zarządzanych urządzeniach.Required install - Apps automatically installs the app to managed devices
  • Dostępna instalacja — aplikacje są wyświetlane w aplikacji Portal firmy w usłudze Intune, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać, czy mają być instalowane na ich urządzeniach.Available install - Apps appear in the Intune Company Portal so that users can choose whether to install them on their devices

Dodawanie aplikacjiAdd apps

Najpierw musisz udostępnić aplikacje w usłudze Intune za pomocą jednej z następujących metod:First you must make apps available in Intune by one of the following methods:

Wdrażanie aplikacjiDeploy apps

Gdy aplikacja jest już dostępna w usłudze Intune, możesz wdrożyć ją na zarządzanych urządzeniach:Now that the app is availabile in Intune, you can deploy it to managed devices: