Włączenie rejestracji dla urządzeń przenośnychEnable enrollment for mobile devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

W tym temacie opisano sposób, w jaki administrator może włączyć rejestrację urządzeń przenośnych.This topic describes how an Intune administrator can enable mobile device enrollment. Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania usługi Intune na telefonie, zobacz artykuł Wykonywanie pracy przy użyciu urządzeń zarządzanych.For help using Intune on your phone, see using managed devices to get work done.

Aby skonfigurować zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą usługi Intune, należy najpierw ustawić urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi, który identyfikuje usługę umożliwiającą zarządzanie urządzeniami skojarzonymi z kontem.To set up mobile device management with Intune, you must first set the mobile device management authority, which identifies the service that can manage devices associated with your account. W tych wskazówkach przyjęto założenie, że zamiast programu System Center Configuration Manager będzie używana usługa Intune.This guidance assumes you will use the Intune service instead of System Center Configuration Manager. Po ustawieniu urzędu zarządzania urządzeniami przenośnymi można włączyć zarządzanie dla platform urządzeń i zarejestrować urządzenia w aplikacji Portal firmy.Once the MDM authority is set, you can enable management for device platforms, and enroll your devices with the Company Portal app.

Włączanie rejestracji urządzeńEnable device enrollment

  1. Wybierz usługę Intune jako swój urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi. W konsoli administracyjnej usługi Intune wybierz kolejno pozycje Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi i wybierz opcję Ustaw urząd MDM w obszarze Zadania.Make Intune your mobile device management authority In the Intune administration console, choose Admin > Mobile Device Management, and then choose Set MDM Authority under Tasks.

  2. Wybierz przycisk Tak w oknie dialogowym Urząd MDM.Choose Yes in the MDM Authority dialog box.

    Konsola administracyjna.

Wybieranie sposobu rejestrowania urządzeńChoose how to enroll devices

Usługa Intune może zarządzać urządzeniami w różny sposób w zależności od wymagań Twojej firmy.Intune can manage devices in a variety of ways depending upon your company's requirements. „Przynieś własne urządzenie” (BYOD), urządzenia należące do firmy, „Wybierz własne urządzenie” (CYOD) i urządzenia działające w trybie kiosku to tylko kilka dostępnych scenariuszy rejestracji."Bring your own device" (BYOD), corpoarte-owned devices, "choose your own device" (CYOD), and kiosk-mode devices are just a few available enrollment scenarios.

Wykonaj te kroki, aby wybrać sposób rejestrowania urządzeń.Follow these steps to Choose how to enroll devices.

Włącz rozwiązanie MDM dla danej platformy urządzeniaEnable MDM for your device platform

W celu ustanowienia relacji między dostawcą platformy a dzierżawą usługi Intune należy włączyć rejestrację urządzeń iOS, Mac i Android for Work.Enrollment must be enabled for iOS, Mac, and Android for Work devices establishing a relationship between the platform provider and your Intune tenant. Na urządzeniach z systemami Windows i Android nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności, ale w przypadku urządzeń z systemem Windows można uprościć rejestrację urządzeń dla użytkowników, tworząc specjalny wpis DNS w rejestrze.Windows and Android devices do not require additional steps, but for Windows devices you can simplify device enrollment for your users by creating a special DNS registry entry.

Włącz zarządzanie urządzeniami dla platformy urządzenia, którą chcesz zarządzać.Enable device enrollment for the device platform you want to manage. Wymagania różnią się w zależności od używanej platformy:Depending on your platform, different requirements are needed:

Po włączeniu rejestracji użytkownicy mogą pobrać aplikację Portal firmy na urządzenie i ukończyć proces rejestracji urządzenia.Once enrollment is enabled, users can download the Company Portal app to their device and complete the device enrollment process.

Włączanie rejestracji urządzeń należących do firmyEnable company-owned device enrollment

Możesz również włączyć różne scenariusze rejestracji urządzeń należących do firmy, takie jak:You can also enable a variety of company-owned device enrollment scenarios including:

Następne krokiNext steps

Gratulacje!Congratulations! Ostatni krok przewodnika Szybki start dotyczącego usługi Intune został ukończony.You have just completed the last step of the Intune quick start guide. Wstępna konfiguracja została ukończona, dlatego możesz rozważyć możliwość włączenia dodatkowych funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM).Now that your initial configuration is complete, you can consider enabling additional MDM functionality.