Dzienniki urządzeńDevice logs

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Podczas rozwiązywania problemów może być przydatne zebranie dzienników z urządzeń użytkowników.As part of your troubleshooting efforts you might want to collect logs from user devices. W tym temacie podano instrukcje dotyczące zbierania tych dzienników.Instructions for collecting those logs are described here. W celu uzyskania tych dzienników zazwyczaj konieczny jest dostęp do urządzenia. Można też poprosić użytkownika o ich zebranie i przysłanie.Typically you need to access to the device to get these logs or request from the user that they collect the logs and send them to you.

Dzienniki systemu AndroidAndroid logs

Dzienniki systemu Android znajdują się w folderze \Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files.Android logs are located in \Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files.

Czasami pliki nie są wyświetlane, zwłaszcza na nowszych urządzeniach z systemem Android.Sometimes the files don't appear, especially on newer Android devices. W takim przypadku użytkownicy powinni otworzyć aplikację Portal firmy dla systemu Android.If this happens, have your users open the Company Portal app for Android. Następnie powinni wybrać polecenie Ustawienia>Kopiuj dzienniki i ponownie uruchomić urządzenie.Then they should choose Settings>Copy Logs and reboot their device.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy mogą przesyłać do Ciebie dzienniki danych, zobacz następujące artykuły:For more information about how your users can send you data logs, see the following articles:

Dzienniki systemu iOSiOS logs

Użytkownicy mogą wysłać do Ciebie błędy rejestracji w sposób opisany w temacie Wysyłanie błędów rejestracji systemu iOS do administratora IT.Users can send you enrollment errors, as described in Send iOS enrollment errors to your IT administrator.

Użytkownicy mogą wysyłać dzienniki urządzeń zgodnie z opisem w artykule Send iOS Device Logs (Wysyłanie dzienników urządzeń z systemem iOS).Users can send device logs, as described in Send iOS Device Logs.

Dzienniki systemu Mac OS XMac OS X logs

  1. Otwórz aplikację Konsola.Open the Console app.
  2. W obszarze PLIKI wybierz pozycję system.log.Under FILES, choose system.log.
  3. Na pasku menu u góry wybierz kolejno pozycje Plik > Zapisz kopię jako.On the menu bar on the top, choose File > Save a Copy As…. Następnie zapisz plik.Then save the file.

Windows PhoneWindows Phone

W aplikacji Portal firmy dla systemu Windows Phone do uzyskania dostępu do menu służy wielokropek (...). Następnie należy wybrać pozycję Wyślij dzienniki.In the Windows Phone Company Portal app, users choose the three dots () to access the menu, and then choose Send Logs. Ta opcja jest dostępna zarówno przed, jak i po zalogowaniu się do aplikacji Portal firmy.This option is available both before and after signing in to the Company Portal app.

WindowsWindows

W przypadku aplikacji Portal firmy dla systemu Windows dzienniki znajdują się w folderze %localappdata%\Packages\Microsoft.CompanyPortal_8wekyb3d8bbwe\LocalState.For the Windows Company Portal, the logs are located in %localappdata%\Packages\Microsoft.CompanyPortal_8wekyb3d8bbwe\LocalState.