Ogólne porady dotyczące rozwiązywania problemów w usłudze Microsoft IntuneGeneral troubleshooting tips for Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Po wdrożeniu usługi Microsoft Intune mogą wystąpić problemy z konfiguracją lub z urządzeniami klientów.After you deploy Microsoft Intune, you might encounter problems with your configuration or with client devices. Przedstawione poniżej zasoby mogą być pomocne w znalezieniu przyczyny problemu i w jego rozwiązaniu.Use the following resources to help you discover what's causing the problem so you can resolve it.

Uwaga

W celu utworzenia żądania obsługi lub wyświetlenia istniejącego żądania przejdź na stronę pomocy i obsługi technicznej platformy Azure.To create a support request, or to view an existing request, visit the Azure Help + support page. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji pomocy technicznej, zobacz Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune.For more information about support options, see How to get support for Microsoft Intune.

Definiowanie problemuDefine the problem

  • Czym objawia się problem?What is the behavior?

  • Kto napotyka takie zachowanie? Na jakich platformach i urządzeniach ma to miejsce?Who experiences this behavior, and on what platforms and devices?

  • Czy urządzenie działało wcześniej poprawnie?Did the device work properly previously?

  • Jakie zmiany wprowadzono w usłudze Intune lub w konfiguracji urządzenia?What changes did you make to the Intune or device configuration?

  • Czy w używanym środowisku nie wprowadzono innych zmian niż zmiany konfiguracji?Were other changes were made to the environment in which you operate, other than configuration changes?

  • Jak często występuje ten problem? Czy występuje sporadycznie czy cały czas?How frequently does this problem occur, and is it sporadic or consistent?

  • Czy użytkownik może mieć problemy dotyczące uwierzytelniania?Could the user be experiencing an authentication issue? Jeśli takie problemy mają miejsce, sprawdź, czy użytkownik może zalogować się do innych usług używających usługi Azure Active Directory.If this is a possiblity, see if the user can sign in to other services that use Azure Active Directory. Sprawdź też, czy użytkownik może zalogować się z innego urządzenia.Also, see if the user can sign in from a different device.

  • Czy sprawdzono stan usługi?Have you checked the service status? Kondycję usługi Intune możesz monitorować w portalu zarządzania usługi Office 365.You can monitor Intune service health in the Office 365 management portal. Wybierz pozycję Kondycja usługi w lewym okienku.Choose Service Health in the left pane.

Zbieranie dostępnych danychCollect available data

Wyszukiwanie rozwiązaniaResearch the solution

Znajdowanie zasobów społecznościFind community resources

Inne przydatne informacje można znaleźć w tych zasobach społeczności:You can find other helpful information in these community resources:

Następne krokiNext steps

Tematy wymienione poniżej zawierają informacje na temat rozwiązywania określonych problemów.The following topics have troubleshooting help for specific issues. Jeśli te informacje nie będą pomocne, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune.If that information doesn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.

Rozwiązywanie problemów z programem Endpoint Protection w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Rozwiązywanie problemów z dostępem do zasobów firmy przy użyciu usługi Microsoft IntuneTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem aplikacji w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

Rozwiązywanie problemów dotyczących rejestrowania urządzeń w usłudze IntuneTroubleshoot device enrollment in Intune

Rozwiązywanie problemów dotyczących zasad w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot policies in Microsoft Intune

Rozwiązywanie problemów z instalacją klientów w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot software updates in Microsoft Intune