Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem aplikacji w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Jeśli masz problemy z wdrażaniem aplikacji i zarządzaniem nimi za pomocą usługi Intune, zacznij tutaj.If you are having problems deploying and managing apps with Intune, start here. Ten temat zawiera omówienie i rozwiązania niektórych typowych problemów, które mogą wystąpić.This topic contains some common problems you might encounter together with solutions.

Typowe kody błędów wdrażania aplikacjiCommon app deployment error codes

Kod błęduError code Możliwy problemPossible problem Sugerowane rozwiązanieSuggested resolution
0x80073CFF0x80073CFF

0x80CF201C (błąd klienta)0x80CF201C (client error)
Aby zainstalować tę aplikację, wymagany jest system z obsługą ładowania bezpośredniego.To install this app, you must have a sideloading-enabled system. Upewnij się, że pakiet aplikacji został podpisany przy użyciu zaufanego podpisu i zainstalowany na urządzeniu przyłączonym do domeny, które ma włączone zasady AllowAllTrustedApps, lub na urządzeniu, które ma licencję ładowania bezpośredniego systemu Windows z włączonymi zasadami AllowAllTrustedApps.Make sure that the app package is signed with a trusted signature and installed on a domain-joined device that has the AllowAllTrustedApps policy enabled, or a device that has a Windows Sideloading license with the AllowAllTrustedApps policy enabled.
0x80073CF00x80073CF0 Nie można otworzyć pakietu.The package could not be opened. Możliwe przyczyny:Possible causes:

— pakiet nie został podpisany.- The package is unsigned.
— nazwa wydawcy jest niezgodna z podmiotem certyfikatu podpisywania.- The publisher name does not match the signing certificate subject.

Sprawdź dziennik zdarzeń AppxPackagingOM, aby uzyskać więcej informacji.Check the AppxPackagingOM event log for more information.
0x80073CF30x80073CF3 Niepowodzenie aktualizacji, błąd weryfikacji zależności lub konflikt pakietuThe package failed update, dependency, or conflict validation Możliwe przyczyny:Possible causes:

— przychodzący pakiet powoduje konflikt z zainstalowanym pakietem.- The incoming package conflicts with an installed package.
— określona zależność pakietu nie została odnaleziona.- A specified package dependency is not found.
— pakiet nie obsługuje poprawnej architektury procesora.- The package does not support the correct processor architecture.

Sprawdź dziennik zdarzeń AppXDeployment-Server, aby uzyskać więcej informacji.Check the AppXDeployment-Server event log for more information.
0x80073CFB0x80073CFB Dany pakiet jest już zainstalowany i jego ponowna instalacja jest zablokowanaThe provided package is already installed, and reinstallation of the package is blocked Ten błąd może pojawić się w przypadku instalowania pakietu, który nie jest identyczny z pakietem już zainstalowanym.You might receive this error if you are installing a package that is not identical to the package that is already installed. Upewnij się , że podpis cyfrowy jest również częścią pakietu.Confirm the digital signature is also part of the package. Jeśli pakiet został ponownie skompilowany lub ponownie podpisany, nie jest już bitowo identyczny z wcześniej zainstalowanym pakietem.When a package is rebuilt or re-signed, that package is no longer bitwise identical to the previously installed package. Dostępne są następujące dwie opcje naprawienia tego błędu:Two possible options to fix this error are as follows:

— zwiększenie numeru wersji aplikacji, a następnie ponowne skompilowanie i ponowne podpisanie pakietu.- Increment the version number of the app, then rebuild and re-sign the package.
— usunięcie starego pakietu dla każdego użytkownika w systemie przed zainstalowaniem nowego pakietu.- Remove the old package for every user on the system before you install the new package.
0x87D1041C0x87D1041C Instalacja aplikacji zakończyła się pomyślnie, ale nie wykryto aplikacji.Application installation succeeded but application is not detected. — Aplikacja została pomyślnie wdrożona przez usługę Intune, a następnie odinstalowana (na przykład przez użytkownika końcowego).- The app was deployed successfully by Intune, then subsequently uninstalled (possibly by the end user). Poinstruuj użytkownika, aby ponownie zainstalował aplikację z portalu firmy.Instruct the user to reinstall the app from the company portal. Wymagane aplikacje zostaną automatycznie zainstalowane ponownie po następnym zaewidencjonowaniu urządzenia.Required apps will be reinstalled automatically when the device next checks in.

Rozwiązywanie problemów z aplikacjami ze Sklepu MicrosoftTroubleshooting apps from the Microsoft Store

Informacje zawarte w temacie Troubleshooting packaging, deployment, and query of Microsoft Store apps (Tworzenie pakietów, wdrażanie i zapytania aplikacji ze Sklepu Microsoft) pomagają w rozwiązywaniu typowych problemów, które mogą wystąpić podczas instalowania aplikacji ze Sklepu Microsoft za pomocą usługi Intune lub w inny sposób.The information in the topic Troubleshooting packaging, deployment, and query of Microsoft Store apps helps you troubleshoot common problems you might encounter when installing apps from the Microsoft Store, whether by using Intune, or by any other means.

Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem aplikacji na komputerach zarządzanych przez klienta oprogramowania usługi IntuneTroubleshooting app deployment to PCs managed by the Intune software client

Aby ułatwić rozwiązywanie problemów z wdrażaniem aplikacji na komputerach zarządzanych przez klienta oprogramowania usługi Intune, warto zajrzeć do następujących dwóch plików dziennika:To help you troubleshoot problems deploying apps to the PCs managed by the Intune software client, you can look a the following two log files:

  • Plik w folderze %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs folder
  • Plik %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log

Ponadto, jeśli trzeba utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej dotyczące usługi Intune, warto także wysłać te dzienniki do firmy Microsoft.Additionally, if you need to open a support case for Intune, it will be helpful to also send these logs to Microsoft.

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.