Rozwiązywanie problemów z instalacją klientów w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Skorzystaj z następujących informacji, aby rozwiązać typowe problemy z instalacją klientów.Use the following information to help you troubleshoot common client setup problems. Jeśli te informacje nie pomogą rozwiązać problemu, zobacz Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune, aby znaleźć więcej sposobów uzyskania pomocy.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Instalacja klienta kończy się niepowodzeniemClient installation fails

 • Jeśli w konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune nie są wyświetlane dla komputera żadne alerty dotyczące wdrażania oprogramowania klienckiego, sprawdź łączność komputera z Internetem oraz konfigurację serwera i upewnij się, że komputer może komunikować się z adresem URL usługi: https://manage.microsoft.com. Następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.If no client software deployment alerts for the computer are displayed in the Microsoft Intune administration console check the computer’s Internet connectivity and proxy configuration and make sure that the computer can communicate with the service URL, https://manage.microsoft.com. Then retry the client software installation.

 • Możesz ustawić wysyłanie wiadomości e-mail do wybranych adresatów, gdy występuje alert o niepowodzeniu wdrażania oprogramowania klienckiego, konfigurując regułę powiadomień w obszarze roboczym Administrator .You can have an email sent to selected recipients when a client software deployment failure alert occurs by configuring a notification rule in the Admin workspace. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otrzymywanie powiadomień dzięki alertom w usłudze Microsoft Intune.For more information, see Get notified by Microsoft Intune alerts.

 • Usługa Intune wyświetla alert krytyczny Wdrożenie oprogramowania klienckiego nie powiodło się, gdy nie można wdrożyć oprogramowania klienckiego.Intune displays the critical alert Client Software Deployment Failure if the client software fails to deploy. Jest on wyświetlany na stronie Przegląd systemu oraz na stronach Alerty w konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune.This will display in the System Overview page and Alerts pages of the Microsoft Intune administration console. Oto jak sprawdzić alerty:Here's how to check for alerts:

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycje Alerty > Przegląd.In the Microsoft Intune administration console, choose Alerts > Overview.

 2. Na stronie Przegląd alertów możesz przejrzeć następujące informacje:On the Alerts overview page, you can review the following information:

  • Trzy najważniejsze alerty, które można sortować według daty, kategorii lub ważnościThe top three alerts, which can be sorted by date, category, or severity

  • Łączna liczba aktywnych alertówThe total number of active alerts

 3. Wybierz pozycję Wszystkie alerty , aby wyświetlić poniższe informacje na stronie Alerty .Choose All Alerts to display the following information on the Alerts page. Alerty krytyczne są wyświetlane jako pierwsze:Critical alerts are displayed first:

  • Nazwa — nazwa typu alertu, który wygenerował alert.Name – The name of the alert type that generated the alert.

  • Źródło — link do źródła alertu.Source – A link to the source of the alert. Jeśli dla progu wyświetlania typu alertu ustawiono wartość Wszystkie, link ten będzie wyświetlać pojedyncze urządzenie, którego alert dotyczy.If the display threshold of the alert type is set to All, then this link will display a single affected device. Jeśli dla progu wyświetlania typu alertu ustawiono określoną wartość, link ten będzie wyświetlać listę wszystkich urządzeń, których alert dotyczy.If the display threshold of the alert type is set to a value, then this link will display a list of all the devices that are affected by this alert.

  • Ostatnia aktualizacja — wskazuje godzinę ostatniej modyfikacji alertu.Last Updated – This indicates the time when the alert was last modified. Jeśli alert został zamknięty, wyświetlany jest czas zamknięcia alertu.If an alert is closed, the time when the alert was closed is displayed.

  • Ważność — wskazuje ważność alertu.Severity – This indicates the severity of the alert

Pakiet rejestracyjny komputera nie jest pobieranyComputer enrollment package doesn't download

Problem: Podczas próby zarejestrowania komputera występują następujące problemy:Issue: While trying to enroll a computer you experience the following:

 • Pobieranie pakietu rejestracyjnego kończy się niepowodzeniemThe enrollment package fails to download
 • Okno dialogowe pobierania jest wyświetlane, ale limit czasu zostaje przekroczonyThe download dialog appears but times out

Rozwiązanie: Upewnij się, że w okresie pobierania w przeglądarce używanej do pobierania włączone jest pobieranie, a zaszyfrowane pliki można zapisywać na dysku lokalnym.Resolution: On the browser you're using for the download, for the period when the download takes place, ensure that downloads are enabled, and that encrypted files can be saved to your local disc.

Instalacja klienta zawiesza się. Kod błędu: 0x80040154Client installation hangs with error code 0x80040154

Problem:Issue:

 • Instalacja klienta zawiesza się podczas rejestracjiClient installation during enrollment hangs

 • Nie można zarejestrować urządzeniaUnable to enroll device

 • Błąd 0x80040154 w pliku WindowsUpdate.logError 0x80040154 in WindowsUpdate.log

Może to być spowodowane brakiem krytycznych aktualizacji oprogramowania na komputerze.This may be caused by the absence of critical software updates on the PC.

Rozwiązanie: Upewnij się, że Twoje zasady aktualizacji oprogramowania umożliwiają instalację aktualizacji krytycznych, jak opisano w temacie Zapewnianie aktualności oprogramowania na komputerach z systemem Windows za pomocą aktualizacji w usłudze Microsoft IntuneResolution: Ensure that your software update policy enables installation of critical updates, as described in Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune

W przypadku urządzeń z systemem Windows niezarządzanych przez usługę MDM błędy zasad w pliku policyplatform.log mogą wynikać z innych niż domyślne ustawień w Kontroli konta użytkownika systemu Windows na urządzeniu.For non-MDM Windows devices, policy errors in the policyplatform.log file may be the result of non-default settings in the Windows User Account Control (UAC) on the device. Niektóre inne niż domyślne ustawienia funkcji Kontroli konta użytkownika mogą wpływać na instalacje klienta usługi Microsoft Intune i wykonywanie zasad.Some non-default UAC settings can affect Microsoft Intune client installations and policy execution.

Aby rozwiązać problemy z Kontrolą konta użytkownikaTo resolve UAC issues

 1. Wycofaj komputer w sposób opisany w temacie Wycofywanie danych i urządzeń z zarządzania usługi Microsoft Intune.Retire the computer, as described in Retire data and devices from Microsoft Intune management.

 2. Zaczekaj 20 minut na usunięcie oprogramowania klienckiego.Wait 20 minutes for the client software to be removed.

  Note

  Nie należy próbować usuwać klienta z poziomu opcji Programy i funkcje.Do not attempt to remove the client from Programs and Features.

 3. W menu start wpisz wartość Kontrola konta użytkownika, aby otworzyć ustawienia Kontroli konta użytkownika.On the start menu type UAC to open the User Account Control settings.

 4. Przesuń suwak powiadomień na ustawienie domyślne.Move the notification slider to the default setting.

Co zrobić, jeśli klient nie zostanie odinstalowany z poziomu konsoli administratora usługi Microsoft IntuneWhat to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console

Aby usunąć oprogramowanie klienckie za pomocą narzędzia wiersza polecenia usługi Microsoft IntuneTo remove the client software by using the Microsoft Intune command line tool

 1. Otwórz wiersz polecenia w trybie administratora.Open a command prompt in administrator mode.

 2. Przejdź do folderu %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common.Go to the folder %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common

 3. Uruchom następujące polecenie: ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntuneRun the following command ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntune

Kody błędów instalacji klientaClient installation error codes

W poniższej tabeli opisano kody błędów, które są wyświetlane w obszarze roboczym Alerty w przypadku niepowodzenia instalacji oprogramowania klienckiego.The following table describes error codes that are displayed in Alerts if client software installation fails. Zawiera ona sugestie dotyczące rozwiązywania problemów reprezentowanych przez poszczególne kody błędów.It includes suggestions for resolving the problem that is represented by each error code.

Kod błęduError code Możliwy problemPossible problem Sugerowane rozwiązanieSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 W zegarze na komputerze klienckim nie ustawiono prawidłowego czasu.The clock on the client computer is not set to the correct time. Upewnij się, że dla zegara i strefy czasowej na komputerze klienckim ustawiono prawidłową godzinę i strefę czasową.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B Nie można nawiązać połączenia z usługą Intune.Cannot connect to the Intune service. Sprawdź ustawienia serwera proxy klienta.Check the client proxy settings. Sprawdź, czy konfiguracja serwera proxy na komputerze klienckim jest obsługiwana przez usługę Intune i czy komputer kliencki ma dostęp do Internetu.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych konfiguracji serwera proxy, zobacz Zabezpieczanie komputerów z systemem Windows przy użyciu programu Endpoint Protection dla usługi Microsoft Intune.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x80CF402C0x80CF402C Nie można nawiązać połączenia z usługą Intune.Cannot connect to the Intune service. Sprawdź łączność sieciową.Check network connectivity. Sprawdź, czy komputer ma łączność sieciową.Verify the computer has network connectivity. Upewnij się, że jest podłączony kabel sieciowy lub że sieć bezprzewodowa jest włączona.Ensure the network cable is connected or wireless network is on.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Nie skonfigurowano ustawień serwera proxy w programie Internet Explorer i w systemie lokalnym.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. Sprawdź ustawienia serwera proxy klienta i upewnij się, że konfiguracja serwera proxy na komputerze klienckim jest obsługiwana przez usługę Intune i że komputer kliencki ma dostęp do Internetu.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych konfiguracji serwera proxy, zobacz Zabezpieczanie komputerów z systemem Windows przy użyciu programu Endpoint Protection dla usługi Microsoft Intune.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x800430010x80043001 Pakiet rejestracyjny jest nieaktualny.Enrollment package is out of date. Pobierz i zainstaluj bieżący pakiet oprogramowania klienckiego z poziomu obszaru roboczego Administrator .Download and install the current client software package from the Admin workspace. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie klienta komputera z systemem Windows przy użyciu usługi Microsoft Intune.For instructions, see the Install the Windows PC client with Microsoft Intune topic.
0x800430040x80043004 Subskrypcja nie istnieje lub jest wyłączona.Subscription does not exist, or is disabled. Sprawdź, czy Twoje konto i subskrypcja usługi Intune są nadal aktywne.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Aby wyświetlić ustawienia swojego konta, zaloguj się do niego w centrum administracyjnym usługi Office 365.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430020x80043002 Konto jest w trybie konserwacji.Account is in maintenance mode. Nie można zarejestrować nowych komputerów klienckich, gdy konto jest w trybie konserwacji.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. Aby wyświetlić ustawienia swojego konta, zaloguj się do niego w centrum administracyjnym usługi Office 365.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430030x80043003 Konto zostało usunięte.Account is deleted. Sprawdź, czy Twoje konto i subskrypcja usługi Intune są nadal aktywne.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Aby wyświetlić ustawienia Twojego konta, zaloguj się do niego.To view your account settings, sign in to your account.
0x800430050x80043005 Komputer kliencki został wycofany.The client computer is retired. Poczekaj kilka godzin, usuń wszelkie wcześniejsze wersje oprogramowania klienckiego z komputera, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation. Instrukcje znajdują się w powyższym temacie Co zrobić, jeśli klient nie zostanie odinstalowany z poziomu konsoli administratora usługi Microsoft Intune.For instructions, see What to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console, above.
0x800430060x80043006 Osiągnięto maksymalną liczbę licencji na stanowiska dozwoloną dla konta.The maximum number of seats allowed for the account is reached. Twoja organizacja musi zakupić dodatkowe licencje na stanowiska, aby można było zarejestrować więcej komputerów klienckich w usłudze.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x800430070x80043007 Nie można odnaleźć pliku certyfikatu w folderze programu instalacyjnego.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. Wyodrębnij wszystkie pliki przed rozpoczęciem instalacji.Extract all files before you start the installation. Nie zmieniaj nazw wyodrębnionych plików ani ich nie przenoś: wszystkie pliki muszą znajdować się w tym samym folderze — w przeciwnym razie instalacja się nie powiedzie.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie klienta komputera z systemem Windows przy użyciu usługi Microsoft Intune.For more information, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 Nie można zainstalować oprogramowania, ponieważ komputer kliencki oczekuje na ponowne uruchomienie.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Uruchom ponownie komputer, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 Na komputerze klienckim nie odnaleziono co najmniej jednego wymagania wstępnego dotyczącego instalacji oprogramowania klienckiego.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Upewnij się, że na komputerze klienckim są zainstalowane wszystkie wymagane aktualizacje, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań wstępnych dotyczących instalowania oprogramowania klienckiego, zobacz Wymagania usługi Microsoft Intune dotyczące infrastruktury sieciowej.For more information about prerequisites for installing the client software, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0x800430080x80043008 Nie można uruchomić usługi Microsoft Online Management Updates.Could not start the Microsoft Online Management Updates service. Skontaktuj się z pomocą techniczną zgodnie z opisem w temacie Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune.Contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x800430090x80043009 Komputer kliencki jest już zarejestrowany w usłudze.The client computer is already enrolled into the service. Aby móc ponownie zarejestrować komputer kliencki w usłudze, musisz go najpierw wycofać.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wycofywanie urządzeń z zarządzania usługi Microsoft Intune.For instructions, see Retire devices from Microsoft Intune management.
0x8004300A0x8004300A (Etap 21) Błąd występuje, gdy pakiet rejestracyjny został wdrożony na obiekcie zasad grupy, który ma zostać zainstalowany w zakresie użytkownika, a nie na poziomie komputera.(Stage 21) Error occurs when the enrollment package is deployed to the GPO to be installed at user scope and not machine scope. Upewnij się, że obiekt zasad grupy został poprawnie określony na poziomie komputera za pomocą narzędzia GPSI.Make sure the GPO is targeted correctly via GPSI at machine scope. Aby zapoznać się z wpisami na forum na ten temat, zobacz forum TechNet.To see forum postings on this subject, see this TechNet Forum.
0x8004300B0x8004300B Nie można uruchomić pakietu instalacyjnego oprogramowania klienckiego, ponieważ wersja systemu Windows uruchomiona na kliencie jest nieobsługiwana.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Usługa Intune nie obsługuje wersji systemu Windows uruchomionej na komputerze klienckim.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer. Aby wyświetlić listę obsługiwanych systemów operacyjnych, zobacz Wymagania usługi Microsoft Intune dotyczące infrastruktury sieciowej.For a list of supported operating systems, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0xAB20xAB2 Instalator Windows nie może uzyskać dostępu do środowiska wykonawczego VBScript w celu wykonania akcji niestandardowej.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. Przyczyną tego błędu jest próba wykonania akcji niestandardowej opartej na dołączanych dynamicznie bibliotekach (DLL).This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). Podczas rozwiązywania problemu z biblioteką DLL może być konieczne użycie narzędzi opisanych w artykule KB198038 z bazy wiedzy pomocy technicznej firmy Microsoft: Useful Tools for Package and Deployment Issues (Przydatne narzędzia w przypadku problemów z tworzeniem pakietów i wdrażaniem).When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x8004300f0x8004300f Nie można zainstalować oprogramowania, ponieważ jest już zainstalowany klient programu System Center Configuration Manager.The software cannot be installed because the System Center Configuration Manager client is already installed. Usuń klienta programu Configuration Manager, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Remove the Configuration Manager client and then retry the client software installation.
0x800430100x80043010 Nie można zainstalować oprogramowania, ponieważ jest już zainstalowany klient programu Open Mobile Alliance Device Management (OMADM).The software cannot be installed because the Open Mobile Alliance Device Management (OMADM) client is already installed. Wyrejestruj klienta programu OMADM, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Un-enroll the OMADM client and then retry the client software installation.

Jeśli problemy z instalacją występują nadal, skontaktuj się z pomocą techniczną zgodnie z opisem w temacie Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune.If installation problems persist, contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune. Przygotuj dziennik rejestracji komputerów klienckich (znajdujący się w pliku %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log i %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log) oraz dziennik usługi Windows Update (znajdujący się w pliku %windir%\windowsupdate.log) do przedstawienia inżynierom pomocy technicznej.Have the client computer enrollment log (located in %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log and %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log) and Windows Update log (%windir%\windowsupdate.log) available to show to support engineers.

Co zrobić, jeśli program Endpoint Protection nie został odinstalowany przed rozpoczęciem odinstalowywania klientaWhat to do if Endpoint Protection is not uninstalled when you uninstall the client

Czasami agent ochrony hosta (program Endpoint Protection) może pozostać na komputerze po uruchomieniu powyższych poleceń.Sometimes the Host Protection (Endpoint Protection) agent may be left after you run the above commands. Jeśli tak się stanie, należy uruchomić to polecenie z wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:If that happens, run this command from an elevated prompt:

```
"C:\Program Files\Managed Defender\Setup.exe" /x /q /s
```

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.