Rozwiązywanie problemów dotyczących rejestrowania urządzeń w usłudze IntuneTroubleshoot device enrollment in Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat zawiera sugestie dotyczące rozwiązywania problemów z rejestracją urządzenia.This topic provides suggestions for troubleshooting device enrollment issues. Jeśli te informacje nie pomogą rozwiązać problemu, zobacz How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune), aby znaleźć więcej sposobów uzyskania pomocy.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Początkowe kroki rozwiązywania problemówInitial troubleshooting steps

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów sprawdź, czy usługa Intune została prawidłowo skonfigurowana w celu umożliwienia rejestracji.Before you begin troubleshooting, check to make sure that you've configured Intune properly to enable enrollment. O tych wymaganiach dotyczących konfiguracji można przeczytać w następujących tematach:You can read about those configuration requirements in:

Można również upewnić się, czy data i godzina są prawidłowo ustawione na urządzeniu użytkownika:You can also make sure that the time and date on the user's device are set correctly:

 1. Uruchom urządzenie ponownie.Restart the device.
 2. Upewnij się, że data i godzina są w przybliżeniu ustawione zgodnie ze standardami GMT (+ lub - 12 godzin) względem strefy czasowej użytkownika końcowego.Make sure that the time and date are set close to GMT standards (+ or - 12 hours) relative to the end user's time zone.
 3. Odinstaluj i zainstaluj ponownie Portal firmy w usłudze Intune (jeśli dotyczy).Uninstall and reinstall the Intune company portal (if applicable).

Użytkownicy urządzenia zarządzanego mogą zbierać dzienniki rejestracji i dzienniki diagnostyczne, z którymi możesz się zapoznać.Your managed device users can collect enrollment and diagnostic logs for you to review. Instrukcje użytkownika dotyczące zbierania tych dzienników przedstawiono w następujących tematach:User instructions for collecting logs are provided in:

Ogólne problemy dotyczące rejestrowaniaGeneral enrollment issues

Te problemy mogą wystąpić na wszystkich platformach urządzeń.These issues may occur on all device platforms.

Osiągnięto limit urządzeńDevice cap reached

Problem: podczas rejestracji urządzenia występuje błąd, na przykład Portal firmy jest tymczasowo niedostępny na urządzeniu z systemem iOS, a dziennik DMPdownloader.log programu Configuration Manager zawiera błąd DeviceCapReached.Issue: A user receives an error on their device during enrollment, such as a Company Portal Temporarily Unavailable error on an iOS device, and the DMPdownloader.log on Configuration Manager contains the error DeviceCapReached.

Rozwiązanie:Resolution:

Sprawdzanie liczby zarejestrowanych i dozwolonych urządzeńCheck number of devices enrolled and allowed

 1. W portalu administracyjnym usługi Intune sprawdź, czy użytkownikowi nie przypisano więcej niż 15 urządzeń (dozwolona maksymalna liczba).Validate in the Intune admin portal that the user has no more than the allowable maximum of 15 devices assigned.

 2. W obszarze Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Reguły rejestracji w konsoli administracyjnej usługi Intune sprawdź, czy opcja Limit rejestracji urządzeń została ustawiona na wartość 15.Under Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules in the Intune admin console, check that the Device enrollment limit is set to 15.

Administratorzy mogą usuwać urządzenia w portalu usługi Azure Active Directory.Administrators can delete devices in the Azure Active Directory portal.

Aby usunąć urządzenia w portalu usługi Azure Active DirectoryTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Przejdź do witryny http://aka.ms/accessaad lub wybierz pozycję Administrator > Azure AD w witrynie https://portal.office.com.Browse to http://aka.ms/accessaad or choose Admin > Azure AD from https://portal.office.com.

 2. Zaloguj się za pomocą identyfikatora organizacji, korzystając z linku w lewej części strony.Log in with your Org ID using the link on the left side of the page.

 3. Jeśli nie masz jeszcze tego identyfikatora, utwórz subskrypcję Azure, korzystając z linku do subskrypcji Zarejestruj bezpłatnie konto w usłudze Azure Active Directory.If you don't already have one, create an Azure subscription by choosing the Register your free Azure Active Directory subscription link. Jeśli masz płatne konto, ta operacja nie powinna wymagać uiszczenia płatności ani podania danych karty kredytowej.If you have a paid account, you shouldn't need to use a credit card or payment.

 4. Wybierz pozycję Active Directory , a następnie wybierz organizację.Select Active Directory and then select your organization.

 5. Wybierz kartę Użytkownicy .Select the Users tab.

 6. Wybierz użytkownika, którego urządzenia chcesz usunąć.Select the user whose devices you want to delete.

 7. Wybierz pozycję Urządzenia.Choose Devices.

 8. Usuń urządzenia zgodnie z potrzebami, na przykład takie, które nie są już w użyciu lub zawierają niedokładne definicje.Remove devices as appropriate, such as those that are no longer in use, or those that have inaccurate definitions.

Note

Stosowania limitu rejestracji urządzeń można uniknąć, używając konta menedżera rejestracji urządzeń zgodnie z opisem w temacie Rejestrowanie urządzeń należących do firmy przy użyciu menedżera rejestracji urządzeń w usłudze Microsoft Intune.You can avoid the device enrollment cap by using Device Enrollment Manager account, as described in Enroll corporate-owned devices with the Device Enrollment Manager in Microsoft Intune.

Konto użytkownika, które jest dodawane do konta Menedżerowie rejestracji urządzeń, nie będzie mogło zostać użyte do ukończenia procesu rejestrowania, jeśli dla danych logowania tego użytkownika zostaną wymuszone zasady dostępu warunkowego.A user account that is added to Device Enrollment Managers account will not be able to complete enrollment when Conditional Access policy is enforced for that specific user login.

Portal firmy jest tymczasowo niedostępnyCompany Portal Temporarily Unavailable

Problem: na urządzeniu występuje błąd Portal firmy jest tymczasowo niedostępny.Issue: Users receive a Company Portal Temporarily Unavailable error on their device.

Rozwiązanie:Resolution:

 1. Usuń aplikację Portal firmy dla usługi Intune z urządzenia.Remove the Intune Company Portal app from the device.

 2. Na urządzeniu otwórz przeglądarkę, przejdź do witryny https://portal.manage.microsoft.comi spróbuj zalogować użytkownika.On the device, open the browser, browse to https://portal.manage.microsoft.com, and attempt a user login.

 3. Jeśli użytkownik nie może się zalogować, niech spróbuje skorzystać z innej sieci.If the user fails to log in, have her try another network.

 4. Jeśli ten sposób również zawiedzie, sprawdź, czy poświadczenia użytkownika zostały prawidłowo zsynchronizowane z usługą Azure Active Directory.If that fails, validate that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory.

 5. Jeśli logowanie użytkownika przebiegnie pomyślnie, na urządzeniu z systemem iOS zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aplikacji Portal firmy dla usługi Intune i zarejestrowanie.If the user successfully logs in, an iOS device will prompt you to install the Intune Company Portal app and enroll. Na urządzeniu z systemem Android należy ręcznie zainstalować aplikację Portal firmy dla usługi Intune, po czym będzie można ponowić próbę rejestracji.On an Android device, you will need to manually install the Intune Company Portal app, after which you can retry enrolling.

Niezdefiniowany urząd MDMMDM authority not defined

Problem: występuje błąd Nie zdefiniowano urzędu MDM.Issue: A user receives an MDM authority not defined error.

Rozwiązanie:Resolution:

 1. Sprawdź, czy urząd MDM został odpowiednio ustawiony dla używanego typu usługi Intune (dla usługi Intune, Office 365 lub usługi Intune z programem System Center Configuration Manager).Verify that the MDM Authority has been set appropriately for the type of Intune service you are using (that is, Intune, Office 365, or System Center Configuration Manager with Intune. W przypadku usługi Intune urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi jest ustawiany w obszarze Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi.For Intune, the MDM Authority is set in Admin > Mobile Device Management. W przypadku programu Configuration Manager z usługą Intune jest on ustawiany podczas konfigurowania łącznika usługi Intune, a w usłudze Office 365 służy do tego ustawienie Urządzenia przenośne.For Configuration Manager with Intune, you set it when configuring the Intune connector, and in Office 365, it's a setting Mobile Devices.

  Note

  W programie Configuration Manager w wersji 1610 lub nowszej i w usłudze Microsoft Intune w wersji 1705 można zmienić urząd certyfikacji MDM bez konieczności kontaktowania się Pomocą techniczną firmy Microsoft oraz wyrejestrowywania i ponownego rejestrowania istniejących urządzeń zarządzanych.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Co należy zrobić, jeśli wybrano błędne ustawienie urzędu MDM.For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

 2. Upewnij się, że poświadczenia użytkownika zostały prawidłowo zsynchronizowane z usługą Azure Active Directory. W tym celu sprawdź, czy nazwa UPN użytkownika odpowiada informacjom z usługi Active Directory w portalu Office 365.Verify that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory by checking that the user's UPN matches the Active Directory information in the Office 365 portal. Jeśli nazwa UPN jest niezgodna z informacjami z usługi Active Directory:If the UPN does not match the Active Directory information:

  1. Wyłącz narzędzie DirSync na serwerze lokalnym.Turn off DirSync on the local server.

  2. Usuń niezgodnego użytkownika z listy użytkowników w portalu konta usługi Intune .Delete the mismatched user from the Intune Account Portal user list.

  3. Poczekaj około jednej godziny, aby umożliwić usunięcie nieprawidłowych danych z usługi Azure.Wait about one hour to allow the Azure service to remove the incorrect data.

  4. Włącz ponownie narzędzie DirSync i sprawdź, czy użytkownik jest teraz prawidłowo synchronizowany.Turn on DirSync again and check if the user is now synced properly.

 3. W przypadku gdy używasz usługi Intune z programem System Center Configuration Manager, sprawdź, czy użytkownik ma prawidłowy identyfikator użytkownika chmury:In a scenario where you are using System Center Configuration Manager with Intune, verify that the user has a valid Cloud User ID:

  1. Otwórz program SQL Management Studio.Open SQL Management Studio.

  2. Nawiąż połączenie z odpowiednią bazą danych.Connect to the appropriate DB.

  3. Otwórz folder baz danych i znajdź, a następnie otwórz folder CM_DBName, gdzie DBName to nazwa bazy danych klienta.Open the databases folder and find and open the CM_DBName folder, where DBName is the name of the customer database.

  4. U góry wybierz pozycję Nowa kwerenda i wykonaj następujące zapytania:At the top, choose New Query and execute the following queries:

   • Aby wyświetlić wszystkich użytkowników: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]To see all users: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]

   • Aby wyświetlić konkretnych użytkowników, użyj następującego zapytania, gdzie %testuser1% reprezentuje nazwę username@domain.com dla użytkownika, którego chcesz wyszukać: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'To see Specific Users, use the following query, where %testuser1% represents username@domain.com for the user you want to look up: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'

   Po zapisaniu zapytania wybierz pozycję !Wykonaj.After writing the query choose !Execute. Po zwróceniu wyników poszukaj identyfikatora użytkownika chmury.Once the results have been returned, look for the clouduser ID. Jeśli identyfikator nie zostanie znaleziony, oznacza to, że użytkownik nie ma licencji na korzystanie z usługi Intune.If no ID is found, the user isn't licensed to use Intune.

Nie można utworzyć zasad lub zarejestrować urządzeń, jeśli nazwa firmy zawiera znaki specjalne.Unable to create policy or enroll devices if the company name contains special characters

Problem: Nie można utworzyć zasad lub zarejestrować urządzeń.Issue: You can't create policy or enroll devices.

Rozwiązanie: W centrum administracyjnym usługi Office 365 usuń znaki specjalne z nazwy firmy i zapisz informacje o firmie.Resolution: In the Office 365 admin center, remove the special characters from the company name and save the company information.

Nie można zalogować się lub zarejestrować urządzeń w przypadku posiadania wielu zweryfikowanych domenUnable to log in or enroll devices when you have multiple verified domains

Problem: Po dodaniu drugiej zweryfikowanej domeny do usług ADFS możliwe, że użytkownicy z sufiksem nazwy głównej użytkownika (UPN) drugiej domeny nie będą mogli zalogować się do portali lub rejestrować urządzeń.Issue: When you add a second verified domain to your ADFS, users with the user principal name (UPN) suffix of the second domain may not be able to log into the portals or enroll devices.

Rozwiązanie: W przypadku klientów usługi Microsoft Office 365 korzystających z funkcji logowania jednokrotnego (SSO) przy użyciu usług AD FS 2.0 i mających wiele domen najwyższego poziomu dla sufiksów nazw głównych użytkowników (UPN) w organizacji (na przykład @contoso.com lub @fabrikam.com) wymagane jest wdrożenie oddzielnego wystąpienia usługi federacyjnej AD FS 2.0 na każdy sufiks.Resolution: Microsoft Office 365 customers who use single sign-on (SSO) through AD FS 2.0 and have multiple top level domains for users' UPN suffixes within their organization (for example, @contoso.com or @fabrikam.com) are required to deploy a separate instance of the AD FS 2.0 Federation Service for each suffix. Obecnie dostępny jest zbiorczy pakiet aktualizacji dla usług AD FS 2.0 działający w połączeniu z przełącznikiem SupportMultipleDomain w celu włączenia obsługi tego scenariusza przez serwer usług AD FS bez konieczności dodawania dodatkowych serwerów usługi AD FS 2.0.There is now a rollup for AD FS 2.0 that works in conjunction with the SupportMultipleDomain switch to enable the AD FS server to support this scenario without requiring additional AD FS 2.0 servers. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten blog.See this blog for more information.

Problemy z systemem androidAndroid issues

Błędy rejestracji w systemie AndroidAndroid enrollment errors

Poniższa tabela zawiera listę błędów, które użytkownicy końcowi mogą napotkać podczas rejestrowania urządzeń z systemem Android w usłudze Intune.The following table lists errors that end users might see while enrolling Android devices in Intune.

Komunikat o błędzieError message ProblemIssue RozwiązanieResolution
Administrator IT musi przypisać licencję w celu udzielenia praw dostępuIT admin needs to assign license for access
Administrator IT nie nadał Ci praw dostępu do korzystania z tej aplikacji.Your IT admin has not given you access to use this app. Uzyskaj pomoc od administratora IT lub spróbuj ponownie później.Please get help from your IT admin or try again later.
Nie można zarejestrować urządzenia, ponieważ konto użytkownika nie ma potrzebnej licencji.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Aby umożliwić użytkownikom rejestrowanie urządzeń, należy przypisać im wymaganą licencję.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Ten komunikat oznacza, że użytkownik ma niewłaściwy typ licencji dla wyznaczonego źródła zarządzania urządzeniami przenośnymi.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Ten błąd wystąpi, jeśli na przykład jako źródło zarządzania urządzeniami przenośnymi zostanie wyznaczona usługa Intune, a użytkownik będzie korzystać z licencji programu System Center 2012 R2 Configuration Manager.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

Zobacz informacje na temat przypisywania licencji usługi Intune do kont użytkowników.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.
Administrator IT musi ustawić urząd MDMIT admin needs to set MDM authority
Wygląda na to, że administrator IT nie ustawił urzędu MDM.Looks like your IT admin has not set an MDM authority. Uzyskaj pomoc od administratora IT lub spróbuj ponownie później.Please get help from your IT admin or try again later.
Nie określono urzędu zarządzania urządzeniami przenośnymi.The mobile device management authority has not been defined. Nie wyznaczono źródła zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze Intune.The mobile device management authority has not been designated in Intune. Zobacz informacje na temat ustawiania urzędu zarządzania urządzeniami mobilnymi.See information about how to set the mobile device management authority.

Nie można zaewidencjonować urządzeń w usłudze Intune — w konsoli administracyjnej usługi Intune stan urządzeń jest wyświetlany jako „W niedobrej kondycji”Devices fail to check in with the Intune service and display as "Unhealthy" in the Intune admin console

Problem: zaewidencjonowywanie niektórych urządzeń firmy Samsung z systemem Android w wersji 4.4.x i 5.x przy użyciu usługi Intune może zostać zatrzymane.Issue: Some Samsung devices that are running Android versions 4.4.x and 5.x might stop checking in with the Intune service. Jeśli nie można zaewidencjonować urządzeń:If devices don't check in:

 • Nie otrzymują one zasad, aplikacji ani poleceń zdalnych z usługi Intune.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • W konsoli administracyjnej ich stan jest wyświetlany jako W niedobrej kondycji.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • Użytkownicy chronieni przez zasady dostępu warunkowego mogą utracić dostęp do zasobów firmowych.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

Firma Samsung potwierdziła, że oprogramowanie Samsung Smart Menedżer dostarczane na niektórych urządzeniach Samsung może powodować dezaktywowanie aplikacji Portal firmy w usłudze Intune oraz jej składników.Samsung has confirmed that the Samsung Smart Manager software, which ships on certain Samsung devices, can deactivate the Intune Company Portal and its components. Zdezaktywowanej aplikacji Portal firmy nie można uruchomić w tle, co uniemożliwia nawiązywanie kontaktu z usługą Intune.When Company Portal is in a deactivated state, it can't run in the background and therefore can't contact the Intune service.

Rozwiązanie 1:Resolution #1:

Poproś użytkowników o ręczne uruchomienie aplikacji Portal firmy.Tell your users to start the Company Portal app manually. Po ponownym uruchomieniu aplikacji urządzenie jest zaewidencjonowywane przy użyciu usługi Intune.Once the app restarts, the device checks in with the Intune service.

Important

Ręczne otwieranie aplikacji Portal firmy to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ oprogramowanie Samsung Smart Menedżer może spowodować ponowne dezaktywowanie aplikacji Portal firmy.Opening the Company Portal app manually is a temporary solution, because Samsung Smart Manager may deactivate the Company Portal app again.

Rozwiązanie 2:Resolution #2:

Poproś użytkowników, aby spróbowali uaktualnić do systemu Android do wersji 6.0.Tell your users to try upgrading to Android 6.0. Problem z dezaktywacją nie występuje na urządzeniach z systemem Android 6.0.The deactivation issue doesn't occur on Android 6.0 devices. Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, użytkownicy mogą przejść kolejno do pozycji Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Pobierz aktualizacje ręcznie i postępować zgodnie z monitami wyświetlanymi w urządzeniu.To check if an update is available, users can go to Settings > About device > Download updates manually, and follow the prompts on the device.

Rozwiązanie 3:Resolution #3:

Jeśli rozwiązanie 2 nie działa, poproś użytkowników o wykonanie poniższych kroków w celu wykluczenia aplikacji Portal firmy z oprogramowania Smart Menedżer:If Resolution #2 doesn't work, have your users follow these steps to make Smart Manager exclude the Company Portal app:

 1. Uruchom aplikację Smart Menedżer w urządzeniu.Launch the Smart Manager app on the device.

  Wybieranie ikony Smart Menedżer w urządzeniu

 2. Wybierz kafelek Bateria.Choose the Battery tile.

  Wybieranie kafelka Bateria

 3. W obszarze Oszczędzanie energii dla aplikacji lub Optymalizacja aplikacji wybierz pozycję Szczegóły.Under App power saving or App optimization, select Detail.

  Wybieranie pozycji Szczegóły w obszarze Oszczędzanie energii dla aplikacji lub Optymalizacja aplikacji

 4. Z listy aplikacji wybierz pozycję Portal firmy.Choose Company Portal from the list of apps.

  Wybieranie pozycji Portal firmy z listy aplikacji

 5. Wybierz pozycję Wyłączono.Choose Turned off.

  Wybieranie pozycji Wyłączono w oknie dialogowym Optymalizacja aplikacji

 6. W obszarze Oszczędzanie energii dla aplikacji lub Optymalizacja aplikacji sprawdź, czy aplikacja Portal firmy została wyłączona.Under App power saving or App optimization, confirm that Company Portal is turned off.

  Sprawdzanie, czy aplikacja Portal firmy została wyłączona

Instalacja profilu nie powiodła sięProfile installation failed

Problem: Na urządzeniu z systemem Android wystąpił błąd Instalacja profilu nie powiodła się.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an Android device.

Rozwiązanie:Resolution:

 1. Upewnij się, że użytkownikowi przypisano odpowiednią licencję dla używanej wersji usługi Intune.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Sprawdź, czy urządzenie nie zostało już zarejestrowane za pomocą innego dostawcy MDM lub czy nie zainstalowano już dla niego profilu zarządzania.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. Upewnij się, że domyślną przeglądarką w systemie jest program Chrome dla systemu Android oraz że pliki cookie są włączone.Confirm that Chrome for Android is the default browser and that cookies are enabled.

Problemy z certyfikatami systemu AndroidAndroid certificate issues

Problem: użytkownicy otrzymują następujący komunikat na urządzeniu: Nie możesz się zalogować, ponieważ urządzenie nie ma wymaganego certyfikatu.Issue: Users receive the following message on their device: You cannot sign in because your device is missing a required certificate.

Rozwiązanie 1:Resolution 1:

Użytkownik może mieć możliwość pobrania brakującego certyfikatu przez wykonanie instrukcji podanych w temacie Brak wymaganego certyfikatu urządzenia.The user might be able to retrieve the missing certificate by following the instructions in Your device is missing a required certificate. Jeśli błąd będzie się powtarzać, spróbuj zastosować rozwiązanie 2.If the error persists, try Resolution 2.

Rozwiązanie 2:Resolution 2:

Jeśli użytkownicy nadal widzą błąd braku certyfikatu po wprowadzeniu poświadczeń firmowych i przekierowaniu w celu obsługi logowania federacyjnego, być może brakuje pośredniego certyfikatu z serwera usług Active Directory Federation Services (AD FS).If users still see the missing certificate error after entering their corporate credentials and getting redirected for federated login, an intermediate certificate may be missing from your Active Directory Federation Services (AD FS) server.

Błąd certyfikatu występuje, ponieważ urządzenia z systemem Android wymagają, by do powitania serwera SSL były dołączone certyfikaty pośrednie.The certificate error occurs because Android devices require intermediate certificates to be included in an SSL Server hello. Obecnie domyślna instalacja serwera usług AD FS lub serwera proxy WAP usług AD FS powoduje wysłanie tylko certyfikatu SSL usług AD FS w odpowiedzi na powitanie klienta SSL.Currently, a default AD FS server or WAP - AD FS Proxy server installation sends only the AD FS service SSL certificate in the SSL server hello response to an SSL Client hello.

Aby rozwiązać ten problem, zaimportuj certyfikaty do certyfikatów osobistych komputerów na serwerze usług AD FS lub serwerach proxy w następujący sposób:To fix the issue, import the certificates into the Computers Personal Certificates on the AD FS server or proxies as follows:

 1. Na serwerach usług ADFS i serwerach proxy kliknij prawym przyciskiem myszy pozycje Start > Uruchom > certlm.msc.On the ADFS and proxy servers, right-click Start > Run > certlm.msc. Spowoduje to uruchomienie konsoli zarządzania certyfikatami komputera lokalnego.This launches the Local Machine Certificate Management Console.
 2. Rozwiń węzeł Osobiste i wybierz pozycję Certyfikaty.Expand Personal and choose Certificates.
 3. Znajdź certyfikat dla komunikacji usług AD FS (certyfikat z podpisem publicznym), a następnie kliknij go dwukrotnie, aby wyświetlić jego właściwości.Find the certificate for your AD FS service communication (a publicly signed certificate), and double-click to view its properties.
 4. Wybierz kartę Ścieżka certyfikacji, aby wyświetlić certyfikaty nadrzędne tego certyfikatu.Choose the Certification Path tab to see the certificate’s parent certificate/s.
 5. Dla każdego certyfikatu nadrzędnego zaznacz opcję Wyświetl certyfikat.On each parent certificate, choose View Certificate.
 6. Wybierz kartę Szczegóły, a następnie pozycję Kopiuj do pliku….Choose the Details tab > Copy to file….
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby wyeksportować lub zapisać klucz publiczny certyfikatu nadrzędnego do żądanej lokalizacji pliku.Follow the wizard prompts to export or save the public key of the parent certificate to the desired file location.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycje Certyfikaty > Wszystkie zadania > Importuj.Right-click Certificates > All Tasks > Import.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zaimportować certyfikaty nadrzędne do katalogu Komputer lokalny\Osobiste\Certyfikaty.Follow the wizard prompts to import the parent certificate(s) to Local Computer\Personal\Certificates.
 10. Uruchom ponownie serwery usług AD FS.Restart the AD FS servers.
 11. Powtórz powyższe kroki na wszystkich serwerach usług AD FS i serwerach proxy.Repeat the above steps on all of your AD FS and proxy servers.

W celu sprawdzenia, czy zainstalowano odpowiedni certyfikat, można użyć narzędzia diagnostycznego dostępnego w witrynie https://www.digicert.com/help/.To verify a proper certificate installation, you can use the diagnostics tool available on https://www.digicert.com/help/. W polu Adres serwera wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny serwera usług AD FS (IE: sts.contoso.com) i kliknij przycisk Sprawdź serwer.In the Server Address box, enter your ADFS server’s FQDN (IE: sts.contso.com) and click Check Server.

Aby sprawdzić, czy certyfikat jest zainstalowany prawidłowo:To validate that the certificate installed correctly:

Następujące kroki opisują jedną z wielu metod i narzędzi umożliwiających sprawdzenie poprawności instalacji certyfikatu.The follow steps describe just one of many methods and tools that you can use to validate that the certificate installed correctly.

 1. Przejdź do bezpłatnego narzędzia Digicert.Go to the free Digicert tool.
 2. Wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny serwera usług AD FS (np. sts.contoso.com), a następnie wybierz pozycję SPRAWDŹ SERWER.Enter your AD FS server’s fully qualified domain name (e.g., sts.contoso.com) and select CHECK SERVER.

Jeśli certyfikat serwera jest zainstalowany poprawnie, w wynikach zostaną wyświetlone wszystkie znaczniki wyboru.If the Server certificate is installed correctly, you see all check marks in the results. Jeśli powyższy problem występuje nadal, zobaczysz czerwony symbol X w sekcjach raportu „Certificate Name Matches” (Zgodne nazwy certyfikatu) i „SSL Certificate is correctly Installed” (Certyfikat SSL jest zainstalowany poprawnie).If the problem above exists, you see a red X in the "Certificate Name Matches" and the “SSL Certificate is correctly Installed” sections of the report.

Problemy z systemem iOSiOS issues

Błędy rejestracji urządzeń z systemem iOSiOS enrollment errors

Poniższa tabela zawiera listę błędów, które użytkownicy końcowi mogą napotkać podczas rejestrowania urządzeń z systemem iOS w usłudze Intune.The following table lists errors that end users might see while enrolling iOS devices in Intune.

Komunikat o błędzieError message ProblemIssue RozwiązanieResolution
NoEnrollmentPolicyNoEnrollmentPolicy Nie znaleziono zasad rejestracjiNo enrollment policy found Sprawdź, czy skonfigurowane zostały wszystkie wymagania wstępne rejestracji, takie jak certyfikat usługi Apple Push Notification Service (APNs), i czy opcja „iOS jako platforma” jest włączona.Check that all enrollment prerequisites, like the Apple Push Notification Service (APNs) certificate, have been set up and that "iOS as a platform" is enabled. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Konfigurowanie zarządzania systemem iOS i komputerami Mac.For instructions, see Set up iOS and Mac device management.
DeviceCapReachedDeviceCapReached Zarejestrowano już zbyt wiele urządzeń przenośnych.Too many mobile devices are enrolled already. Aby można było zarejestrować kolejne urządzenie przenośne, użytkownik musi usunąć jedno z obecnie zarejestrowanych urządzeń przenośnych z Portalu firmy.The user must remove one of his or her currently enrolled mobile devices from the Company Portal before enrolling another. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi odpowiedniego typu urządzenia: Android, iOS lub Windows.See the instructions for the type of device you're using: Android, iOS, Windows.
APNSCertificateNotValidAPNSCertificateNotValid Występuje problem z certyfikatem umożliwiającym komunikację urządzenia przenośnego z siecią firmową.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Usługa Apple Push Notification Service (APNs) udostępnia kanał dostępu do zarejestrowanych urządzeń z systemem iOS.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. Jeśli nie wykonano procedury uzyskiwania certyfikatu usługi APNs lub certyfikat usługi APNs wygasł, próby rejestracji zakończą się niepowodzeniem oraz zostanie wyświetlony ten komunikat.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

Przejrzyj informacje na temat sposobu konfigurowania użytkowników w sekcjach Synchronizacja usługi Active Directory i dodawanie użytkowników do usługi Intune oraz Organizowanie użytkowników i urządzeń.Review the information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
AccountNotOnboardedAccountNotOnboarded Występuje problem z certyfikatem umożliwiającym komunikację urządzenia przenośnego z siecią firmową.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Usługa Apple Push Notification Service (APNs) udostępnia kanał dostępu do zarejestrowanych urządzeń z systemem iOS.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. Jeśli nie wykonano procedury uzyskiwania certyfikatu usługi APNs lub certyfikat usługi APNs wygasł, próby rejestracji zakończą się niepowodzeniem oraz zostanie wyświetlony ten komunikat.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zarządzania systemem iOS i komputerami Mac przez usługę Microsoft Intune.For more information, review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune.
DeviceTypeNotSupportedDeviceTypeNotSupported Prawdopodobnie użytkownik wykonał próbę zarejestrowania urządzenia z systemem innymi niż iOS.The user might have tried to enroll using a non-iOS device. Typ urządzenia przenośnego, które próbujesz zarejestrować, nie jest obsługiwany.The mobile device type that you are trying to enroll is not supported.

Upewnij się, że na urządzeniu działa system iOS w wersji 8.0 lub nowszej.Confirm that device is running iOS version 8.0 or later.

Upewnij się, że na urządzeniu użytkownika działa system iOS w wersji 8.0 lub nowszej.Ensure that your user's device is running iOS version 8.0 or later.
UserLicenseTypeInvalidUserLicenseTypeInvalid Nie można zarejestrować urządzenia, ponieważ konto użytkownika nie należy jeszcze do wymaganej grupy użytkowników.The device cannot be enrolled because the user's account is not yet a member of a required user group.

Aby użytkownicy mogli rejestrować urządzenia, muszą należeć do odpowiedniej grupy użytkowników.Before users can enroll their devices, they must be members of the right user group. Ten komunikat oznacza, że użytkownik ma niewłaściwy typ licencji dla wyznaczonego źródła zarządzania urządzeniami przenośnymi.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Ten błąd wystąpi, jeśli na przykład jako źródło zarządzania urządzeniami przenośnymi zostanie wyznaczona usługa Intune, a użytkownik będzie korzystać z licencji programu System Center 2012 R2 Configuration Manager.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

Więcej informacji zawierają następujące sekcje:Review the following for more information:

Zobacz Konfigurowanie zarządzania systemem iOS i komputerami Mac przez usługę Microsoft Intune, a także informacje o sposobie konfigurowania użytkowników w temacie Synchronizacja usługi Active Directory i dodawanie użytkowników do usługi Intune oraz Organizowanie użytkowników i urządzeń.Review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune and information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
MdmAuthorityNotDefinedMdmAuthorityNotDefined Nie określono urzędu zarządzania urządzeniami przenośnymi.The mobile device management authority has not been defined.

Nie wyznaczono źródła zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze Intune.The mobile device management authority has not been designated in Intune.

Zapoznaj się z pozycją 1 w sekcji „Krok 6. Rejestrowanie urządzeń przenośnych i instalowanie aplikacji” w temacie Rozpoczynanie pracy z 30-dniową wersją próbną usługi Microsoft Intune.Review item #1 in the "Step 6: Enroll mobile devices and install an app" section in Get started with a 30-day trial of Microsoft Intune.

Urządzenia są nieaktywne lub nie jest możliwe nawiązanie łączności między nimi a konsolą administracyjnąDevices are inactive or the admin console cannot communicate with them

Problem: urządzenia z systemem iOS nie są ewidencjonowane przy użyciu usługi Intune.Issue: iOS devices aren’t checking in with the Intune service. Urządzenia muszą być okresowo zaewidencjonowane w celu umożliwienia im dalszego dostępu do chronionych zasobów firmy.Devices must check in periodically with the service to maintain access to protected corporate resources. Jeśli nie można zaewidencjonować urządzeń:If devices don’t check in:

 • Nie otrzymują one zasad, aplikacji ani poleceń zdalnych z usługi Intune.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • W konsoli administracyjnej ich stan jest wyświetlany jako W niedobrej kondycji.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • Użytkownicy chronieni przez zasady dostępu warunkowego mogą utracić dostęp do zasobów firmowych.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

Rozwiązanie: podaj użytkownikom końcowym następujące rozwiązania, aby pomóc im odzyskać dostęp do zasobów firmy.Resolution: Share the following resolutions with your end users to help them regain access to corporate resources.

Po uruchomieniu w systemie iOS aplikacja Portal firmy sprawdza, czy urządzenie użytkownika nie utraciło łączności z usługą Intune.When users start the iOS Company Portal app, it can tell if their device has lost contact with Intune. Jeśli aplikacja wykryje brak połączenia, automatycznie podejmie próbę synchronizacji z usługą Intune w celu ponownego nawiązania połączenia, czemu będzie towarzyszyć powiadomienie Trwa próba wykonania synchronizacji...If it detects that there is no contact, it automatically tries to sync with Intune to reconnect, and users will see the Trying to sync… widoczne dla użytkowników.inline notification.

Powiadomienie o trwającej próbie wykonania synchronizacji

Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, zobaczysz w aplikacji Portal firmy w systemie iOS powiadomienie Synchronizacja powiodła się wskazujące, że urządzenie jest w prawidłowym stanie.If the sync is successful, you see a Sync successful inline notification in the iOS Company Portal app, indicating that your device is in a healthy state.

Powiadomienie informujące, że synchronizacja powiodła się

Jeśli synchronizacja nie powiedzie się, użytkownicy zobaczą w aplikacji Portal firmy w systemie iOS powiadomienie o treści Nie można zsynchronizować.If the sync is unsuccessful, users see an Unable to sync inline notification in the iOS Company Portal app.

Powiadomienie o nieudanej próbie synchronizacji

Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy muszą użyć przycisku Konfiguruj znajdującego się na prawo od powiadomienia Nie można zsynchronizować.To fix the issue, users must select the Set up button, which is to the right of the Unable to sync notification. Przycisk Konfiguruj umożliwia przejście do ekranu przepływu Konfiguracja dostępu do zasobów firmy. Postępując zgodnie z monitami wyświetlanymi na tej stronie, można zarejestrować swoje urządzenie.The Set up button takes users to the Company Access Setup flow screen, where they can follow the prompts to enroll their device.

Ekran Konfiguracja dostępu do zasobów firmy

Po zarejestrowaniu urządzenie powraca do stanu prawidłowego i odzyskuje dostęp do zasobów firmy.Once enrolled, the devices return to a healthy state and regain access to company resources.

Sprawdzanie, czy usługa WS-Trust 1.3 jest włączonaVerify WS-Trust 1.3 is enabled

Problem Nie można zarejestrować urządzeń z systemem iOS objętych programem Device Enrollment Program (DEP)Issue Device Enrollment Program (DEP) iOS devices cannot be enrolled

Rejestrowanie urządzeń objętych programem Device Enrollment Program z koligacją użytkownika wymaga nazwy użytkownika/mieszanego punktu końcowego protokołu WS-Trust 1.3/, aby było możliwe żądanie tokenu użytkownika.Enrolling Device Enrollment Program devices with user affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint to be enabled to request user tokens. Usługa Active Directory domyślnie włącza ten punkt końcowy.Active Directory enables this endpoint by default. Punktu końcowego trust/13/UsernameMixed należy szukać na liście dopuszczonych punktów końcowych dostępnej za pośrednictwem polecenia cmdlet programu PowerShell Get-AdfsEndpoint.You get a list of enabled endpoints by using the Get-AdfsEndpoint PowerShell cmdlet and looking for the trust/13/UsernameMixed endpoint. Przykład:For example:

 Get-AdfsEndpoint -AddressPath “/adfs/services/trust/13/UsernameMixed”

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji polecenia Get-AdfsEndpoint.For more information, see Get-AdfsEndpoint documentation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczania Usług federacyjnych Active Directory.For more information, see Best practices for securing Active Directory Federation Services. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w określeniu, czy punkt końcowy WS-Trust 1.3 Username/Mixed jest włączony u Twojego dostawcy federacyjnego tożsamości, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, jeśli korzystasz z usługi AD FS, lub z dostawcą tożsamości innej firmy.If you need additional assistance in determining if WS-Trust 1.3 Username/Mixed is enabled in your identity federation provider, please contact Microsoft Support if you use ADFS, or your 3rd party identity vendor.

Instalacja profilu nie powiodła sięProfile installation failed

Problem: Na urządzeniu z systemem iOS wystąpił błąd Instalacja profilu nie powiodła się.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an iOS device.

Kroki rozwiązywania problemów dotyczących niepowodzenia instalacji profiluTroubleshooting steps for failed profile installation

 1. Upewnij się, że użytkownikowi przypisano odpowiednią licencję dla używanej wersji usługi Intune.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Sprawdź, czy urządzenie nie zostało już zarejestrowane za pomocą innego dostawcy MDM lub czy nie zainstalowano już dla niego profilu zarządzania.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. Przejdź do witryny https://portal.manage.microsoft.com i po wyświetleniu monitu spróbuj zainstalować profil.Navigate to https://portal.manage.microsoft.com and try to install the profile when prompted.

 4. Upewnij się, że domyślną przeglądarką jest program Safari dla systemu iOS oraz że pliki cookie są włączone.Confirm that Safari for iOS is the default browser and that cookies are enabled.

Zarejestrowane urządzenie z systemem iOS nie jest wyświetlane w konsoli podczas korzystania z programu System Center Configuration Manager z usługą IntuneEnrolled iOS device doesn't appear in console when using System Center Configuration Manager with Intune

Problem: Użytkownik rejestruje urządzenie z systemem iOS, ale nie jest ono wyświetlane w konsoli administracyjnej programu Configuration Manager.Issue: User enrolls iOS device but it does not appear in the Configuration Manager admin console. Urządzenie nie wskazuje, że zostało zarejestrowane.The device does not indicate that it's been enrolled. Możliwe przyczyny:Possible causes:

 • Łącznik usługi Microsoft Intune w lokacji programu Configuration Manager nie łączy się z usługą Intune.The Microsoft Intune Connector in your Configuration Manager site isn't communicating with the Intune service.
 • Składnik Menedżera danych odnajdywania (ddm) lub składnik Menedżera stanu (statmgr) nie przetwarza komunikatów z usługi Intune.Either the Data Discovery Manager (ddm) component or the State Manager (statmgr) component is not processing messages from the Intune service.
 • Możliwe, że pobrano certyfikat zarządzania urządzeniami przenośnymi z jednego konta i użyto go na innym koncie.You may have downloaded the MDM certificate from one account and used it on another account.

Rozwiązanie: Przejrzyj następujące pliki dziennika pod kątem możliwych błędów:Resolution: Review the following log files for possible errors:

 • dmpdownloader.logdmpdownloader.log
 • ddm.logddm.log
 • statmgr.logstatmgr.log

Przykłady zawartości, pod kątem obecności której należy sprawdzić pliki dziennika, zostaną dodane wkrótce.Examples will be added soon about what to look for in these log files.

Problemy dotyczące korzystania z programu System Center Configuration Manager z usługą IntuneIssues when using System Center Configuration Manager with Intune

Urządzenia przenośne znikająMobile devices disappear

Problem: po pomyślnym zarejestrowaniu urządzenia przenośnego w programie Configuration Manager znika ono z kolekcji urządzeń przenośnych, ale jego profil zarządzania nadal istnieje i znajduje się ono na liście w obszarze Brama CSS.Issue: After successfully enrolling a mobile device to Configuration Manager it disappears from the mobile device collection, but the device still has the Management Profile and is listed in CSS Gateway.

Rozwiązanie: taka sytuacja może wystąpić, ponieważ istnieje niestandardowy proces usuwający urządzenia, które nie są przyłączone do domeny, lub użytkownik wycofał urządzenie z subskrypcji.Resolution: This may occur because you have a custom process removing non-domain-joined devices, or because the user has retired the device from the subscription. Aby to zweryfikować i sprawdzić, który proces lub które konto użytkownika usunęło urządzenie z konsoli programu Configuration Manager, wykonaj następujące kroki.To validate and check which process or user account removed the device from the Configuration Manager console, perform the following steps.

Sprawdzanie sposobu usunięcia urządzeniaCheck how device was removed

 1. W konsoli administracyjnej programu Configuration Manager wybierz pozycję Monitorowanie > Stan systemu > Kwerendy komunikatów o stanie.In the Configuration Manager admin console select Monitoring > System Status > Status Message Queries.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ręcznie usunięte zasoby członka kolekcji i wybierz polecenie Pokaż komunikaty.Right-click Collection Member Resources Manually Deleted and select Show Messages.

 3. Wybierz odpowiednią datę i godzinę lub ostatnie 12 godzin.Pick an appropriate time/date or the last 12 hours.

 4. Znajdź dane urządzenie i sprawdź, jak zostało ono usunięte.Find the device in question and review how the device was removed. W poniższym przykładzie pokazano sytuację, w której konto SCCMInstall usunęło urządzenie za pomocą nieznanej aplikacji.The Example below shows that the account SCCMInstall deleted the device via an Unknown Application.

  Zrzut ekranu przedstawiający diagnostykę usuwania urządzeń

 5. Upewnij się, że program Configuration Manager nie ma zaplanowanego zadania, skryptu ani innego procesu, który mógłby automatycznie usuwać urządzenia nienależące do domeny, urządzenia przenośne lub pokrewne.Check that Configuration Manager does not have a scheduled task, script, or other process which could be automatically purging non-domain, mobile, or related devices.

Inne błędy rejestracji urządzeń z systemem iOSOther iOS enrollment errors

Lista błędów rejestracji urządzeń z systemem iOS znajduje się w naszej dokumentacji użytkownika urządzenia w temacie You see errors while trying to enroll your device in Intune (Podczas próby zarejestrowania urządzenia w usłudze Intune występują błędy).A list of iOS enrollment errors is provided in our device-user documentation, in You see errors while trying to enroll your device in Intune.

Problemy z komputerem PCPC Issues

Komunikat o błędzieError message ProblemIssue RozwiązanieResolution
Administrator IT musi przypisać licencję w celu udzielenia praw dostępuIT admin needs to assign license for access
Administrator IT nie nadał Ci praw dostępu do korzystania z tej aplikacji.Your IT admin has not given you access to use this app. Uzyskaj pomoc od administratora IT lub spróbuj ponownie później.Please get help from your IT admin or try again later.
Nie można zarejestrować urządzenia, ponieważ konto użytkownika nie ma potrzebnej licencji.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Aby umożliwić użytkownikom rejestrowanie urządzeń, należy przypisać im wymaganą licencję.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Ten komunikat oznacza, że użytkownik ma niewłaściwy typ licencji dla wyznaczonego źródła zarządzania urządzeniami przenośnymi.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Ten błąd wystąpi, jeśli na przykład jako źródło zarządzania urządzeniami przenośnymi zostanie wyznaczona usługa Intune, a użytkownik będzie korzystać z licencji programu System Center 2012 R2 Configuration Manager.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.
Zobacz informacje na temat przypisywania licencji usługi Intune do kont użytkowników.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.

Maszyna jest już zarejestrowana — błąd hr 0x8007064cThe machine is already enrolled - Error hr 0x8007064c

Problem: Rejestracja kończy się niepowodzeniem z powodu błędu Maszyna jest już zarejestrowana.Issue: Enrollment fails with the error The machine is already enrolled. Dziennik rejestracji zawiera błąd hr 0x8007064c.The enrollment log shows error hr 0x8007064c.

Może to być spowodowane wcześniejszym zarejestrowaniem komputera lub używaniem na komputerze sklonowanego obrazu innego komputera, który został zarejestrowany.This may be because the computer had been previously enrolled, or has the cloned image of a computer that had been enrolled. Certyfikat poprzedniego konta nadal istnieje na komputerze.The account certificate of the previous account is still present on the computer.

Rozwiązanie:Resolution:

 1. W menu Start wpisz polecenie Uruchom -> MMC.From the Start menu, type Run -> MMC.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Dodawanie lub usuwanie przystawek.Choose File > Add/ Remove Snap-ins.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty, wybierz pozycję Konto komputera > Dalej, a następnie wybierz pozycję Komputer lokalny.Double-click Certificates, choose Computer account > Next, and select Local Computer.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty (komputer lokalny) i wybierz pozycję Osobiste/certyfikaty.Double-click Certificates (Local computer) and choose Personal/ Certificates.
 5. Wyszukaj certyfikat usługi Intune wydany przez wydawcę Sc_Online_Issuing i usuń go, jeśli istnieje.Look for the Intune cert issued by Sc_Online_Issuing, and delete it, if present.
 6. Jeśli istnieje następujący klucz rejestru, usuń go oraz wszystkie jego klucze podrzędne: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey.If the following registry key exists, delete it: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey and all sub keys.
 7. Spróbuj ponownie zarejestrować komputer.Try to re-enroll.
 8. Jeśli nadal nie można zarejestrować komputera, wyszukaj następujący klucz i usuń go, jeśli istnieje: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.If the PC still cannot enroll, look for and delete this key, if it exists: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.
 9. Spróbuj ponownie zarejestrować komputer.Try to re-enroll.

  Important

  Ta sekcja, metoda lub zadanie zawiera kroki dotyczące sposobu modyfikowania rejestru.This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. Jednak nieprawidłowa modyfikacja rejestru może powodować poważne problemy.However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Dlatego należy ostrożnie wykonywać te czynności.Therefore, make sure that you follow these steps carefully. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony utwórz kopię zapasową rejestru przed rozpoczęciem wprowadzania zmian.For added protection, back up the registry before you modify it. Dzięki temu w razie problemów będzie można przywrócić rejestr.Then, you can restore the registry if a problem occurs. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej i przywracania rejestru, przeczytaj temat Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows XP.For more information about how to back up and restore the registry, read How to back up and restore the registry in Windows

Ogólne kody błędów rejestracjiGeneral enrollment Error codes

Kod błęduError code Możliwy problemPossible problem Sugerowane rozwiązanieSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 W zegarze na komputerze klienckim nie ustawiono prawidłowego czasu.The clock on the client computer is not set to the correct time. Upewnij się, że dla zegara i strefy czasowej na komputerze klienckim ustawiono prawidłową godzinę i strefę czasową.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C Nie można nawiązać połączenia z usługą Intune.Cannot connect to the Intune service. Sprawdź ustawienia serwera proxy klienta.Check the client proxy settings. Sprawdź, czy konfiguracja serwera proxy na komputerze klienckim jest obsługiwana przez usługę Intune i czy komputer kliencki ma dostęp do Internetu.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Nie skonfigurowano ustawień serwera proxy w programie Internet Explorer i w systemie lokalnym.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. Nie można nawiązać połączenia z usługą Intune.Cannot connect to the Intune service. Sprawdź ustawienia serwera proxy klienta i upewnij się, że konfiguracja serwera proxy na komputerze klienckim jest obsługiwana przez usługę Intune i że komputer kliencki ma dostęp do Internetu.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF30040x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF3004 Pakiet rejestracyjny jest nieaktualny.Enrollment package is out of date. Pobierz i zainstaluj bieżący pakiet oprogramowania klienckiego z poziomu obszaru roboczego Administrator.Download and install the current client software package from the Administration workspace.
0x80043002, 0x80CF30020x80043002, 0x80CF3002 Konto jest w trybie konserwacji.Account is in maintenance mode. Nie można zarejestrować nowych komputerów klienckich, gdy konto jest w trybie konserwacji.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. Aby wyświetlić ustawienia Twojego konta, zaloguj się do niego.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043003, 0x80CF30030x80043003, 0x80CF3003 Konto zostało usunięte.Account is deleted. Sprawdź, czy Twoje konto i subskrypcja usługi Intune są nadal aktywne.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Aby wyświetlić ustawienia Twojego konta, zaloguj się do niego.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043005, 0x80CF30050x80043005, 0x80CF3005 Komputer kliencki został wycofany.The client computer has been retired. Poczekaj kilka godzin, usuń wszelkie wcześniejsze wersje oprogramowania klienckiego z komputera, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation.
0x80043006, 0x80CF30060x80043006, 0x80CF3006 Osiągnięto maksymalną liczbę dozwolonych stanowisk dla konta.The maximum number of seats allowed for the account has been reached. Twoja organizacja musi zakupić dodatkowe licencje na stanowiska, aby można było zarejestrować więcej komputerów klienckich w usłudze.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x80043007, 0x80CF30070x80043007, 0x80CF3007 Nie można odnaleźć pliku certyfikatu w folderze programu instalacyjnego.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. Wyodrębnij wszystkie pliki przed rozpoczęciem instalacji.Extract all files before you start the installation. Nie zmieniaj nazw wyodrębnionych plików ani ich nie przenoś: wszystkie pliki muszą znajdować się w tym samym folderze — w przeciwnym razie instalacja się nie powiedzie.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 Nie można zainstalować oprogramowania, ponieważ komputer kliencki oczekuje na ponowne uruchomienie.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Uruchom ponownie komputer, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 Na komputerze klienckim nie odnaleziono co najmniej jednego wymagania wstępnego dotyczącego instalacji oprogramowania klienckiego.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Upewnij się, że na komputerze klienckim są zainstalowane wszystkie wymagane aktualizacje, a następnie ponów próbę instalacji oprogramowania klienckiego.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation.
0x80043008, 0x80CF30080x80043008, 0x80CF3008 Uruchomienie usługi Microsoft Online Management Updates nie powiodło się.Failed to start the Microsoft Online Management Updates service. Skontaktuj się z pomocą techniczną zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).Contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x80043009, 0x80CF30090x80043009, 0x80CF3009 Komputer kliencki jest już zarejestrowany w usłudze.The client computer is already enrolled into the service. Aby móc ponownie zarejestrować komputer kliencki w usłudze, musisz go najpierw wycofać.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service.
0x8004300B, 0x80CF300B0x8004300B, 0x80CF300B Nie można uruchomić pakietu instalacyjnego oprogramowania klienckiego, ponieważ wersja systemu Windows uruchomiona na kliencie jest nieobsługiwana.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Usługa Intune nie obsługuje wersji systemu Windows uruchomionej na komputerze klienckim.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer.
0xAB20xAB2 Instalator Windows nie może uzyskać dostępu do środowiska wykonawczego VBScript w celu wykonania akcji niestandardowej.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. Przyczyną tego błędu jest próba wykonania akcji niestandardowej opartej na dołączanych dynamicznie bibliotekach (DLL).This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). Podczas rozwiązywania problemu z biblioteką DLL może być konieczne użycie narzędzi opisanych w artykule KB198038 z bazy wiedzy pomocy technicznej firmy Microsoft: Useful Tools for Package and Deployment Issues (Przydatne narzędzia w przypadku problemów z tworzeniem pakietów i wdrażaniem).When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x80cf04400x80cf0440 Połączenie z punktem końcowym usługi zostało zakończone.The connection to the service endpoint terminated. Konto próbne lub płatne zostało zawieszone.Trial or paid account is suspended. Utwórz nowe konto próbne lub płatne i zarejestruj je ponownie.Create a new trial or paid account and re-enroll.

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.