Rozwiązywanie problemów z profilami poczty e-mail w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot email profiles in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

W tym artykule wymieniono niektóre problemy dotyczące profilów poczty e-mail oraz opisano sposoby ich rozwiązywania.Listed here are some email profile issues and how to troubleshoot and resolve them.

Jeśli te informacje nie pomogą rozwiązać problemu, zobacz Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune, aby znaleźć więcej sposobów uzyskania pomocy.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Nie można wysyłać obrazów z konta e-mailUnable to send images from email account

Użytkownicy, którzy mają automatycznie skonfigurowane konta e-mail, nie mogą wysyłać obrazów ze swoich urządzeń.Users who have email accounts automatically configured are unable to send pictures or images from their devices. Dzieje się tak, gdy opcja Zezwalaj na wysyłanie wiadomości e-mail z aplikacji innych firm jest wyłączona.This occurs when the option Allow e-mail to be sent from third-party applications is not enabled.

Rozwiązanie przy użyciu usługi IntuneIntune solution

  1. Otwórz konsolę administracyjną usługi Microsoft Intune i wybierz obciążenie Zasady > Zasady konfiguracji.Open the Microsoft Intune Administration Console, select Policy workload > Configuration Policy.

  2. Wybierz profil poczty e-mail i wybierz polecenie Edytuj.Select the email profile and choose Edit.

  3. Wybierz pozycję Zezwalaj na wysyłanie wiadomości e-mail z aplikacji innych firm.Select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Rozwiązanie przy użyciu programu Configuration Manager zintegrowanego z usługą IntuneConfiguration Manager integrated with Intune solution

  1. Otwórz program Configuration Manager > Zasoby i zgodność.Open the Configuration Manager console > Assets and Compliance.

  2. Rozwiń węzeł Przegląd -> Ustawienia zgodności -> Dostęp do zasobów firmy i wybierz pozycję Profile poczty e-mail.Expand Overview -> Compliance Settings -> Company Resource Access, and select Email Profiles.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy profil poczty e-mail i otwórz pozycję Właściwości.Right-click the e-mail profile, and open Properties.

  4. Na karcie Ustawienia synchronizacji wybierz pozycję Zezwalaj na wysyłanie wiadomości e-mail z aplikacji innych firm.On the Synchronization Settings tab, select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Na urządzeniu jest już zainstalowany profil poczty e-mailDevice already has an email profile installed

Jeśli użytkownik zainstalował profil poczty e-mail przed udostępnieniem profilu przez usługę Intune, wynik wdrożenia profilu poczty e-mail usługi Intune zależy od platformy urządzenia:If the user has installed an email profile prior to provision of a profile by Intune, the result of the Intune email profile deployment depends on the device platform:

-iOS: usługa Intune wykrywa istniejący, zduplikowany profil poczty e-mail na podstawie nazwy hosta i adresu e-mail.-iOS: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. Zduplikowany profil poczty e-mail utworzony przez użytkownika blokuje wdrożenie profilu utworzonego przez administratora usługi Intune.The duplicate email profile created by the user will block the deployment of an Intune admin-created profile. Jest to powszechny problem, ponieważ użytkownicy systemu iOS zwykle najpierw tworzą profil poczty e-mail, a potem rejestrują urządzenie.This is a common problem as iOS users will typically create an email profile, then enroll. Portal firmy poinformuje użytkownika, że nie urządzenie nie jest zgodne z powodu ręcznie skonfigurowanego profilu poczty e-mail i wyświetli monit o usunięcie tego profilu. Użytkownik powinien usunąć swój profil poczty e-mail, aby umożliwić wdrożenie profilu z usługi Intune.The company portal will inform the user that they are not compliant due to their manually-configured email profile, and will prompt the user to remove that profile.The user should remove their email profile so that the Intune profile can be deployed. Aby uniknąć problemu, poinstruuj użytkowników, aby dokonali rejestracji bez instalowania profilu poczty e-mail i pozwolili usłudze Intune na wdrożenie profilu.To prevent the problem instruct your users to enroll before installing an email profile and to allow Intune to deploy the profile.

-Windows: usługa Intune wykrywa istniejący, zduplikowany profil poczty e-mail na podstawie nazwy hosta i adresu e-mail.-Windows: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. Usługa Intune zastąpi istniejący profil poczty e-mail utworzony przez użytkownika.Intune will overwrite the existing email profile created by the user.

-Samsung KNOX Standard: usługa Intune identyfikuje zduplikowane konto e-mail na podstawie adresu e-mail i zastępuje je profilem usługi Intune.-Samsung KNOX Standard: Intune identifies a duplicate email account based on the email address, and will overwrite it with the Intune profile. Jeśli użytkownik skonfiguruje to konto, zostanie ono ponownie zastąpione przez profil usługi Intune.If the user configures that account, it will be overwritten again by the Intune profile. Może to powodować dezorientację użytkownika, którego konfiguracja konta zostaje zastąpiona.Note that this may cause some confusion to the user whose account configuration gets overwritten.

Ponieważ system Samsung KNOX nie używa nazwy hosta do identyfikowania profilu, nie zaleca się tworzenia wielu profilów poczty e-mail do wdrożenia dla tego samego adresu e-mail na różnych hostach, ponieważ będą one zastępowały siebie nawzajem.Since Samsung KNOX does not use hostname to identify the profile, we recommend that you not create multiple email profiles to deploy to the same email address on different hosts, as these will overwrite each other.

Błąd 0x87D1FDE8 dla urządzenia KNOX StandardError 0x87D1FDE8 for KNOX Standard device

Problem: po utworzeniu i wdrożeniu profilu poczty e-mail programu Exchange Active Sync dla urządzenia Samsung KNOX Standard w przypadku różnych urządzeń z systemem Android zgłaszany jest błąd 0x87D1FDE8 lub korygowanie nie powiodło się na karcie Zasady > właściwości na urządzeniu.Issue: After creating and deploying an Exchange Active Sync email profile for Samsung KNOX Standard for various Android devices, the error 0x87D1FDE8 or remediation failed is reported in the device's properties > policy tab.

Sprawdź konfigurację profilu EAS urządzenia Samsung KNOX i zasad źródłowych.Review the configuration of your EAS profile for Samsung KNOX and source policy. Opcja synchronizacji notatek urządzenia Samsung nie jest już obsługiwana i ta opcja nie powinna być wybrana w Twoim profilu.The Samsung Notes sync option is no longer supported and that option should not be selected in your profile. Upewnij się, że urządzenia miały wystarczająco dużo czasu na przetwarzanie zasad, nawet do 24 godzin.Be sure devices have had enough time to process the policy, up to 24 hours.

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.