Troubleshoot Endpoint Protection in Microsoft IntuneTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Skorzystaj z informacji w tej sekcji, aby rozwiązać problemy występujące podczas korzystania z programu Endpoint Protection w usłudze Microsoft Intune.Use the information in this section to help you solve problems while using Microsoft Intune endpoint protection. Możesz także przejrzeć informacje na temat rozwiązywania problemów z usługą Windows Defender.You can also review information about troubleshooting Windows Defender.

Jeśli te informacje nie pomogą rozwiązać problemu, zobacz How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune), aby znaleźć więcej sposobów uzyskania pomocy.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Komunikaty o błędach programu Endpoint ProtectionEndpoint Protection error messages

W tej sekcji opisano możliwe przyczyny i potencjalne rozwiązania poniższych błędów i ostrzeżeń, które są wyświetlane w okienku Stan programu Endpoint Protection w konsoli administracyjnej usługi Intune.This section describes potential causes and solutions for the following errors and warnings, which appear in the Endpoint Protection Status pane in the Intune admin console.

Pozycja w okienku stanuStatus item Możliwe przyczynyPotential causes Potencjalne rozwiązaniaPotential solutions
Aparat programu Endpoint Protection jest niedostępnyEndpoint Protection engine unavailable Aparat programu Endpoint Protection w usłudze Intune uległ uszkodzeniu lub został usunięty.The Intune endpoint protection engine was corrupted or deleted. Jeśli aparat programu Endpoint Protection w usłudze Intune jest uszkodzony, możesz spróbować zaktualizować lub ponownie zainstalować oprogramowanie.If the Intune endpoint protection engine is corrupted, you can try updating or reinstalling the software.

Aby wymusić natychmiastową aktualizację, wybierz pozycję Aktualizuj w oprogramowaniu klienckim programu Endpoint Protection (które można znaleźć na pasku zadań na zarządzanych komputerach).To force an immediate update, choose Update in the endpoint protection client software (found in the taskbar on managed computers.

Jeśli nie można zaktualizować aparatu programu Endpoint Protection, trzeba ponownie zainstalować ten aparat.If the engine cannot be updated, you must reinstall the endpoint protection engine.

Na liście zainstalowanych programów w Panelu sterowania na zarządzanym komputerze odszukaj pozycję Agent programu Endpoint Protection usługi Microsoft Intune, a następnie odinstaluj tę aplikację.In the list of installed programs in Control Panel on the managed computer, locate Microsoft Intune Endpoint Protection Agent, and then uninstall the application.

Podczas następnej synchronizacji aktualizacji Menedżer usługi Microsoft Online Management Update wykryje brakujący program i zainstaluje go ponownie o zaplanowanej godzinie instalacji.During the next update synchronization, the Microsoft Online Management Update Manager detects the missing program and reinstalls it at the scheduled installation time.
Program Endpoint Protection jest wyłączonyEndpoint Protection disabled Program Endpoint Protection w usłudze Intune został wyłączony przez administratora przy użyciu zasad lub przez użytkownika na zarządzanym komputerze.Intune endpoint protection was disabled by an administrator using a policy or by a user on a managed computer. Jeśli program Endpoint Protection jest wyłączony, możesz go włączyć z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune lub z poziomu zarządzanego komputera.If endpoint protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

Aby włączyć program Endpoint Protection z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune, otwórz obszar roboczy Zasady, a następnie zmień ustawienie Włącz program Endpoint Protection w zasadach, które są stosowane względem komputera.To enable endpoint protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable Endpoint Protection setting in the policies that apply to the computer.

Lub:Or,

Aby włączyć program Endpoint Protection z poziomu zarządzanego komputera, uruchom klienta programu Endpoint Protection w usłudze Intune z obszaru powiadomień. Zostanie wyświetlony monit o włączenie programu Endpoint Protection.to enable endpoint protection from a managed computer, start the Intune endpoint protection client from the notification area and you will be prompted to enable endpoint protection.
Ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączonaReal-time protection disabled Ochrona w czasie rzeczywistym została wyłączona przez administratora (przy użyciu zasad) lub przez użytkownika na zarządzanym komputerze.Real-time protection was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Jeśli ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona, możesz ją włączyć z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune lub z poziomu zarządzanego komputera.If real-time protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

Aby włączyć ochronę w czasie rzeczywistym z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune, otwórz obszar roboczy Zasady, a następnie zmień ustawienie Włącz ochronę w czasie rzeczywistym na wartość Tak w zasadach, które są stosowane względem komputera.To enable real-time protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable real-time protection setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Lub:Or,

Aby włączyć ochronę w czasie rzeczywistym z poziomu zarządzanego komputera, uruchom oprogramowanie klienckie programu Endpoint Protection z obszaru powiadomień.to enable real-time protection from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Gdy to zrobisz, zostanie wyświetlony monit o włączenie ochrony w czasie rzeczywistym.You are prompted to enable real-time protection at that time.
Skanowanie pobierania jest wyłączoneDownload scanning disabled Skanowanie pobierania zostało wyłączone przez administratora przy użyciu zasad lub przez użytkownika na zarządzanym komputerze.Download scanning was disabled by an administrator by using policy or by a user on a managed computer. Jeśli skanowanie pobierania jest wyłączone, możesz je włączyć z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune lub z poziomu zarządzanego komputera.If download scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

Aby włączyć skanowanie pobierania z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune, otwórz obszar roboczy Zasady, a następnie zmień ustawienie Skanuj wszystkie pobrane pliki na wartość Tak w zasadach, które są stosowane względem komputera.To enable download scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Scan all Downloads setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Lub:Or,

Aby włączyć skanowanie pobierania z poziomu zarządzanego komputera, uruchom oprogramowanie klienckie programu Endpoint Protection z obszaru powiadomień.to enable download scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Wybierz kartę Ustawienia, wybierz pozycję Ochrona w czasie rzeczywistym, zaznacz pole wyboru Skanuj wszystkie pobrane pliki, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Scan all downloads check box, and then choose Save changes.
Monitorowanie działania plików i programów jest wyłączoneFile and program activity monitoring disabled Monitorowanie działania plików i programów zostało wyłączone przez administratora przy użyciu zasad lub przez użytkownika na zarządzanym komputerze.File and program activity monitoring was disabled by an administrator who used Policy or by a user on a managed computer. Jeśli monitorowanie działania plików i programów jest wyłączone, możesz je włączyć z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune lub z poziomu zarządzanego komputera.If file and program activity monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

Aby włączyć monitorowanie działania plików i programów z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune, otwórz obszar roboczy Zasady, a następnie zmień ustawienie Monitoruj działanie plików i programów na komputerach na wartość Tak w zasadach, które są stosowane względem komputera.To enable file and program activity monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Monitor file and program activity on computers setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Lub:Or,

Aby włączyć monitorowanie działania plików i programów z poziomu zarządzanego komputera, uruchom oprogramowanie klienckie programu Endpoint Protection z obszaru powiadomień.to enable file and program activity monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Wybierz kartę Ustawienia, wybierz pozycję Ochrona w czasie rzeczywistym, zaznacz pole wyboru Monitoruj działanie plików i programów na moim komputerze, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Monitor file and program activity on your computer check box, and then choose Save changes.
Monitorowanie zachowania jest wyłączoneBehavior monitoring disabled Monitorowanie zachowania zostało wyłączone przez administratora (przy użyciu zasad) lub przez użytkownika na zarządzanym komputerze.Behavior monitoring was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Jeśli monitorowanie zachowania jest wyłączone, możesz je włączyć z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune lub z poziomu zarządzanego komputera.If behavior monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

Aby włączyć monitorowanie zachowania z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune, otwórz obszar roboczy Zasady, a następnie zmień ustawienie Włącz monitorowanie zachowania na wartość Tak w zasadach, które są stosowane względem komputera. Po wykonaniu tej czynności uruchom ponownie zarządzany komputer.To enable behavior monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable behavior monitoring setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

Lub:Or,

Aby włączyć monitorowanie zachowania z poziomu zarządzanego komputera, uruchom oprogramowanie klienckie programu Endpoint Protection z obszaru powiadomień.to enable behavior monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Wybierz kartę Ustawienia, wybierz pozycję Ochrona w czasie rzeczywistym, zaznacz pole wyboru Włącz monitorowanie zachowania, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable behavior monitoring check box, and then choose Save changes. Po wykonaniu tej czynności uruchom ponownie komputer.Then, restart the computer.
Skanowanie skryptu jest wyłączoneScript scanning disabled Skanowanie skryptów zostało wyłączone przez administratora (przy użyciu zasad) lub przez użytkownika na zarządzanym komputerze.Script scanning was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Jeśli skanowanie skryptów jest wyłączone, możesz je włączyć z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune lub z poziomu zarządzanego komputera.If script scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

Aby włączyć skanowanie skryptów z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune, otwórz obszar roboczy Zasady, a następnie zmień ustawienie Włącz skanowanie skryptów na wartość Tak w zasadach, które są stosowane względem komputera.To enable script scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace and change the Enable script scanning setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Lub:Or,

Aby włączyć skanowanie skryptów z poziomu zarządzanego komputera, uruchom oprogramowanie klienckie programu Endpoint Protection z obszaru powiadomień.to enable script scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Wybierz kartę Ustawienia, wybierz pozycję Ochrona w czasie rzeczywistym, zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie skryptów, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable script scanning check box, and then choose Save changes.
System inspekcji sieci jest wyłączonyNetwork Inspection System disabled System inspekcji sieci został wyłączony przez administratora przy użyciu zasad lub przez użytkownika na zarządzanym komputerze.The Network Inspection System was disabled by an administrator using policy or by a user on a managed computer. Jeśli system inspekcji sieci jest wyłączony, możesz go włączyć z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune lub z poziomu zarządzanego komputera.If Network Inspection System is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

Aby włączyć system inspekcji sieci z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune, otwórz obszar roboczy Zasady, a następnie zmień ustawienie Włącz system inspekcji sieci na wartość Tak w zasadach, które są stosowane względem komputera. Po wykonaniu tej czynności uruchom ponownie zarządzany komputer.To enable Network Inspection System from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable Network Inspection System setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

Lub:Or,

Aby włączyć system inspekcji sieci z poziomu zarządzanego komputera, uruchom oprogramowanie klienckie programu Endpoint Protection z obszaru powiadomień.to enable Network Inspection System from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Wybierz kartę Ustawienia, wybierz pozycję Ochrona w czasie rzeczywistym, zaznacz pole wyboru Włącz system inspekcji sieci, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable Network Inspection System check box, and then choose Save changes. Ponownie uruchom komputer.Restart the computer.
Definicje złośliwego oprogramowania są nieaktualneMalware definitions out of date Komputer mógł być odłączony od Internetu przez dłuższy czas i jego definicje złośliwego oprogramowania mogły jeszcze nie zostać zaktualizowane.The computer might have been disconnected from the Internet for an extended period of time, and its malware definitions might not yet have been updated. Ten stan jest wyświetlany, gdy definicje złośliwego oprogramowania na komputerze są nieaktualne (pochodzą sprzed co najmniej 14 dni).This status appears when the malware definitions on the computer are out of date by 14 days or more. Jeśli definicje złośliwego oprogramowania są nieaktualne, możesz je zaktualizować, korzystając z tematu Konsola administracyjna usługi Intune.If malware definitions are out of date, you can update the definitions from the Intune admin console topic.
Zaległe pełne skanowanieFull scan overdue Nie wykonano pełnego skanowania w ciągu ostatnich 14 dni.A full scan has not been completed for 14 days. Może to być spowodowane ponownym uruchomieniem komputera podczas pełnego skanowania.This can be caused by a computer restart during a full scan. Jeśli pełne skanowanie jest zaległe, możesz uruchomić jednorazowe pełne skanowanie lub zaplanować cykliczne pełne skanowanie z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune.If a full scan is overdue, you can run a one-time full scan or schedule recurring full scans from the Intune admin console.
Zaległe szybkie skanowanieQuick scan overdue Nie wykonano szybkiego skanowania w ciągu ostatnich 14 dni.A quick scan has not been completed for 14 days. Może to być spowodowane ponownym uruchomieniem komputera podczas szybkiego skanowania.This can be caused by a restart during a quick scan. Jeśli szybkie skanowanie jest zaległe, możesz uruchomić jednorazowe szybkie skanowanie lub zaplanować cykliczne szybkie skanowanie z poziomu konsoli administracyjnej usługi Intune.If a quick scan is overdue, you can run a one-time quick scan or schedule recurring quick scans from the Intune admin console.
Uruchomiona jest inna aplikacja ochrony punktu końcowegoAnother endpoint protection application running Uruchomiona jest inna aplikacja ochrony punktu końcowego, a komputer jest w dobrej kondycji.Another endpoint protection application is running, and the computer is healthy. Domyślnie, jeśli jest zainstalowana inna aplikacja ochrony punktu końcowego i usługa Intune wykryje tę aplikację, program Endpoint Protection samodzielnie się wyłączy.By default, if another endpoint protection application is installed and Intune detects that application, endpoint protection automatically disables itself. Jeśli usługa Intune nie wykryje innej aplikacji ochrony punktu końcowego, program Endpoint Protection pozostanie włączony.If Intune does not detect the other endpoint application, endpoint protection will remain enabled. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczanie komputerów z systemem Windows przy użyciu programu Endpoint Protection dla usługi Microsoft Intune.For more information, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.