Rozwiązywanie problemów z programem Exchange ConnectorTroubleshoot the Exchange Connector

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

W tym temacie opisano sposób rozwiązywania problemów, które mogą być związane z programem Intune Exchange Connector.This topic describes how to troubleshoot issues that may be related to the Intune Exchange Connector.

Kroki dotyczące sprawdzania konfiguracji programu Exchange ConnectorSteps for checking the Connector configuration

Sprawdź konfigurację programu Exchange Connector, a następnie zobacz, czy problem został rozwiązany.Check the configuration of the Exchange Connector and then see if the problem has been resolved.

 • Upewnij się, że określono konto powiadomień w początkowej konfiguracji programu Exchange Connector.Be sure to specify a notification account in the initial setup of the Exchange Connector.
 • Konto programu Exchange Connector musi mieć odpowiednie uprawnienia do wykonania polecenia cmdlet programu PowerShell używanego przez program Exchange Connector.The Exchange Connector Service Account must have the appropriate permissions to execute the PowerShell cmdlets used by the Exchange Connector.
 • Podczas konfigurowania programu Exchange Connector należy określić serwer (CAS) znajdujący się możliwie najbliżej serwera hostującego program Exchange Connector.When configuring the Exchange Connector, specify a Client Access Server (CAS) that is as close as possible to the server hosting the Exchange Connector. Opóźnienie komunikacji między serwerem CAS i programem Exchange Connector może spowodować opóźnienia odnajdywania urządzeń, zwłaszcza w przypadku korzystania z usługi O365 w wersji dedykowanej.Communication latency between the CAS and the Exchange Connector could result in device discovery delays, particularly when using O365 Dedicated.
 • Należy pamiętać, że istnieje opóźnienie czasowe między synchronizacjami programu Exchange Connector z serwerem CAS programu Exchange.Be aware that there is a time lag between Exchange Connector synchronizations with the Exchange CAS. Pełna synchronizacja jest wykonywana raz dziennie, a co około dwie godziny odbywa się synchronizacja różnicowa (szybka).A full sync takes place once a day, and a delta (quick) sync takes place every two hours. Istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownik z nowo zarejestrowanym urządzeniem doświadczy opóźnienia podczas uzyskiwania dostępu.There is a likelihood that a user with a newly-enrolled device will experience a delay in getting access.
 • Urządzenie z programem Exchange ActiveSync nie zostało wykryte za pomocą programu ExchangeExchange ActiveSync device not discovered from Exchange

  Sprawdź, czy program Exchange Connector jest synchronizowany z serwerem Exchange.Check to see if the Exchange Connector is syncing with the Exchange server. Aby to zrobić, zlokalizuj dzienniki pełnej synchronizacji lub synchronizacji różnicowej. Zobacz dzienniki programu Exchange Connector.To do so, locate logs for a full sync or a delta sync. See Exchange Connector Logs. Jeśli synchronizacja pełna lub różnicowa została pomyślnie ukończona od czasu dołączenia urządzenia, nie może być ona źródłem problemu.If a full sync or delta sync has completed successfully since the device joined, you've eliminated this as the source of the issue. Jeśli synchronizacja nie została wykonana, zbierz dzienniki synchronizacji i dołącz je do żądania pomocy technicznej.If no sync has taken place, collect the sync logs and attach them to your support request.

 • Jeśli użytkownik nie ma licencji usługi Intune, program Exchange Connector nie wykryje urządzeń tego użytkownika.If a user doesn't have an Intune license, the Exchange connector won’t discover their devices.

 • Jeśli podstawowy adres SMTP użytkownika różni się od jego nazwy UPN w usłudze AAD, program Exchange Connector nie wykryje żadnych urządzeń dla tego użytkownika usługi Intune/AAD.If a user’s Primary SMTP address is different than their UPN in AAD, the Exchange Connector will not discover any devices for that Intune/AAD user. Popraw podstawowy adres SMTP.Fix the primary SMTP address.
 • Jeśli serwer CAS, z którym komunikuje się program Exchange Connector podczas cyklu odnajdywania, jest serwerem CAS programu Exchange 2010, a masz serwery skrzynek pocztowych zarówno dla programu Exchange 2010, jak i 2013, program Exchange Connector nie odnajdzie żadnych urządzeń użytkowników korzystających z programu Exchange 2013.If the CAS that the Exchange Connector communicates with during a discovery cycle is an Exchange 2010 CAS and you have both Exchange 2010 and 2013 mailbox servers, the Exchange Connector will not discover any Exchange 2013 users’ devices. W celu rozwiązania tego problemu skonfiguruj program Exchange Connector, tak aby wskazywał serwer CAS programu Exchange 2013.To resolve this, configure the Exchange Connector to point to an Exchange 2013 CAS. Chociaż ten problem dotyczy przede wszystkim topologii usługi O365 w wersji dedykowanej, również w innych topologiach jako najlepsze rozwiązanie zaleca się wskazanie serwera CAS programu Exchange 2013.Though this issue primarily concerns O365 Dedicated topologies, we still recommend pointing to an Exchange 2013 CAS in other topologies as a best practice.
 • W przypadku środowisk programu Exchange w wersji dedykowanej (usługi O365 w wersji dedykowanej) należy wskazać w programie Exchange Connector serwer CAS programu Exchange 2013 (nie Exchange 2010) w środowisku dedykowanym podczas instalacji początkowej, ponieważ będzie on komunikować się tylko z tym serwerem CAS podczas wykonywania poleceń cmdlet programu Powershell.For Exchange Dedicated (O365 dedicated) environments, you must point the Exchange Connector to an Exchange 2013 (not 2010) CAS in the dedicated environment during the initial setup as it will only communicate with this CAS when executing Powershell cmdlets.

Uzyskiwanie dodatkowych danych dotyczących problemów z programem Exchange Connector za pomocą programu PowershellUsing Powershell to get more data on Exchange Connector issues

 • Aby uzyskać listę wszystkich urządzeń przenośnych dla skrzynki pocztowej, użyj polecenia Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbxTo get a list of all mobile devices for a mailbox use Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbx
 • Aby uzyskać listę adresów SMTP dla skrzynki pocztowej, użyj polecenia Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl.To get a list of SMTP addresses for a mailbox use Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl.
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stanu dostępu do urządzenia, użyj polecenia Get-CASMailbox | flTo get detailed information about a device's access state use Get-CASMailbox | fl

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.