Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania w usłudze Microsoft IntuneTroubleshoot software updates in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

W tej sekcji przedstawiono informacje, które ułatwią rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania w usłudze Microsoft Intune.Use the information in this section to help you solve software update problems in Microsoft Intune.

Jeśli te informacje nie pomogą rozwiązać problemu, zobacz How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune), aby znaleźć więcej sposobów uzyskania pomocy.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Kody błędów programu Update AgentUpdate agent error codes

Poniższa tabela zawiera listę kodów błędów programu Update Agent usługi Intune.The following table lists the Intune Update Agent error codes. Jeśli nie możesz znaleźć określonego kodu błędu w tej tabeli, zobacz dodatek zawierający kody wyników programu Windows Update Agent.If you cannot find a specific error code in this table, see Windows Update Agent Result Codes.

Kod błęduError code Nazwa symbolicznaSymbolic name Więcej informacjiMore information
0x00cf00010x00cf0001 OM_S_SERVICE_STOPOM_S_SERVICE_STOP Agent został pomyślnie zatrzymany.The agent was successfully stopped.
0x00cf00030x00cf0003 OM_S_UPDATE_ERROROM_S_UPDATE_ERROR Operacja została ukończona pomyślnie, ale wystąpiły błędy podczas stosowania aktualizacji.The operation was completed successfully, but errors occurred during the application of updates.
0x00cf00040x00cf0004 OM_S_MARKED_FOR_DISCONNECTOM_S_MARKED_FOR_DISCONNECT Wywołanie zwrotne zostało oznaczone do późniejszego rozłączenia, ponieważ żądanie rozłączenia operacji wystąpiło, gdy wywołanie zwrotne było uruchomione.A callback was marked to be disconnected later because the request to disconnect the operation occurred while a callback was running.
0x00cf00050x00cf0005 OM_S_REBOOT_REQUIREDOM_S_REBOOT_REQUIRED Aby ukończyć instalację aktualizacji, należy ponownie uruchomić system.The system must be restarted to complete the update installation.
0x00cf00060x00cf0006 OM_S_ALREADY_INSTALLEDOM_S_ALREADY_INSTALLED Aktualizacja, która ma zostać zainstalowana, jest już zainstalowana w systemie.The update to be installed is already installed on the system.
0x00cf00070x00cf0007 OM_S_ALREADY_UNINSTALLEDOM_S_ALREADY_UNINSTALLED Aktualizacja, która ma zostać usunięta, nie jest zainstalowana w systemie.The update to be removed is not installed on the system.
0x00cf20150x00cf2015 OM_S_UH_INSTALLSTILLPENDINGOM_S_UH_INSTALLSTILLPENDING Trwa instalacja aktualizacji.The update installation is in progress.
0x80cf00010x80cf0001 OM_E_NO_SERVICEOM_E_NO_SERVICE Agent nie może świadczyć usługi.The agent could not provide the service.
0x80cf00020x80cf0002 OM_E_MAX_CAPACITY_REACHEDOM_E_MAX_CAPACITY_REACHED Przekroczono maksymalną pojemność usługi.The maximum capacity of the service was exceeded.
0x80cf00030x80cf0003 OM_E_UNKNOWN_IDOM_E_UNKNOWN_ID Nie można odnaleźć identyfikatora.An ID cannot be found.
0x80cf00040x80cf0004 OM_E_NOT_INITIALIZEDOM_E_NOT_INITIALIZED Nie można zainicjować obiektu.The object could not be initialized.
0x80cf00070x80cf0007 OM_E_INVALIDINDEXOM_E_INVALIDINDEX Indeks kolekcji jest nieprawidłowy.The index to a collection is not valid.
0x80cf00080x80cf0008 OM_E_ITEMNOTFOUNDOM_E_ITEMNOTFOUND Nie można odnaleźć klucza dla elementu, którego dotyczy zapytanie.The key for the queried item could not be found.
0x80cf00090x80cf0009 OM_E_OPERATIONINPROGRESSOM_E_OPERATIONINPROGRESS Operacja powodująca konflikt jest w toku.A conflicting operation was in progress. Niektóre operacje, na przykład kilka instalacji naraz, nie mogą być wykonywane równocześnie.Some operations, like multiple installations cannot be performed simultaneously.
0x80cf000B0x80cf000B OM_E_CALL_CANCELLEDOM_E_CALL_CANCELLED Operacja została anulowana.The operation was canceled.
0x80cf000C0x80cf000C OM_E_NOOPOM_E_NOOP Nie jest wymagana żadna operacja.No operation was required.
0x80cf000D0x80cf000D OM_E_XML_MISSINGDATAOM_E_XML_MISSINGDATA Agent nie może odnaleźć wymaganych informacji w danych XML aktualizacji.The agent could not find required information in the update's XML data.
0x80cf000E0x80cf000E OM_E_XML_INVALIDOM_E_XML_INVALID Agent odnalazł nieprawidłowe informacje w danych XML aktualizacji.The agent found information in the update's XML data that is not valid.
0x80cf000F0x80cf000F OM_E_CYCLE_DETECTEDOM_E_CYCLE_DETECTED W metadanych wykryto cykliczne relacje aktualizacji.Circular update relationships were detected in the metadata.
0x80cf00100x80cf0010 OM_E_TOO_DEEP_RELATIONOM_E_TOO_DEEP_RELATION Relacje aktualizacji są zbyt głęboko zagnieżdżone, aby można było je ocenić.The update relationships were too deeply nested to evaluate.
0x80cf00110x80cf0011 OM_E_INVALID_RELATIONSHIPOM_E_INVALID_RELATIONSHIP Znaleziono nieprawidłową relację aktualizacji.An update relationship was found that is not valid.
0x80cf00120x80cf0012 OM_E_REG_VALUE_INVALIDOM_E_REG_VALUE_INVALID Odczytano nieprawidłową wartość rejestru.A registry value was read that is not valid.
0x80cf00130x80cf0013 OM_E_DUPLICATE_ITEMOM_E_DUPLICATE_ITEM W ramach operacji podjęto próbę dodania zduplikowanego elementu do listy.The operation tried to add a duplicate item to a list.
0x80cf00140x80cf0014 OM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTEDOM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTED Element wywołujący nie może zainstalować aktualizacji zażądanych do zainstalowania.The caller cannot install updates that were requested for installation.
0x80cf00160x80cf0016 OM_E_INSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_INSTALL_NOT_ALLOWED W ramach operacji podjęto próbę instalacji, gdy trwała inna instalacja lub gdy system oczekiwał na obowiązkowe ponowne uruchomienie.The operation tried to install while another installation was in progress, or the system was pending a mandatory restart.
0x80cf00170x80cf0017 OM_E_NOT_APPLICABLEOM_E_NOT_APPLICABLE Operacja nie została wykonana, ponieważ nie ma żadnych aktualizacji do zastosowania.The operation was not performed because there are no applicable updates.
0x80cf00180x80cf0018 OM_E_NO_USERTOKENOM_E_NO_USERTOKEN Operacja nie powiodła się, ponieważ brakuje wymaganego tokenu użytkownika.The operation failed because a required user token is missing.
0x80cf00190x80cf0019 OM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICTOM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICT Nie można zainstalować aktualizacji w trybie wyłączności równocześnie z innymi aktualizacjami.An exclusive update cannot be simultaneously installed together with other updates.
0x80cf001A0x80cf001A OM_E_POLICY_NOT_SETOM_E_POLICY_NOT_SET Wartość zasad nie została ustawiona.A policy value was not set.
0x80cf001D0x80cf001D OM_E_INVALID_UPDATEOM_E_INVALID_UPDATE Aktualizacja zawiera nieprawidłowe metadane.An update contains metadata that is not valid.
0x80cf001E0x80cf001E OM_E_SERVICE_STOPOM_E_SERVICE_STOP Nie można ukończyć operacji, ponieważ trwa zamykanie usługi lub systemu.The operation could not be completed because the service or system was being shut down.
0x80cf001F0x80cf001F OM_E_NO_CONNECTIONOM_E_NO_CONNECTION Nie można ukończyć operacji, ponieważ połączenie sieciowe jest niedostępne.The operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf00200x80cf0020 OM_E_NO_INTERACTIVE_USEROM_E_NO_INTERACTIVE_USER Nie można ukończyć operacji, ponieważ nie ma żadnego zalogowanego użytkownika interaktywnego.The operation could not be completed because there is no logged-on interactive user.
0x80cf00210x80cf0021 OM_E_TIME_OUTOM_E_TIME_OUT Nie można ukończyć operacji, ponieważ upłynął jej limit czasu.The operation could not be completed because it timed out.
0x80cf00220x80cf0022 OM_E_ALL_UPDATES_FAILEDOM_E_ALL_UPDATES_FAILED Operacja nie powiodła w przypadku wszystkich aktualizacji.The operation failed for all the updates.
0x80cf00240x80cf0024 OM_E_NO_UPDATEOM_E_NO_UPDATE Brak aktualizacji.There are no updates.
0x80cf00250x80cf0025 OM_E_USER_ACCESS_DISABLEDOM_E_USER_ACCESS_DISABLED Ustawienia zasad grupy uniemożliwiają dostęp do usługi Windows Update.Group Policy settings prevented access to Windows Update.
0x80cf00260x80cf0026 OM_E_INVALID_UPDATE_TYPEOM_E_INVALID_UPDATE_TYPE Typ aktualizacji jest nieprawidłowy.The update type is not valid.
0x80cf00280x80cf0028 OM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWED Nie można odinstalować aktualizacji, ponieważ żądanie nie pochodzi z serwera programu WSUS.The update could not be uninstalled because the request did not originate from a WSUS server.
0x80cf00290x80cf0029 OM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSEOM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE W wyszukiwaniu mogły zostać pominięte niektóre aktualizacje lub w systemie może się znajdować nielicencjonowana aplikacja.Search might have missed some updates, or there might be an unlicensed application on the system.
0x80cf002C0x80cf002C OM_E_BIN_SOURCE_ABSENTOM_E_BIN_SOURCE_ABSENT Nie można zainstalować aktualizacji skompresowanej różnicowo, ponieważ wymaga ona źródła.A delta-compressed update could not be installed because it required the source.
0x80cf002D0x80cf002D OM_E_SOURCE_ABSENTOM_E_SOURCE_ABSENT Nie można zainstalować aktualizacji w postaci pełnego pliku, ponieważ wymaga ona źródła.A full-file update could not be installed because it required the source.
0x80cf002E0x80cf002E OM_E_WU_DISABLEDOM_E_WU_DISABLED Dostęp do niezarządzanego serwera jest niedozwolony.Access to an unmanaged server is not allowed.
0x80cf002F0x80cf002F OM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICYOM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICY Nie można ukończyć operacji, ponieważ ustawiono zasadę DisableWindowsUpdateAccess.The operation could not be completed because the DisableWindowsUpdateAccess policy was set.
0x80cf00300x80cf0030 OM_E_INVALID_PROXY_SERVEROM_E_INVALID_PROXY_SERVER Format listy serwerów proxy jest nieprawidłowy.The proxy list format is not valid.
0x80cf00310x80cf0031 OM_E_INVALID_FILEOM_E_INVALID_FILE Plik jest w niewłaściwym formacie.The file is in the wrong format.
0x80cf00320x80cf0032 OM_E_INVALID_CRITERIAOM_E_INVALID_CRITERIA Ciąg kryteriów wyszukiwania jest nieprawidłowy.The search criteria string is not valid.
0x80cf00340x80cf0034 OM_E_DOWNLOAD_FAILEDOM_E_DOWNLOAD_FAILED Nie można pobrać aktualizacji.The update failed to download.
0x80cf00350x80cf0035 OM_E_UPDATE_NOT_PROCESSEDOM_E_UPDATE_NOT_PROCESSED Aktualizacja nie została przetworzona.The update was not processed.
0x80cf00360x80cf0036 OM_E_INVALID_OPERATIONOM_E_INVALID_OPERATION Bieżący stan obiektu nie zezwala na tę operację.The object's current state did not allow the operation.
0x80cf00370x80cf0037 OM_E_NOT_SUPPORTEDOM_E_NOT_SUPPORTED Operacja jest nieobsługiwana.The operation is not supported.
0x80cf00380x80cf0038 OM_E_WINHTTP_INVALID_FILEOM_E_WINHTTP_INVALID_FILE Pobrany plik zawiera nieoczekiwany typ zawartości.The downloaded file has an unexpected content type.
0x80cf00390x80cf0039 OM_E_TOO_MANY_RESYNCOM_E_TOO_MANY_RESYNC Serwer zgłosił agentowi zbyt wiele żądań ponownej synchronizacji.The server asked the agent to resync too many times.
0x80cf00430x80cf0043 OM_E_NO_UI_SUPPORTOM_E_NO_UI_SUPPORT Interfejs użytkownika programu Windows Update Agent jest nieobsługiwany.There is no support for WUA UI.
0x80cf00440x80cf0044 OM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIEDOM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIED Ta operacja może być wykonywana na aktualizacjach dla poszczególnych komputerów tylko przez administratorów.Only administrators can perform this operation on per-computer updates.
0x80cf00450x80cf0045 OM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPEOM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPE Podjęto próbę wyszukiwania w nieobsługiwanym zakresie.A search was attempted with an unsupported scope.
0x80cf00460x80cf0046 OM_E_BAD_FILE_URLOM_E_BAD_FILE_URL Adres URL nie wskazuje pliku.The URL does not point to a file.
0x80cf00470x80cf0047 OM_E_NOTSUPPORTEDOM_E_NOTSUPPORTED Żądana operacja jest nieobsługiwana.The requested operation is not supported.
0x80cf00490x80cf0049 OM_E_OUTOFRANGEOM_E_OUTOFRANGE Dane są poza zakresem.The data is out of range.
0x80cf004A0x80cf004A OM_E_INVALIDWUAVERSIONOM_E_INVALIDWUAVERSION Dane zawierają nieprawidłową wersję.The data contains a version that is not valid.
0x80cf004B0x80cf004B OM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Wywołanie wyszukiwania zostało ukończone, ale nie mogło wykryć niektórych aktualizacji.The search call was completed, but failed to detect some of the updates.
0x80cf004C0x80cf004C OM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Wywołanie pobierania zostało ukończone, ale nie mogło pobrać niektórych aktualizacji.The download call was completed, but failed to download some of the updates.
0x80cf004D0x80cf004D OM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Wywołanie instalacji zostało ukończone, ale nie mogło zainstalować niektórych aktualizacji.The install call was completed, but failed to install some of the updates.
0x80cf004E0x80cf004E OM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZEDOM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZED Pamięć podręczna usługi Windows Update jest pusta, ponieważ nie została zainicjowana.The Windows Update cache is empty because it has not been initialized.
0x80cf04360x80cf0436 OM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIREDOM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIRED Serwer nie obsługuje wyszukiwania w poszczególnych kategoriach.The server does not support category-specific search. Zamiast tego należy wydać polecenie wyszukiwania w pełnym wykazie.Full catalog search must be issued instead.
0x80cf04370x80cf0437 OM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILUREOM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILURE Wystąpił problem z autoryzacją w usłudze.There was a problem authorizing with the service.
0x80cf04380x80cf0438 OM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLEOM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLE Nie ma żadnej trasy do punktu końcowego ani łączności sieciowej z punktem końcowym.There is no route or network connectivity to the endpoint.
0x80cf04390x80cf0439 OM_E_PT_INVALID_FORMATOM_E_PT_INVALID_FORMAT Odebrane dane nie spełniają oczekiwań kontraktu danych.The data received does not meet the data contract expectations.
0x80cf043A0x80cf043A OM_E_PT_INVALID_URLOM_E_PT_INVALID_URL Adres URL jest nieprawidłowy.The URL is not valid.
0x80cf043B0x80cf043B OM_E_PT_NWS_NOT_LOADEDOM_E_PT_NWS_NOT_LOADED Nie można załadować środowiska wykonawczego NWS.The NWS runtime cannot be loaded.
0x80cf043C0x80cf043C OM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTED Schemat uwierzytelniania serwera proxy jest nieobsługiwany.The proxy authentication scheme is not supported.
0x80cf043D0x80cf043D OM_E_SERVICEPROP_NOTAVAILOM_E_SERVICEPROP_NOTAVAIL Żądana właściwość usługi jest niedostępna.The requested service property is not available.
0x80cf043E0x80cf043E OM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIREDOM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIRED Wtyczka dostawcy punktu końcowego wymaga odświeżenia w trybie online.The endpoint provider plug-in requires an online refresh.
0x80cf043F0x80cf043F OM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAILOM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAIL Adres URL żądanego punktu końcowego usługi jest niedostępny.A URL for the requested service endpoint is not available.
0x80cf04400x80cf0440 OM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTEDOM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTED Połączenie z punktem końcowym usługi zostało zakończone.The connection to the service endpoint terminated.
0x80cf04410x80cf0441 OM_E_PT_INVALID_OPERATIONOM_E_PT_INVALID_OPERATION Operacja jest nieprawidłowa, ponieważ rozmówca protokołu jest w nieodpowiednim stanie.The operation is not valid because protocol talker is in an inappropriate state.
0x80cf0FFF0x80cf0FFF OM_E_UNEXPECTEDOM_E_UNEXPECTED Operacja nie powiodła się z przyczyn, które nie zostały wyjaśnione przy użyciu innego kodu błędu.An operation failed because of reasons that are not explained by another error code.
0x80cf10010x80cf1001 OM_E_MSI_WRONG_VERSIONOM_E_MSI_WRONG_VERSION W wyszukiwaniu mogły zostać pominięte niektóre aktualizacje, ponieważ Instalator Windows jest w wersji wcześniejszej niż wersja 3.1.Search might have missed some updates because the Windows Installer is an earlier version than version 3.1.
0x80cf10020x80cf1002 OM_E_MSI_NOT_CONFIGUREDOM_E_MSI_NOT_CONFIGURED W wyszukiwaniu mogły zostać pominięte niektóre aktualizacje, ponieważ Instalator Windows jest nieskonfigurowany.Search might have missed some updates because the Windows Installer is not configured.
0x80cf10030x80cf1003 OM_E_MSP_DISABLEDOM_E_MSP_DISABLED W wyszukiwaniu mogły zostać pominięte niektóre aktualizacje, ponieważ zasady wyłączyły stosowanie poprawek do Instalatora Windows.Search might have missed some updates because policy has disabled Windows Installer patching.
0x80cf10040x80cf1004 OM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXTOM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXT Nie można zastosować aktualizacji, ponieważ aplikacja została zainstalowana dla poszczególnych użytkowników.An update could not be applied because the application is installed per user.
0x80cf20000x80cf2000 OM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLEOM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLE Nie można ukończyć żądania dotyczącego procedury obsługi aktualizacji zdalnej, ponieważ nie jest dostępny żaden proces zdalny.A request for a remote update handler could not be completed because no remote process is available.
0x80cf20010x80cf2001 OM_E_UH_LOCALONLYOM_E_UH_LOCALONLY Nie można ukończyć żądania dotyczącego procedury obsługi aktualizacji zdalnej, ponieważ procedura obsługi jest dostępna tylko lokalnie.A request for a remote update handler could not be completed because the handler is local only.
0x80cf20030x80cf2003 OM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVEOM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVE Nie można utworzyć procedury obsługi aktualizacji zdalnej, ponieważ już ona istnieje.A remote update handler could not be created because one already exists.
0x80cf20040x80cf2004 OM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTIONOM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION Nie można ukończyć żądania dotyczącego procedury obsługi instalowania (odinstalowywania) aktualizacji, ponieważ aktualizacja nie obsługuje instalowania (odinstalowywania).A request for the handler to install (uninstall) an update could not be completed because the update does not support install (uninstall).
0x80cf20050x80cf2005 OM_E_UH_WRONGHANDLEROM_E_UH_WRONGHANDLER Nie można ukończyć operacji, ponieważ określono niewłaściwą procedurę obsługi.An operation could not be completed because the wrong handler was specified.
0x80cf20060x80cf2006 OM_E_UH_INVALIDMETADATAOM_E_UH_INVALIDMETADATA Nie można ukończyć operacji procedury obsługi, ponieważ aktualizacja zawiera nieprawidłowe metadane.A handler operation could not be completed because the update contains metadata that is not valid.
0x80cf20070x80cf2007 OM_E_UH_INSTALLERHUNGOM_E_UH_INSTALLERHUNG Nie można ukończyć operacji, ponieważ instalator przekroczył limit czasu.An operation could not be completed because the installer exceeded the time limit. Sprawdź, czy aktualizacja wymagająca interakcji z użytkownikiem została zatwierdzona do wdrożenia.Check whether an update that requires user interaction was approved for deployment. W tym przypadku musisz skorygować parametry instalacji aktualizacji, aby można ją było zainstalować w trybie dyskretnym.In this case, you must revise the update installation parameters so that it can install silently.
0x80cf20080x80cf2008 OM_E_UH_OPERATIONCANCELLEDOM_E_UH_OPERATIONCANCELLED Operacja wykonywana przez procedurę obsługi aktualizacji została anulowana.An operation that was being performed by the update handler was canceled.
0x80cf20090x80cf2009 OM_E_UH_BADHANDLERXMLOM_E_UH_BADHANDLERXML Nie można ukończyć operacji, ponieważ metadane właściwe dla procedury obsługi są nieprawidłowe.An operation could not be completed because the handler-specific metadata is not valid.
0x80cf200B0x80cf200B OM_E_UH_INSTALLERFAILUREOM_E_UH_INSTALLERFAILURE Instalator nie może zainstalować (odinstalować) co najmniej jednej aktualizacji.The installer failed to install (uninstall) one or more updates.
0x80cf200D0x80cf200D OM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOADOM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOAD Procedura obsługi aktualizacji nie zainstalowała aktualizacji, ponieważ aktualizacja musi zostać ponownie pobrana.The update handler did not install the update because it must be downloaded again.
0x80cf200E0x80cf200E OM_E_UH_NOTIFYFAILUREOM_E_UH_NOTIFYFAILURE Procedura obsługi aktualizacji nie może wysłać powiadomienia o stanie operacji instalowania (odinstalowywania).The update handler failed to send notification of the status of the install (uninstall) operation.
0x80cf20140x80cf2014 OM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDINGOM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING Nadal trwa operacja po ponownym rozruchu dotycząca aktualizacji.The post-reboot operation for the update is still in progress.
0x80cf20150x80cf2015 OM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWNOM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWN Nie można ustalić wyniku operacji po ponownym rozruchu dotyczącej aktualizacji.The result of the post-reboot operation for the update could not be determined.
0x80cf20160x80cf2016 OM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATEOM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE Nieoczekiwany stan aktualizacji po ukończeniu dotyczącej jej operacji po ponownym rozruchu.The state of the update after its post-reboot operation was completed is unexpected.
0x80cf20170x80cf2017 OM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIREDOM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED Przed pobraniem lub zainstalowaniem tej aktualizacji należy zaktualizować stos obsługi systemu operacyjnego.The operation system servicing stack must be updated before this update is downloaded or installed.
0x80cf20180x80cf2018 OM_E_UH_CALLED_BACK_FAILUREOM_E_UH_CALLED_BACK_FAILURE Instalator wywołania zwrotnego wykonał wywołanie zwrotne z błędem.A callback installer called back with an error.
0x80cf20190x80cf2019 OM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATUREOM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATURE Podpis instalatora niestandardowego jest niezgodny z podpisem wymaganym przez aktualizację.The custom installer signature did not match the signature that the update requires.
0x80cf201A0x80cf201A OM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXTOM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXT Konfiguracja instalacji jest nieobsługiwana przez instalatora.The installer does not support the installation configuration.
0x80cf201B0x80cf201B OM_E_UH_INVALID_TARGETSESSIONOM_E_UH_INVALID_TARGETSESSION Sesja docelowa instalacji jest nieprawidłowa.The targeted session for the installation is not valid.
0x80cf2FFF0x80cf2FFF OM_E_UH_UNEXPECTEDOM_E_UH_UNEXPECTED Błąd procedury obsługi aktualizacji nie pasuje do żadnego innego kodu OM_E_UH_*.An update handler error is not covered by another OM_E_UH_* code.
0x80cf3FFD0x80cf3FFD OM_E_NON_UI_MODEOM_E_NON_UI_MODE Nie można wyświetlić interfejsu użytkownika w trybie innym niż tryb interfejsu użytkownika.Cannot show UI when in non-UI mode. Moduły interfejsu użytkownika klienta usługi Windows Update mogą nie być zainstalowane.Windows Update client UI modules might not be installed.
0x80cf3FFE0x80cf3FFE OM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSIONOM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION Ta wersja funkcji wyeksportowanych z interfejsu użytkownika klienta usługi Windows Update jest nieobsługiwana.This version of WU client UI exported functions is not supported.
0x80cf3FFF0x80cf3FFF OM_E_AUCLIENT_UNEXPECTEDOM_E_AUCLIENT_UNEXPECTED Wystąpił błąd interfejsu użytkownika, który nie pasuje do żadnego innego kodu błędu OM_E_AUCLIENT_*.A user interface error occurred that is not covered by another OM_E_AUCLIENT_* error code.
0x80cf40070x80cf4007 OM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULT Taki sam jak SOAPCLIENT_SOAPFAULT.Same as SOAPCLIENT_SOAPFAULT. Wystąpił błąd klienta protokołu SOAP z powodu błędu protokołu SOAP, którego typ kodu błędu to OM_E_PT_SOAP_*.SOAP client failed because a SOAP fault of OM_E_PT_SOAP_* error code type occurred.
0x80cf40080x80cf4008 OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT Taki sam jak SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR.Same as SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR. Klient protokołu SOAP nie może przeanalizować błędu protokołu SOAP.SOAP client failed to parse a SOAP fault error.
0x80cf400A0x80cf400A OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE Taki sam jak SOAPCLIENT_PARSE_ERROR.Same as SOAPCLIENT_PARSE_ERROR. Klient protokołu SOAP nie może przeanalizować odpowiedzi z serwera.SOAP client failed to parse the response from the server.
0x80cf400B0x80cf400B OM_E_PT_SOAP_VERSIONOM_E_PT_SOAP_VERSION Taki sam jak SOAP_E_VERSION_MISMATCH.Same as SOAP_E_VERSION_MISMATCH. Klient protokołu SOAP odnalazł nierozpoznawalną przestrzeń nazw dla koperty protokołu SOAP.SOAP client found an unrecognizable namespace for the SOAP envelope.
0x80cf400C0x80cf400C OM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTANDOM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTAND Taki sam jak SOAP_E_MUST_UNDERSTAND.Same as SOAP_E_MUST_UNDERSTAND. Klient protokołu SOAP nie może zinterpretować nagłówka.SOAP client could not interpret a header.
0x80cf400D0x80cf400D OM_E_PT_SOAP_CLIENTOM_E_PT_SOAP_CLIENT Taki sam jak SOAP_E_CLIENT.Same as SOAP_E_CLIENT. Klient protokołu SOAP ustalił, że komunikat ma nieprawidłową postać.SOAP client found the message was malformed. Popraw przed ponownym wysłaniem.Correct before resending.
0x80cf400E0x80cf400E OM_E_PT_SOAP_SERVEROM_E_PT_SOAP_SERVER Taki sam jak SOAP_E_SERVER.Same as SOAP_E_SERVER. Nie można przetworzyć komunikatu protokołu SOAP z powodu błędu serwera.The SOAP message could not be processed because of a server error. Wyślij ponownie później.Resend later.
0x80cf40100x80cf4010 OM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPSOM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPS Liczba wystąpień komunikacji dwustronnej z serwerem przekroczyła maksymalny limit.The number of round trips to the server exceeded the maximum limit.
0x80cf40120x80cf4012 OM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATIONOM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATION Nie można zainicjować obiektu, ponieważ został on już zainicjowany.The initialization failed because the object was already initialized.
0x80cf40130x80cf4013 OM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAMEOM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAME Nie można ustalić nazwy komputera.The computer name could not be determined.
0x80cf40150x80cf4015 OM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIREDOM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIRED Odpowiedź z serwera wskazuje, że serwer został zmieniony lub plik cookie jest nieprawidłowy.The reply from the server indicates that the server was changed or the cookie was invalid. Odśwież wewnętrzną pamięć podręczną i spróbuj ponownie.Refresh the internal cache and retry.
0x80cf40160x80cf4016 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUESTOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST Taki sam jak stan HTTP 400.Same as HTTP status 400. Serwer nie może przetworzyć żądania, ponieważ składnia jest nieprawidłowa.The server could not process the request because the syntax is not valid.
0x80cf40170x80cf4017 OM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIED Taki sam jak stan HTTP 401.Same as HTTP status 401. Żądany zasób wymaga uwierzytelnienia użytkownika.The requested resource requires user authentication.
0x80cf40180x80cf4018 OM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDENOM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDEN Taki sam jak stan HTTP 403.Same as HTTP status 403. Serwer zrozumiał żądanie, ale odmówił jego spełnienia.The server understood the request, but declined to fulfill it.
0x80cf40190x80cf4019 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUNDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Taki sam jak stan HTTP 404.Same as HTTP status 404. Serwer nie może odnaleźć żądanego identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier).The server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier).
0x80cf401A0x80cf401A OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHODOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHOD Taki sam jak stan HTTP 405.Same as HTTP status 405. Metoda HTTP jest niedozwolona.The HTTP method is not allowed.
0x80cf401B0x80cf401B OM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQOM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ Taki sam jak stan HTTP 407.Same as HTTP status 407. Wymagane jest uwierzytelnienie serwera proxy.Proxy authentication is required.
0x80cf401C0x80cf401C OM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUT Taki sam jak stan HTTP 408.Same as HTTP status 408. Upłynął limit czasu serwera podczas oczekiwania na żądanie.The server timed out waiting for the request.
0x80cf401D0x80cf401D OM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICTOM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICT Taki sam jak stan HTTP 409.Same as HTTP status 409. Żądanie nie zostało ukończone z powodu konfliktu z bieżącym stanem zasobu.The request was not completed because of a conflict with the current state of the resource.
0x80cf401E0x80cf401E OM_E_PT_HTTP_STATUS_GONEOM_E_PT_HTTP_STATUS_GONE Taki sam jak stan HTTP 410.Same as HTTP status 410. Żądany zasób nie jest już dostępny na serwerze.The requested resource is no longer available at the server.
0x80cf401F0x80cf401F OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROROM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROR Taki sam jak stan HTTP 500.Same as HTTP status 500. Wewnętrzny błąd serwera uniemożliwił spełnienie żądania.An error internal to the server prevented the request from being fulfilled.
0x80cf40200x80cf4020 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED Taki sam jak stan HTTP 500.Same as HTTP status 500. Serwer nie obsługuje funkcji wymaganych do spełnienia żądania.The server does not support the functionality that is required to fulfill the request.
0x80cf40210x80cf4021 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAYOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAY Taki sam jak stan HTTP 502.Same as HTTP status 502. Serwer działający jako brama lub serwer proxy otrzymał nieprawidłową odpowiedź od nadrzędnego serwera, do którego uzyskiwał dostęp podczas próby spełnienia żądania.The server, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream server that it accessed while trying to fulfill the request.
0x80cf40220x80cf4022 OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAILOM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL Taki sam jak stan HTTP 503.Same as HTTP status 503. Usługa jest tymczasowo przeciążona.The service is temporarily overloaded.
0x80cf40230x80cf4023 OM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT Taki sam jak stan HTTP 503.Same as HTTP status 503. Upłynął limit czasu żądania w oczekiwaniu na bramę.The request was timed out waiting for a gateway.
0x80cf40240x80cf4024 OM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUPOM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUP Taki sam jak stan HTTP 505.Same as HTTP status 505. Serwer nie obsługuje wersji protokołu HTTP, która jest używana dla żądania.The server does not support the HTTP protocol version that is used for the request.
0x80cf40250x80cf4025 OM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGEDOM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGED Operacja nie powiodła się z powodu zmienionej lokalizacji pliku.The operation failed because of a changed file location. Odśwież stan wewnętrzny i wyślij ponownie.Refresh the internal state and resend.
0x80cf40270x80cf4027 OM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTEDOM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTED Serwer zwrócił pustą listę informacji o uwierzytelnianiu.The server returned an empty authentication information list.
0x80cf40280x80cf4028 OM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATEDOM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATED Agent nie mógł utworzyć żadnych prawidłowych plików cookie uwierzytelniania.The agent could not create any valid authentication cookies.
0x80cf40290x80cf4029 OM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROPOM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROP Wartość właściwości konfiguracji jest nieprawidłowa.A configuration property value was wrong.
0x80cf402A0x80cf402A OM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSINGOM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSING Brak wartości właściwości konfiguracji.A configuration property value was missing.
0x80cf402B0x80cf402B OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED Nie można ukończyć żądania HTTP, a przyczyna nie odpowiada żadnemu kodowi błędu OM_E_PT_HTTP_*.The HTTP request could not be completed, and the reason did not correspond to any of the OM_E_PT_HTTP_* error codes.
0x80cf402C0x80cf402C OM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVEDOM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED Taki sam jak ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED.Same as ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED. Nie można ustalić nazwy serwera proxy lub serwera docelowego.The proxy server or destination server name cannot be resolved.
0x80cf402F0x80cf402F OM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORSOM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS Przetwarzanie zewnętrznych plików CAB zostało ukończone z pewnymi błędami.The external .cab file processing was completed with some errors.
0x80cf40300x80cf4030 OM_E_PT_ECP_INIT_FAILEDOM_E_PT_ECP_INIT_FAILED Nie ukończono inicjalizacji procesora zewnętrznych plików CAB.The external .cab processor initialization was not completed.
0x80cf40310x80cf4031 OM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMATOM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMAT Format pliku metadanych jest nieprawidłowy.The format of a metadata file is not valid.
0x80cf40320x80cf4032 OM_E_PT_ECP_INVALID_METADATAOM_E_PT_ECP_INVALID_METADATA Procesor zewnętrznych plików CAB odnalazł nieprawidłowe metadane.The external cab processor found metadata that is not valid.
0x80cf40330x80cf4033 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGESTOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGEST Nie można wyodrębnić skrótu pliku z zewnętrznego pliku CAB.The file digest could not be extracted from an external .cab file.
0x80cf40340x80cf4034 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILEOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILE Nie można zdekompresować zewnętrznego pliku CAB.An external .cab file could not be decompressed.
0x80cf40350x80cf4035 OM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROROM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROR Procesor zewnętrznych plików CAB nie może pobrać lokalizacji plików.The external cab processor could not get the file locations.
0x80cf4FFF0x80cf4FFF OM_E_PT_UNEXPECTEDOM_E_PT_UNEXPECTED Wystąpił błąd komunikacji, który nie pasuje do żadnego innego kodu błędu OM_E_PT_*.A communication error occurred that is not covered by another OM_E_PT_* error code.
0x80cf60010x80cf6001 OM_E_DM_URLNOTAVAILABLEOM_E_DM_URLNOTAVAILABLE Nie można ukończyć operacji menedżera pobierania, ponieważ żądany plik nie ma adresu URL.A download manager operation could not be completed because the requested file does not have a URL.
0x80cf60020x80cf6002 OM_E_DM_INCORRECTFILEHASHOM_E_DM_INCORRECTFILEHASH Nie można ukończyć operacji menedżera pobierania, ponieważ nie został rozpoznany skrót pliku.A download manager operation could not be completed because the file digest was not recognized.
0x80cf60030x80cf6003 OM_E_DM_UNKNOWNALGORITHMOM_E_DM_UNKNOWNALGORITHM Nie można ukończyć operacji menedżera pobierania, ponieważ metadane pliku zażądały nierozpoznanego algorytmu wyznaczania wartości skrótu.A download manager operation could not be completed because the file metadata requested an unrecognized hash algorithm.
0x80cf60050x80cf6005 OM_E_DM_NONETWORKOM_E_DM_NONETWORK Nie można ukończyć operacji menedżera pobierania, ponieważ połączenie sieciowe jest niedostępne.A download manager operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf60070x80cf6007 OM_E_DM_NOTDOWNLOADEDOM_E_DM_NOTDOWNLOADED Aktualizacja nie została pobrana.The update has not been downloaded.
0x80cf60080x80cf6008 OM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITSOM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITS Operacja menedżera pobierania nie powiodła się, ponieważ menedżer pobierania nie może nawiązać połączenia z usługą inteligentnego transferu w tle (Background Intelligent Transfer Service, BITS).A download manager operation failed because the download manager could not connect the Background Intelligent Transfer Service (BITS).
0x80cf60090x80cf6009 OM_E_DM_BITSTRANSFERERROROM_E_DM_BITSTRANSFERERROR Operacja menedżera pobierania nie powiodła się z powodu nieokreślonego błędu transferu usługi inteligentnego transferu w tle (BITS).A download manager operation failed because there was an unspecified Background Intelligent Transfer Service (BITS) transfer error.
0x80cf600a0x80cf600a OM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGEDOM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGED Pobieranie musi zostać ponownie uruchomione, ponieważ lokalizacja źródła pobierania została zmieniona.A download must be restarted because the download source location has changed.
0x80cf600B0x80cf600B OM_E_DM_CONTENTCHANGEDOM_E_DM_CONTENTCHANGED Pobieranie musi zostać ponownie uruchomione, ponieważ zawartość aktualizacji została zmieniona w nowej wersji.A download must be restarted because the update content changed in a new revision.
0x80cf6FFF0x80cf6FFF OM_E_DM_UNEXPECTEDOM_E_DM_UNEXPECTED Wystąpił błąd menedżera pobierania, który nie pasuje do żadnego innego kodu błędu OM_E_DM_*.A download manager error occurred that is not covered by another OM_E_DM_* error code.
0x80cf70030x80cf7003 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOAD Określono nieprawidłowy ładunek zdarzenia.An event payload was specified that is not valid.
0x80cf70040x80cf7004 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZEOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZE Rozmiar przekazanego ładunku zdarzenia jest nieprawidłowy.The size of the event payload submitted is not valid.
0x80cf70050x80cf7005 OM_E_SERVICE_NOT_REGISTEREDOM_E_SERVICE_NOT_REGISTERED Usługa jest niezarejestrowana.The service is not registered.
0x80cf80000x80cf8000 OM_E_DS_SHUTDOWNOM_E_DS_SHUTDOWN Operacja nie powiodła się, ponieważ trwa zamykanie agenta.An operation failed because the agent is shutting down.
0x80cf80010x80cf8001 OM_E_DS_INUSEOM_E_DS_INUSE Operacja nie powiodła się, ponieważ magazyn danych jest w użyciu.An operation failed because the data store was in use.
0x80cf80020x80cf8002 OM_E_DS_INVALIDOM_E_DS_INVALID Stan bieżący i stan oczekiwany magazynu danych są niezgodne.The current and expected states of the data store do not match.
0x80cf80030x80cf8003 OM_E_DS_TABLEMISSINGOM_E_DS_TABLEMISSING W magazynie danych brakuje tabeli.The data store is missing a table.
0x80cf80040x80cf8004 OM_E_DS_TABLEINCORRECTOM_E_DS_TABLEINCORRECT Magazyn danych zawiera tabelę, w której znajdują się nieoczekiwane kolumny.The data store contains a table that has unexpected columns.
0x80cf80050x80cf8005 OM_E_DS_INVALIDTABLENAMEOM_E_DS_INVALIDTABLENAME Nie można otworzyć tabeli, ponieważ nie znajduje się ona w magazynie danych.A table could not be opened because the table is not in the data store.
0x80cf80060x80cf8006 OM_E_DS_BADVERSIONOM_E_DS_BADVERSION Wersja bieżąca i wersja oczekiwana magazynu danych są niezgodne.The current and expected versions of the data store do not match.
0x80cf80070x80cf8007 OM_E_DS_NODATAOM_E_DS_NODATA Żądane informacje nie znajdują się w magazynie danych.The information that is requested is not in the data store.
0x80cf80080x80cf8008 OM_E_DS_MISSINGDATAOM_E_DS_MISSINGDATA W magazynie danych brakuje wymaganych informacji lub zawiera on wartość null w kolumnie tabeli, która wymaga wartości innej niż null.The data store is missing required information or has a null in a table column that requires a non-null value.
0x80cf80090x80cf8009 OM_E_DS_MISSINGREFOM_E_DS_MISSINGREF W magazynie danych brakuje wymaganych informacji lub zawiera on odwołanie do brakujących postanowień licencyjnych, pliku, zlokalizowanej właściwości lub połączonego wiersza.The data store is missing required information or has a reference to missing license terms, file, localized property, or linked row.
0x80cf800A0x80cf800A OM_E_DS_UNKNOWNHANDLEROM_E_DS_UNKNOWNHANDLER Aktualizacja nie została przetworzona, ponieważ jej procedura obsługi nie została rozpoznana.The update was not processed because its update handler was not recognized.
0x80cf800B0x80cf800B OM_E_DS_CANTDELETEOM_E_DS_CANTDELETE Aktualizacja nie została usunięta, ponieważ nadal odwołuje się do niej co najmniej jedna usługa.The update was not deleted because it is still referenced by one or more services.
0x80cf800C0x80cf800C OM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIREDOM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIRED Nie można zablokować sekcji magazynu danych w wyznaczonym czasie.The data store section could not be locked within the allotted time.
0x80cf800E0x80cf800E OM_E_DS_ROWEXISTSOM_E_DS_ROWEXISTS Nie dodano wiersza, ponieważ istniejący wiersz ma ten sam klucz podstawowy.The row was not added because an existing row has the same primary key.
0x80cf800F0x80cf800F OM_E_DS_STOREFILELOCKEDOM_E_DS_STOREFILELOCKED Nie można zainicjować magazynu danych, ponieważ został on zablokowany przez inny proces.The data store could not be initialized because it was locked by another process.
0x80cf80100x80cf8010 OM_E_DS_CANNOTREGISTEROM_E_DS_CANNOTREGISTER Zarejestrowanie magazynu danych w modelu COM w bieżącym procesie jest niedozwolone.The data store is not allowed to be registered with COM in the current process.
0x80cf80110x80cf8011 OM_E_DS_UNABLETOSTARTOM_E_DS_UNABLETOSTART Operacja nie może utworzyć obiektu magazynu danych w innym procesie.An operation could not create a data store object in another process.
0x80cf80130x80cf8013 OM_E_DS_DUPLICATEUPDATEIDOM_E_DS_DUPLICATEUPDATEID Serwer wysłał tę samą aktualizację do klienta przy użyciu identyfikatorów o dwóch różnych wersjach.The server sent the same update to the client with two different revision IDs.
0x80cf80140x80cf8014 OM_E_DS_UNKNOWNSERVICEOM_E_DS_UNKNOWNSERVICE Nie można ukończyć operacji, ponieważ usługa nie znajduje się w magazynie danych.An operation could not be completed because the service is not in the data store.
0x80cf80150x80cf8015 OM_E_DS_SERVICEEXPIREDOM_E_DS_SERVICEEXPIRED Nie można ukończyć operacji z powodu wygaśnięcia rejestracji usługi.An operation could not be completed because the registration of the service has expired.
0x80cf80160x80cf8016 OM_E_DS_DECLINENOTALLOWEDOM_E_DS_DECLINENOTALLOWED Żądanie ukrycia aktualizacji zostało odrzucone, ponieważ aktualizacja ta jest obowiązkowa lub została ona wdrożona na podstawie terminu.A request to hide an update was declined because it is a mandatory update or because it was deployed with a deadline.
0x80cf80170x80cf8017 OM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCHOM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCH Tabela nie została zamknięta, ponieważ nie jest skojarzona z sesją.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80180x80cf8018 OM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCHOM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCH Tabela nie została zamknięta, ponieważ nie jest skojarzona z sesją.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80190x80cf8019 OM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICEOM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICE Żądanie usunięcia lub wyrejestrowania usługi zostało odrzucone, ponieważ usługa ta jest wbudowana lub dlatego, że aktualizacje automatyczne nie mogą wracać do innej usługi.The request to remove or unregister the service was declined because it is a built-in service or because Automatic Updates cannot fall back to another service.
0x80cf801A0x80cf801A OM_E_DS_INVALIDOPERATIONOM_E_DS_INVALIDOPERATION Żądanie zostało odrzucone, ponieważ operacja jest niedozwolona.The request was declined because the operation is not allowed.
0x80cf801B0x80cf801B OM_E_DS_SCHEMAMISMATCHOM_E_DS_SCHEMAMISMATCH Schemat bieżącego magazynu danych i schemat tabeli w kopii zapasowej dokumentu XML są niezgodne.The schema of the current data store and the schema of a table in a backup XML document do not match.
0x80cf801C0x80cf801C OM_E_DS_RESETREQUIREDOM_E_DS_RESETREQUIRED Magazyn danych wymaga zresetowania sesji.The data store requires a session reset. Zwolnij sesję, a następnie ponów próbę w nowej sesji.Release the session and retry with a new session.
0x80cf801D0x80cf801D OM_E_DS_IMPERSONATEDOM_E_DS_IMPERSONATED Nie można ukończyć operacji magazynu danych, ponieważ zażądano jej przy użyciu tożsamości spersonifikowanej.A data store operation could not be completed because it was requested with an impersonated identity.
0x80cf8FFF0x80cf8FFF OM_E_DS_UNEXPECTEDOM_E_DS_UNEXPECTED Wystąpił błąd magazynu danych, który nie pasuje do żadnego innego kodu OM_E_DS_*.A data store error occurred that is not covered by another OM_E_DS_* code.
0x80cfA0000x80cfA000 OM_E_AU_NOSERVICEOM_E_AU_NOSERVICE Usługa Aktualizacje automatyczne nie może obsłużyć żądań przychodzących.Automatic Updates could not service incoming requests.
0x80cfA0040x80cfA004 OM_E_AU_PAUSEDOM_E_AU_PAUSED Usługa Aktualizacje automatyczne nie może przetworzyć żądań przychodzących, ponieważ została wstrzymana.Automatic Updates could not process incoming requests because it was paused.
0x80cfA0050x80cfA005 OM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICEOM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICE W usłudze Aktualizacje automatyczne nie została zarejestrowana żadna usługa niezarządzana.No unmanaged service is registered with Automatic Updates.
0x80cfA0060x80cfA006 OM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCHOM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCH Podczas wyszukiwania została zmieniona usługa domyślna zarejestrowana w usłudze Aktualizacje automatyczne.The default service registered with Automatic Updates changed during the search.
0x80cfA0070x80cfA007 OM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOTOM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOT W usłudze Aktualizacje automatyczne jest już wyświetlany użytkownikowi monit o ponowne uruchomienie.Automatic Updates is already prompting the user to restart.
0x80cfAFFF0x80cfAFFF OM_E_AU_UNEXPECTEDOM_E_AU_UNEXPECTED Wystąpił błąd usługi Aktualizacje automatyczne, który nie pasuje do żadnego innego kodu OM_E_AU *.An Automatic Updates error occurred that is not covered by another OM_E_AU * code.
0x80cfE0010x80cfE001 OM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSIONOM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSION Nie można ukończyć operacji ewaluatora wyrażeń, ponieważ wyrażenie nie zostało rozpoznane.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not recognized.
0x80cfE0020x80cfE002 OM_E_EE_INVALID_EXPRESSIONOM_E_EE_INVALID_EXPRESSION Nie można ukończyć operacji ewaluatora wyrażeń, ponieważ wyrażenie jest nieprawidłowe.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not valid.
0x80cfE0030x80cfE003 OM_E_EE_MISSING_METADATAOM_E_EE_MISSING_METADATA Nie można ukończyć operacji ewaluatora wyrażeń, ponieważ wyrażenie zawiera niewłaściwą liczbę węzłów metadanych.An expression evaluator operation could not be completed because an expression contains an incorrect number of metadata nodes.
0x80cfE0040x80cfE004 OM_E_EE_INVALID_VERSIONOM_E_EE_INVALID_VERSION Nie można ukończyć operacji ewaluatora wyrażeń, ponieważ wersja serializowanych danych wyrażenia jest nieprawidłowa.An expression evaluator operation could not be completed because the version of the serialized expression data is not valid.
0x80cfE0050x80cfE005 OM_E_EE_NOT_INITIALIZEDOM_E_EE_NOT_INITIALIZED Nie można zainicjować ewaluatora wyrażeń.The expression evaluator could not be initialized.
0x80cfE0060x80cfE006 OM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATAOM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATA Nie można ukończyć operacji ewaluatora wyrażeń, ponieważ atrybut jest nieprawidłowy.An expression evaluator operation could not be completed because an attribute is not valid.
0x80cfE0070x80cfE007 OM_E_EE_CLUSTER_ERROROM_E_EE_CLUSTER_ERROR Nie można ukończyć operacji ewaluatora wyrażeń, ponieważ nie można ustalić stanu klastra komputera.An expression evaluator operation could not be completed because the cluster state of the computer could not be determined.
0x80cfEFFF0x80cfEFFF OM_E_EE_UNEXPECTEDOM_E_EE_UNEXPECTED Wystąpił błąd ewaluatora wyrażeń, który nie pasuje do żadnego innego kodu błędu OM_E_EE_*.An expression evaluator error occurred that is not covered by another OM_E_EE_* error code.
0x80cfF0010x80cfF001 OM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPTOM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT Plik pamięci podręcznej zdarzeń jest uszkodzony.The event cache file was defective.
0x80cfF0020x80cfF002 OM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILEDOM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILED Nie można przeanalizować kodu XML w deskryptorze przestrzeni nazw zdarzeń.The XML in the event namespace descriptor could not be parsed.
0x80cfF0030x80cfF003 OM_E_INVALID_EVENTOM_E_INVALID_EVENT Kod XML w deskryptorze przestrzeni nazw zdarzeń jest nieprawidłowy.The XML in the event namespace descriptor is not valid.
0x80cfF0040x80cfF004 OM_E_SERVER_BUSYOM_E_SERVER_BUSY Serwer odrzucił zdarzenie, ponieważ był zbyt zajęty.The server rejected an event because the server was too busy.
0x80cfFFFF0x80cfFFFF OM_E_REPORTER_UNEXPECTEDOM_E_REPORTER_UNEXPECTED Wystąpił błąd osoby zgłaszającej błąd, który nie pasuje do żadnego innego kodu błędu.A reporter error occurred that is not covered by another error code.
0x80af00050x80af0005 OMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIREDOMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIRED Instalacja nie powiodła się z powodu oczekującego obowiązkowego ponownego rozruchu.Installation failed because there is a pending mandatory reboot.
0x80af00060x80af0006 OMC_E_DOWNLOAD_CANCELLEDOMC_E_DOWNLOAD_CANCELLED Pobieranie zostało anulowane.The download was canceled.

Komputery z systemem Windows 7 z dużą liczbą zastąpionych aktualizacji przestają raportować do konsoli usługi Microsoft IntuneWindows 7-based computers with lots of superseded updates stop reporting to the Microsoft Intune console

Problem: Może mieć miejsce sytuacja, w której na klientach usługi Microsoft Intune występuje jeden lub więcej z następujących objawów:Issue: You may encounter a situation where Microsoft Intune clients experience one or more of the following symptoms:

  • Raportowanie do konsoli administracyjnej firmy Microsoft zostaje nagle zatrzymane.They suddenly stop reporting to the Microsoft admin console.
  • Wykorzystanie procesora CPU jest wysokie.They experience high CPU utilization.
  • Aplikacje instalowane za pośrednictwem portalu Intune są instalowane powoli.Applications install slowly when they’re installed through the Intune portal.
  • Program Microsoft Intune Center wyzwala następujący błąd: Wystąpił błąd podczas aktualizowania komputera. Znaleziono błąd: Kod 0x800705b4.The Microsoft Intune Center triggers the following error: An error occurred while updating your computer. Error found: Code 0x800705b4.
  • W polu stanu w obszarze konsoli administracyjnej usługi Intune > Grupy > Wszystkie urządzenia jest wyświetlany komunikat: Co najmniej jeden agent zainstalowany na tym komputerze ma błędy. Informacje na temat tego komputera mogą być niedokładne lub nieaktualne.The status field under Intune Admin Console > Groups > All Devices displays: One or more agents that are installed on this computer have errors. The information for this computer may not be accurate or up-to-date.

Ten problem może wystąpić, jeśli zastąpione aktualizacje (aktualizacje, które zostały zastąpione przez inne aktualizacje) nie były odrzucane od dłuższego czasu.This problem may occur if superseded updates (updates that have been replaced by another update) have not been declined for an extended period. Podczas niektórych procesów, takich jak instalowanie aplikacji, system Windows sprawdza kolejno wszystkie zastąpione aktualizacje w celu zapewnienia prawidłowego mapowania aktualizacji oraz ich następców.During certain processes, such as installing an application, Windows checks all superseded updates in sequence so that the updates and their successors can be correctly mapped. Jeśli lista zastąpionych aktualizacji zbytnio się rozrośnie, zadanie sprawdzania może powodować wysokie wykorzystanie procesora CPU ze względu na obciążenie związane z przetwarzaniem i wymagany czas.If the list of superseded updates grows too large, this checking task may cause high CPU utilization because of the processing load and time required. Ten problem dotyczy głównie klientów z systemem Windows 7 ze względu na dużą liczbę zastąpionych aktualizacji dostępnych w systemie Windows 7.This issue primarily affect clients that are running Windows 7 because of the large number of superseded updates that are available for Windows 7. W systemie Windows 8 i nowszych systemach operacyjnych liczba zastąpionych aktualizacji nie jest tak duża, dlatego nie są one tak podatne na ten problem.Windows 8 and later operating systems do not have as many available superseded updates and therefore are not as susceptible to this issue.

Rozwiązanie: Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:Resolution: To resolve this issue, follow these steps:

  1. Zaloguj się do konsoli administracyjnej usługi Intune.Log on to the Intune admin console.
  2. Wybierz pozycje Aktualizacje > Wszystkie aktualizacje.Select Updates > All Updates.
  3. Użyj opcji filtrowania na pasku narzędzi u góry, aby filtrować zastąpione aktualizacje.Use the filter option on the upper toolbar to filter for superseded updates.
  4. Odrzuć wszystkie zastąpione aktualizacje, które mogą być zastosowane do systemu Windows 7 lub aplikacji (na przykład pakietu Microsoft Office) zainstalowanych na komputerach, których dotyczy problem.Decline all superseded updates that may apply to Windows 7 or to applications (for example, Microsoft Office) that were installed on the affected clients.
  5. Uruchom ponownie klientów, których dotyczy problem.Restart the affected clients.

Ponadto jeśli korzystasz z systemu Windows 7, upewnij się, że następująca aktualizacja jest zainstalowana: 3050265 Klient usługi Windows Update dla systemu Windows 7: czerwiec 2015 r.Additionally, if you're running Windows 7, make sure that you have the following update installed:3050265 Windows Update Client for Windows 7: June 2015.

Następne krokiNext steps

Jeśli te informacje dotyczące rozwiązywania problemów nie pomogły, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft zgodnie z opisem w temacie How to get support for Microsoft Intune (Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą usługi Microsoft Intune).If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.