Włączanie usługi Windows Defender w celu uzyskiwania dostępu do zasobów firmyTurn on Windows Defender to access company resources

Administrator Twojego konta służbowego chce mieć pewność, że urządzenia uzyskujące dostęp do jego zasobów są zabezpieczone.Your work or school wants to ensure that devices accessing their resources are secured. Istnieje kilka sposobów wykorzystania w tym celu usługi Windows Defender — wbudowanej ochrony systemu Windows przed złośliwym oprogramowaniem.There are a few ways that they can use Windows Defender, Windows' built-in protection for malicious software.

Istnieje parę ustawień, które być może musisz zmienić w Twoim systemie Windows Defender, aby rozwiązać problemy dotyczące dostępu.There are a few settings you may need to change on your Windows Defender to fix any access issues. Te kroki mogą wymagać przejścia do różnych miejsc na Twoim komputerze.These steps may require you to go to a couple of different places on your computer.

Włączanie usługi Windows DefenderTurn on Windows Defender

  1. W menu Start otwórz Panel sterowania.In Start, open Control Panel.
  2. Otwórz Narzędzia administracyjne > Edytuj zasady grupy.Open Administrative Tools > Edit group policy. Spowoduje to otwarcie Edytora lokalnych zasad grupy w nowym oknie.This will open the Local Group Policy Editor in a new window.
  3. Otwórz kolejno pozycje Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Windows Defender Antivirus.Open Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus. Ustawienie Wyłącz Program antywirusowy Windows Defender znajduje się poniżej folderów innych ustawień.The setting Turn off Windows Defender Antivirus is underneath the folders of other settings.
  4. Otwórz ustawienie Wyłącz Program antywirusowy Windows Defender i upewnij się, że jest ustawione na wartość Wyłączone lub Nieskonfigurowane.Open Turn off Windows Defender Antivirus and make sure it's set to Disabled or Not configured.

Włączanie ochrony w czasie rzeczywistymTurn on Real-time Protection

Upewnij się, że ochrona w czasie rzeczywistym jest włączona, przechodząc do menu Start i wyszukując pozycję Windows Defender Security Center.Check to make sure that Real-time Protection is turned on by going to Start and searching for Windows Defender Security Center. Wybierz pozycję Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami i upewnij się, że opcje Ochrona w czasie rzeczywistym i Ochrona świadczona w chmurze są przełączone do pozycji Włącz.Select Virus and threat protection settings and confirm that both Real-time protection and Cloud-delivered protection are switched to On. Jeśli te opcje nie pojawiają się, wykonaj następujące czynności, aby je włączyć:If these options aren't appearing, do the following to enable them:

  1. W menu Start otwórz Panel sterowania.In Start, open Control Panel.
  2. Otwórz Narzędzia administracyjne > Edytuj zasady grupy.Open Administrative Tools > Edit group policy. Spowoduje to otwarcie Edytora lokalnych zasad grupy w nowym oknie.This will open the Local Group Policy Editor in a new window.
  3. Otwórz kolejno pozycje Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Windows Defender Security Center > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.Open Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Security Center > Virus and threat protection.
  4. Otwórz ustawienie Ochrona przed wirusami i zagrożeniami i ustaw je na pozycję Wyłączone.Open the setting Virus and threat protection area and set it to Disabled.

Aktualizowanie definicji antywirusowychUpdate your antivirus definitions

Upewnij się, że definicje antywirusowe są aktualne, przechodząc do menu Start i wyszukując pozycję Windows Defender Security Center.Check to make sure that your antivirus definitions are up-to-date by going to Start and searching for Windows Defender Security Center. Wybierz pozycje Aktualizacje ochrony i Sprawdź aktualizacje, aby upewnić się, że urządzenie ma bieżącą ochronę przed wirusami.Select Protection updates and Check for updates to make sure that your device has current protection against viruses. Jeśli ta opcja nie jest wyświetlana, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Włączanie ochrony w czasie rzeczywistymIf this option doesn't appear, follow the steps in Turn on Real-time Protection

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For their contact information, check the Company Portal website.