Chronione aplikacje w usłudze Microsoft IntuneMicrosoft Intune protected apps

Czy ta strona jest pomocna?

Aplikacje zarządzane przez usługę Intune zawierają bogaty zestaw zasad ochrony aplikacji mobilnych.Intune managed apps are enabled with a rich set of mobile application protection policies. Aplikacje zarządzane umożliwiają:Managed apps allow you to:

 • Ograniczanie funkcji kopiowania i wklejania oraz zapisywania jakoRestrict copy-and-paste and save-as functions
 • Konfigurowanie linków internetowych do otwierania w bezpiecznej przeglądarce firmy MicrosoftConfigure web links to open inside the secure Microsoft browser
 • Włączanie użycia wielu tożsamości i dostępu warunkowego na poziomie aplikacjiEnable multi-identity use and app-level Conditional Access
 • Stosowanie zasad zapobiegania utracie danych bez konieczności zarządzania urządzeniem użytkownikaApply data loss prevention policies without managing the user's device
 • Włączanie ochrony aplikacji bez konieczności rejestracjiEnable app protection without requiring enrollment
 • Włączanie ochrony aplikacji na urządzeniach zarządzanych za pomocą narzędzi EMM innych firmEnable app protection on devices managed with 3rd party EMM tools

Uwaga

W przypadku klienckich aplikacji biznesowych można dołączać zarządzanie aplikacjami mobilnymi przy użyciu zestawu Software Development Kit aplikacji usługi Intune (zestawu SDK) lub narzędzia opakowującego aplikacje dla systemu iOS i narzędzia opakowującego aplikacje dla systemu Android.For your client line-of-business apps, you can incorporate mobile app management using the Intune App Software Development Kit (SDK), or the App Wrapping Tool for iOS and the App Wrapping Tool for Android.

Poniższe tabele zawierają szczegóły obsługiwanych partnerów oraz aplikacji firmy Microsoft, które są często używane w usłudze Microsoft Intune.The following tables provide details of supported partner and Microsoft apps that are commonly used with Microsoft Intune.

Aplikacje firmy MicrosoftMicrosoft apps

Tytuł aplikacjiApp title Opis aplikacji i dotyczące jej informacjeApp description and information Linki do sklepu z aplikacjami dla obsługiwanych platformApp store links for supported platform(s)
Przeglądarka usługi Microsoft Azure Information ProtectionMicrosoft Azure Information Protection Viewer

Microsoft app - Microsoft Azure Information Protection Viewer icon

Bezpieczna współpraca z innymi osobami za pomocą aplikacji Przeglądarka usługi AIP.Securely collaborate with others using the AIP Viewer App. Wyświetlanie chronionych plików (wiadomości e-mail, plików PDF, obrazów, plików tekstowych chronionych prawami), które ktoś Ci udostępnił.View protected files (rights protected email messages, PDF files, pictures, text files) that someone has shared with you. link do sklepu dla systemu Android, link do sklepu dla systemu iOSAndroid store link, iOS store link
Microsoft BookingsMicrosoft Bookings

Microsoft app - Microsoft Bookings icon

Microsoft Bookings to aplikacja do planowania terminów, która ułatwia śledzenie rezerwacji, pracowników i klientów.Microsoft Bookings is an appointment scheduling app that helps you keep track of your bookings, your staff, and your customers. Nigdy nie przegapisz terminu i będziesz mieć mniej niewykorzystanych rezerwacji.You’ll never miss an appointment, and you’ll have fewer no-shows.

Za pomocą aplikacji Bookings możesz wykonywać następujące czynności:With the Bookings app you can:

 • Wyświetlanie kalendarza i zarządzanie nimView and manage your calendar
 • Tworzenie rezerwacji lub wprowadzanie zmian istniejących rezerwacji na bieżącoCreate bookings or make changes to existing ones on-the-go
 • Wyświetlanie dostępności członków personelu w czasie rzeczywistymSee real time availability of your staff members
 • Szybkie i proste odpowiadanie klientomRespond to customers quickly and easily
 • Szybkie uzyskiwanie wskazówek dotyczących dojazdu do lokalizacji kolejnej rezerwacjiQuickly get directions to where your next booking is
 • Zarządzanie listą klientówManage your customer list
link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft ConnectionsMicrosoft Connections

Microsoft app - Microsoft Connections icon

Aplikacja Microsoft Connections pomaga małym firmom przyciągnąć i zachować klientów dzięki prostym w użyciu narzędziom do prowadzenia marketingu pocztą e-mail.Microsoft Connections helps small businesses attract and retain customers with simple to use email marketing tools. Ułatwia ona tworzenie profesjonalnie wyglądających kampanii marketingowych korzystających z wiadomości e-mail przy użyciu wstępnie zaprojektowanych szablonów anonsów, biuletynów i odwołań.Easily create professional-looking email marketing campaigns with pre-designed templates for announcements, newsletters and referrals. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft CortanaMicrosoft Cortana

Microsoft app - Microsoft Cortana icon

Bądź na bieżąco ze swoimi służbowymi i osobistymi sprawami dzięki pomocy osobistej asystentki o imieniu Cortana.Fast, easy and fun to stay on top of work & life with your personal assistant Cortana. Zainstaluj inteligentną asystentkę cyfrową w telefonie, aby śledzić wszystkie ważne informacje w każdym miejscu i na wszystkich urządzeniach.Bring your smart digital assistant to your phone to help keep track of the important stuff wherever you are, across your devices. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM

Microsoft app - Microsoft Dynamics CRM icon

Angażuj klientów, zachowując produktywność podczas pracy w biurze i pracy mobilnej dzięki aplikacji Microsoft Dynamics CRM.Engage your customers while staying productive at work and on the go with Microsoft Dynamics CRM. Przygotowuj się do każdego spotkania i aktualizuj notatki, zadania, kontakty, konta, przypadki oraz potencjalnych klientów, gdy szczegółowe dane są nadal świeże.Arrive prepared for every appointment and update notes, tasks, contacts, accounts, cases, and leads while the details are still fresh. Ułatwiaj sprzedawcom zarządzanie danymi sprzedaży w ramach pracy mobilnej w ramach kontekstowego procesu biznesowego.Allows salespeople to manage their sales data, guided by contextual business process, while on the go. Agenci i kierownicy zyskują swobodę związaną z mobilnością dzięki możliwości pełnego zarządzania przypadkami.Gives agents and supervisors freedom of mobility with the full scope of case management. Aplikacja oferuje bezproblemowe środowisko użytkownika w modelu „konfiguruj raz, wdrażaj wszędzie”.Get a seamless user experience in a ‘configure once, deploy everywhere’ model. Aplikacja dostępna dla systemu iOS i Android.Available for iOS and Android. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft EdgeMicrosoft Edge

Microsoft app - Microsoft Edge icon

Aplikacja Microsoft Edge tworzy jedno stałe środowisko przeglądania dla użytkowników systemu Windows 10 na ich urządzeniach.Microsoft Edge creates one continuous browsing experience for Windows 10 users across their devices. Zawartość i dane są bezproblemowo synchronizowane w tle, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać na urządzeniach, nie pomijając niczego.Content and data sync seamlessly in the background, so users can browse across devices, without skipping a beat. Znane funkcje przeglądarki Microsoft Edge, takie jak centrum, umożliwiają użytkownikom organizowania zawartości internetowej tak, aby usuwać niepotrzebny nieład, ułatwiając znajdowanie i wyświetlanie zawartości oraz zarządzanie nią na bieżąco.Familiar Microsoft Edge features like the Hub allow users to organize the web in a way that cuts through the clutter, making it easier to find, view and manage their content on-the-go. Aplikacja Microsoft Edge jest przeznaczona dla użytkowników systemu Windows 10 i pozwala im na przeglądanie Internetu w wybrany sposób z dowolnego miejsca, bez przerywania przepływu danych.Microsoft Edge is designed for Windows 10 users to browse the web how they need to, wherever they are, without disrupting their flow. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft ExcelMicrosoft Excel

Microsoft app - Microsoft Excel icon

Spraw, aby arkusze kalkulacyjne programu Excel wyglądały lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej, na tablecie i telefonie.Make Excel spreadsheets look better than ever on your tablet and phone. Zyskaj pewność, że edytowane lub tworzone arkusze kalkulacyjne będą wyglądać dokładnie tak, jak chcesz, na komputerach, komputerach Mac, tabletach i telefonach.Be confident that when you edit or create spreadsheets, they’ll look exactly how you want across computers, Macs, tablets, and phones. Od razu rozpocznij pracę z pakietem Office o znajomym wyglądzie i działaniu w intuicyjnym środowisku dotykowym.Be up and running in no time with a familiar Office look and feel, along with an intuitive touch experience.

Ta aplikacja może obsługiwać wiele tożsamości w systemach Android i iOS.This app is can be used as a multi-identity app for Android and iOS.

link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft FlowMicrosoft Flow

Microsoft Flow icon

Noś w kieszeni pełną moc usługi Microsoft Flow.Carry the full power of Microsoft Flow in your pocket. Usługa Flow umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami, co usprawnia działanie firmy, oszczędza czas i zwiększa wydajność pracy.With Flow, you can create automated workflows between your favorite apps and services to streamline your business, save time, and work more efficiently. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft Intune Managed BrowserMicrosoft Intune Managed Browser

Microsoft app - Microsoft Intune Managed Browser icon

Korzystaj z rozwiązania do przeglądania Internetu, które jest zarządzane przez firmowego administratora IT przy użyciu zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune.Provide a web browsing solution that’s managed by your corporate IT administrator using Intune mobile application management policies. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft InvoicingMicrosoft Invoicing

Microsoft app - Microsoft Invoicing icon

Aplikacja Microsoft Invoicing ułatwia małym firmom tworzenie profesjonalnych szacunków i faktur, szybkie otrzymywanie płatności i oszczędzanie czasu.Microsoft Invoicing makes it easy for small businesses to create professional-looking estimates and invoices, get paid fast, and save time. Bez względu na to, czy siedzisz przy biurku, czy podróżujesz, aplikacja Invoicing pozwala na szybkie tworzenie i wysyłanie faktur, otrzymywanie płatności w trybie online i poświęcanie mniejszej ilości na obsługę dokumentów przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu pieniędzmi.Whether you’re at your desk or on the go, Invoicing lets you quickly create and send invoices, receive payments online, and spend less time on paperwork while staying on top of your money. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft KaizalaMicrosoft Kaizala

Microsoft app - Microsoft Kaizala icon

Microsoft Kaizala to aplikacja mobilna i usługa zaprojektowana z myślą o komunikacji i zarządzaniu pracą w dużych grupach.Microsoft Kaizala is a mobile app and service designed for large group communications and work management. Aplikacja Kaizala ułatwia łączenie i koordynowanie pracy w całym łańcuchu wartości, w tym pracowników terenowych, dostawców, partnerów i klientów, gdziekolwiek się znajdują.Kaizala makes it easy to connect and coordinate work with your entire value chain, including field employees, vendors, partners, and customers wherever they are. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft LauncherMicrosoft Launcher

Microsoft app - Microsoft Launcher icon

Aplikacja Microsoft Launcher (wcześniej znana jako Arrow Launcher) umożliwia spersonalizowanie urządzenia z systemem Android w celu zastosowania wybranego stylu tapety, kolorów motywu, pakietów ikon i innych elementów.Microsoft Launcher (formerly known as Arrow Launcher) can personalize your Android device to match your style with wallpapers, theme colors, icon packs, and more. Używając konta Microsoft lub konta służbowego, możesz uzyskiwać dostęp do kalendarza, dokumentów i ostatnich działań w spersonalizowanym kanale informacyjnym.With a Microsoft account or work/school account, you can access your calendar, documents, and recent activities in your personalized feed. Możesz nawet otwierać zdjęcia, dokumenty i strony internetowe na komputerze z systemem Windows, co zwiększy produktywność pracy na wszystkich urządzeniach.You can even open photos, docs and webpages on your Windows PC, to be productive across all your devices. link do sklepu dla systemu AndroidAndroid store link
Microsoft OneDrive dla FirmMicrosoft OneDrive for Business

Microsoft app - Microsoft OneDrive for Business icon

Korzystaj z magazynu online plików służbowych, aby je udostępniać i wspólnie pracować nad nimi z innymi osobami w miejscu pracy lub nauki.Get online storage for your work files to share and collaborate on them with other people at your work or school. Ponadto łatwo uzyskuj dostęp do plików osobistych i służbowych poza biurem.Plus, easily access your personal and work files when you’re on the go.

Ta aplikacja może obsługiwać wiele tożsamości w systemach Android i iOS.This app is can be used as a multi-identity app for Android and iOS.

link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft OneNoteMicrosoft OneNote

Microsoft app - Microsoft OneNote icon

Przechwytuj swoje przemyślenia, odkrycia i pomysły i przechowuj je we własnym cyfrowym notesie, aplikacji OneNote.Capture your thoughts, discoveries, and ideas with OneNote, your very own digital notebook. Uchwyć moment inspiracji, zrób notatki na zajęciach lub śledzić listę do zrobienia, które są zbyt ważne, aby o nich zapomnieć.Seize that moment of inspiration, take your class notes, or track that list of errands that are too important to forget. Bez względu na to, czy jesteś w domu, w biurze, czy w podróży, notatki są dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach.Whether you’re at home, in the office, or on the go, your notes are available to you on all your devices.

Ta aplikacja może obsługiwać wiele tożsamości w systemach Android i iOS.This app is can be used as a multi-identity app for Android and iOS.

link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft OutlookMicrosoft Outlook

Microsoft app - Microsoft Outlook icon

Wykonuj więcej zadań z dowolnego miejsca w jednym ujednoliconym widoku poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i załączników, korzystając z tej bezpłatnej aplikacji do obsługi e-mail.Get more done from anywhere with one unified view of your email, calendar, contacts, and attachments using this free email app. Automatycznie wyodrębniaj najważniejsze wiadomości — ze wszystkich kont e-mail.Automatically extract your most important messages—across all your email accounts. Łatwo wyświetlaj kalendarz, udostępniaj dostępne godziny, planuj spotkania i dołączaj pliki z poczty e-mail, aplikacji OneDrive lub usługi Dropbox za pomocą kilku dotknięć.Easily view your calendar, share available times, schedule meetings, and attach files from email, OneDrive, or Dropbox with just a few taps.

Ta aplikacja może obsługiwać wiele tożsamości w systemach Android i iOS.This app is can be used as a multi-identity app for Android and iOS.

link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft PlannerMicrosoft Planner

Microsoft app - Microsoft Planner icon

Wyeliminuj chaos z pracy zespołowej i wykonuj więcej zadań.Take the chaos out of teamwork and get more done. Aplikacja Microsoft Planner ułatwia zespołowi tworzenie nowych planów, organizowanie i przypisywanie zadań, udostępnianie plików, rozmawianie o pracy oraz otrzymywanie aktualizacji dotyczących postępu.Microsoft Planner makes it easy for your team to create new plans, organize and assign tasks, share files, chat about what you’re working on, and get updates on progress. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft PowerAppsMicrosoft PowerApps

Microsoft app - Microsoft PowerApps icon

PowerApps to usługa, która umożliwia kompilowanie aplikacji biznesowych, które są uruchamiane w przeglądarce lub na telefonie albo tablecie, bez doświadczenia w kodowaniu.PowerApps is a service that lets you build business apps that run in a browser or on a phone or tablet, and no coding experience is required. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft Power BIMicrosoft Power BI

Microsoft app - Microsoft Power BI icon

Aplikacja Microsoft Power BI umożliwia uzyskiwanie na żywo dostępu do ważnych informacji biznesowych.Get live mobile access to your important business information with the Microsoft Power BI app. Łatwo wyświetlaj pulpity nawigacyjne i raporty dotyczące danych biznesowych i korzystaj z nich.Easily view and interact with your dashboards and reports for all your business data. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft PowerPointMicrosoft PowerPoint

Microsoft app - Microsoft PowerPoint icon

Spraw, aby prezentacje programu PowerPoint wyglądały świetnie na tablecie i telefonie.Make PowerPoint presentations look great on your tablet and phone. Zyskaj pewność, że edytowane lub tworzone prezentacje będą wyglądać dokładnie tak, jak chcesz, na komputerach, komputerach Mac, tabletach i telefonach.Be confident that when you edit or create presentations, they’ll look exactly how you want across computers, Macs, tablets, and phones. Od razu rozpocznij pracę z pakietem Office o znajomym wyglądzie i działaniu w intuicyjnym środowisku dotykowym.Be up and running in no time with a familiar Office look and feel, along with an intuitive touch experience.

Ta aplikacja może obsługiwać wiele tożsamości w systemach Android i iOS.This app is can be used as a multi-identity app for Android and iOS.

link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft SharePointMicrosoft SharePoint

Microsoft app - Microsoft SharePoint icon

Noś przy sobie firmowy intranet z mobilnym dostępem z aplikacji mobilnej SharePoint.Bring your company intranet in your pocket with on-the-go-access from the SharePoint mobile app. Uzyskuj szybki dostęp do witryn zespołów, portali organizacji i zasobów oraz do osób, z którymi pracujesz — lokalnie lub w trybie online w usłudze Office 365.Get quick access to your team sites, organization portals and resources, and the people you work with—both on-premises or online in Office 365. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft To-DoMicrosoft To-Do

Microsoft app - Microsoft To-Do icon

Aplikacja Microsoft To-Do to prosta i inteligentna lista zadań do wykonania, która ułatwia planowanie dnia.Microsoft To-Do is a simple and intelligent to-do list that makes it easy to plan your day. Bez względu na to, czy lista dotyczy pracy, szkoły lub domu, aplikacja To-Do pomoże Ci zwiększyć produktywność i zmniejszyć poziom stresu.Whether it’s for work, school or home, To-Do will help you to increase your productivity and decrease your stress levels. Łączy ona inteligentną technologię i atrakcyjny projekt, aby zaoferować Ci większe możliwości tworzenia prostego codziennego przepływu pracy.It combines intelligent technology and beautiful design to empower you to create a simple daily workflow. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft Skype dla firmMicrosoft Skype for Business

Microsoft app - Microsoft Skype for Business icon

Korzystaj z jednego, łatwego w użyciu interfejsu na dowolnym urządzeniu przenośnym w celu uzyskiwania dostępu do ulubionych funkcji programu Skype, takich jak: połączenia głosowe i wideo za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, rozbudowana obecność, wiadomości błyskawiczne, obsługa konferencji oraz nawiązywanie połączeń.Get a single easy-to-use interface for any mobile device to access your favorite Skype features: voice and video over wireless, rich presence, instant messaging, conferencing, and calling. Aplikacja dostępna dla systemu iOS i Android.Available for iOS and Android. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft StaffHubMicrosoft StaffHub

Microsoft app - Microsoft StaffHub icon

Microsoft StaffHub to oparta na chmurze platforma, dzięki której wszyscy mogą mieć przy sobie pracę (i narzędzia do zarządzania nią).Microsoft StaffHub is a cloud-based platform that slips work (and the tools to manage it) into everyone’s back pocket. Dzięki aplikacji Microsoft StaffHub pracownicy pierwszej linii mogą wyświetlać harmonogramy, zamieniać się zmianami i zgłaszać wnioski o urlop.With Microsoft StaffHub, first line workers can view schedules, swap shifts, and request time off. Menedżerowie mogą tworzyć harmonogramy, zatwierdzać żądania i udostępniać informacje.Managers can create schedules, approve requests, and share information. Na urządzeniu przenośnym lub w Internecie ta aplikacja pozwala na planowanie, udostępnianie i komunikowanie się.On mobile or web, it’s the one-stop app for scheduling, sharing, and communicating. Aplikacja Microsoft StaffHub zapewnia wszystkim swobodę zarządzania pracą.Microsoft StaffHub gives everyone the freedom to manage work. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft StreamMicrosoft Stream

Microsoft app - Microsoft Stream icon

Aplikacja Microsoft Stream to centralne miejsce docelowe zawartości wideo przedsiębiorstw z wbudowanymi funkcjami analizy, głęboką integracją w usłudze Office 365 oraz możliwościami zabezpieczanie infrastruktury IT i zarządzania nią, których potrzebują wszystkie firmy, bez względu na rozmiar.Microsoft Stream is your central destination for enterprise video content with built-in intelligence features, deep integration across Office 365, and IT management and security capabilities that businesses of all sizes require.

Aplikacja mobilna Microsoft Stream umożliwia wykonywanie następujących czynności:With the Microsoft Stream mobile app you can:

 • Szybkie znajdowanie klipów wideo, których potrzebujesz, i korzystanie z nich za pomocą inteligentnych narzędzi wyszukiwaniaFind and engage with videos you need fast with smart search tools
 • Oglądanie klipów wideo w dogodnym czasie dzięki możliwości zapisywania zawartości do obejrzenia offlineWatch videos at your own convenience by saving content for offline viewing
 • Najlepsza jakość obsługi klipów wideo usługi Stream dzięki linkom bezpośrednim do aplikacjiEnjoy the best experience for consuming Stream videos by deep-linking into the app
 • Dostęp do funkcji zabezpieczeń i zgodności klasy korporacyjnej, których oczekujesz od usługi Office 365Get the enterprise-level security and compliance features you expect from Office 365

Ta aplikacja wymaga odpowiedniej komercyjnej subskrypcji usługi Office 365.This app requires an appropriate commercial Office 365 subscription. Jeśli nie wiesz, do których usług lub subskrypcji organizacji masz dostęp, skontaktuj się z działem IT.If you are not sure about your organization’s subscription or the services you have access to, please contact your IT department. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania aplikacją Microsoft Stream przy użyciu usługi Intune, odwiedź stronę aka.ms/streamintune.To learn more about managing Microsoft Stream with Intune, visit aka.ms/streamintune.

Pobierając tę aplikację, wyrażasz zgodę na postanowienia licencyjne (zobacz aka.ms/eulastreamios) i warunki ochrony prywatności (zobacz aka.ms/privacy).By downloading this app, you agree to the license terms (see aka.ms/eulastreamios) and privacy terms (see aka.ms/privacy).

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę aka.ms/microsoftstreamdocs.To learn more, please visit aka.ms/microsoftstreamdocs.
Aby uzyskać pomoc techniczną lub opinię, wyślij wiadomość e-mail na adres streamiosstore@microsoft.com.For support or feedback, email us at streamiosstore@microsoft.com.

link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Microsoft app - Microsoft Teams icon

Aplikacja Microsoft Teams to skoncentrowany na czatach obszar roboczy w usłudze Office 365.Microsoft Teams is your chat-centered workspace in Office 365. Natychmiast uzyskuj dostęp do zawartości całego zespołu z jednego miejsca, w którym znajdują się wiadomości, pliki, osoby i narzędzia.Instantly access all your team’s content from a single place where messages, files, people and tools live together. Noś tę aplikację przy sobie na ulubionym urządzeniu przenośnym.Take it with you on your favorite mobile device. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft Visio ViewerMicrosoft Visio Viewer

Microsoft app - Microsoft Visio Viewer icon

Możesz za darmo przeglądać diagramy programu Visio i wchodzić z nimi w interakcje, pracując mobilnie na telefonie iPhone.You can view and interact with Visio diagrams on iPhone on the go for free. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft lub otwórz załącznik programu Visio z wiadomości e-mail i ciesz się wspaniałym widokiem diagramów programu Visio na dowolnym urządzeniu iPhone z systemem iOS 9.0 lub nowszym.Sign in with your Microsoft Account or open a Visio attachment from email, and enjoy the amazing view of Visio diagrams on any iPhone running iOS 9.0 or later. Możesz również udostępniać diagramy innym osobom, które mogą następnie przeglądać diagramy programu Visio na telefon iPhone lub w przeglądarce internetowej, nawet gdy nie mają programu Visio zainstalowanego na swoim komputerze stacjonarnym z systemem Windows.You can also share the diagrams with anyone who can then view Visio diagrams on their iPhone or in a web browser even they don’t have Visio installed on their Windows desktop. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Microsoft WordMicrosoft Word

Microsoft app - Microsoft Word icon

Spraw, aby dokumenty programu Word wyglądały lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej, na tablecie i telefonie.Make Word documents look better than ever on your tablet and phone. Zyskaj pewność, że edytowane lub tworzone dokumenty będą wyglądać dokładnie tak, jak chcesz, na komputerach, komputerach Mac, tabletach i telefonach.Be confident that when you edit or create documents, they’ll look exactly how you want across computers, Macs, tablets, and phones. Od razu rozpocznij pracę z pakietem Office o znajomym wyglądzie i działaniu w intuicyjnym środowisku dotykowym.Be up and running in no time with a familiar Office look and feel, along with an intuitive touch experience.

Ta aplikacja może obsługiwać wiele tożsamości w systemach Android i iOS.This app is can be used as a multi-identity app for Android and iOS.

link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Foldery robocze firmy MicrosoftMicrosoft Work Folders

Microsoft app - Microsoft Work Folders icon

Zezwalaj poszczególnym pracownikom na bezpieczny dostęp do plików ze środowiska firmy i spoza niego za pomocą funkcji systemu Windows Server o nazwie Foldery robocze.Allow individual employees to securely access their files from both inside and outside the corporate environment using Work Folders, a Windows Server feature. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
YammerYammer

Microsoft app - Yammer icon

Dziel silosy organizacyjne i ułatwiają współpracę zespołową dzięki aplikacji Yammer.Break down organizational silos and facilitate team collaboration with Yammer. Nawiązuj połączenie z właściwymi osobami w organizacji, udostępniaj i wyszukuj informacje w obrębie zespołów oraz organizuj projekty i pomysły, aby wykonywać więcej zadań.Connect to the right people in your organization, share and search for information across teams, and organize around projects and ideas so you can do more. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link

Aplikacje partnerskiePartner apps

Tytuł aplikacjiApp title Opis aplikacjiApp description Linki do sklepu z aplikacjami dla obsługiwanych platformApp store links for supported platform(s)
Acronis AccessAcronis Access

Partner app - Acronis Access icon

Bezpiecznie uzyskuj dostęp do plików firmy z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia dzięki Acronis Access.Safely access your business files from anywhere and any device with Acronis Access. Łatwo udostępniaj dokumenty współpracownikom, klientom i dostawcom, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i prywatność plików i danych, w miejscu, w którym tylko Ty i Twoja organizacja możecie ich używać.Easily share documents with colleagues, customers, and vendors while keeping files and data secure and private, where only you and your organization can touch them. Aplikacja została zaprojektowana w celu uzyskania ekstremalnej łatwości użycia oraz niezrównanych możliwości obsługi bezpieczeństwa, prywatności i zarządzania.The app is designed for extreme ease of use with unparalleled security, privacy, and management capabilities. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Adobe Acrobat Reader dla usługi Microsoft IntuneAdobe Acrobat Reader for Microsoft Intune

Partner app - Adobe Acrobat Reader for Microsoft Intune icon

Otwieraj i wyświetlaj pliki PDF oraz pracuj z nimi w środowisku zarządzanym przez usługę Microsoft Intune dzięki aplikacji Adobe Acrobat Reader dla usługi Intune.Open, view, and work with PDFs in a Microsoft Intune managed environment with Adobe Acrobat Reader for Intune. Aplikacja dostępna dla systemu iOS i Android.Available for iOS and Android. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Blackberry Enterprise BRIDGEBlackberry Enterprise BRIDGE

Partner app - Blackberry Enterprise BRIDGE icon

Aplikacja BlackBerry Enterprise BRIDGE umożliwia bezpieczne wyświetlanie, edytowanie i zapisywanie dokumentów przy użyciu zarządzanych przez usługę Intune aplikacji firmy Microsoft, takich jak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel, z poziomu usługi BlackBerry Dynamics.BlackBerry Enterprise BRIDGE allows you to securely view, edit, and save documents using Intune-managed Microsoft apps, such as Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel from BlackBerry Dynamics. Możesz udostępniać dokumenty jako załączniki do wiadomości e-mail i utrzymywać szyfrowanie danych podczas procesu udostępniania dokumentu między usługą BlackBerry Dynamics i aplikacjami mobilnymi zarządzanymi przez usługę Intune.You can share your documents as email attachments and maintain data encryption during the document-sharing process between BlackBerry Dynamics and Intune-managed mobile apps. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Box for EMMBox for EMM

Partner app - Box for EMM icon

Zagwarantuj pracownikom możliwość łączenia i współpracy, centralnie zarządzając zabezpieczeniami, zasadami i aprowizacją na wszystkich urządzeniach przenośnych, dzięki aplikacji Box for EMM.Keep your employees connected and collaborative while you centrally manage security, policy, and provisioning across any mobile device using Box for EMM. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Citrix Secure MailCitrix Secure Mail

Partner app - Citrix Secure Mail icon

Citrix Secure Mail to skonteneryzowana aplikacji do obsługi poczty e-mail, kalendarza i kontaktów w zaawansowanym środowisku użytkownika.Citrix Secure Mail is a containerized email, calendar, and contacts app with a rich user experience. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Citrix ShareFile dla usługi IntuneCitrix ShareFile for Intune

Partner app - Citrix ShareFile for Intune icon

Chroń dane firmowe, uzyskując dostęp do plików i udostępniając je z aplikacji ShareFile.Protect corporate data while accessing and sharing files from ShareFile. Jest ona bezpośrednio integrowana z programami Microsoft Word, Excel i PowerPoint, aby umożliwić dostęp do plików z aplikacji ShareFile bez konieczności wychodzenia z aplikacji pakietu Office.It directly integrates with Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, to allow access to files from ShareFile without ever leaving your office application. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Egress Secure Mail dla usługi IntuneEgress Secure Mail for Intune

Partner app - Egress Secure Mail icon

Wysyłaj i odbieraj zaszyfrowane wiadomości e-mail i pliki na urządzeniu przenośnym.Send and receive encrypted emails and files from your mobile device. Aplikacja Egress Secure Email oferuje przyjazne dla użytkownika narzędzia do zabezpieczenia poufnych danych przy użyciu kompleksowego szyfrowania, funkcji odwoływania dostępu i ograniczeń wiadomości. Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy mogą kontrolować udostępniane informacje.Egress Secure Email provides user-friendly tools to secure sensitive data, with end-to-end encryption, access revocation and message restrictions to empower users to stay in control of the information they share.

Użytkownik aplikacji Egress Secure Email musi być licencjonowanym użytkownikiem platformy Egress z ważną subskrypcją i odpowiednią infrastrukturą.The Egress Secure Email app requires you to be a licensed user of the Egress platform, with a valid subscription and appropriate infrastructure.

link do sklepu dla systemu AndroidAndroid store link
iBabs dla usługi IntuneiBabs for Intune

Partner app - iBabs for Intune icon

Dzięki tej aplikacji Twoje spotkania będą prostsze, bardziej merytoryczne i bardziej przyjazne dla środowiska.Make your meetings simpler, more substantive, and more environmentally friendly. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Lexmark Mobile Print IntuneLexmark Mobile Print Intune

Przenośne urządzenia obliczeniowe stały się powszechnie obecne — ciągła, nieskrępowana łączność stanowi podstawę rozrywki i edukacji, a także ułatwia wykonywanie pracy.Mobile computing has become pervasive—it’s simply a state of always on, barrier-free connectedness that entertains, enlightens and helps you get more work done.
Użytkownicy biznesowi oczekują, aby drukowanie mobilne i na komputerze było tak samo wygodne, a menedżerowie IT wiedzą, jak skomplikowane może być zapewnienie bezproblemowego drukowania w związku z unikatowymi cechami urządzeń przenośnych.While business users expect desktop and mobile printing to be equally convenient, IT managers know how complicated it can be to provide seamless output due to mobile’s unique characteristics. Przy wyzwaniach związanych z łącznością, zabezpieczeniami i siecią obejmujących wiele systemów operacyjnych udostępnienie użytkownikom elastycznych możliwości drukowania, których oczekują, może być złożone.With connectivity, security and network challenges to solve across multiple operating systems, providing your users with the flexible printing they expect can be complex.
Firma Lexmark oferuje środowisko i innowacje ułatwiające działom IT zaspokojenie potrzeb użytkowników dotyczących drukowania w sposób łatwy i bezproblemowy.Lexmark offers the experience and innovation to help you meet the printing needs of your users in a way that's easy and hassle-free for IT. Podejmując wyzwania za pomocą szerokiego zestawu narzędzi i opcji, możemy pomóc Ci stworzyć środowisko drukowania mobilnego, które jest bardziej przejrzyste, prostsze i bezpieczniejsze.By addressing your challenges with a comprehensive set of tools and options, we can help you achieve a mobile printing experience that is more transparent, simple and secure.
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Nine Work dla usługi IntuneNine Work for Intune

Partner app - Nine Work for Intune icon

Nine to aplikacja zapewniająca pełną obsługę poczty e-mail w systemie Android w oparciu o technologię Direct Push. Jest ona synchronizowana z programem Microsoft Exchange Server za pomocą programu Microsoft Exchange ActiveSync. Jest przeznaczona dla przedsiębiorców lub zwykłych użytkowników, którzy chcą efektywnie komunikować się ze współpracownikami, znajomymi i członkami rodziny w dowolnym czasie i miejscu.Nine is a full-fledged email application for Android based on Direct Push technology to synchronize with Microsoft Exchange Server using Microsoft Exchange ActiveSync, and also designed for entrepreneurs or ordinary people who want to have efficient communication with their colleagues, friends, and family members at anytime, anywhere. link do sklepu dla systemu AndroidAndroid store link
PrinterOn for MicrosoftPrinterOn for Microsoft

Partner app - PrinterOn for Microsoft icon

Rozwiązania bezprzewodowego drukowania mobilnego PrinterOn umożliwiają użytkownikom drukowanie zdalne z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pośrednictwem sieci zabezpieczonej.PrinterOn’s wireless mobile printing solutions enable users to remotely print from anywhere at any time over a secure network. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
SAP FioriSAP Fiori

Partner app - SAP Fiori icon

Zwiększ codzienną produktywność, wykonując najbardziej typowe zadania biznesowe w dowolnym miejscu i dowolnym czasie za pomocą aplikacji mobilnej klienta SAP Fiori dla urządzeń iPhone i iPad.Increase your daily productivity by tackling your most common business tasks anywhere and anytime with the SAP Fiori Client mobile app for iPhone and iPad. Dostarczaj środowisko mobilne następnego poziomu z rozszerzoną obsługą załączników i operacjami pełnoekranowymi przy użyciu tego rozbudowanego mobilnego środowiska uruchomieniowego dla internetowej wersji aplikacji SAP Fiori (nowszej niż 750).Deliver a next-level mobile experience with enhanced attachment handling and full-screen operations using this enhanced mobile runtime for the Web version of over 750 SAP Fiori app. Możesz również uzyskiwać do niestandardowych aplikacji mobilnych SAP Fiori — kompilowanych przez klientów przy użyciu usługi mobilnej SAP Fiori — które są gotowe do obsługi zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune.Plus, access custom SAP Fiori mobile apps—built by customers using SAP Fiori mobile service—that are ready to support Intune mobile app management. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Speaking EmailSpeaking Email

Partner app - Speaking Email icon

Zyskaj więcej czasu w ciągu dnia dzięki możliwości słuchania odczytywanych wiadomości e-mail poza biurem.Get more time in your day by having your email read to you on the move. Polecenia głosowe i proste gesty zaprojektowane do bezpiecznego używania podczas jazdy pozwalają na archiwizowanie, oznaczanie flagami, a nawet odpowiadanie podczas podróży.Voice commands and simple gestures designed to be safe to use while driving give you the ability to archive, flag or even reply on the move.

Inteligentne wykrywanie zawartości pomija zastrzeżenia, nagłówki odpowiedzi i podpisy wiadomości e-mail i odczytuje tylko zawartość bez niepotrzebnych danych.Smart content detection skips over disclaimers, reply headers, and email signatures to speak only the content without the clutter.

Pracownicy mogą logować się za pomocą usługi Intune w celu uzyskiwania dostępu do poczty e-mail usługi Office 365 Exchange.Employees can sign in via Intune to access Office 365 Exchange email.

link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Synergi LifeSynergi Life

Partner app - Synergi Life icon

Aplikacja mobilna Synergi Life, rozszerzenie rozwiązania Synergi Life, umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie obserwacji i raportów dotyczących zdarzeń w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca przy użyciu telefonu w celu utworzenia migawki i nagrania głosu.Synergi Life Mobile App, an extension of Synergi Life, lets users easily create observations and incident reports anytime and from anywhere, using their phones to take a snapshot and make a voice recording.

Aplikacja Synergi Life (poprzednia nazwa to Synergi) jest kompleksowym rozwiązaniem biznesowym do zarządzania ryzykiem oraz jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (ang. QHSE). Zarządza ona wszystkimi niezgodnościami, zdarzeniami, ryzykiem, analizami ryzyka, inspekcjami, ocenami i sugestiami dotyczącymi ulepszeń.Synergi Life (previously named Synergi) is a complete business solution for risk and QHSE management, managing all non-conformances, incidents, risk, risk analyses, audits, assessments and improvement suggestions.

Użytkownik aplikacji mobilnej Synergi Life musi być licencjonowanym użytkownikiem systemu zarządzania ryzykiem i QHSE Synergi Life i musi mieć wymagane licencjonowane usługi i oprogramowanie zaplecza.The Synergi Life Mobile App requires you to be a licensed user of the Synergi Life risk and QHSE management system, and have the necessary back-end licensed software and services.

link do sklepu dla systemu Android, link do sklepu dla systemu iOSAndroid store link, iOS store link
Vera dla usługi IntuneVera for Intune

Partner app - Vera for Intune icon

Szyfruj i śledź pliki i załączniki do wiadomości e-mail, a także odwołuj do nich dostęp, bezpośrednio z urządzenia przenośnego z Vera for Intune.Encrypt, track, and revoke access to files and email attachments directly from your mobile device with Vera for Intune. Chroń najbardziej wartościowe informacje, niezależnie od tego, jakich aplikacji używasz: Microsoft, Box, Google, Dropbox i innych.Protect your most valuable information, no matter what apps you use: Microsoft, Box, Google, Dropbox, and more. link do sklepu dla systemu iOSiOS store link
Workspace ONE SendWorkspace ONE Send

Partner app - Intune partner app - Workspace ONE Send icon

Aplikacja Workspace ONE Send oferuje możliwości bezproblemowego edytowania i wysyłania dla klientów używających programu Microsoft Intune do zarządzania aplikacjami usługi Office 365 za pomocą aplikacji VMware zwiększających produktywność.Workspace ONE Send provides seamless editing and sending capabilities for customers using Microsoft Intune to manage Office 365 apps using VMware productivity apps. link do sklepu dla systemu Android,Android store link,
link do sklepu dla systemu iOSiOS store link

Następne krokiNext steps

Aby dowiedzieć się, jak dodawać aplikacje dla poszczególnych platform do usługi Intune, zobacz:To learn how to add apps for each platform to Intune, see: